சிறுநீரகம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
சிறுநீரகங்கள்
Kidneys
சிறுநீரக முதுகுப்பக்கக் காட்சி. வெளிக்குழல் இணைப்புடனும் அருகாமைக் கட்டமைப்பு உறுப்புகளின் பெயர்களுடனும்
பல்வேறு உறுப்புகளைக்காட்டும் சிறுநீரக உடற்கூற்றியல்
விளக்கங்கள்
அமைப்புசிறுநீர் மண்டலம், அகச்சுரப்பு மண்டலம்
தமனிசிறுநீரகத் தமனி
சிரைசிறுநீரகச் சிரை
நரம்புசிறுநீரகப் பின்னல்
அடையாளங்காட்டிகள்
இலத்தீன்Ren
கிரேக்கம்Nephros
MeSHD007668
TA98A08.1.01.001
TA23358
FMA7203
உடற்கூற்றியல்

சிறுநீரகங்கள் (kidneys) என்பவை முதுகெலும்பிகளின் உடலின் இடப்பக்கத்திலும் வலப்பக்கத்திலும் அவரை விதை வடிவில் அமைந்த உறுப்புகளாகும். இவை பின் வயிற்றுக் குழியில் அமைந்துள்ளன. முதிருயிரிகளில் இது 11 செமீ நீளம் கொண்டுள்ளது. இவை குருதியை ஓரிணைச் சிறுநீரகத் தமனிகள்வழியாகப் பெறுகின்றன; இவற்றில் இருந்து குருதி ஓரிணைச் சிறுநீரகச் சிரைகள் வழியாக வெளியேறுகிறது. ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்திலும் ஒரு சிறுநீர்க்குழல் இணைந்துள்ளது. இந்தக் குழல் சிறுநீரைச் சிறுநீர்ப் பைக்குக் கொண்டுசெல்கிறது.

சிறுநீரகம் என்பது யூரியா போன்ற கழிவுப் பொருட்களைக் குருதியில் இருந்து பிரித்து, நீருடன் சேர்த்துச் சிறுநீராக வெளியேற்ற உதவும் ஒரு உடல் உறுப்பு ஆகும். இது விலங்குகளின் உடலில் நிகழும் பல முதன்மையான தொழிற்பாடுகளை ஒழுங்காக்குவதில் பங்களிக்கின்றது.

மனிதர்களில், சிறுநீரகம், வயிற்றின் பின்புறத்தில் காணப்படுகின்றது. இவை முள்ளந்தண்டின் இரு பக்கங்களிலும், பக்கத்துக்கு ஒன்றாகக் காணப்படுகின்றன. வலது சிறுநீரகம், கல்லீரலுக்குச் சற்றுக் கீழேயும், இடது சிறுநீரகம் பிரிமென்றகட்டிற்குக் கீழே மண்ணீரலுக்கு அருகிலும் அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்தின் மேலும் ஒரு அண்ணீரகச் சுரப்பி (அட்ரீனல் சுரப்பி) அமைந்துள்ளது. கல்லீரலின் அமைவினால் வயிற்றுக்குழி சமச்சீரற்றதாக இருப்பதால், அதனுள் உள்ள வலது சிறுநீரகம் இடது சிறுநீரகத்திலும் சற்றுத் தாழ்வாக அமைந்துள்ளது.

