பயனர்:Neechalkaran/te

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

ஆங்கில எழுத்து கொண்ட முதன்மைவெளி பக்கங்கள். தேவையானவற்றை விட்டுவிட்டு, தேவையற்றவையை ஒழுங்கமைக்கலாம்.

வழிமாற்றிகள் அற்றவை[தொகு]

 1. நட்சத்திரத்தின்_pirappu
 2. எலும்பு_அறை_-_உடற்கூறியல்_(சைனஸ்-_sinus)
 3. விதை_உற்பத்தியில்_விதை_வகைகள்_STAGES_OF_SEEDS_IN_SEED_PRODUCTION
 4. சாம்சங்_கேலக்சி_எஸ்_II
 5. ஸ்டீபன்_ஆஸ்கர்_ii
 6. புலனுணர்வு_சார்ந்த_நடத்தை_சிகிச்சை_(CBT)
 7. வெர்டிசெல்லா(VORTICELLA)
 8. ஆப்பிள்_நத்தையின்_நாக்கரம்(_RADULA_OF_PILA)
 9. சூட்டிகை_மெய்நிகர்_கற்றல்_வகுப்பறை_செயல்திட்டம்_(Smart_Virtual_Classroom_Project)
 10. உயிரீகள்_ஊக்குவிக்கும்_ஆக்கம்(Biomimetics)
 11. பீவர்_(Beaver)
 12. பீசோ_மின்விளைவு_(Piezo-Electric_Effect):
 13. புகைத்திரை_(Smokescreen)
 14. வில்லிசோp_பகுதி_பயிh;_சாகுபடித்_திட்டம்
 15. வேதியியலில்_SAT_பொருள்_சோதனை
 16. மக்கள்_நீதி_மன்றம்_-_(Lok_Adalat)
 17. வெப்பக்கிரமமாறுகை_-_(Inversion_of_Temperature)
 18. ஜெர்மானியம்_(IV)_ஃப்ளூரைடு_பண்புகளும்_பயன்களும்
 19. வட்டு_(_disc_or_disk)_எழுத்துப்பிழை
 20. தட்மோசிஸ்_III_தாவரவியல்_பூங்கா
 21. பாசி_நுல்_(BRYOLOGY)
 22. பீடேட்_(PEDATE)
 23. பாறைவாழ்தாவரம்(LITHOPHYTE)
 24. சாடி_இலக்கிய_விருது_(Saadi_Literary_Award)
 25. பிக்_-_ஐ_(Big-i)
 26. ஜவாய்_நதி_(JAWAI_RIVER)
 27. சிட்ரஸ்_கேன்கர்_(CITRUS_CANKER)
 28. ஒலி_ஆற்றல்_அடர்த்தி_(Sound_energy_density)
 29. தாவரங்களில்_மெக்னீசியம்(Mg)_குறைபாடு
 30. மேற்கு_வங்கத்தின்_ஆறுகளின்_பட்டியல்_(List_of_rivers_of_West_Bengal)
 31. தொடர்_வட்டியும்_அடுக்குமாறிலி_e_யும்
 32. பலேடியம்(II)_புரோமைடு
 33. தாலியம்(III)_நைட்ரேட்டு
 34. இட்டெர்பியம்(II)_குளோரைடு
 35. கடோலினியம்(III)_நைட்ரேட்டு
 36. பலேடியம்(II)_அயோடைடு
 37. தாமிரம்(I)_ஐதராக்சைடு
 38. யூரோப்பியம்(III)_குளோரைடு
 39. அமோனியம்_சீரியம்(IV)_சல்பேட்டு
 40. அல்லைல்பலேடியம்(II)_குளோரைடு_இருபடி
 41. மாலிப்டினம்(III)_அயோடைடு
 42. மாலிப்டினம்(II)_புரோமைடு
 43. கோபால்ட்டு(II)_தயோசயனேட்டு
 44. 1_E-10_மீ
 45. சேலம்-I_(சட்டமன்றத்_தொகுதி)
 46. திருச்சிராப்பள்ளி-I_(சட்டமன்றத்_தொகுதி)
 47. திருச்சிராப்பள்ளி-II_(சட்டமன்றத்_தொகுதி)
 48. போயிங்_சி-17_குளோப்மாஸ்டர்_III
 49. சேலம்-II_(சட்டமன்றத்_தொகுதி)
 50. மாநில_நெடுஞ்சாலை_6A_(தமிழ்நாடு)
 51. மாநில_நெடுஞ்சாலை_174A_(தமிழ்நாடு)
 52. மாநில_நெடுஞ்சாலை_34A_(தமிழ்நாடு)
 53. மாநில_நெடுஞ்சாலை_191A_(தமிழ்நாடு)
 54. சாகீன்-_II
 55. சாகீன்-III_(ஏவுகணை)
 56. தைட்டானியம்(III)_புரோமைடு
 57. டெர்பியம்_(III)_குளோரைடு
 58. தங்கம்(I)_புளோரைடு
 59. தாமிரம்(II)_அசைடு
 60. தாமிரம்(I)_சல்பேட்டு
 61. நைட்ரசோனியம்_ஆக்டாபுளோரோசெனேட்டு(VI)
 62. பிசுமத்(III)_நைட்ரேட்டு
 63. லியுதேத்தியம்(III)_குளோரைடு
 64. இரிடியம்(V)_புளோரைடு
 65. இண்டியம்(III)_புரோமைடு
 66. பலேடியம்(II)_நைட்ரேட்டு
 67. தோரியம்(IV)_சல்பைடு
 68. இண்டியம்(III)_தெலூரைடு
 69. மாலிப்டினம்(IV)_புளோரைடு
 70. யுரேனியம்(IV)_ஐதரைடு
 71. கணித_மாறிலி_e-இன்_உருவகிப்புகள்
 72. தாமிர(III)_ஆக்சைடு
 73. அமெரிசியம்(III)_புரோமைடு
 74. ஈயம்(II)_பாசுபேட்டு
 75. குரோமியம்(VI)_ஆக்சைடு_பெராக்சைடு
 76. மாலிப்டினம்(III)_புரோமைடு
 77. பிசுமத்_(III)_அசிட்டேட்டு
 78. குயினோலின்_மஞ்சள்_SS
 79. கியூரியம்(III)_புளோரைடு
 80. விதை_சான்றளிப்பு_(Seed_Certification)
 81. டெர்ஜே_Mærli
 82. அதிகப்படியான_நெருப்பு_-_Lake_of_Fire_(song)
 83. தொகுப்பு_பயனர்:TNSE_SELVI_RADHAKRISHNAN_DPI/மணல்தொட்டி/2
 84. பிஐசேட்_(PISat)
 85. பாதரச(I)_ஐதரைடு
 86. தொகுப்பு_பயனர்:TNSE_MANICKAMMUTHURAMAN_PDK/மணல்தொட்டி2
 87. தொகுப்பு_பயனர்:TNSE_MADHAIYAN_DPI/மணல்தொட்டி1
 88. சீசியம்_எக்சாபுளோரோகுப்ரேட்டு(IV)
 89. ரேடியோ_fm_கோல்டு
 90. ரோடியம்(III)_சல்பைடு
 91. யூனிவெர்சல்_ட்ரான்ஸ்வெர்ஸ்_மெர்கேட்டர்_ப்ராஜெக்சன்_(UTM)
 92. பலேடியம்(II)_புளோரைடு
 93. குரோமியம்(III)_நிக்கோட்டினேட்டு
 94. யூரோப்பியம்(III)_நைட்ரேட்டு
 95. வெள்ளீயம்(II)_சல்பேட்டு
 96. தாமிர(II)_ஆர்சனேட்டு
 97. சமாரியம்(III)_புரோமைடு
 98. நெப்டியூனியம்(III)_புளோரைடு
 99. நெப்டியூனியம்(IV)_புளோரைடு
 100. வெள்ளீய(II)_ஐதராக்சைடு
 101. பிளாட்டினம்(II)_சல்பைடு
 102. பாதரச(II)_ஐதராக்சைடு
 103. தாலியம்(I)_ஐதராக்சைடு
 104. ஈய(II)_ஐதராக்சைடு
 105. அமெரிசியம்(III)_புளோரைடு
 106. நெப்டியூனியம்(V)_புளோரைடு
 107. அமெரிசியம்(III)_அயோடைடு
 108. இரிடியம்(III)_சல்பைடு
 109. சீரியம்(III)_கார்பனேட்டு
 110. தாமிரம்(II)_பாசுபேட்டு
 111. தாமிரம்(II)_ஐதராக்சைடு
 112. ஹெக்சாஅம்மைன்கோபால்ட்(III)குளோரைடு
 113. தங்கம்(V)புளோரைடு
 114. இசுக்காண்டியம்(III)_குளோரைடு
 115. பலேடியம்(IV)_புளோரைடு
 116. பாதரச(II)_புளோரைடு
 117. பலேடியம்(II,IV)_புளோரைடு
 118. தாமிர(II)_கார்பனேட்டு
 119. ஆக்டினியம்((III)_குளோரைடு
 120. வனேடியம்(III)_புரோமைடு
 121. வனேடியம்(III)_அயோடைடு
 122. இட்ரியம்(III)_ஆர்சனைடு
 123. இட்ரியம்(III)_பாசுபேட்டு
 124. இட்ரியம்(III)_புரோமைடு
 125. இட்ரியம்(III)_ஆண்ட்டிமோனைடு
 126. .af
 127. வனேடியம்(III)_சல்பேட்டு
 128. புரோடாக்டினியம்(IV)_ஆக்சைடு
 129. புரோடாக்டினியம்(V)_ஆக்சைடு
 130. டாண்ட்டலம்(III)_அலுமினைடு
 131. சிர்க்கோனியம்(IV)_ஐதராக்சைடு
 132. சிர்க்கோனியம்(IV)_சல்பேட்டு
 133. சிர்க்கோனியம்(IV)_சிலிசைடு
 134. சிர்க்கோனியம்(IV)_புரோமைடு
 135. சிர்க்கோனியம்(VI)_சிலிக்கேட்டு
 136. சிர்க்கோனியம்_(IV)_சல்பைடு
 137. சிர்க்கோனியம்(II)_ஐதரைடு
 138. தாலியம்(I)_தெல்லூரைடு
 139. .org
 140. தாமிரம்(II)_டிரிப்லேட்டு
 141. சீரியம்(III)_சல்பேட்டு
 142. தாமிரம்(II)_நான்குபுளோரோபோரேட்டு
 143. லாக்டிக்_அமில_O-கார்பாக்சிநீரிலி
 144. டைகுளோரோபிசு(எத்திலீன்டையமீன்)நிக்கல்(II)
 145. நிக்கல்(II)_அசிட்டேட்டு
 146. சிர்க்கோனியம்(III)_குளோரைடு
 147. 7.62x39மிமீ
 148. நீதிப்_பேராணைகள்_(writs)
 149. ரோசனம்_(Rosin)
 150. ஜீயோசின்கிளைன்_-_Geosyncline
 151. இந்தியானா_Pi_பில்
 152. மட்டக்_குறிகள்_(Bench_mark)
 153. லாப்லாந்து(Lapland)
 154. மாபெரும்_காந்தத்_தடை_(Giant_Magneto_Resistance)
 155. கார்ஸ்ட்_அரிப்புச்சக்கரம்_-_Karst_Cycle
 156. பட்டகக்_காந்த_வட்டை_அளவாய்வு_(Prismatic_Compass_Survey)
 157. வரலாற்று_நண்பர்_விருது(Friend_of_Historian_Award)
 158. குவாம்_தொழில்நுட்பம்_-_QAM_Technology
 159. காட்மியம்(I)_நாற்குளோரோ_அலுமினேட்டு
 160. வெள்ளி(I)_செலீனைடு
 161. டைகுளோரோ(1,5-வளைய_ஆக்டாடையீன்)_பிளாட்டினம்(II)
 162. பிளாட்டினம்(IV)_புரோமைடு
 163. அம்மோனியம்_இரும்பு(II)_சல்பேட்டு
 164. இட்ரியம்(III)_சல்பேட்டு
 165. சோனி_எரிக்சன்_எக்ஸ்பீரியா_X10_மினி
 166. தங்கம்(III)_ஆக்சைடு
 167. இரிடியம்(IV)_ஆக்சைடு
 168. யூரோப்பியம்(III)_ஆக்சைடு
 169. ஷா_ஆலம்_II
 170. இசுகாண்டியம்(III)_ஆக்சைடு
 171. ரோடியம்(IV)_ஆக்சைடு
 172. பலேடியம்(II)_ஆக்சைடு
 173. சமாரியம்(III)_ஆக்சைடு
 174. தங்குதன்(III)_ஆக்சைடு
 175. ரோடியம்(III)_ஆக்சைடு
 176. புரோமோபென்டாகார்பனைல்_இரேனியம்(I)
 177. இரேனியம்(IV)_ஆக்சைடு
 178. இரேனியம்(VII)_ஆக்சைடு
 179. இரேனியம்(VII)_சல்பைடு
 180. டெர்பியம்_(III)_புரோமைடு
 181. தாலியம்(III)_ஆக்சைடு
 182. ஓல்மியம்(III)_குளோரைடு
 183. தங்குதன்(V)_குளோரைடு
 184. தாலியம்(I)_ஆக்சைடு
 185. இட்டெர்பியம்(III)_ஆக்சைடு
 186. தூலியம்(III)_ஆக்சைடு
 187. இட்டெர்பியம்(III)_புரோமைடு
 188. தூலியம்(III)_குளோரைடு
 189. மாநில_நெடுஞ்சாலை_1A_(தமிழ்நாடு)
 190. தோரியம்(IV)_அயோடைடு
 191. தங்குதன்(VI)_ஆக்சிநாற்புரோமைடு
 192. தங்குதன்(VI)_ஆக்சிநாற்குளோரைடு
 193. தாமிர(II)_பெர்குளோரேட்டு
 194. டெக்னீசியம்(IV)_குளோரைடு
 195. மாநில_நெடுஞ்சாலை_83A_(தமிழ்நாடு)
 196. செருமேனியம்((IV)_நைட்ரைடு
 197. மாநில_நெடுஞ்சாலை_18A_(தமிழ்நாடு)
 198. மாநில_நெடுஞ்சாலை_19A_(தமிழ்நாடு)
 199. மாநில_நெடுஞ்சாலை_49B_(தமிழ்நாடு)
 200. மாநில_நெடுஞ்சாலை_58A_(தமிழ்நாடு)
 201. மாநில_நெடுஞ்சாலை_60A_(தமிழ்நாடு)
 202. மாநில_நெடுஞ்சாலை_6B_(தமிழ்நாடு)
 203. மாநில_நெடுஞ்சாலை_72B_(தமிழ்நாடு)
 204. மாநில_நெடுஞ்சாலை_9A_(தமிழ்நாடு)
 205. மாநில_நெடுஞ்சாலை_86A_(தமிழ்நாடு)
 206. வனேடியம்(II)_புரோமைடு
 207. மாநில_நெடுஞ்சாலை_17B_(தமிழ்நாடு)
 208. மாநில_நெடுஞ்சாலை_17A_(தமிழ்நாடு)
 209. மாநில_நெடுஞ்சாலை_15A_(தமிழ்நாடு)
 210. வெள்ளீயம்(IV)_அயோடைடு
 211. தாமிரம்(II)_குளோரைடு
 212. மாலிப்டினம்(V)_குளோரைடு
 213. குரோமியம்(III)_அசிட்டைலசிட்டோனேட்டு
 214. வனேடியம்(V)_ஆக்சிமுப்புளோரைடு
 215. இண்டியம்(I)_புரோமைடு
 216. நியோடிமியம்(III)_ஆக்சைடு
 217. தாமிரம்(I)_நைட்ரேட்டு
 218. மாலிப்டினம்(V)_புளோரைடு
 219. அமெரிசியம்(III)_குளோரைடு
 220. தோரியம்(IV)_குளோரைடு
 221. பிசுமத்(III)_அயோடைடு
 222. இலந்தனம்(III)_குளோரைடு
 223. லியுதேத்தியம்(III)_ஆக்சைடு
 224. பிரசியோடைமியம்(III)_ஆக்சைடு
 225. இட்ரியம்(III)_குளோரைடு
 226. தூலியம்(III)_புரோமைடு
 227. கோபால்ட்(II)_குளோரைடு
 228. நியோடிமியம்(III)_புரோமைடு
 229. ஈயம்(II)_ஆக்சலேட்டு
 230. இட்ரியம்(III)_புளோரைடு
 231. டிசிப்ரோசியம்(III)_குளோரைடு
 232. டாண்ட்டலம்(V)_புரோமைடு
 233. தங்கம்(I)_குளோரைடு
 234. எர்பியம்(III)_அயோடைடு
 235. ஓல்மியம்(III)_ஆக்சைடு
 236. சீரியம்(III)_குளோரைடு
 237. தங்குதன்(VI)_ஆக்சைடு
 238. புளுட்டோனியம்_(III)_குளோரைடு
 239. புரோடாக்டினியம்(V)_குளோரைடு
 240. தங்குதன்(VI)_ஆக்சிடெட்ராபுளோரைடு
 241. இட்டர்பியம்(III)_புளோரைடு
 242. இட்ரியம்(III)_ஆக்சைடு
 243. சிர்க்கோனியம்(IV)_அயோடைடு
 244. 1927_கேஎல்எம்_போக்கர்_எப்.VIII_விபத்து
 245. யமஹா_FZX750
 246. பாதரசம்(I)_நைட்ரேட்டு
 247. பாதரச(II)_புரோமைடு
 248. பாதரச(II)_அயோடைடு
 249. தாமிர(I)_பாசுபைடு
 250. நிக்கல்(II)_தைட்டானேட்டு
 251. நிக்கல்(II)_அயோடைடு
 252. நிக்கல்(II)_கார்பனேட்டு
 253. நிக்கல்(II)_புரோமைடு
 254. நிக்கல்(III)_ஆக்சைடு
 255. மாங்கனீசு(II)_நைட்ரேட்டு
 256. மாங்கனீசு(II)_ஐதராக்சைடு
 257. மாங்கனீசு(II)_அசிட்டேட்டு
 258. மாங்கனீசு(II)_அயோடைடு
 259. மாங்கனீசு(II)_இருசெலீனைடு
 260. மாங்கனீசு(II)_புரோமைடு
 261. மாங்கனீசு(II)_மாலிப்டேட்டு
 262. மாங்கனீசு(II)_சல்பைடு
 263. உமர்_ஷேக்_மிர்ஸா_II
 264. நையோபியம்(V)_புரோமைடு
 265. நையோபியம்(V)_புளோரைடு
 266. நையோபியம்(IV)_புளோரைடு
 267. இரும்பு(III)_குரோமேட்டு
 268. இரும்பு(II)_குரோமைட்டு
 269. இரும்பு(II)_சல்பைடு
 270. இரும்பு(II)_சிட்ரேட்டு
 271. இரும்பு(II)_பாசுபேட்டு
 272. இரும்பு(II)_புரோமைடு
 273. இரும்பு(II)_மாலிப்டேட்டு
 274. இரும்பு(III)_புரோமைடு
 275. இரும்பு(III)_சல்பைடு
 276. இரும்பு(III)_நைட்ரேட்டு
 277. OGLE-2016-BLG-1195Lb
 278. ஈய(IV)_சல்பைடு
 279. குரோமியம்(II)_புரோமைடு
 280. குரோமியம்(III)_சல்பேட்டு
 281. குரோமியம்(II)_சல்பேட்டு
 282. குரோமியம்(II)_ஆக்சைடு
 283. குரோமியம்((II)_சிலிசைடு
 284. குரோமியம்(III)_ஆக்சைடு
 285. குரோமியம்(III)_சல்பைடு
 286. குரோமியம்(III)_அயோடைடு
 287. குரோமியம்(IV)_குளோரைடு
 288. குரோமியம்(III)_போரைடு
 289. குரோமியம்(III)_புரோமைடு
 290. வில்லியம்_பார்பர்_II
 291. சமாரியம்(III)_குளோரைடு
 292. கோபால்ட்(II)_ஆக்சைடு
 293. கோபால்ட்(II)_அயோடைடு
 294. கோபால்ட்(II)_ஐதராக்சைடு
 295. கோபால்ட்(II)_குளோரேட்டு
 296. கோபால்ட்(II)_பாசுபைடு
 297. கோபால்ட்(II)_சயனைடு
 298. கோபால்ட்டு(II)_பாசுப்பைடு
 299. கோபால்ட்(III)_ஆக்சைடு
 300. கோபால்ட்(II)_செலீனைடு
 301. கோபால்ட்(III)_நைட்ரேட்டு
 302. கோபால்ட்(II,III)_ஆக்சைடு
 303. கோபால்ட்(II)_புரோமைடு
 304. கோபால்ட்(II)_பார்மேட்டு
 305. தைட்டானியம்(III)_அயோடைடு
 306. தைட்டானியம்(III)_பாசுப்பைடு
 307. தைட்டானியம்(IV)_புளோரைடு
 308. சீரியம்(III)_மெத்தேன்சல்போனேட்டு
 309. டெக்னீசியம்(VII)_ஆக்சைடு
 310. மாங்கனீசு(II,III)_ஆக்சைடு
 311. தைட்டானியம்(II)_ஆக்சைடு
 312. தைட்டானியம்(III)_புளோரைடு
 313. புரோமித்தியம்(III)_குளோரைடு
 314. கசெர்பிரம்_II
 315. .ae
 316. .us
 317. .uk
 318. கிரேட்_எக்ஸ்பெக்டேசன்ஸ்_(Great_Expectations)
 319. தி_காட்பாதர்_பாகம்_II_(திரைப்படம்)
 320. மாங்கனீசு(IV)_புளோரைடு
 321. .ac
 322. .ad
 323. .ag
 324. .br
 325. டின்(IV)_புரோமைடு
 326. டின்(IV)_குளோரைடு
 327. எப்-4_பன்டெம்_II
 328. அல்சாக்காரோவைட்டு-_Zn
 329. கேரள_வர்மா_IV
 330. புரோமித்தியம்(III)_ஆக்சைடு
 331. கோபால்ட்(II)_அசிட்டேட்டு
 332. ஆண்டிமனி(III)_அசிட்டேட்டு
 333. இரும்பு(II)_ஆக்சலேட்டு
 334. மாங்கனீசு(III)_புளோரைடு
 335. டெல்டா_IV
 336. மாங்கனீசு(II)_குளோரைடு
 337. தைட்டானியம்(III)_ஆக்சைடு
 338. ராம்போ_III_(திரைப்படம்)
 339. தைட்டானியம்(II)_சல்பைடு
 340. கால்சியம்(I)_குளோரைடு
 341. தங்குதன்(V)_புரோமைடு
 342. ஐன்சுடைனியம்(III)_ஆக்சைடு
 343. இரும்பு(II)_ஐதராக்சைடு
 344. பிளாட்டினம்(II)_அசிட்டேட்டு
 345. ஆக்டினியம்(III)_ஆக்சைடு
 346. அயானஸ்பியர்_(Ianosphere)
 347. என்டிடிவி_24x7
 348. கூட்டமைவு_VII_(ஓவியம்)
 349. பாதரச(I)_ஆக்சைடு
 350. காலியம்(III)_அயோடைடு
 351. காலியம்(III)_செலினைடு
 352. காலியம்_(II)_சல்பைடு
 353. காலியம்(III)_தெலூரைடு
 354. நிக்கல்(II)_புளோரைடு
 355. சிஸ்-டைகுளோரோபிஸ்_(எத்திலீன்டை_அமீன்)_கோபால்ட்(III)குளோரைடு
 356. நிக்கல்(II)_குளோரைடு
 357. டின்(IV)_புளோரைடு
 358. 2q37_மோனோசோமி
 359. வெள்ளீய(II)_2-எத்தில்யெக்சேனோயேட்டு
 360. ஸ்பேஸ்_சயின்ஸ்_இன்ஸ்டிடியூட்_(SSI)
 361. பிசுமத்(III)_சல்பைடு
 362. கியூரியம்(III)_ஆக்சைடு
 363. பெனிக்னோ_அக்கீனோ_III
 364. செப்பு(I)_புரோமைடு
 365. சாம்சங்_கேலக்ஸி_எஸ்_III
 366. ஈயம்(II)_அயோடைடு
 367. வெள்ளீயம்(IV)_சல்பைடு
 368. இரும்பு(III)_குளோரைடு
 369. தாமிர(I)_சயனைடு
 370. கிராண்ட்_தெஃப்ட்_ஆட்டோ_IV
 371. ஈய(IV)_ஐதராக்சைடு
 372. குரோமியம்(III)_ஐதராக்சைடு
 373. சீரியம்(III)_ஐதராக்சைடு
 374. காலியம்(III)_ஐதராக்சைடு
 375. ஜி._எஸ்._எல்._வி_மார்க்_III
 376. ஜுராசிக்_பார்க்_III
 377. வில்லியம்_III_(நெதர்லாந்து)
 378. வில்லியம்_I_(நெதர்லாந்து)
 379. லியோன்_தோமஸ்_III
 380. 1_E+9_மீ²
 381. 1_E+8_மீ²
 382. இட்ரியம்(III)_சல்பைடு
 383. அம்லெட்(Hamlet)
 384. இரிடியம்(IV)_புளோரைடு
 385. தைட்டானியம்(II)_குளோரைடு
 386. வெள்ளீய(II)_சல்பேட்டு
 387. அலுமினியம்(II)_ஆக்சைடு
 388. யுரேனியம்(III)_குளோரைடு
 389. புளுட்டோனியம்(IV)_புளோரைடு
 390. தங்கம்(III)_புளோரைடு
 391. தாமிரம்(I)_புளோரைடு
 392. ஈய_(II)_புளோரைடு
 393. குரோமியம்(IV)_புளோரைடு
 394. கோபால்ட்(III)_புளோரைடு
 395. இண்டியம்(III)_புளோரைடு
 396. குரோமியம்(II)_புளோரைடு
 397. மாங்கனீசு(II)_புளோரைடு
 398. காலியம்(III)_புளோரைடு
 399. சமாரியம்(III)_புளோரைடு
 400. வனேடியம்(III)_புளோரைடு
 401. வனேடியம்(V)_புளோரைடு
 402. குரோமியம்((III)_புளோரைடு
 403. தாமிர(II)_புரோமைடு
 404. டின்(II)_குளோரைடு
 405. சீரியம்(IV)_ஆக்சைடு-சீரியம்(III)_ஆக்சைடு_சுழற்சி
 406. தாமிரம்(I)_குளோரைடு
 407. காரீய(II)_நைட்ரேட்டு
 408. இசுக்காண்டியம்(III)_முப்புளோரோமெத்தேன்_சல்போனேட்டு
 409. சீரியம்(IV)_சல்பேட்டு
 410. கோபால்ட்(II)_கார்பனேட்டு
 411. தாலியம்(I)_கார்பனேட்டு
 412. கோபால்ட்(II)_ஆக்சலேட்டு
 413. ரேடியோ_அதிர்வெண்_சக்தி_பெருக்கி_(RF_சக்தி_பெருக்கி)
 414. கிம்சோன்_திறந்த_ATP_சேலஞ்சர்
 415. நெபுகண்ட்நெசார்_IV
 416. கடத்து_RNA
 417. சர்வதேச_அப்ளைடு_சிஸ்டம்ஸ்_அனாலிசிஸ்_(IIASA)

வழிமாற்றிகள்[தொகு]

 1. இந்திய_ஆட்சிக்குட்பட்ட_அமைப்புகள்_தகவல்பெட்டி/Subpages
 2. நுழைவாயில்:இந்தியா/box-header
 3. மென்பொருள்_செயல்திறன்_சோதனை_(Software_performance_testing)
 4. Contest/en
 5. நோக்கியா_N95
 6. நோக்கியா_N900
 7. 1_E-10_m
 8. UNEP
 9. மூலக்கூறு_உயிரியலின்_மையகோட்பாடு_(central_dogma_of_molecular_biology)
 10. தமிழ்_விக்கிப்பீடியா_பத்தாண்டுகள்/வாழ்த்துகள்/CIS_A2K
 11. தமிழ்_விக்கிப்பீடியா_பத்தாண்டுகள்/வாழ்த்துகள்/Bengali_Wikipedia
 12. தமிழ்_விக்கிப்பீடியா_பத்தாண்டுகள்/வாழ்த்துகள்/Wikimedia_India
 13. தமிழ்_விக்கிப்பீடியா_பத்தாண்டுகள்/வாழ்த்துகள்/Malayalam_Wikipedia
 14. ISO_639-2
 15. நோக்கியா_C2-00
 16. ISO_639-1
 17. நுழைவாயில்:Iஇந்தியா/செய்திகள்
 18. XOR_இடமாற்றப்_படிமுறை
 19. காசிபாளையம்_(G)
 20. ISO_4217
 21. ISO
 22. ISO_3166-2:IN
 23. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_45B_(இந்தியா)
 24. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_47A_(இந்தியா)
 25. தமிழில்_மின்புத்தகம்_(E-Book)_தயாரிப்பதில்_ஏற்படும்_சிக்கல்களும்,_தீர்வுகளும்
 26. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_7A_(இந்தியா)
 27. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_8D_(இந்தியா)
 28. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_8E_(இந்தியா)
 29. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_2A_(இந்தியா)
 30. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_4A_(இந்தியா)
 31. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_4B_(இந்தியா)
 32. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_5A_(இந்தியா)
 33. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_8A_(இந்தியா)
 34. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_8B_(இந்தியா)
 35. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_1A_(இந்தியா)
 36. ராமேசஸஸ்_II
 37. ராமேசஸ்_II
 38. சார்சு_VI_(ஐக்கிய_ராச்சிய_மன்னர்)
 39. ஏர்_ஃபிரான்ஸ்_AF_447
 40. UTC+10
 41. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_47B_(இந்தியா)
 42. UTC+5:30
 43. UTC+8
 44. அறிவியல்_முதுகலைக்கு_கூட்டு_சேர்க்கை_(JAM)
 45. ISO_3166-2
 46. ISO_639-3
 47. ஹொங்கொங்_KCR_தொடரூந்துச்_சேவை
 48. VLSI
 49. UTC+9
 50. HPa
 51. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_1C_(இந்தியா)
 52. WP:WP
 53. ஈய_(IV)_சல்பைடு
 54. இரும்பு(II)_சல்பேட்டு
 55. தாமிர_(I)_புரோமைடு
 56. ஈயம்(II)_புரோமைடு
 57. வனேடியம்_(III)_புரோமைடு
 58. வனேடியம்_(II)_புரோமைடு
 59. இயிற்றியம்_(III)_ஆண்ட்டிமோனைடு
 60. இயிற்றியம்_(III)_சல்பைடு
 61. சிர்கோனியம்(IV)_சல்பேட்டு
 62. லாந்தனம்(III)_குளோரைடு
 63. ஒல்மியம்(III)_குளோரைடு
 64. தங்குதன்_(VI)_ஆக்சிநாற்புரோமைடு
 65. இரிடியம்_(IV)_ஆக்சைடு
 66. தாலியம்(I)_டெல்லூரைடு
 67. தாலியம்(I)ஆக்சைடு
 68. காலியம்_(III)_ஐதராக்சைடு
 69. ஈய_(IV)_ஐதராக்சைடு
 70. செப்புப்(II)_பரகுளோரேற்று
 71. செப்பு(II)_பரகுளோரேற்று
 72. பாதரச(I)_நைட்ரேட்டு
 73. WP:AWB
 74. கோபால்ட்(II)_செலினைடு
 75. மாங்கனீசு(II)_இருசெலினைடு
 76. ஆக்டினியம்_(III)_ஆக்சைடு
 77. பெனிஞோ_எஸ்._அகுவினோ_III
 78. பெனிஞோ_அகுவினோ_III
 79. WFP
 80. இலித்தியம்_நாலைதரைடோவலுமினேற்று(III)
 81. E=mc²
 82. அலுமினியம்_(II)_ஆக்சைடு
 83. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_1D_(இந்தியா)
 84. Main_Page
 85. IAST
 86. IPA
 87. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_8C_(இந்தியா)
 88. கஷேர்பிரம்_II
 89. தி_காட்பாதர்_பாகம்_II
 90. இரும்பு(II)சல்ஃபைட்டு
 91. மார்ஷல்_ப்ரூஸ்_மாதர்ஸ்_III
 92. எலிசபெத்_II
 93. சாமுவெல்_F._B._மோர்ஸ்
 94. டி._என்._எ_பாலிமரேஸ்_(DNA_polymerase)
 95. PH_எண்
 96. IST
 97. காப்பர்_(II)_சல்ஃபேட்டு
 98. போப்_ஜான்_பால்_II
 99. பாப்பரசர்_அருளப்பர்_சின்னப்பர்_II
 100. பட்டதாரி_பொறியியல்_நாட்டம்_தேர்வு_(GATE)
 101. முகம்மது_II
 102. UTC
 103. அயர்ன்_மெய்டன்_(Iron_Maiden)
 104. சூப்பர்நேச்சுரல்_(TV_தொடர்)
 105. விண்கல்_(357439)_2004_BL86
 106. 1_E8_மீ²
 107. அடுக்குமாறிலி_e_ஒரு_விகிதமுறா_எண்
 108. அக்னி_FM
 109. SI_முன்னொட்டுச்_சொற்கள்
 110. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_1B_(இந்தியா)
 111. பாலிமரேஷ்_தொடர்_வினை_(Polymerase_chain_reaction)
 112. நிகழ்ச்சிக்_குறிப்பாளர்கள்_(Logographers)
 113. பாஸ்கரர்_II
 114. சிவாஜி_-_The_Boss
 115. நிக்கல்(II_)_புளுரைடு
 116. ஐந்து_S_(5S)
 117. SI_அடிப்படை_அலகுகள்
 118. SI_அலகு_முறை
 119. பாப்பரசர்_ஆசீர்வாதப்பர்_XVI
 120. போப்_பெனடிக்ட்_XVI
 121. KEGG
 122. மாநில_நெடுஞ்சாலை_133A_(தமிழ்நாடு)
 123. மாநில_நெடுஞ்சாலை_130A_(தமிழ்நாடு)
 124. மாநில_நெடுஞ்சாலை_72A_(தமிழ்நாடு)
 125. மாநில_நெடுஞ்சாலை_79A_(தமிழ்நாடு)
 126. மாநில_நெடுஞ்சாலை_118A_(தமிழ்நாடு)
 127. மாநில_நெடுஞ்சாலை_124A_(தமிழ்நாடு)
 128. மாநில_நெடுஞ்சாலை_49A_(தமிழ்நாடு)
 129. மாநில_நெடுஞ்சாலை_41A_(தமிழ்நாடு)
 130. மாநில_நெடுஞ்சாலை_39A_(தமிழ்நாடு)
 131. மாநில_நெடுஞ்சாலை_4A_(தமிழ்நாடு)
 132. மாநில_நெடுஞ்சாலை_50A_(தமிழ்நாடு)
 133. மாநில_நெடுஞ்சாலை_78A_(தமிழ்நாடு)
 134. மாநில_நெடுஞ்சாலை_73A_(தமிழ்நாடு)
 135. மாநில_நெடுஞ்சாலை_71A_(தமிழ்நாடு)
 136. மாநில_நெடுஞ்சாலை_84A_(தமிழ்நாடு)
 137. மாநில_நெடுஞ்சாலை_99A_(தமிழ்நாடு)
 138. ஒலுமியம்_(III)_ஆக்சைடு
 139. ஓல்மியம்_(III)_ஆக்சைடு
 140. டெர்பியம்(III)_ஆக்சைடு
 141. யூரோபியம்(III)_ஆக்சைடு
 142. Wikicamp
 143. யூனிவெர்சல்_ட்ரான்ஸ்வெர்ஸ்_மெர்கேட்டர்_ப்ராஜெக்டேஷன்_(UTM)
 144. IEEE_802.11
 145. மாங்கனீசு(IV)_ஆக்சைடு
 146. தொர்னாங்கல்_(ST)_(சட்டமன்ற_தொகுதி)
 147. இராஜேந்திர_சோழன்_II
 148. இராசாதிராச_சோழன்_II
 149. இராஜாதிராஜ_சோழன்_II
 150. குலோத்துங்க_சோழன்_III
 151. இராஜராஜ_சோழன்_III
 152. இராசராச_சோழன்_III
 153. இராஜேந்திர_சோழன்_III
 154. இராசேந்திர_சோழன்_III
 155. இராசசிம்மன்_II
 156. எண்ணெய்_மற்றும்_இயற்கை_எரிவாயு_நிறுவனம்_(ONGC)
 157. நந்திவர்மன்_III
 158. புதூர்_(S)
 159. கிங்ஸ்_XI_பஞ்சாப்
 160. 7G_ரெயின்போ_காலனி
 161. இராசராச_சோழன்_II
 162. இராஜராஜ_சோழன்_II
 163. எட்வேர்டு_VI_(இங்கிலாந்து_மன்னர்)
 164. நரசிம்ம_பல்லவன்_-_II
 165. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_45A_(இந்தியா)
 166. உதயம்_NH4_(திரைப்படம்)
 167. ஈழப்போர்_IV
 168. CAS_எண்
 169. UNICEF
 170. UNHCR
 171. P:HK
 172. மான்செஸ்டர்_யுனைட்டெட்_F.C.
 173. .in
 174. புக்கா_ராயன்_II
 175. ஹரிஹர_ராயன்_II
 176. தேவ_ராயன்_II
 177. விருபக்ஷ_ராயன்_II
 178. நரசிம்ம_ராயன்_II
 179. வெங்கடா_II
 180. ஸ்ரீரங்கா_II
 181. வெங்கடா_III
 182. ஸ்ரீரங்கா_III
 183. குலோத்துங்க_சோழன்_II
 184. உலகப்_போர்_II
 185. IPv4
 186. வின்டோஸ்_XP
 187. விண்டோஸ்_XP
 188. வில்லியம்_II_(நெதர்லாந்து)
 189. UTC−08:00
 190. UTC−07:00
 191. Wikipedia
 192. சக்தி_TV
 193. தேசிய_நெடுஞ்சாலை_45C_(இந்தியா)
 194. பெரும்பிடுகு_முத்தரையர்_II

இற்றை 21 சனவரி 2019‎

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:Neechalkaran/te&oldid=2647424" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது