உணர்வுத் தொகுதி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
பார்வைக்குரிய புலன் உணர்வுத் தொகுதியின் முக்கியமான உறுப்பான கண்.

உணர்வுத் தொகுதி அல்லது உணர்வு மண்டலம் (Sensory system) என்பது, புலன் உணர்வு தொடர்பான தகவல்களைச் செயற்படுத்தும் நரம்புத் தொகுதியின் ஒரு பகுதி ஆகும். உணர்வுத் தொகுதி, உணர்வு ஏற்பிகளை (sensory recptors) உள்ளடக்கிய உணர்வு நரம்பணுக்களையும் (en:Sensory neuron), நரம்பு வழிகளையும் (en:Neural pathway), உணர்தல் செயல்முறையில் பங்கெடுக்கும் மூளையின் பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியிருக்கும். பொதுவான உணர்வுத் தொகுதிகளாவன, பார்வை, கேட்டல், தொட்டுணர்வு, சுவை, முகர்ச்சி மற்றும் சமநிலை என்பனவாகும். கண், செவி, தோல். நாக்கு, மூக்கு ஆகியவை ஏற்புப் புலன் உறுப்புக்களாகத் தொழிற்படுகின்றன. இந்த ஏற்புப் புலன் உறுப்புகளால் உணரப்படும் உலகிலுள்ள பொருள் சார்ந்த பகுதிகள், மூளையினால் புரிந்துகொள்ளப்படும்போது, நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகை உள்வாங்கிக்கொள்ள முடிகிறது[1].

ஏற்புப் புலம் (receptive field) என்பது ஒரு ஏற்புப் புலனுறுப்பால் உணரப்படக்கூடிய உலகின் ஒரு பகுதியாகும். எடுத்துக் காட்டாக, கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய உலகின் பகுதி அதன் ஏற்புப் புலம் ஆகும். இது, கண்ணில் உள்ள கோல்களும், கூம்புகளும் உணரக்கூடிய ஒளியின் பகுதியாகும்[2]. பார்வைத் தொகுதி, கேட்டல் தொகுதி, தொட்டுணர்வுத் தொகுதி என்பவற்றுக்கு அவற்றின் ஏற்புப் புலங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.

புலனறிவு மற்றும் ஏற்பிகள்[தொகு]

புலன்கள் தொடர்பாக ஒரு பொருளைக் கொண்டிருக்கும் வேறுபட்ட வரையறையின் காரணமாக, எண்ணற்ற குறிப்பிட்ட உணர்வுகளுக்கு நரம்பியல் அறிஞர்களிடையே விவாதம் இருப்பினும், கௌதம புத்தர் மற்றும் அரிஸ்டாட்டில் ஐந்து 'பாரம்பரிய' மனித உணர்வுகளை வகைப்படுத்தியுள்ளனர் இவை உலகளவில் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன: தொடு உணர்வு, சுவையுணர்வு, நுகர்ச்சியுணர்வு, பார்வையுணர்வு மற்றும் கேட்டலுணர்வு ஆகியவையே அவையாகும். கடுமையுணர்வு (nociception), சமநிலையுணர்வு (equilibrioception), மயக்கவுணர்வு (kinaesthesia), மற்றும் வெப்பவுணர்வு (thermoception) போன்ற பிற உணர்வுகள் மனிதர்கள் உட்பட பெரும்பாலான பாலூட்டிகளில் நன்கு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டவைகளாக உள்ளன. மனிதர்களைத் தவிர பிற உயிரிகளில் காந்தஏற்புணர்வு (magnetoception) மற்றும் மின்னேற்புணர்வு (electroreception) சில வகை சிறப்பு வகை உணர்வுகள் காணப்படுகின்றன. [3]

புலனுணர்வு ஏற்பி[தொகு]

புலனுணர்வு ஏற்பி ( Sensory receptor) என்பது ஓர் உயிரினத்தின் உட்புற அல்லது வெளிப்புற சூழலின் தூண்டலுக்கு, புலனுணர்ச்சி அமைப்பில் உள்ள ஒர் உணர்ச்சி நரம்பு துலங்கலை வெளிப்படுத்தும் செயலாகும். தூண்டலுக்கு ஏற்ற துலங்கலை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, தூண்டல் ஏற்பட்ட அதே செல்லில் அல்லது அதற்கடுத்துள்ள ஒரு செல்லில் தரமான வினைநுட்பத்தை அல்லது செயல்திறனை உருவாக்க புலனுணர்வு ஏற்பி புலனுணர்வு நுண்ணிடைமாற்றம் மூலமாக ஒரு தொடக்கத்தை வழங்குகிறது.

மனிதனின் புலனுணர்ச்சி அமைப்பு

செயற்பாடுகள்[தொகு]

சுவை மற்றும் மணம் ஆகியனவற்றுடன் தொடர்புடைய புலனுணர்வு ஏற்பிகள், குறிப்பிட்ட சில வேதிப்பொருட்களால் பிணைக்கப்பட்ட ஏற்பி மூலக்கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன. மணம் சார்ந்த மூலக்கூறுகளின் மூலக்கூறு அமைப்புடன், இடைவினை நிகழ்த்துகின்ற மோப்ப ஏற்பி நரம்புகளில் உள்ள மணம் ஏற்பிகளை இதற்கு உதாரணமாகக் கூறலாம். இதைப்போலவே சுவைப் புலனுணர்வு நரம்புகளில் உள்ள சுவை மொட்டுகள் உணவில் உள்ள சுவை சார்ந்த வேதிப்பொருட்களுடன் இடைவினை நிகழ்த்த ஒரு செயல்திறனை உருவாக்குகின்றன.

தொடுவுணர்ச்சி ஏற்பி மற்றும் ஒளி ஏற்பி போன்ற மற்ற புலனுணர்வு ஏற்பிகள் உடலியக்கம் மூலம் இடைவினை நிகழ்த்துகின்றன. ரோடாப்சின் போன்ற சிறப்புப் புரதங்களைப் பெற்றுள்ள ஒளி ஏற்பி உயிரணுக்கள் ஒளியால் தூண்டப்படும் உடலியக்க ஆற்றலை மின் அதிர்வு அறிவிப்புக் குறிகளாக மாற்றி இடைவினை நிகழ்த்துகின்றன. சிலவகை தொடுவுணர்ச்சித் தூண்டல்களுக்கு உடல்சவ்வுகள் உள்ளிழுத்து அல்லது சுருங்கி உடனடியாக துலங்கலை வெளிப்படுத்துகின்றன.

புலனுணர்வு ஏற்பியின் செயல்பாடுகளே ஒரு புலனுணர்ச்சி அமைப்பின் முதலாவது அங்கமாகும்.

தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு வகையான புலனுணர்வு தூண்டலுக்கேற்பவும் புலனுணர்வு ஏற்பிகள் எதிர்வினையாற்றுகின்றன. புலனுணர்வு ஏற்பிகள் உணரும் தூண்டல்களின் அளவிற்கு ஏற்பவே துலங்கல்களின் அளவும் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன.

புலனுணர்வைக் கடத்தத் தொடங்குவதன் மூலம் புலனுணர்வு ஏற்பியானது புலனுணர்வு வகைக்கேற்ற துலங்கலை வெளிப்படுத்துகிறது. புலனுணர்வு ஏற்பியின் தொடக்க நிலையிலிருந்து நிகர விலகலை நிறைவேற்றுகிறது. (தூண்டல் துலங்கலுக்கான உத்தேச நிலையுடன் [4] உயிர் இயற்பியல் [5] விளக்கப் படம் பார்க்கவும்).

வேதிஏற்பிகள்[தொகு]

வேதி ஏற்பிகள் அல்லது வேதி உணரிகள் குறிப்பிட்ட வேதியற் பொருட்களை அடையாளம் கண்டு அதனை மின் உணரியாக மாற்றுகிறது. இரண்டு அடிப்படை வேதி உணரிகள் கானப்படுகின்றன.

தொலை வேதி ஏற்பிகள்[தொகு]

நுகர்வு உறுப்புகள் மூலம் வேதியப் பொருட்களின் காரம், நெடி, வாசனை போன்றவற்றின் மூலம் மோப்ப நரம்புகள் தூண்டப்பட்டு அவை நரம்பணுக்கள் வழியாக மூளைக்கு கடத்தப்படுகின்றன.

நேரடி வேதி ஏற்பிகள்[தொகு]

நாவிலுள்ள சுவை மொட்டுக்கள் மூலம் நேரிடையாக தொடர்பு ஏற்படுவதால் அவ்விடத்திலுள்ள நரம்பணுக்கள் பிரான வாயுவில் ஏற்படும் அடர்வு மாறுதல்கள் மூலம் நேரடி வேதி ஏற்பு அமைப்பு செயல்படுகின்றன. [6]

ஒளி ஏற்பிகள்[தொகு]

ஒளி ஏற்பிகளானது ஒளியினை ஏற்று அதனை மாற்றக்கூடிய தகவமைப்பை பெற்றுள்ளன. இச்செயல்முறையில் ஒளியானது (மின்காந்த எதிரொலித்தல்) மற்ற வகை ஆற்றல்களாக மாற்றப்படுகின்றன. மூன்று வகையான ஒளி ஏற்பிகள் கானப்படுகின்றன. அவை கூம்பு , குச்சி அல்லது தடி மற்றும் ஒளியுணர்வு மிக்க காங்கிலியன் செல்கள் ஆகும். கூம்பு செல்களானது நிறங்களை வேறுபடுத்தி அறிய உதவுகிறது. கூம்பு செல்கள் அவற்றின் பணிகளுக்கேற்ப மனிதர்களில் மூன்று வேறுபட்ட வகைகளாக கானப்படகின்றன. குறைந்த அலைநீளமுடைய (நீலம்) மத்திய அலைநீலமுடைய (பச்சை) மற்றும் அதிக அலைநீளமுடைய (மஞ்சள் அல்லது சிவப்பு) நிறங்களுக்கான அடிப்படை ஒளிஏற்பிகளாக இவை செயல்படுகின்றன. [7] குச்சி வடிவ செல்களானது ஒளியின் செறிவுகளை உணரவும் குறைந்த ஒளியில் பார்க்கும் திறனை அளிப்பதிலும் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. குச்சி செல்களின் அடர்வு மற்றும் விகிதமானது அவை பகலாடி அல்லது இரவாடி விலங்குகளா என்பதைப் பொறுத்து மாறுபடுகின்றன. மனிதர்களில் குச்சி செல்கள் தோராயமாக 20: 1 என்ற விகிதத்திலும் , அதே சமயத்தில் இரவாடி விலங்குகளான ஆந்தை உள்ளிட்ட விலங்குகளில் இந்த விகிதமானது 1000: 1 என்ற அளவில் கானப்படுகின்றன. [7] .[8] காங்கிலிய உயிரணுக்களானது அண்ணீரகச் சுரப்பியின் உள்ளகங்களிலும் விழித்திரையிலும் கானப்படுகின்றன. அவை பரிவதிர்வு பதிலில் (sympathetic response) ஈடுபடுகின்றன. விழித்திரை உள்ள ~ 1.3 மில்லியன் காங்லியன் செல்களில், 1-2% சதவீதம் ஒளியுணர்வு செல்கள் என்று நம்பப்படுகிறது.[9] . இந்த ஒளியுணர்வு செல்கள் சில விலங்குகளில் நனவு நிலை பார்வையில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன.[10] இதே போல செயல்முறை மனிதர்களிடத்திலும் இருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது. [11]

இயந்திர ஏற்பிகள்[தொகு]

இயந்திர ஏற்பிகள் (Mechanoreceptor) என்பது ஒரு வகை உணர்வு ஏற்பி ஆகும். அழுத்தம் மற்றும் உருக்குலைவு போன்ற இயந்திர விசைகளுக்கு உரிய பதில்களை அளிப்பதற்காக அவற்றின் உள்ளீட்டு தூண்டல்களை ஏற்கும் அமைப்பாகும். [12] நுழைவறை புலன் உறுப்பு மற்றும் செவியமைப்பில் அமைந்திருக்கும் உரோமங்களில் இத்தகைய இயந்திர ஏற்பிகள் கானப்படுகின்றன. இயந்திர ஏற்பிகள் தோல் அல்லது சருமத்தோடு தொடர்புடையன மேலும் இவை நான்கு குழுக்களாகப் பகுக்கப்படுகின்றன.

 • மெதுவான தகவமைப்பு வகை 1 வாங்கிகள் சிறிய ஏற்புப் புலங்களைாகும் அவை நிலையான தூண்டுதலுக்கு பதிலளிக்கின்றன. இந்த வாங்கிகள் முதன்மையாக வடிவம் மற்றும் சொரசொரப்பு போன்ற உணர்வுகளை உணரப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 • மெதுவான தகவமைப்பு வகை 2 வாங்கிகள் பெரிய ஏற்புப் புலங்களைாகும் அவை வளைதல் செயலை உணருதல் மற்றும் முதல் வகையைப் போல தொடர் தூண்டுதல்களுக்கு நிலைத்த எதிர்வினைகளைத் தருகின்றன.
 • விரைவு தகவமைப்பு வாங்கிகள் சிறிய ஏற்புப் புலங்களைக் கொண்டுள்ளது மேலும் தடுமாற்றம், விழுதல் போன்ற செயல்களுக்கு பதில் வினையாற்றுகின்றன.
 • பாசினியன் வாங்கிகள் (Pacinian receptors) பெரிய ஏற்புப் புலங்களை கொண்டுள்ளன. அதிக அதிர்வெண் அதிர்வுகளுக்கு இவை பதில்வினை ஆற்றுகின்றன.

வெப்ப ஏற்பிகள்[தொகு]

வெப்ப ஏற்பிகள் (Thermoreceptor) என்பது மாறுபடும் வெப்பநிலைக்கு பதில்வினையாற்றும் ஒரு வகை உணர்வு ஏற்பி ஆகும். இந்த வாங்கிகள் இயங்குவதற்கான வழிமுறைகள் தெளிவற்றதாக இருந்தாலும், சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகள் பாலூட்டிகளில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு வேறுபட்ட வெப்ப ஏற்பிகள் இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. [13]

 • கிராஸ் குமிழ்களின் நிறைவுப்பகுதி அல்லது குமிழ் சிறுதுணிக்கை வெளிப்புற உடல் வெப்பநிலையை உணருகின்றன.
 • ருப்ஃபினியின் நிறைவு உறுப்பு (Ruffini corpuscle|Ruffini’s end organ) உட்புற உடல் வெப்பநிலையை கண்டறிகின்றன.

வலி ஏற்பிகள்[தொகு]

வலிஏற்பிகள் என்பது தண்டு வடம் மற்றும் மூளைக்கு சமிஞ்ஞைகளை அனுப்புவதன் மூலம் சேதமடையக்கூடிய அல்லது சேதம் விவைிக்கக்கூடிய தூண்டுதலுக்கு பதிலளிக்கின்றன.[14] இந்த செயல்முறை, வலிஏற்பு எனப்படும், இது பொதுவாக வலி உணர்திறனை ஏற்படுத்துகிறது. இவை உடல் உள்ளுறுப்புகளிலும் உடலின் மேற்பரப்புகளிலும் கானப்படும். இவை பல்வேறு வகையான சேதம் விளைவிக்கும் தூண்டுதல் அல்லது உண்மையான சேதத்தை கண்டறிகின்றன. திசுக்கள் சேதமடைந்தால் மட்டுமே பதிலளிக்கும் நிலைகள் "தூக்கம்" அல்லது "அமைதியான" வலி ஏற்பிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

வெப்ப ஏற்பிகள் பல்வேறு வெப்பநிலைகளில் அதீத நச்சு வெப்ப மாறுபாடுகள் அல்லது குளிரால் உந்தப்படுகின்றன.
இயந்திர ஏற்பிகள் அதிகப்படியான அழுத்தம் அல்லது இயந்திரச் சிதைவுகளால் தூண்டப்படுகின்றன.
வேதி ஏற்பிகளானது பல்வேறு வகையான வேதிப்பொருட்கள் மற்றும் இரசாயன நொதிகளுக்கு பதிலளிக்கின்றன, அவற்றில் சில திசு சேத அறிகுறிகள் ஆகும். இவை உணவுப்பொருட்களில் உள்ள சில மசாலா வாசனைகளை கண்டறிவதில் ஈடுபட்டுள்ளன.

மனித உணர்வு மண்டலம்[தொகு]

மனித உணர்வுத்தொகுதியானது கீழ்கண்ட கிளைத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.

 • பார்வைத் தொகுதி
 • கேட்டல் தொகுதி
 • உடலுணர்ச்சிசார்ந்த தொகுதி இவை ஏற்பிகள் மற்றும் கடத்திகளைக் கொண்டுள்ளது. இக்கடத்திகள் S1 வழியாக எடுத்துச்செல்லப்பட்டு S1 கீழ்கண்ட செயல்களில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. தொடுதல் அல்லது அழுத்தம், வெப்பநிலை (சூடான அல்லது குளிர்), வலி ​​(நமைச்சல் மற்றும் கூச்சம் உண்டாக்கு), மற்றும் தசை இயக்கம் மற்றும் கூட்டு நிலை காபந்து, இயக்கம், மற்றும் முகபாவனை உள்ளடக்கியது
 • நுகர்வு அல்லது முகர்வுத் தொகுதி
 • தகளி புலன் தொகுதி

மேற்கோள்[தொகு]

 1. Krantz, John. "Experiencing Sensation and Perception - Chapter 1: What is Sensation and Perception?" (Pdf). பார்த்த நாள் April 15, 2017.
 2. Kolb & Whishaw: Fundamentals of Human Neuropsychology (2003)
 3. Hofle, M., Hauck, M., Engel, A. K., & Senkowski, D. (2010). Pain processing in multisensory environments. [Article]. Neuroforum, 16(2), 172.
 4. [1]
 5. [2]).
 6. Satir, P. & Christensen, S.T. (2008) Structure and function of mammalian cilia. in Histochemistry and Cell Biology, Vol 129:6
 7. 7.0 7.1 "eye, human." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.
 8. Foster, R. G.; Provencio, I.; Hudson, D.; Fiske, S.; Grip, W.; Menaker, M. (1991). "Circadian photoreception in the retinally degenerate mouse (rd/rd)". Journal of Comparative Physiology A 169. எஆசு:10.1007/BF00198171
 9. Foster, R. G.; Provencio, I.; Hudson, D.; Fiske, S.; Grip, W.; Menaker, M. (1991). "Circadian photoreception in the retinally degenerate mouse (rd/rd)". Journal of Comparative Physiology A 169. எஆசு:10.1007/BF00198171
 10. Jennifer L. Ecker, Olivia N. Dumitrescu, Kwoon Y. Wong, Nazia M. Alam, Shih-Kuo Chen, Tara LeGates, Jordan M. Renna, Glen T. Prusky, David M. Berson, Samer Hattar. "Melanopsin-Expressing Retinal Ganglion-Cell Photoreceptors: Cellular Diversity and Role in Pattern Vision". Neuron 67 (1). https://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2010.05.023. 
 11. Horiguchi, H.; Winawer, J.; Dougherty, R. F.; Wandell, B. A. (2012). "Human trichromacy revisited". Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (3): E260–E269. doi:10.1073/pnas.1214240110. ISSN 0027-8424. 
 12. Winter, R., Harrar, V., Gozdzik, M., & Harris, L. R. (2008). The relative timing of active and passive touch. [Proceedings Paper]. Brain Research, 1242, 54-58. எஆசு:10.1016/j.brainres.2008.06.090
 13. Krantz, John. Experiencing Sensation and Perception. Pearson Education, Limited, 2009. p. 12.3
 14. Sherrington C. The Integrative Action of the Nervous System. Oxford: Oxford University Press; 1906.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=உணர்வுத்_தொகுதி&oldid=2420488" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது