பயனர்:Shrikarsan/List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Biology and health sciences

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

Return to List of articles every Wikipedia should have/Expanded

Biology and health sciences, 1100[தொகு]

Transcluded from List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Biology and health sciences.

Basic, 30[தொகு]

Anatomy and Morphology, 100[தொகு]

Animal anatomy and morphology, 68[தொகு]

Circulatory system, 7
 1. தமனி
 2. குருதி
 3. சுற்றோட்டத் தொகுதி
 4. இதயம்
 5. செங்குருதியணு
 6. சிரை
 7. வெண்குருதியணு
Gastrointestinal tract, 9
 1. மனித இரையகக் குடற்பாதை
 2. பெருங்குடல்
 3. சிறுகுடல்
 4. கல்லீரல்
 5. பெருங்குடல்
 6. வாய்
 7. Human tooth
 8. கணையம்
 9. இரைப்பை
Integumentary system, 8
 1. புறவுறைத் தொகுதி
 2. கொங்கை
 3. தோல்
 4. இறகு
 5. Fur
 6. முடி
 7. நகம்
 8. Scale (anatomy)
Muscular system, 3
 1. Muscular system
 2. Myocyte
 3. எலும்புத்தசை
Nervous system, 18
 1. நரம்புத் தொகுதி
 2. மனித மூளை
 3. நரம்பு
 4. உணர்வுத் தொகுதி
 5. செவித் தொகுதி
  1. செவி
 6. சுவை
 7. Olfactory system
  1. மூக்கு
 8. Somatosensory system
 9. பார்வைத் தொகுதி
  1. கண் (உடல் உறுப்பு)
 10. நுண்ணறிவு
 11. Hearing
 12. சுவை
 13. Olfaction
 14. வலி
 15. Visual perception
Reproductive system, 7
 1. இனப்பெருக்கத் தொகுதி
 2. ஆண்குறி
 3. யோனி
 4. Sex organ
 5. பெண்குறிக் காம்பு
 6. சூலகம்
 7. விந்தகம்
Respiratory system, 3
 1. மூச்சுத் தொகுதி
 2. நுரையீரல்
 3. செவுள்
Skeletal system, 7
 1. வன்கூடு
 2. எலும்பு
 3. மார்பு
 4. இடுப்பு வளையம்
 5. தலையோடு
 6. முள்ளந்தண்டு நிரல்
 7. மூட்டு
Tissues, 4
 1. புறவணியிழையம்
 2. இணைப்பிழையம்
 3. தசை
 4. Nervous tissue
Urinary system, 2
 1. சிறுநீரகம்
 2. Urinary bladder

Plant morphology and anatomy, 23[தொகு]

Fungal morphology and anatomy, 2[தொகு]

Biochemistry, 28[தொகு]

Biological processes and Physiology, 42[தொகு]

Biological reproduction and Ontogeny, 34[தொகு]

Animal physiology, 1[தொகு]

 1. சமிபாடு

Plant physiology, 2[தொகு]

Ecology, 9[தொகு]

Organisms, 653[தொகு]

Animals, 456[தொகு]

Basic, 10[தொகு]
Arachnids, 8[தொகு]
Crustaceans, 8[தொகு]
Insects, 63[தொகு]
 1. பூச்சி
 2. Caddisfly
 3. Earwig
 4. தெள்ளு (பூச்சி)
 5. பேன்
 6. கும்பிடுபூச்சி
 7. Mecoptera
 8. Neuroptera
  1. Antlion
 9. Phasmatodea (stick insects)
 10. Plecoptera
 11. Psocoptera
 12. Strepsiptera
 13. Thrips
Beetles (Coleoptera), 9
 1. வண்டு
 2. Curculionidae
 3. கரும்புள்ளிச் செவ்வண்டினம் (ladybird)
 4. மின்மினிப் பூச்சி
 5. Ground beetle
 6. Leaf beetle
  1. Colorado potato beetle
 7. Longhorn beetle
 8. Scarabaeidae
Cockroaches (Blattodea), 2
 1. Cockroach
 2. கறையான்
Flies (Diptera), 6
 1. இருசிறகிப் பூச்சிகள்
 2. Drosophila melanogaster (common fruit fly)
 3. Horse-fly
 4. வீட்டு ஈ
 5. கொசு
 6. Tsetse fly
Hemiptera (true bugs), 6
 1. Hemiptera
 2. சிள் வண்டு
 3. Heteroptera (typical bugs)
  1. மூட்டைப் பூச்சி
  2. Gerridae (water skaters)
 4. செடிப்பேன் (plant lice)
Hymenoptera, 6
 1. Hymenoptera
 2. எறும்பு
 3. அந்தோபிலா
  1. Bumblebee
  2. Western honey bee
 4. குளவி (பூச்சி)
Lepidoptera, 12
 1. Lepidoptera
 2. பட்டாம்பூச்சி
  1. அழகிகள் (பட்டாம்பூச்சிக்குடும்பம்)
  2. நீலன்கள் (பட்டாம்பூச்சிக்குடும்பம்) (Blues and Coppers)
  3. வரியன்கள் (பட்டாம்பூச்சிக்குடும்பம்)
  4. வெள்ளையன்கள் (பட்டாம்பூச்சிக்குடும்பம்) (Yellow-Whites)
   1. Pieris brassicae
  5. தாவிகள் (பட்டாம்பூச்சிக்குடும்பம்)
 3. விட்டில் பூச்சி
  1. பட்டுப்புழு (domesticated silkmoth)
  2. Geometer moth
  3. Sphingidae
Odonata, 3
 1. Odonata
 2. ஊசித்தட்டான்
 3. தட்டாரப்பூச்சி
Orthoptera, 5
 1. Orthoptera
 2. Cricket (insect)
 3. வெட்டுக்கிளி
 4. Mole cricket
 5. Tettigoniidae
Cnidarians, 3[தொகு]
Molluscas, 6[தொகு]
Invertebrata, others, 5[தொகு]
Amphibians, 5[தொகு]
Birds, 104[தொகு]
 1. பறவை
 2. Archaeopteryx
 3. Grebe
 4. பூநாரை
 5. ஓசனிச்சிட்டு
 6. Mousebird
 7. பென்குயின்
 8. Sandgrouse
 9. Tinamou
 10. Tropicbird
Accipitriformes and Falconiformes, 6
 1. Accipiter
 2. கழுகு
 3. வல்லூறு
 4. New World vulture
 5. விரால் அடிப்பான்
 6. தரைப்பருந்து
Anseriformes, 4
 1. Anatidae
 2. வாத்து
 3. Goose
 4. அன்னம்
Apodiformes, 1
 1. உழவாரன்
Caprimulgiformes, 2
 1. Caprimulgiformes
 2. பக்கி
Charadriiformes, 7
 1. Charadriiformes
 2. Auk
 3. கருங்காடை
 4. Gull
 5. உள்ளான்
 6. Skua
 7. ஆலா
Ciconiiformes, 5
 1. Heron
 2. அரிவாள் மூக்கன்
 3. Shoebill
 4. துடுப்பு வாயன்
 5. Stork
Columbiformes, 3
 1. டோடோ
 2. புறா
  1. Passenger Pigeon
Coraciiformes, 3
 1. Bee-eater
 2. இருவாய்ச்சி
 3. கொண்டலாத்தி
Cuculiformes, 3
 1. குயில் (குடும்பம்)
 2. Hoatzin
 3. Turaco
Galliformes, 7
 1. Galliformes
 2. கோழி
 3. Grouse
 4. Guineafowl
 5. Common Pheasant
 6. நாட்டுக் காடை
 7. வான்கோழி
Gruiformes, 4
 1. Gruiformes
 2. கொக்கு
 3. Bustard
 4. காணான்கோழி
Passerines, 23
 1. Passerine
 2. Songbird
Corvoidea, 5
 1. சந்திரவாசி
 2. Corvidae
  1. Crow
  2. Eurasian Magpie
 3. கீச்சான்
Passerida, 16
 1. Bulbul
 2. Emberizidae
 3. Finch
 4. Lark
 5. வாலாட்டிக் குருவி
 6. Old World flycatcher
  1. European Robin
  2. இராப்பாடி
 7. பசையெடுப்பான் குருவி
 8. சிட்டு (பறவை)
 9. Starling
 10. தேன்சிட்டு
 11. Swallow
 12. Tit (bird)
 13. அமெரிக்க பாடும் பறவை
 14. Wren
Pelecaniformes, 4
 1. Cormorant
 2. பாம்புத் தாரா
 3. கப்பற்பறவை
 4. கூழைக்கடா
Piciformes, 4
 1. Piciformes
 2. Honeyguide
 3. தூக்கான்
 4. மரங்கொத்தி
Procellariiformes, 3
 1. அல்பட்ரோஸ்
 2. Procellariidae
 3. Storm petrel
Psittaciformes, 3
 1. கிளி
 2. காதற்கிளி
 3. Cockatoo
Ratites, 6
 1. Cassowary
 2. ஈமியூ
 3. கிவி (பறவை)
 4. மோவா
 5. தீக்கோழி
 6. Rhea (bird)
Strigiformes, 5
 1. ஆந்தை
 2. True owl
  1. Eurasian Eagle-Owl
  2. Little Owl
 3. Tytonidae
Trogoniformes, 1
 1. Trogon
Fishes, 56[தொகு]
 1. மீன்
 2. Chondrichthyes (cartilaginous fishes)
 3. அக்காந்தோடியை ("spiny sharks")
 4. Osteichthyes (bony fish)
  1. அக்டினோட்டெரிகீயை (ray-finned fish)
  2. Sarcopterygii (lobe-finned fish)
 5. Placodermi
 6. மின் விலாங்குமீன்
 7. Anglerfish
 8. சங்கரா (மீன்)
  1. Flathead mullet
 9. Arapaima
Batoidea, 3
 1. திருக்கை
 2. வேளா மீன்
 3. மின்திருக்கை
Characiformes, 2
 1. Characiformes
 2. பிரானா மீன்
Chondrosteans, 1
 1. Sturgeon
Clupeiformes, 3
 1. Clupeiformes
 2. நெத்திலி
 3. Clupeidae
Cypriniformes, 8
 1. Cypriniformes
 2. Cyprinidae
  1. Common bream
  2. Carassius
  3. சாதாக்கெண்டை மீன்
  4. தங்கமீன்
  5. புல் கெண்டை மீன்
  6. Tench
Cyprinodontiformes, 1
 1. கப்பி மீன்
Elopomorpha, 1
 1. விலாங்கு
Gadiformes, 3
 1. Gadiformes
 2. Burbot
 3. Haddock
Perciformes, 8
 1. பேர்சிஃபார்மீசு
 2. Cichlid
 3. Goby
 4. European seabass
 5. Swordfish
 6. எக்கெனீடீ
 7. Scombridae
  1. Thunnus
Pleuronectiformes, 2
 1. Flatfish
 2. Turbot
Salmoniformes, 2
 1. Salmonidae
 2. Trout
Scorpaeniformes, 1
 1. Scorpaeniformes
Sharks, 5
 1. சுறா
 2. வெள்ளைச் சுறா
 3. கொம்பன் சுறா
 4. Tiger shark
 5. திமிங்கலச் சுறா
Siluriformes, 2
 1. கெளிறு
 2. Wels catfish
Syngnathiformes, 1
 1. கடற்குதிரை
Tetraodontiformes, 1
 1. கோளமீன் (pufferfish)
Dinosaurs, 10[தொகு]
Mammals, 156[தொகு]
 1. பாலூட்டி
 2. Aardvark
 3. நல்லங்கு
 4. Colugo
 5. Macroscelididae
 6. Hyrax
 7. Pangolin
 8. Sirenia
 9. Treeshrew
Bats, 4
 1. வௌவால்
 2. Megabat
 3. Microbat
 4. குருதியுண்ணும் வௌவால்
Carnivora, 35
 1. Carnivora
 2. கரடி
  1. Brown bear
  2. பாண்டா கரடி
  3. பனிக்கரடி
 3. நாய்க் குடும்பம்
  1. நாய்
  2. நரி
  3. கயோட்டி கோநாய்
  4. ஓநாய்
  5. குள்ள நரி
 4. பூனைக் குடும்பம்
  1. பூனை
  2. சிவிங்கிப்புலி
  3. மலையரிமா
  4. சிறுத்தைப்புலி
  5. சிறுத்தை
  6. சிங்கம்
  7. லின்க்ஸ் பூனை
  8. புலி
 5. கழுதைப்புலி
 6. கீரி
 7. Mustelidae
  1. European badger
  2. தேன்வளைக்கரடி
  3. Marten
  4. நீர்நாய்
  5. Sable
  6. Sea otter
  7. Stoat
  8. மரநாய்
  9. வால்வரின்
 8. Procyonidae
 9. ஸ்கங்க்
 10. Viverridae
Cetaceans, 8
 1. கடற்பாலூட்டி
 2. திமிங்கிலம்
 3. நீலத் திமிங்கிலம்
 4. ஓங்கில்
 5. Humpback whale
 6. ஓர்க்கா திமிங்கலம்
 7. கடற்பன்றி
 8. Sperm whale
Erinaceids, 2
 1. Erinaceidae
 2. முள்ளெலி
Even-toed ungulates, 36
 1. இரட்டைப்படைக் குளம்பி
 2. Ruminantia
 3. Bovid
  1. African buffalo
  2. அமெரிக்கக் காட்டெருது
  3. மறிமான்
  4. இபெக்ஸ் காட்டாடு
  5. மாடு
  6. வனப்புமிக்க சிறுமான்
  7. கடமா
  8. ஆடு
  9. ஆப்பிரிக்கச் சிறுமான்
  10. Muskox
  11. செம்மறியாடு
  12. எருமை (கால்நடை)
  13. Wildebeest
  14. European bison
  15. Yak
 4. ஒட்டகம்
  1. இரட்டைத்திமில் ஒட்டகம்
  2. Dromedary
 5. மான்
  1. காட்டுமான்
  2. Moose
  3. Red deer
  4. Reindeer
 6. இலாமா
 7. Giraffe
 8. குவானக்கோ
 9. நீர்யானை
 10. தாயாசுடீ
 11. பன்றி
  1. காட்டுப்பன்றி
  2. வீட்டுப் பன்றி
 12. Pronghorn
 13. விக்குன்யா
Lagomorphs, 4
 1. Lagomorpha
 2. Hare
 3. Pika
 4. முயல்
Marsupials, 6
 1. Marsupial
 2. Diprotodontia
  1. கங்காரு
  2. கோவாலா
 3. Dasyuromorphia
  1. Tasmanian devil
Monotremes, 3
 1. Monotreme
 2. Echidna
 3. வாத்தலகி
Odd-toed ungulates, 7
 1. ஒற்றைப்படைக் குளம்பி
 2. கழுதை (விலங்கு)
 3. குதிரைக் குடும்பம்
 4. குதிரை
 5. மூக்குக் கொம்பன்
 6. Tapir
 7. வரிக்குதிரை
Pilosa, 1
 1. அசையாக்கரடி
Pinnipeds, 4
 1. துடுப்புக்காலிகள்
 2. Eared seal
 3. Earless seal
 4. பனிக்கடல் யானை
Primates, 16
 1. முதனி
 2. குரங்கு
 3. மனிதக் குரங்கு
  1. Chimpanzee
  2. கிப்பன்
  3. கொரில்லா
  4. ஒராங்குட்டான்
  5. மனிதர்
 4. Old World monkey
  1. Baboon
  2. Macaque
  3. செம்முகக் குரங்கு
 5. Strepsirrhini
  1. Galago
  2. Lemur
 6. Tarsier
Proboscidea, 4
 1. Proboscidea
 2. யானை
 3. மாமூத்
 4. Mastodon
Rodents, 15
 1. கொறிணி
 2. Capybara
 3. Coypu
 4. நீரெலி
 5. Dipodidae
 6. Dormouse
 7. கினி எலி
 8. வெள்ளெலி
 9. மர்மோட்
 10. சுண்டெலி
 11. எலிக்குடும்பம்
 12. Muskrat
 13. எலி
 14. அணில்
 15. Spermophilus
Soricomorpha, 2
 1. மூஞ்சூறு
 2. Talpidae
Reptiles, 19[தொகு]
Vertebrata, others, 3[தொகு]

Plants, 173[தொகு]

 1. தாவரம்
Seedless Plant, 4[தொகு]
Flowering plant, 79[தொகு]
 1. பூக்கும் தாவரம்
 2. Geranium
 3. Lilium
 4. Convolvulaceae (Morning glory)
Asparagales, 9
 1. Asparagales
 2. Agave
 3. கற்றாழை
 4. Gladiolus
 5. Iridaceae
 6. Lily of the Valley
 7. Narcissus (plant)
 8. ஆர்க்கிட்
 9. Yucca
Alismatales, 3
 1. Alismatales
 2. Araceae
 3. அந்தூரியம்
Ericales, 6
 1. Ericales
 2. Ericaceae
  1. Rhododendron
 3. Theaceae
  1. Camellia
 4. Primulaceae (Primrose)
Asterales, 9
 1. Asterales
 2. சூரியகாந்திக் குடும்பம் (தாவரவியல்)
  1. சிவந்தி
  2. Dahlia
  3. Bellis perennis
  4. சீமைக் காட்டுமுள்ளங்கி
  5. Sunflower
  6. Tagetes (Marigold)
 3. Campanulaceae (Bellflowers)
Gentianales, 2
 1. Gentianales
 2. Apocynaceae (dogbane family)
Brassicales, 1
 1. Brassicales
Cucurbitales, 1
 1. Cucurbitaceae
Poales, 3
 1. Poales
 2. Poaceae or Gramineae (grass family)
  1. மூங்கில்
Rosales, 6
 1. Rosales
 2. Rosaceae
  1. வாதுமை
  2. உரோசா
 3. Ulmaceae
  1. Elm
Lamiales, 5
 1. Lamiales
 2. Lamiaceae or Labiatae (mint family)
 3. Oleaceae
  1. Fraxinus (Ash tree)
 4. Salvia
Malpighiales, 4
 1. Malpighiales
 2. ஆமணக்குக் குடும்பம் (தாவரவியல்) (spurge family)
 3. பொய்ன் செட்டியா
 4. Viola (plant)
Malvales, 2
 1. மால்வேசியே
  1. பெருக்க மரம் (Baobab)
Myrtales, 3
 1. Myrtales
 2. Myrtaceae (myrtle family)
  1. தைலம் (மரம்)
Fagales, 11
 1. Fagales
 2. Betulaceae
  1. Alder
  2. Birch
  3. Hazel
  4. Hornbeam
 3. Fagaceae
  1. கசுகொட்டை
  2. Beech
  3. கருவாலி மரம்
 4. Juglandaceae (Wallnut)
Sapindales, 2
 1. Sapindales
 2. முந்திரி
Arecales, 2
 1. பனைக்குடும்பம் (தாவரவியல்) (Palm tree)
 2. தென்னை
Proteales, 2
 1. Nelumbo
 2. Platanus
Cornales, 1
 1. Cornus (genus) (Dogwood tree)
Fabales, 2
 1. Fabales
 2. பபேசியே
Urticales, 1
 1. Moraceae
Pinophyta, 6[தொகு]
Fruits, 34[தொகு]
Vegetables and Grain, 49[தொகு]

Fungus, 13[தொகு]

Others, 10[தொகு]

Animal breeding, 29[தொகு]

Health and fitness, 25[தொகு]

Medicine, 104[தொகு]

See also "Biology" for e.g. anatomy

General concepts, 66[தொகு]

 1. மருத்துவம்
  1. நலம் பேணல்
 2. மருத்துவர்s and other professionals
  1. General practitioner
  2. Nursing
  3. Surgeon
 3. குருதி மாற்றீடு
 4. ஆழ்மயக்கம்
  1. Persistent vegetative state
 5. மாற்றுத்திறன்
  1. மதியிறுக்கம்
  2. Blindness
  3. நிறக்குருடு
  4. கேள்விக் குறைபாடு
  5. டெளன் நோய்க்கூட்டறிகுறி
  6. மனவளர்ச்சிக் குறை
 6. மருத்துவமனை
 7. Injury
  1. எலும்பு முறிவு
  2. சிராய்ப்பு
  3. எரிகாயம்
  4. தோலுறைவு
  5. புண்
  6. பாம்புக் கடி
 8. மயக்க மருந்து
 9. வேதிச்சிகிச்சை
 10. நோயறிதல்
 11. உறுப்பு மாற்று
 12. Palliative care
 13. கதிர் மருத்துவம்
 14. அறுவைச் சிகிச்சை
 15. செயற்கை உடல் உறுப்பு
 16. உலகம்பரவுநோய்
 17. Physical examination
  1. பிணக்கூறு ஆய்வு
  2. உயிரகச்செதுக்கு
  3. குருதி அழுத்தம்
  4. குருதிப் பரிசோதனை
  5. DNA profiling
  6. இதய துடிப்பலைஅளவி
  7. உள்நோக்கியியல்
  8. Eye examination
  9. முதுகுத் தண்டுவட துளையிடுதல்
  10. காந்த அதிர்வு அலை வரைவு
  11. பாப் சோதனை
  12. இதயத் துடிப்பு
  13. ஊடுகதிரியல்
  14. Reflex
  15. சிறுநீர்ச் சோதனை
 18. நஞ்சு
  1. நச்சுப்பொருள்
 19. Aneurysm
 20. Brain damage
 21. குருதிப்பெருக்கு
 22. இதய நிறுத்தம்
 23. தாழாக்சியம்
 24. அழற்சி
 25. மாரடைப்பு
 26. Respiratory failure
 27. அதிர்ச்சி (மருத்துவம்)
 28. பக்கவாதம்
 29. Syndrome
 30. நோய் உணர்குறி
  1. தலைவலி
 31. தடுப்பு மருந்தேற்றம்
  1. தடுப்பு மருந்து

Fields of medicine, 38[தொகு]

 1. Alternative medicine
  1. ஓமியோபதி
 2. Angiology
 3. இதயவியல்
 4. பல் மருத்துவம்
  1. பற்சொத்தை
  2. Dental restoration
  3. பல் வேர்க் கால்வாய்
  4. Toothache
 5. தோல் மருத்துவம்
 6. Dietitian
 7. இரையகக் குடலியவியல்
 8. Geriatrics
 9. Hematology
 10. நோயெதிர்ப்பியல்
 11. Neurology
 12. Obstetrics and gynaecology
 13. புற்றுநோயியல்
 14. Ophthalmology
 15. Otolaryngology
 16. Pediatrics
 17. Pharmacy
  1. இன்றியமையா மருந்துகள்
  2. மருந்து
  3. Pharmacist
 18. மருந்தியல்
  1. Pharmacokinetics
  2. நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி
   1. பெனிசிலின்
  3. Management of HIV/AIDS
 19. Psychiatry
 20. Pulmonology
 21. Reproductive health
 22. நச்சியல்
 23. Traditional medicine
 24. Traumatology
 25. Urology
 26. கால்நடை மருத்துவம்

Disease, 80[தொகு]

Disease, 17
 1. நோய்
  1. ஒவ்வாமை
  2. ஆல்சைமர் நோய்
  3. ஈழை நோய்
  4. மூச்சுக்குழல் அழற்சி
  5. கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி
  6. நாட்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய்
  7. மறதிநோய்
  8. நீரிழிவு நோய்
  9. கால்-கை வலிப்பு
  10. Gastroenteritis Viral
  11. நடுக்குவாதம்
  12. இதயக் குழலிய நோய்
  13. கல்லீரல் அழற்சி
  14. உயர் இரத்த அழுத்தம்
  15. மூளையுறை அழற்சி
  16. தண்டுவட மரப்பு நோய்
Cancer, 11
 1. புற்று நோய்
  1. மார்பகப் புற்றுநோய்
  2. பெருங்குடல் மலகுடலுக்குரிய புற்று நோய்
  3. இரத்தப் புற்றுநோய்
  4. நுரையீரல் புற்றுநோய்
  5. Lymphoma
  6. முன்னிற்குஞ்சுரப்பி புற்றுநோய்
  7. தோல் புற்றுநோய்
   1. கரும்புற்றுநோய்
  8. Tumor
   1. மூளைக் கட்டி
Foodborne illness, 5
 1. உணவுவழி நோய்த்தொற்று
  1. பாட்டுலைனியம்
  2. Mushroom poisoning
  3. குடற்காய்ச்சல்
  4. Salmonellosis
Infectious disease, 38
 1. நோய்த்தொற்று
  1. நோய்க்காரணி
  2. பால்வினை நோய்கள்
   1. எயிட்சு
   2. கொணோறியா
   3. அக்கி
   4. சிபிலிசு
  3. ஆந்த்ராக்ஸ்
  4. அரையாப்பு பிளேக்கு
  5. சின்னம்மை
  6. வாந்திபேதி
  7. தடிமன்
  8. டெங்குக் காய்ச்சல்
  9. Diphtheria
  10. இரத்தக்கழிசல்
  11. மூளையழற்சி
  12. இழைய அழுகல்
  13. எபோலா தீநுண்ம நோய்
  14. Hand, foot and mouth disease
  15. இன்ஃபுளுவென்சா
   1. Influenza A virus subtype H5N1
  16. தொழு நோய்
  17. Lyme disease
  18. மலேரியா
  19. தட்டம்மை
  20. பொன்னுக்கு வீங்கி
  21. Pertussis (Whooping Cough)
  22. நுரையீரல் அழற்சி
  23. இளம்பிள்ளை வாதம்
  24. வெறிநாய்க்கடி நோய்
  25. சார்சு
  26. சொறி
  27. செங்காய்ச்சல்
  28. பெரியம்மை
  29. Tetanus
  30. காச நோய்
  31. டைஃபஸ்
  32. மஞ்சள் காய்ச்சல்
Mental illness, 9
 1. உளப் பிறழ்ச்சி
  1. இருமுனையப் பிறழ்வு
  2. பெரும் மனத் தளர்ச்சிச் சீர்குலைவு
  3. Neurosis
  4. Posttraumatic stress disorder
  5. Psychosis
   1. மருட்சி
   2. மாயத்தோற்றம்
  6. மனப்பித்து