சிறுநீர்க்கலம் என்பது சிறுநீரக்க் கட்டமைப்பு, செயல்பாட்டு அலகாகும். முதிர்ந்த ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்திலும் ஒரு மில்லியன் சிறுநீர்க்கலங்கள் உள்ளன. சிறுநீர்க்கலம் தன்னுள் பாயும் குருதிக் கணிகத்தை நான்கு செயல்முறைகளால் மாற்றுகிறது: அவையாவன, வடித்தல், மீளுறிஞ்சல், சுரத்தல், கழிவகற்றல் என்பனவாகும். இவற்றில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செயல்முறைகளால், சிறுநீரகம் பல்வேறு உடல் பாய்மப் பிரிவுகளின் பருமனைக் கட்டுபடுத்துகிறது. குறிப்பாக, பாய்மப் படலவூடுபரவல் திறம் (osmolality), அமில-காரச் சமனிலை, பல்வேறு மின்பகுளிகளின் செறிவுகள், நச்சகற்றல் போன்றவற்றைக் கட்டுபடுத்துகிறது. வடித்தல் சிறுநீரக்க்குஞ்ச முடிச்சுகளில் (glomerulus) நடைபெறுகிறது சிறுநீரகத்தில் நுழையும் ஐந்தில் ஒருபங்கு குருதிப் பருமன் வடிக்கப்படுகிறது. மீளுறிஞ்சப்படும் பொருள்களாக கரைபொருள் இல்லாத நீர், உவர்மம் (சோடியம்), இருகரிமவேற்றுகள், சர்க்கரை (குளூக்கோசு)அமினோ அமிலங்கள் ஆகியவை அமைகின்றன. சுரப்புப் பொருள்களாக நீரகம், [[அம்மோனியம், பொட்டாசியம் யூரிக அமிலம் ஆகியவை அமைகின்றன. சிறுநீரகங்கள் சிறுநீர்க்கலங்களைச் சாராத பணிகளையும் செய்கின்றன. எடுத்துகாட்டக அவை உயிர்ச்சத்து டி இன் முன்மைப் பொருளைக் கால்சிட்ராலாக மாற்றுகிறது. இயக்குநீர்களையும் (இசைமங்களையும்) சிவப்புக் குருதிக்கலவாக்கிகளையும் சிறுநீரக நொதியையும் தொகுக்கிறது.சிறுநீரகம் குருதி அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகின்றது.[1]

சிறுநீரகப் பணியைச் சிறுநீரக உடலியக்கவியல் பயில்கிறது. சிறுநீரகவியல் என்பது சிறுநீரகப் பணிசார்ந்த நோய்களைப் பயில்கிறது: இந்நோய்களில் நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய், சிறுநீரகவகை நோய்த்தொகைகள், கடும் சிறுநீரகக் காயம், சிறுநீரக வடிகுஞ்ச அழற்சி ஆகியவை அடங்கும். சிறுநீர்த்தடவியல்என்பது சிறுநீர், சிறுநீர்த்தட நோய்களைப் பயில்கிறது: இவற்றில் சிறுநீரகப்புற்றுநோய், சிறுநீரகக் கட்டிகள், சிறுநீரகக் கல், சிறுநீர்க்குழல் கற்கள், சிறுநீர்த்தட அடைப்பு ஆகியவை அடங்கும்.[2]

சிறுநீரக நோய்களை மேளாளும் வழிமுறைகளில் வேதியியல், நுண்ணோக்கிவழி சிறுநீர்ப் பகுப்பாய்வும், சிறுநீரப் பணி அளவீடும் (இதில் குஞ்சமுடிச்சு வடிப்பு வீதம் ஊனீர்க் கிரியோட்டினைனைப் பயன்படுத்தி அளக்கப்படுகிறது); சிறுநீரக உயிர்ப்பத ஆய்வும்(kidney biopsy) கணினிவழி முப்பருமான அலகீடும் சிறுநீரக உடற்கூற்றியலை மதிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சிறுநீரக் கூழ்மப் பகுப்பாய்வு, சிறுநீரக மாற்றீடு ஆகியவை சிறுநீரகம் பணியிழப்பின்போது மேற்கொள்ளப்படுகின்றன; சிறுநீரப் பணியிழப்பு 15% அளவுக்கும் கீழே குறையும்போது, மேற்கூறிய முறைகளில் ஒன்றோ அல்லது இரண்டுமோ பயனாகிறது. சிறுநீர்க்கல புற்றை நீக்க சிறுநீரகத் திறப்பு பயனாகிறது.

சிறுநீரக உடற்கூற்றியல்[தொகு]

இருப்பிடம்[தொகு]

மனிதரில் இரு சிறுநீரகங்கள் வயிற்றுக்குழியில் உடலின் பின்பக்கத்தில், முண்ணாணின் இரு புறமும் ஒவ்வொன்றாக அமைந்திருக்கும்[3]. உடலின் உள்ளுறுப்புக்களில் வயிற்றுக்குழில் இருக்கும் பெரிய அமைப்பைக்கொண்ட கல்லீரலின் இருப்பிடம் காரணமாக உடலில் தோன்றும் சமச்சீரற்ற தன்மையினால், வலதுபுறமாக அமைந்திருக்கும் சிறுநீரகம் இடதுபுறம் அமைந்திருக்கும் சிறுநீரகத்தைவிட, சிறிது கீழேயும், இடதுபுறமுள்ள சிறுநீரகம், வலது சிறுநீரகத்தைவிடச் சிறிது நடுப்புறமாகவும் அமைந்திருக்கும்[4][5]. இடது சிறுநீரகமானது முள்ளந்தண்டு நிரலில் உள்ள T12 இலிருந்து L3 வரையிலான எலும்புகள் அமைந்திருக்கும் மட்டத்திலும், வலது சிறுநீரகம் அதைவிடச் சற்று கீழேயும் அமைந்திருக்கும்,[6]

வலது சிறுநீரகமானது பிரிமென்றகட்டிற்கு நேரடியாகக் கீழாகவும், கல்லீரலுக்குப் பின்புறமாகவும் அமைந்திருக்கும், இடது சிறுநீரகம் பிரிமென்றகட்டிற்குக் கீழாகவும், மண்ணீரலுக்குப் பின்புறமாகவும் அமைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்தின் மேலேயும் ஒட்டியபடி அண்ணீரகச் சுரப்பி காணப்படும். சிறுநீரகத்தின் மேற்புறமானது பகுதியாக 11ஆம், 12 ஆம் விலா எலும்புகளால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும். முழு சிறுநீரகங்களும், அண்ணீரகச் சுரப்பிகளும் இரு கொழுப்புப் படைகளால் சூழப்பட்டிருக்கும். வளர்ந்த மனிதனில் இருக்கும் ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும், ஆணில் 125 - 170 கிராமாகவும், பெண்ணில் 115 - 155 கிராமாகவும் இருக்கும்[7]. இடது சிறுநீரகமானது வலது சிறுநீரகத்தைவிட சிறிது பெரியதாக இருக்கும்[8].

அமைப்பு[தொகு]

சிறுநீரகம் ஒன்றின் உள்ளமைப்புக்களைக் காட்டும் வரைபடத்தோற்றம்

சிறுநீரகம் கிட்டத்தட்ட 11-14cm நீளமானதும், 6cm அகலமானதும், 4cm தடிப்பானதுமாகும். சிறுநீரகம் இரு பகுதிகளாலானதாகும். சிறுநீரகத்தின் மேற்புறத்தில் சிறுநீரக மேற்பட்டையும்(renal cortex) , உள்ளே சிறுநீரக மையவிழையமும் (renal medulla) உள்ளது. சிறுநீரகத்தின் தொழிற்பாட்டு அலகுகளான சிறுநீரகத்தியின் சில பாகங்கள் மேற்பட்டையிலும், ஹென்லியின் தடம், சேர்க்கும் கான் போன்ற பகுதிகள் சிறுநீரக மையவிழையத்திலும் காணப்படும்.

குருதி வழங்கல்[தொகு]

நுணுக்குக்காட்டியினூடாக சிறுநீரக மையவிழையத்தின் தோற்றம்
நுணுக்குக்காட்டியினூடாக சிறுநீரக மேற்பட்டையின் தோற்றம்

சிறுநீரகத்துக்கு சிறுநீரக தமனிகள்/ சிறுநீரக நாடிகள் மூலம் இரத்தம் வழங்கப்படும். வலது சிறுநீரகத்துக்கு வலது சிறுநீரக நாடியும், இடது சிறுநீரகத்துக்கு இடது சிறுநீரக நாடியும் அதிக ஒட்சிசன் செறிவுள்ள குருதியை வழங்கும். சிறுநீரகங்கள் அளவில் சிறியனவென்றாலும் அதிக தொழிற்பாடும் வேலைப்பழுவும் உடையவை. எனவே இதயத்தால் விநியோகிக்கப்படும் குருதியில் 20% சிறுநீரகத்துக்கு விநியோகிக்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு நாடியும் சிறு சிறு கிளைகளாகப் பிரிந்து சிறிநீரகத்துக்கூடாக அதிக குருதியை விநியோகம் செய்யும். இச்சிறு நாடிகள் ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்தியிலும் ஒவ்வொரு கலன்கோளத்தை உருவாக்கும். இக்கலன்கோளத்துக்கூடாகவே கலன்கோள வடிதிரவம் போமனின் உறையூடாக சிறுநீரகத்தியை அடைகின்றது.

சிறுநீரகத்தியில் இருந்து நீரையும், கனியுப்புக்களையும், ஊட்டச்சத்துக்களை மீளுறிஞ்சுவதற்காகவும், காபனீரொக்சைட்டைக் கடத்தவும், நாடி மீண்டும் பிரிந்து மயிர்த்துளைக் குழாய்களை உருவாக்கின்றன. இம்மயிர்த்துளைக் குழாய்களால் அகத்துறிஞ்சப்பட்டவற்றோடு குருதி சிறுநீரக நாளங்களில் / சிரைகளில் கலந்து மீண்டும் இதயத்தை அடைகின்றது.

சிறுநீரகத்தின் தொழில்கள்[தொகு]

குருதியின் அமில-கார நிலையைப் பேணுவதன் மூலம், அயன்களின் செறிவைப் பேணுவதன் மூலம், நீர்ச்சமநிலையைப் பேணுவதன் மூலம், குருதியமுக்கத்தைப் பேணுவதன் மூலம், கழிவகற்றலின் மூலம் முழு உடலின் ஒருசீர்த்திடநிலையைப் பேணுவதில் சிறுநீரகம் முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றது. சிறுநீரகத்தின் சில தொழிற்பாடுகளை ஓமோன்கள் கட்டுப்படுத்துகின்றன. உதாரணமாக ADH (Anti Diuretic Hormone) சிறுநீரகத்தால் மீளுறிஞ்சப்படும் நீரின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.

கழிவகற்றல்[தொகு]

சிறுநீரகத்தின் முக்கியமான தொழில் நீரில் கரையக்கூடிய கழிவுப் பொருட்களை குருதியிலிருந்து வடித்தெடுத்தலாகும்[9]. வடித்தெடுக்கப்படும் கரைசலில் இருந்து, மீண்டும் நீர், மற்றும் உடலுக்குத் தேவையான பொருட்கள் மீள உறிஞ்சப்படுவதன் மூலம், கழிவுகள் நிரம்பிய சிறுநீரை செறிவாக்கி, பின்னர் அதனை சிறுநீர்க்குழாய் மூலம் சிறுநீர்ப்பைக்குக் கடத்தி அங்கிருந்து உடலின் வெளியே அனுப்ப உதவும். இந்த வடித்தல், மீள உறிஞ்சல் தொழிலை சிறுநீரகத்திலுள்ள சிறுநீரகத்தி எனப்படும் அமைப்பு செய்கின்றது. இந்த சிறுநீரகத்திகளே சிறுநீரகத்தின் தொழிலைச் செய்யும் அடிப்படை அலகாகும்.

உடலில் அனுசெபத்தின் போது வெளியேற்றப்படும் தேவையற்ற அல்லது தீங்கை விளைவிக்கும் பதார்த்தங்களே கழிவுகளாகும். அந்த வகையில் புரத அவசேபத்தின் போது வெளியேறும் யூரியாவும், நியூக்லிக் அமில அனுசேபத்தின் போது வெளியேறும் கழிவான யூரிக் அமிலமும் மனித உடலில் பிரதான கழிவுகளாகும். இவற்றை சிறுநீரகம் கரைசல் வடிவில் கழிவகற்றுகின்றது.

அவசியமான ஊட்டச்சத்துக்களை கலன்கோள வடிதிரவத்திலிருந்து மீளுறிஞ்சல்[தொகு]

கழிவுகளோடு அவசியமான ஊட்டச்சத்துக்களான குளுக்கோசு, அமினோ அமிலங்கள், நீர், கனியுப்பு அயன்கள் போன்றவையும் கலன்கோளத்திலிருந்து வடிகட்டப்படும். இது கலன்கோள வடிதிரவம் எனப்படும். இவ்வூட்டச்சத்துக்கள் வீணாவதைத் தவிர்க்க இவை மீண்டும் குருதியினுள் அகத்துறிஞ்சப்படும். மீதமாகும் யூரியா, யூரிக்கமிலம், மேலதிக நீர் அடங்கிய சிறுநீர் சிறுநீரகத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும்.

மீளுறிஞ்சப்படும் இடம் மீளுறிஞ்சப்படும் ஊட்டச்சத்து குறிப்புகள்
அண்மை மடிந்த சிறுகுழாய் குளுக்கோசு (100%), அமினோவமிலங்கள் (100%), இருகார்பனேற்று அயன் (90%), Na+ (65%), Cl, பொசுப்பேற்று அயன், H2O (65%)
 • PTH ஓமோன் பொஸ்பேற் அயன் வெளியேறலைக் கட்டுப்படுத்தும்
 • AT II ஓமோன் Na+, H2O மற்றும் HCO3 அகியவற்றின் மீளுறிஞ்சலைத் தூண்டும்.
மெல்லிய இறங்கும் ஹென்லேயின் வளைவு H2O
 • சிறுநீரகத்தின் செறிவு அதிகரிக்கும்.
ஹென்லேயின் வளைவுவின் தடித்த ஏறும் புயம் Na+ (10–20%), K+, Cl; Mg2+, Ca2+
 • இங்கு நீர் மீளுறிஞ்சப்படாது. எனவே சிறுநீரின் செறிவு குறையும்.
சேய்மை மடிந்த சிறுகுழாய் Na+, Cl
 • PTH ஓமோன் Ca2+ மீளுறிஞ்சப்படுவதைத் தூண்டும்.
சேர்க்குங்கான் Na+(3–5%), H2O
 • H+, K+ ஆகியவற்றிற்கு மாற்றீடாக Na+ மீளுறிஞ்சப்படும். இச்செயற்பாடு அல்டோஸ்டெரோன் ஓமோனால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.
 • ADH ஓமோன் இங்கு நீர் மீளுறிஞ்சப்படுவதைத் தூண்டும்.

அமில-கார ஒருசீர்த்திட நிலை[தொகு]

மனித உடலில் நுரையீரலும், சிறுநீரகமும் குருதியின் pHஐ 7.4 என்ற நிலையில் பேண உதவுகின்றன. நுரையீரல் காபனீரொக்சைட்டை வெளியேற்றுவதாலும், சிறுநீரகம் H+ அயன்களை வெளியேற்றி இருகாபனேற்று அயனை மீளுறிஞ்சுவதாலும் பங்களிக்கின்றன.

ஓமோன் உற்பத்தி[தொகு]

சிறுநீரகம் சிலவகை ஓமோன்களை உற்பத்தி செய்யும் ஆற்றலுடையது. சிறுநீரகம் ரெனின் எனும் நொதியத்தையும் சிவப்பணுவாக்கி (Erythropoietin) எனும் ஓமோனையும் உற்பத்தி செய்கின்றது. குருதியில் ஒக்சிசனின் செறிவு குறைவடைந்தால், சிறுநீரகம் இவ்வோமோனை உற்பத்தி செய்து குருதியில் வெளியேற்றும். இவ்வோமோன் எலும்பு மச்சைக் கலங்களை அதிக செங்குருதிக் கலங்களை ஆக்கத் தூண்டும். சிறுநீரகத்தில் கால்சிடிரையால் (Calcitriol) எனும் ஓமோனும் உற்பத்தியாகின்றது. இதனை சிறுநீரகத்தியிலுள்ள அண்மை மடிந்த சிறுகுழாய்க் கலங்கள் தொகுக்கின்றன. இவ்வோமோன் குடலில் கல்சியம் உறிஞ்சப்படுவதை அதிகரிப்பதுடன், கலன்கோள வடிதிரவத்திலிருந்து உறிஞ்சப்படும் பொஸ்பேட்டு அயன்களின் அளவையும் அதிகரிக்கின்றது.

சிறுநீரக நோய்கள்[தொகு]

கணக்கீடுகள்[தொகு]

சிறுநீரகத்தின் செயற்பாட்டுத் திறனைக் கண்டறிவதில் சில கணக்கீடுகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

வடித்தல் பின்னம் (Filtration Fraction)[தொகு]

குருதியின் முதலுருவிலிருந்து வடிக்கப்படும் கலன்கோள வடிதிரவத்தின் அளைவை இப்பின்னம் காட்டுகின்றது.

FF=GFR/RPF

 • FF - வடித்தல் பின்னம்
 • GFR - கலன்கோள வடித்தல் வீதம் (glomerular filtration rate)
 • RPF - சிறுநீரக முதலுருப் பாய்ச்சல் (renal plasma flow)

சாதாரண மனிதனில் FF 20% ஆகக் காணப்படும்.

வெளியேற்றல் வீதம் (Renal Clearance)[தொகு]

ஒரு குறித்த பதார்த்தம் குறித்த நேர இடைவெளியில் சிறுநீரகமூடாக குருதியின் முதலுருவிலிருந்து முழுமையாக வெளியேற்றப்படும் வீதத்தை இவ்வளவீடு குறிக்கும்.

Cx=(Ux)V/Px

 • Cx -X எனும் பதார்த்தம் வெளியேற்றப்படும் வீதம் (பொதுவாக mL/min இனால் அளக்கப்படும்).
 • Ux -X எனும் பதார்த்தத்தின் சிறுநீர்ச் செறிவு.
 • Px -X எனும் பதார்த்தத்தின் குருதி முதலுருச் செறிவு
 • V - சிறுநீர் வெளியேற்றப்படும் வீதம்.

மருத்துவச் சிறப்பு[தொகு]

சிறுநீரகக் கட்டமைப்போ பணியோ செயல்முறையோ இயல்பு பிரழ்ந்தநிலையடைந்தால் சிறுநீரக நோய் ஏற்பட்டதாகக் கொள்ளப்படும். சிறுநீரக வீக்கம் என்பது அழற்சியற்ற சிறுநீரக நோயாகும். சிறுநீரக அழற்சி என்பது அழர்இமிக்க சிறுநீரக நோயாகும். [[சிறுநீரகவியல் என்பது சிறுநீரகப் பணியையும் நோய்களையும் பற்றிய சிறப்பு மருத்துவப் புலமாகும்.[10] அறுவைவழியாக சிறுநீரகத்தை நீக்குதல் சிறுநீர நீக்கம் எனப்ப்டும். சிறுநீரகப் பணிக்குறைவு சிறுநீரகப் பணியிழப்பு எனப்படும்.

பெற்ற நோய்கள்[தொகு]

 • நீரிழிவுச் சிறுநீரக இடர்
 • சிறுநீரக வடிகுஞ்ச அழற்சி
 • சிறுநீரக நீர்மிகை- இது ஒன்றிலோ அல்லது இரண்டிலுமோ சிறுநீரகத்தில் அடைப்பால் ஏற்படும் சிறுநீர்ப் பாய்வு தடுக்கப்படும் நோயாகும்.
 • உயிரிழைய சிறுநீரக அழற்சி
 • சிறுநீரகக் கல் அல்லது சிறுநீரகக் கல்வீக்கம் பொதுவாக ஏற்படும் வலிமிக்க சிறுநீரக ஒழுங்கின்மை ஆகும். நாட்பட்ட சிறுநீரக ஒழுங்கின்மை சிறுநீரகங்களில் கறைகளை ஏற்படுத்தும். சிறுநீரகக் கற்களை புறஒலிக் கற்றையால் சிறுகற்களாக உடைத்து நீக்கலாம். இவை பிறகு சிறுநீர்த்தட வழியாக வெளியேறிவிடும். கீழ்ப்பக்க நடு, பக்கவாட்டு முதுகு அல்லது இடுப்பு வலி சிறுநீரகக் கல் நோய்க்கான அறிகுறியாகும்.
 • சிறுநீரகக் கழலை
  • வில்ம்சு கழலை
  • சிறுநீரகக்கலப் புற்று
 • முருடுவகை சிறுநீரக அழற்சி
 • சிறுமாற்ற சிறுநீரக நோய்
 • சிறுநீரக வடிகுஞ்ச நோய்த்தொகையில் சிருநீர வடிகுஞ்சங்கள் பழுதுறவே சிறுநீரில் பேரளவு குருதிப் புரதம் கலக்கிறது. இதன் பிற அறிகுறிகளாக உயர்கொழுப்பு, வீக்கம், தழ் ஊனீர் அல்புமின் ஆகியவை அமைகின்றன.
 • வடிபுனல் சிறுநீரக அழற்சி- சிறுநீரகத் தொற்றாலோ சிறுநீர்த்தட்த் தொற்றாலோ ஏற்படுகிறது.
 • சிறுநீரகப் பணியிழப்பு
  • கடும் சிறுநீரகப் பணியிழப்பு
  • ஐந்தாம் கட்ட நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய்
 • சிறுநீரகச் சிரைக் குறுக்கம்
 • சிறுநீரகக் குழல் மீஉயர் அழுத்தம்

சிறுநீரகக் காயமும் இயக்க நிறுத்தமும்[தொகு]

பொதுவாக, மாந்தருக்கு ஒரு சிறுநீரகமே போதும். இந்த ஒரு சிறுநீரகமே சிறுநீரகப் பணிக்குத் தேவையான உயிரிழையங்களைப் பெற்றுள்ளது. செயலாற்றும் சிறுநீரக உயிரிழையங்கள் பேரளவில் சிதைவுற்றால் நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய் வருகிறது. சிருநீரக வடிகுஞ்ச வடிப்பு வீதம் மிகவும் தாழ்வான அளவுக்குக் குறைந்தாலோ அல்லது சிறுநீரகப் பணியிழப்பு ஏற்பட்டாலோ கூழ்மப் பகுப்பு எனும் சிறுநீர் தூய்மிப்புப் பணி அல்லது சிறுநீரகங்களின் மாற்றீடு தேவைப்படுகிறது.

கூழ்மப் பகுப்பு[தொகு]

ஒரு நலமுள்ள உயிரியின் சிறுநீரகம் இயல்பாகச் செய்யும் பணியை கூழ்மப் பகுப்புச் செயல்முறை செயற்கையாகச் செய்கிறது. சிறுநீரகப் பணியில் ஏறத்தாழ 85%-90% அளவுக்கு இழப்பு ஏற்படும்போதும் சிறுநீரக வடிகுஞ்ச வடிப்பு வீதம் 15 % அளவுக்குக் குறையும்போதும் கூழ்மப் பகுப்பு தேவையாகிறது. கூழ்மப் பகுப்பு கூடுத நீரையும் உப்புகளையும் நீக்கி ஒருசீர்மையைக் காத்து குருதி அழுத்தத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது உடலக வேதியியல் மட்டங்களைப் பேணுகிறது இது சிறுநீரக நோயை ஆற்ரும் செயல்முறையல்ல; சிறுநீரக மாற்றீடு மட்டுமே நோயைத் தீர்க்கும். 30 ஆண்டுகள் அகவையுள்ளவருக்கு இச்செயல்முறையைத் தொடர்ந்து கடைப்பிடித்தால் அவர்களது ஆயுளை மேலும் 10-15 ஆண்டுகள் வரை கூட்டுகிறது. மேலும் இவர்கள் இயல்பான வழ்க்கையையும் வாழ முடியும்.[11]

பிறப்புவழி நோய்கள்[தொகு]

 • பிறப்புவழி சிறுநீரக நீர்மிகை
 • பிறப்புவழி சிறுநீர்த்தட அடைப்பு
 • ஈரிணைச் சிறுநீரகங்கள் மக்கள்தொகையில் 1% அளவினருக்கு அமைகிறது. இது சிக்கலேதும் உருவாக்குவது இல்லையென்றாலும், சிறுநீர்த்தடத் தொற்றுகளை உருவாக்குகிறது.[12][13]
 • நூற்றுவரில் ஒருவருக்கு ஈரிணைச் சிறுநீர்க்குழல்கள் அமைகின்றன.
 • நானூற்றுவரில் ஒருவருக்குக் குதிரைச்சேண வடிவ சிறுநீரகம் அமைகிறது
 • சிரைக்குறுக்க நோய்த்தொகை
 • பலபை சிறுநீரக நோய்
  • உடலக் (பால்சாரா) குறுமவக ஓங்கல் பலபை சிறுநீரக நோய் ஆயிரவரில் ஒருவருக்கு பின்னாள் வாழ்வில் வருகிறது.
  • உடலக் குறுமவக ஒடுங்கல் பலபை சிறுநீரக நோய் குறைவாகவே வந்தாலும் ஓங்கலானதை விட கடுமையானதாகும். இதைக் கருப்பையிலோ பிறப்பின்போதோ அறியலாம்.
சிறுநீரகப் பணியிழப்பின்போது பின்வயிற்றறைக் குழியில் செய்யப்படும் கூழ்மப் பகுப்புக் காட்சி.
 • சிறுநீரக உருவாகாமை. பிறப்பில் ஒருபக்கச் சிறுநீரகம் உருவாகாமை 750 பேரில் ஒருவருக்கு ஏற்படுகிறது; இருபக்கச் சிறுநீரகங்கள் பிறப்பில் உருவாகாவிட்டல் இறப்பு நேர்கிறது; என்றாலும், அருத்தரிப்புக் காலத்தில் செய்யப்படும் amnioinfusion மருத்துவம் தற்கால மருத்துவ வளர்ச்சிகளால்லும் வயிற்றறைக்குழி கூழ்மப் பகுப்பாலும் பதில்சிறுநீரகம் வைக்கும் வரை குழந்தையை உயிர்தரிக்கச் செய்யமுடிகிறது.
 • சிறுநீரகப் பிறழ்வளர்ச்சி
 • ஒருபக்கக் குறுஞ்சிறுநீரகம்
 • பலகட்டிப் பிறழ்வளர்ச்சி சிறுநீரகம் பிரப்பில் 2400 பேரில் ஒருவருக்கு தோராயமாக ஏற்படுகிறது
 • சிறுநீர்க்குழல் கூபகச் சந்தி அடைப்பு (UPJO);இந்நிலைப் பெரிதும் பைறப்பால் ஏற்பட்டாலும் சிலவேளைகளில் பெற்றதாகவும் ஏற்படுதல் உண்டு[14]

நோயறிதல்[தொகு]

படிமம் எடுத்தல்[தொகு]

இழைய ஆய்வு[தொகு]

பிற விலங்குகளில்[தொகு]

படிமலர்ச்சித் தகவமைப்பு[தொகு]

பண்பாடு[தொகு]

சிறப்பு[தொகு]

எகுபது[தொகு]

எபிரேயம்[தொகு]

இந்தியா[தொகு]

இடைக்காலக் கிறித்தவம்[தொகு]

உணவாக[தொகு]

கூடுதல் படிமங்கள்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. "சிறுநீரகத்தின் தொழில்கள்". Baxter Renal. Archived from the original on 2012-11-02. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2012-11-17.
 2. Cotran, RS S.; Kumar, Vinay; Fausto, Nelson; Robbins, Stanley L.; Abbas, Abul K. (2005). Robbins and Cotran pathologic basis of disease. St. Louis, MO: Elsevier Saunders. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-7216-0187-1.
 3. "HowStuffWorks How Your Kidney Works".
 4. "Kidneys Location Stock Illustration". Archived from the original on 2013-09-27.
 5. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2008-02-10. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-01-12.
 6. Bålens ytanatomy (Superficial anatomy of the trunk). Anca Dragomir, Mats Hjortberg and Godfried M. Romans. Section for human anatomy at the Department of medical biology, Uppsala university, Sweden.
 7. Walter F., PhD. Boron (2004). Medical Physiology: A Cellular And Molecular Approach. Elsevier/Saunders. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1-4160-2328-3.
 8. Glodny B, Unterholzner V, Taferner B, et al. (2009). "Normal kidney size and its influencing factors - a 64-slice MDCT study of 1.040 asymptomatic patients". BMC Urology 9: 19. doi:10.1186/1471-2490-9-19. பப்மெட்:20030823. பப்மெட் சென்ட்ரல்:2813848. http://www.biomedcentral.com/1471-2490/9/19. 
 9. "சிறுநீர் உற்பத்தி". NSBRI (NATIONAL SPACE BIOMEDICAL RESEARCH INSTITUTE). Archived from the original on 2012-10-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2012-11-17. {{cite web}}: External link in |publisher= (help)
 10. Maton, Anthea; Jean Hopkins; Charles William McLaughlin; Susan Johnson; Maryanna Quon Warner; David LaHart; Jill D. Wright (1993). Human Biology and Health. Englewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-13-981176-1.
 11. "Dialysis". National Kidney Foundation. பார்க்கப்பட்ட நாள் 8 November 2017.
 12. Sample, Ian (2008-02-19). "How many people have four kidneys?". The Guardian (London). https://www.theguardian.com/society/2008/feb/19/health. 
 13. "Girl's Kidneys Fail, But Doctors Find Double Valves, Saving Her Life". Abcnews.go.com. 2010-05-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-01-03.
 14. Stephen Jones, J.; Inderbir S. Gill; Raymond Rackley (2006). Operative Urology at the Cleveland Clinic. Andrew C. Novick, Inderbir S. Gill, Eric A. Klein, Jonathan H. Ross (eds.). Totowa, NJ: Humana Press. எண்ணிம ஆவணச் சுட்டி:10.1007/978-1-59745-016-4_16. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-1-58829-081-6.

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Kidneys
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சிறுநீரகம்&oldid=3812460" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது