விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ப

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 ப்ரதயுத்த 10 - 288
2 ப்ரெய்ட் ஹெப்ட் 1 - 17
3 ப்ரொ இன்ஸா 1 - 16
4 6 - 621
5 பஃறுளி 6 - 621
6 பக்க எலும்பு முரிதல் (கால் நடை) 3 - 561
7 பக்கக் கால்வால்கள் 3 - 600
8 பக்கக்கூன் 1 - 231
9 பக்கவாத மாறுகண் 10 - 439
10 பக்கவாதம் 6 - 621
11 பக்கவாதமற்ற மாறுகண் 10 - 439
12 பக்கவெலும்பு இடைவெளிக் கட்டி (கால்நடை) 3 - 562
13 பக்கனானியர் 10 - 251
14 பக்கி 6 - 623
15 பக்கிங்காம் கால்வாய் 5 - 196;6 - 624
16 பக்கிங்காம் நினைவுச் சின்னம் 2 - 458
17 பக்கிங்காம், ஜார்ஜ் விலியர்ஸ் 6 - 624
18 பக்கிரிமோஹன் 2 - 675
19 பக்கிள், ஹென்ரி தாமஸ் 6 - 624
20 பக்கீர் மோகன் சேனாபதி 10 - 349
21 பக்குடுக்கை நன்கணியார் 6 - 624
22 பக்சார் சண்டை 6 - 624
23 பக்தவத்சலம் பிள்ளை, திருநின்றவூர் 6 - 624
24 பக்தி தோத்திரங்கள் 3 - 105
25 பக்தி வகைகள் 6 - 625
26 பக்ரா நங்கல் அணை 6 - 627
27 பக்ரா நங்கல் திட்டம் 10 - 87
28 பக்ரீத் 6 - 627
29 பகதூர்ஷா II 2 - 308
30 பகதூர்ஷா (குஜராத்) 6 - 627
31 பகதூர்ஷா (முஅஸ்ஸம்) 6 - 27
32 பகதூர்ஷா 6 - 627
33 பகல் நாள் 6 - 628
34 பகல்காம் 10 - 19
35 பகவத் விஷயம் 6 - 630
36 பகவத்கீதை 6 - 628
37 பகவத்கீதை வசனம் 10 - 212
38 பகவன் தாஸ், டாக்டர் 10 - 185
39 பகழிக்கூத்தர் 6 - 630
40 பகற் கனவு 10 - 181
41 பகற்கனவு 3 - 404
42 பகாடி ஓவிய முறை 3 - 423
43 பகாமாத் தீவுகள் 1 - 133
44 பகான் 10 - 349
45 பகீரதன் 6 - 630
46 பகுதி உடலமைப்பியல் 2 - 212
47 பகுப்புவழி அளவை 1 - 245
48 பகுமுறை ரசாயனம் 8 - 642
49 பங்க்கர் குன்றுப்போர் 6 - 631
50 பங்க்கு 9 - 545
51 பங்கலாச் சிறப்புப் பதிகம் 10 - 25
52 பங்காரு ஸ்வாமி, ஆர். 3 - 133
53 பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி 9 - 83
54 பங்கிம் சந்திர சட்டோபாத்தியாயர் 6 - 631
55 பங்கு லாபம் 10 - 350
56 பங்குகள் 10 - 349
57 பங்குச் சந்தை 10 - 350
58 பங்குமாற்று நிலையத் தீர்வகம் 10 - 328
59 பங்குனி உத்தரம் 10 - 351
60 பங்கேயா 10 - 532
61 பச்சை குத்துதல் 6 - 633
62 பச்சைக்காடை 6 - 631
63 பச்சைக்கிளி 6 - 632
64 பச்சைக்குருவி 6 - 632
65 பச்சைப் பாம்பு 6 - 634
66 பச்சைப்பயறு 6 - 633
67 பச்சைப்புல் வகைகளும் அவைகளைப் பயிரிடும் முறைகளும் 7 - 462
68 பச்சைப்புறா 6 - 634
69 பச்சைமிரியன் ஆதிப்பையர் 3 - 400
70 பச்சையப்ப முதலியார் 3 - 308;6 - 634
71 பச்சையம் 6 - 635
72 பச்சைவேலித் தாவரங்கள் 6 - 635
73 பச்சோந்தி 6 - 638
74 பசலை 9 - 135
75 பசவண்ணர் 1 - 3;6 - 640
76 பசவப்ப சாஸ்திரி 6 - 640
77 பசவர் 3 - 292;7 - 207
78 பசளை 9 - 135
79 பசனா 3 - 563
80 பசி 6 - 640
81 பசிபிக் சமுத்திரம் 6 - 641
82 பசிபிக் பாதுகாப்பு உடன் படிக்கை 10 - 193
83 பசிபிக் உலகின் கலையும் கம்மியமும் 9 - 345
84 பசிலிக்கா 3 - 718
85 பசு 6 - 641
86 பசுபதி கோயில் 6 - 16
87 பசுமை நிறக் கனியங்கள் 10 - 314
88 பசூக்கா 6 - 641
89 பசூட்டோலாந்து 10 - 442;6 - 641
90 பசைகள் (அலங்காரப் பொருள்கள்) 1 - 216
91 பசைப்பொருள்கள் 3 - 529
92 பசையெடுப்பான் குருவி 6 - 641
93 பஞ்ச சித்தாந்திகா 3 - 148
94 பஞ்ச சீலம் 6 - 642
95 பஞ்ச மகாகாவியங்கள் 8 - 17
96 பஞ்ச மரபு வெண்பா 1 - 530
97 பஞ்ச விசாரணைக் கமிஷன் 10 - 517
98 பஞ்சகம் 10 - 351
99 பஞ்சச் சிந்து 10 - 185
100 பஞ்சதந்திரம் 6 - 642
101 பஞ்சதரணி 10 - 19
102 பஞ்சநதம் 6 - 643
103 பஞ்சமரபு 6 - 643
104 பஞ்சமி 9 - 353
105 பஞ்சமுகவாத்தியம் 6 - 643
106 பஞ்சரத்தினம் 10 - 351
107 பஞ்சவடி 1 - 9;6 - 644
108 பஞ்சவர்ணக் கிளி 3 - 713;6 - 644
109 பஞ்சாக்கிர யோகி 10 - 261
110 பஞ்சாங்கம் 6 - 644
111 பஞ்சாட்சர செபம் 5 - 242
112 பஞ்சாடை வெளுத்தல் 9 - 500
113 பஞ்சாப் 10 - 352
114 பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம் 6 - 647
115 பஞ்சாப், கிழக்கு, மேற்கு 6 - 646
116 பஞ்சாபி மொழி 6 - 647
117 பஞ்சாயத்து 6 - 648
118 பஞ்சாலைத் தொழில் 6 - 650
119 பஞ்சின் நேரடிச் சாயங்கள் 4 - 582,583;
120 பஞ்சுருட்டான் 6 - 654
121 பஞ்சுவெட்டல் 6 - 654
122 பட்சி சாஸ்திரம் 6 - 654
123 பட்ட கல்லடர் 3 - 425
124 பட்ட சங்கிரகம் 10 - 108
125 பட்டகம் 6 - 655
126 பட்டடை 6 - 656
127 பட்டதக்கல் 10 - 154
128 பட்டதேவர் 1 - 291
129 பட்டநாயகர் 1 - 214
130 பட்டபாணர் 3 - 164
131 பட்டர் 10 - 536;6 - 656
132 பட்டராமகண்டர் 10 - 262
133 பட்டா 6 - 656
134 பட்டாணி 6 - 657
135 பட்டாணிக் குருவி 6 - 658
136 பட்டாபிராமையா, திருப்பனந்தாள் 9 - 595
137 பட்டாம்பூச்சி 9 - 127
138 பட்டாலை 6 - 658,661
139 பட்டான் 6 - 658
140 பட்டிப்புரோலு 6 - 658
141 பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 6 - 658
142 பட்டினப்பாலை 6 - 660
143 பட்டு 2 - 136;6 - 661
144 பட்டு வெளுத்தல் 9 - 500
145 பட்டு உற்பத்தி 6 - 661
146 பட்டுக்கல் 6 - 666
147 பட்டுக்கோட்டை 6 - 666
148 பட்டுத்தொழில் 6 - 664
149 பட்டுநூல் உற்பத்தி நிலையம், ஓசூர் 10 - 303
150 பட்டுப் பூச்சி 6 - 666
151 பட்டுப்பூச்சி வளர்த்தல் 6 - 670
152 பட்டேப்பூர் சீக்ரி 1 - 6;6 - 670
153 பட்டேல், சர்தார் 10 - 539
154 பட்டேவியா 6 - 671
155 பட்டை 10 - 352
156 பட்டைப் புழுக்கள் 6 - 671
157 பட்ராஸ் 10 - 354
158 பட்லர் 1 - 321
159 பட்லர், நிக்கலஸ் மரி 10 - 354
160 படகு 6 - 673
161 படம் 6 - 673
162 படர் தாமரை 6 - 675
163 படி எடுப்பான் 10 - 271,354
164 படிக்காசுப் புலவர் 10 - 424
165 படிக்காசுப்புலவர் 6 - 675
166 படிக்காரங்கள் (அலுமினியம்) 1 - 220
167 படிக்காரம் 6 - 676
168 படிக பிக் அப் 6 - 678
169 படிகக்கல் 6 - 676
170 படிகங்களும் படிகவியலும் 6 - 677
171 படிகநீர் 6 - 678
172 படிகம் 1 - 4
173 படிகமாக்கல் 6 - 678
174 படிகவுருவற்ற கரிவகைகள் 3 - 523
175 படியச்செய்தல் 6 - 679
176 படிவுகள் 6 - 679
177 படிவுப் பாறைகள் 10 - 396
178 படிவுப்பாறை 6 - 680
179 படிவையும் தேய்வையும் கட்டுப்படுத்தல் 1 - 469
180 படுக்கைப்புண் 6 - 682
181 படுகை நில உரிமைகள் 10 - 354
182 படுமரத்து மோசிகீரனார் 6 - 683
183 படுமரத்துமோசிகொற்றனார் 6 - 683
184 படை 6 - 683
185 படைக்கலக் குறைப்பு 6 - 683
186 படைக்கலம் 6 - 684
187 படைபலம் 6 - 683
188 படைமானியத் திட்டம் 6 - 685
189 படைமானியமும் சங்கமுறையும் 6 - 688
190 பண் 6 - 688
191 பண்டமாற்று 6 - 688
192 பண்டரிபுரம் 6 - 689
193 பண்டார்க்கர் கீழ்நாட்டுக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம் 6 - 689
194 பண்டார்க்கர், சர் ராமகிருஷ்ண கோபால் 6 - 689
195 பண்டிப்பூர் 10 - 480
196 பண்டிப்பூர் வன விலங்குப் புகலிடம் 10 - 355
197 பண்டை திரேஸ் 6 - 56
198 பண்டை இந்திய அரண்கள் 1 - 178
199 பண்டை ஓவியங்கள் 2 - 737
200 பண்டைக்கால நகர இராச்சியங்கள் 6 - 268
201 பண்ணன் 4 - 112;6 - 690
202 பண்ணி 6 - 690
203 பண்பாட்டு மதிப்பீடுகள் 10 - 441
204 பண்பாட்டு மானிடவியல் 10 - 440
205 பண்பாடு 6 - 690
206 பண்பிரஜ்நாத் மாளவியா 8 - 253
207 பண அளவுக்கொள்கை 6 - 692
208 பணச் சந்தை 10 - 355
209 பணம் 6 - 692
210 பணவாட்டம் 6 - 697
211 பணவிடு தூது 6 - 696
212 பணவீக்கம் 10 - 368;6 - 697
213 பணிக்கர், சர்தார் 1 - 332
214 பணிமலை 10 - 181
215 பணையேறிக் கெண்டை 7 - 64
216 பத்ததிகள் 10 - 261,357;
217 பத்தராய்ப் பணிவார் 6 - 697
218 பத்தரிப்பு 10 - 289
219 பத்தன் 10 - 360
220 பத்திகன் 1 - 143
221 பத்திரகிரியார் 6 - 697
222 பத்திரங்களை ரத்து செய்தல் 10 - 221
223 பத்திரப்பதிவு 6 - 698
224 பத்திரம் 6 - 699
225 பத்திராசலம் 6 - 700
226 பத்திராவதி 6 - 701
227 பத்திரி 10 - 358
228 பத்திரிகை 6 - 701
229 பத்திரிகையாளரும் பத்திரிகைத் தொழிலும் 6 - 702
230 பத்துப்பாட்டு 6 - 703
231 பத்மநாபபுரம் 10 - 358
232 பத்மநாபர் 3 - 142;4 - 142
233 பத்மாகர் பட் 6 - 712
234 பத்மாவதி 9 - 82
235 பத்ரிநாத் 6 - 712
236 பத கல்பதரு 9 - 82
237 பதங்கமாக்கல் 6 - 713
238 பதஞ்சலி (புராணம்) 6 - 713
239 பதஞ்சலி 6 - 713;9 - 351
240 பதஞ்சலிமுனிவர் 10 - 378
241 பதடி வைகலார் 6 - 713
242 பதம் 6 - 713
243 பதம சம்பவர் 6 - 719
244 பதரிகாசிரமம் 6 - 714
245 பதவியல் அகராதிகள் 10 - 4
246 பதாயூனி 6 - 714
247 பதி பசு பாச விளக்கம் 10 - 259
248 பதி பசு பாசப் பனுவல் 10 - 432
249 பதிகம் 6 - 714
250 பதிப்புச் சித்திரவேலை 6 - 714
251 பதிப்புரிமை 6 - 715
252 பதிலீட்டு வினை 10 - 359
253 பதிவுநவிற்சி மரபு 10 - 494
254 பதிற்றந்தாதி 6 - 717
255 பதிற்றுப்பத்தந்தாதி 6 - 717
256 பதிற்றுப்பத்து 1 - 5;6 - 717
257 பதினாயிரவர் படைப்பெயர்ச்சி 6 - 718
258 பதினெண் பூமி விண்ணகரம் 10 - 342
259 பதினைந்தாம் புலி 6 - 718
260 பதுங்கு குழிப் போர்முறை 6 - 718
261 பதுமகோமளை 6 - 719
262 பதுமப்பிரபர் 6 - 719
263 பதுமபுராணம் 6 - 719
264 பதுமம் 6 - 719
265 பதுமர் 6 - 719
266 பதுமனார் 6 - 719
267 பதுமைக்கதை 6 - 719
268 பந்த நாமா 10 - 12
269 பந்தகம் 1 - 51
270 பந்தர் அப்பாஸ் 1 - 443
271 பந்தல் குருவி 6 - 719
272 பந்துவர்மன் 10 - 266
273 பப்ப ரவால் 10 - 360
274 பப்பரப்புளி 6 - 720
275 பப்பைரஸ் 4 - 647
276 பப்ரீசியஸ் ஐயர் 10 - 360
277 பப்ரே அலி அனீஸ் 6 - 719
278 பப்ளியஸ் கார்னீலியஸ் சிப்பியோ 4 - 669
279 பப்ளியஸ் கார்னீலியஸ் சிப்பியோ ஆப்பிரிக்கேனஸ் 4 - 669
280 பப்ளியஸ் கார்னீலியஸ் சிப்பியோ ஈமிலியேனஸ் 4 - 669
281 பப்ளியஸ் வர்ஜிலியஸ் மாரோ 9 - 9
282 பபர் இ அலீ 4 - 464
283 பபலோ 6 - 720
284 பம்ப்புகள் 6 - 720
285 பம்ப கவி 6 - 721
286 பம்ப ராமாயணம் 6 - 323
287 பம்பளிமாசு 6 - 722
288 பம்பாய் 6 - 722;3 - 736
289 பம்பாய் மாநிலம் 10 - 360
290 பம்பாய்த் தமிழ்ச் சங்கம் 6 - 723
291 பம்பாய்ப் பல்கலைக்கழகம் 6 - 723
292 பம்பை 6 - 723
293 பம்மர போதன்னா 6 - 723
294 பமிஸ் 6 - 723
295 பயங்கரன் 2 - 651
296 பயர்ஸோன் 6 - 724
297 பயற்றம்மை 6 - 724
298 பயறுகள் 6 - 724
299 பயன் முதற்கொள்கை 6 - 724
300 பயன்பாடு 6 - 724
301 பயன்முறை மானிடவியல் 8 - 271
302 பயன்முறை ரசாயனப் பிரிவுகள் 8 - 642
303 பயனாளி 10 - 361
304 பயனில் பார்லிமென்டு 6 - 725
305 பயிக் கோனிட்ஜா 1 - 438
306 பயிர் கட்டி 1 - 269
307 பயிர் மாற்றமும் பயிர்க் கலவையும் 6 - 731
308 பயிர்களின் நீர்ழ்தவையும் நீர்ப்பாசன முறைகளும் 6 - 725
309 பயிர்ப் பீடைகள் 6 - 731
310 பயிர்வெட்டி 1 - 269
311 பயிற்சி மாற்றம் 10 - 362
312 பயோபாப் 1 - 365
313 பயோம் 10 - 362
314 பயோரியா 6 - 734
315 பர்க், எட்மண்டு 1 - 312,320; 6 - 734
316 பர்க்கின் வினை 10 - 362
317 பர்க்கின், சர் வில்லியம் ஹென்ரி 10 - 362
318 பர்க்சன் 2 - 399
319 பர்கசன், ஜேம்ஸ் 10 - 363
320 பர்கண்டி 6 - 734
321 பர்கண்டியர் 6 - 734
322 பர்கர் 10 - 445
323 பர்கஸ் 6 - 734
324 பர்காயின், ஜான் 6 - 734
325 பர்கென் 6 - 734
326 பர்சியூஸ் (நட்சத்திரம்) 6 - 734
327 பர்சியூஸ் (புராணம்) 6 - 735
328 பர்செப்பொலிஸ் 10 - 363
329 பர்ட் 2 - 377
330 பர்டினாண்டு I (பல்கேரியா) 6 - 735
331 பர்டினாண்டு I (ஜெர்மன்) 6 - 735
332 பர்டினாண்டு II (ஜெர்மன்) 6 - 735
333 பர்டினாண்டு III (ஜெர்மன்) 6 - 735
334 பர்த்துருஹரி 3 - 105;9 - 351
335 பர்த்வான் பல்கலைக்கழகம் 10 - 363
336 பர்தோலி இயக்கம் 6 - 735
337 பர்பரால் 6 - 736
338 பர்பாங்கு, லூதர் 6 - 736
339 பர்மா 6 - 737
340 பர்மா ரோடு 6 - 739
341 பர்மிங்காம் 6 - 739
342 பர்மிய மொழி 6 - 739
343 பர்மிய யுத்தங்கள் 6 - 741
344 பர்ரோஸ் 10 - 322
345 பர்ல் துறைமுகம் 6 - 741
346 பர்லாகிமிடி எருமை 3 - 587
347 பர்ன்ஸ் 10 - 245;1 - 317; 6 - 741
348 பர்னர் 6 - 742
349 பர்னா கர்னாருட்டிக் 8 - 615
350 பர்ஷிங், ஜான் ஜோசப் 10 - 363
351 பரக்புர் 6 - 742
352 பரகேசரி இராசேந்திர சோழன் 10 - 186
353 பரங்கிப்பேட்டை 6 - 742
354 பரங்கிமலை 6 - 742
355 பரசலூர் 6 - 11
356 பரசுராமர் 2 - 554;6 - 743
357 பரஞ்சோதி முனிவர் 6 - 743
358 பரஞ்சோதியார் 10 - 371;6 - 744
359 பரணர் 1 - 274,365; 6 - 744
360 பரணி (நட்சத்திரம்) 6 - 745
361 பரணி (பிரபந்தம்) 6 - 744
362 பரத்துவாசர் 6 - 746
363 பரத சாஸ்திரம் 6 - 746
364 பரத சேனாபதீயம் 1 - 374;6 - 747
365 பரத நாட்டியம் 10 - 17;6 - 747
366 பரத முனிவர் 1 - 212;6 - 748
367 பரதசாத்திரம் 1 - 183
368 பரதர் 1 - 506;6 - 746,748;
369 பரதரிசனம் 10 - 372
370 பரதவர் 6 - 748
371 பரதன் 6 - 748
372 பரதாசாரியார் 10 - 363
373 பரதீசுப் பறவைகள் 6 - 749
374 பரப்பு வினைப் பொருள்கள் 6 - 751
375 பரப்பு இழுவிசை 6 - 749
376 பரப்பு எந்திரம் 9 - 411
377 பரப்புக் கவர்ச்சி 6 - 750
378 பரப்பை வடிவாக்கும் எந்திரங்கள் 2 - 523;6 - 751
379 பரப்பைக் கடினமாக்கல் 6 - 751
380 பரம்பொருள் 10 - 364
381 பரம திரித்துவம் 3 - 168
382 பரமக்குடி 6 - 751
383 பரமதத்தர் 3 - 543
384 பரமததிமிரபானு 10 - 432
385 பரமமகேசுவரன் 10 - 422
386 பரமரகசியமாலை 4 - 65
387 பரமனையே பாடுவார் 6 - 752
388 பரமாநந்த் 6 - 752
389 பரமார்த்த குரு கதை 6 - 752
390 பரமார்த்த தரிசனம் 10 - 547
391 பரமானந்தசாமி 10 - 13
392 பரமேச்சுவர விண்ணகரம் 6 - 752
393 பரமேசுவர வர்மன் 10 - 365,366;
394 பரமேசுவரமங்கலம் 9 - 533
395 பரமேசுவரர் 9 - 260
396 பரமேசுவரன் I 10 - 427
397 பரமேஸ்வர அய்யர், மகாகவி உள்ளூர், எஸ். 6 - 752;8 - 188
398 பரவல் 10 - 364
399 பரவல் கொள்கை 10 - 441
400 பரவளைய ஆடி 1 - 349
401 பரவளையம் 6 - 752
402 பரவையார் 6 - 752
403 பராக்கிரம பாகு 2 - 110;4 - 639
404 பராக்கிரம பாண்டிய தேவர் 2 - 303
405 பராக்கிரம பாண்டியன் 10 - 476
406 பராகுவே 6 - 753
407 பராகுவே ஆறு 6 - 754;7 - 170
408 பராங்குசன் 10 - 363
409 பராசரபட்டர் 10 - 224
410 பராடா 5 - 300
411 பராந்தகன் I 10 - 186
412 பராந்தகன் 2 - 261;3 - 107
413 பராயனார் 6 - 754
414 பரிசைத் தாரா 5 - 585
415 பரிணாம இன்பவாதம் 1 - 257
416 பரிணாமக் கொள்கை 6 - 754
417 பரிணாமம் 6 - 756;9 - 369
418 பரிணாமவாதம் 6 - 765
419 பரிதி 6 - 766
420 பரிதியப்பர்கோயில் 6 - 10
421 பரிப்பொருள் 6 - 766
422 பரிபாடல் 6 - 766
423 பரிமளாசாரியார் 10 - 108
424 பரிமேலழகர் 1 - 1;6 - 768
425 பரீட்சித்து 10 - 122
426 பரீட்சித்து மன்னன் 1 - 97
427 பரீட்சை 6 - 768
428 பரீட்சை முறை 6 - 769
429 பரீக்ஷித்து 1 - 607
430 பருகூர் 7 - 1
431 பருகூர் மாடு 3 - 585;7 - 1
432 பருத்தி 7 - 1
433 பருந்து 7 - 8
434 பருந்தும் நிழலும் 10 - 376
435 பருப்பு வகைகள் 2 - 259
436 பருமனை அளவிடுதல் 1 - 246
437 பருவ உயிரியல் 7 - 8
438 பருவக்காற்று 7 - 10
439 பருவங்கள் 7 - 10
440 பரூஉ மோவாய்ப்பதுமர் 7 - 11
441 பரேலி 10 - 364
442 பரோடா 7 - 11
443 பரோடா பல்கலைக்கழகம், பரோடா 7 - 12
444 பல் 7 - 12
445 பல் கோளாறுகள் (கால்நடை) 3 - 559
446 பல்கலைக்கழக மானியக் கமிஷன் 3 - 307
447 பல்கலைக்கழகக் கல்வி 3 - 315;7 - 14
448 பல்கலைக்கழகம் 7 - 14
449 பல்கேரிய மொழி 7 - 15
450 பல்சந்த மாலை 7 - 17
451 பல்சென் 10 - 364
452 பல்தசார் தா கோஷ்ட்டா 10 - 364
453 பல்பொருட் சூளாமணி 7 - 17
454 பல்யானைச்செல்கெழுகுட்டுவன் 7 - 17
455 பல்லடம் 7 - 17
456 பல்லவ எழுத்து 6 - 739
457 பல்லவர் 1 - 564;3 - 21
458 பல்லவர் குகைக் கோயில்கள் 10 - 365
459 பல்லவர்கள் 10 - 365
460 பல்லாங்குழி 7 - 18
461 பல்லாரி 10 - 366
462 பல்லாரி ஆடு 3 - 587
463 பல்லாரிக் கபிலை 2 - 607
464 பல்லி (கௌளி) 7 - 18
465 பல்லி சொல்லுதல் 7 - 19
466 பல்லி விழும் பலன் 7 - 20
467 பல்லிணை 7 - 20
468 பல்லிணை வெட்டும் எந்திரம் 2 - 523
469 பல்லுருவப் பண்பு 7 - 20
470 பல்லேடியம் 7 - 21
471 பல்வந்த்ராய் டாக்கூர் 4 - 144
472 பல காரிகள் 7 - 23
473 பல நாட்டு மாடுகள் 3 - 577
474 பல நோக்குக் கல்வி நிலையங்கள் 10 - 366
475 பலகறை 7 - 22
476 பலகை வேகமானி 3 - 210
477 பலகோணம் 7 - 23
478 பலதுறைத் தொழில்நுட்பப் பள்ளி 7 - 23
479 பலநோக்கு ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குத் திட்டங்கள் (இந்தியா) 10 - 87
480 பலபட்டடைச் சொக்கநாதப் புலவர் 10 - 293
481 பலபருவத் தாவரங்கள் 7 - 24
482 பலமுள் புழு 7 - 24
483 பலராம ஐயர் 7 - 24
484 பலராமர் 3 - 692;7 - 24
485 பலவினச்சுற்றுக் கூட்டுக்கள் 1 - 7
486 பலா 7 - 24
487 பலானஸ் 7 - 26
488 பலின்ஸ்க்கி 8 - 665
489 பலூச்சிஸ்தானம் 7 - 26
490 பலூன்கள் 1 - 308;7 - 27
491 பவணந்தி முனிவர் 10 - 3;2 - 141; 4 - 73; 7 - 27
492 பவநகர் 7 - 27
493 பவழம் 7 - 148
494 பவளக்கடல் 7 - 27
495 பவளங்களும் பவளத் திட்டுக்களும் 7 - 27
496 பவளத் திட்டுகளும் தீவுகளும் 10 - 392
497 பவானந்தம் பிள்ளை, ச. 7 - 28
498 பவானி 7 - 29
499 பவானி ஆறு 7 - 29
500 பவிடிய புராணம் 7 - 29
501 பவுடீன் 9 - 689
502 பவுண்ட், எஸ்ரா 1 - 329
503 பவுந்திரம் 7 - 29
504 பவேரியா 7 - 29
505 பவேரியா கோமகன் 10 - 213
506 பழ ஈ 2 - 183
507 பழக்கக் குறுக்கீடு 10 - 362
508 பழக்கம் 7 - 29
509 பழச்சாரங்கள் 7 - 30
510 பழத்துவை 7 - 31
511 பழந் தமிழர் சமயம் 10 - 537
512 பழந்தின்னி வௌவால்கள் 9 - 554
513 பழநிப்புராணம் 7 - 217
514 பழப் பயிரிடுதல் 7 - 31
515 பழம் 2 - 259;7 - 32
516 பழமலைக்கோவை 4 - 337
517 பழமுதிர்சோலை மலை 7 - 32
518 பழமொழி நானூறு 10 - 367;7 - 32
519 பழமொழிகள் 10 - 366
520 பழமொழியகராதி 10 - 4
521 பழவேற்காடு 7 - 33
522 பழனி 1 - 452;7 - 33
523 பழனி மலைகள் 4 - 285
524 பழனி வழிநடைப்பதம் 10 - 185
525 பழனியப்ப முதலியார் 5 - 67
526 பழனியாண்டவர் கீர்த்தனை 10 - 328
527 பழியிலி சிறிய நங்கை 10 - 342
528 பழியிலி ஈசுவரம் 10 - 342
529 பழுப்பு நிலக்கரித்திட்டம், நெய்வேலி 10 - 284,301;
530 பழுப்புக் கரடி 3 - 239
531 பழைய செம்மணற்பாறை 1 - 4
532 பழைய நம்பிக்கை 2 - 457
533 பழையன் 7 - 33
534 பழையனூர் நீலி 7 - 33
535 பழையாறு 10 - 182
536 பள்ளத்தாக்கு 7 - 34
537 பள்ளி கொண்டான் பிள்ளை 10 - 368
538 பள்ளி நூல்நிலையம் 7 - 34
539 பள்ளி முறை 7 - 34
540 பள்ளிக் கட்டடச் சிற்பம் 3 - 19
541 பள்ளிப்படை 10 - 289
542 பள்ளு 10 - 368
543 பற்பாடகம் 7 - 35
544 பற்றவைத்தல் (Welding) 7 - 36
545 பற்றவைத்தல் (Ignition) 7 - 35
546 பற்றாக்குறை நிதியாக்கம் 10 - 368
547 பற்றியேறும் பறவைகள் 7 - 41
548 பற்று 7 - 37
549 பற்றுக் கம்பி 7 - 38
550 பாக் (இசைப்பாட்டாசிரியர்) 7 - 67
551 பாக் (ஓவியம்) 7 - 67
552 பாக் குகைகள் 2 - 738
553 பாக் கூ 7 - 71
554 பாக் ஜலசந்தி 7 - 78
555 பாக்கிஸ்தான் 7 - 68
556 பாக்கு 7 - 70
557 பாக்குனின் 1 - 341
558 பாக்ட்டீரியங்கள் 7 - 71
559 பாக்ட்டோலஸ் 7 - 78
560 பாக்ட்ரியா 7 - 78
561 பாக்தாது 7 - 78
562 பாக்ரா நங்கல் திட்டம் (பஞ்சாப்) 1 - 467
563 பாக்லாந்து தீவுகள் 7 - 78
564 பாக்னாரி மாடு 3 - 584
565 பாக்ஸ், ஜெனரல் 10 - 449
566 பாக சாத்திரம் 10 - 185
567 பாகப்பிரிவினை 7 - 78
568 பாகம் பிரியா நாயகி 1 - 9
569 பாகல்ப்புர் 7 - 80
570 பாகவத நாட்டிய நாடகம் 7 - 80
571 பாகவத புராணம் 1 - 200;7 - 80
572 பாகவதம் 7 - 80
573 பாகோ பாகோ 10 - 369
574 பாகோங் 10 - 171
575 பாங்க்காக் 7 - 81
576 பாங்கு 7 - 81
577 பாங்குகளின் தீர்வகம் 10 - 327
578 பாங்குச் சட்டம் 7 - 90
579 பாச்சில்வேள் நம்பன் 7 - 91
580 பாசங்களும், பாசம்போன்ற தாவரங்களும் 7 - 92
581 பாசண்டச் சாத்தன் 7 - 99
582 பாசல் 10 - 369
583 பாசறை 7 - 99
584 பாசன் 7 - 99
585 பாசிக்காளான்கள் 7 - 100
586 பாசிகள் 7 - 102
587 பாசிசம் 7 - 110
588 பாசிட்டிவிசம் 7 - 110
589 பாசிட்ரான் 10 - 310;7 - 110
590 பாசில்கள் 1 - 4;7 - 110
591 பாசில்களால் கால நிருணயம் 7 - 127
592 பாசீ 10 - 369,290;
593 பாசுபதம் 5 - 243
594 பாசேயிக் 6 - 449
595 பாஞ்சாலங்குறிச்சி 7 - 128
596 பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீரசரித்திரம் 10 - 543
597 பாட்கை மலைகள் 7 - 128
598 பாட்டகோனியா 7 - 129
599 பாட்டர்சி 7 - 129
600 பாட்டிச்செலி 7 - 129
601 பாட்டியல் 7 - 129
602 பாட்டிஸ்டா டெல்லா போர்ட்டா 2 - 95
603 பாட்டும் 7 - 130
604 பாட்டுலிசம் 2 - 246;3 - 342
605 பாட்மின்டன் 7 - 130
606 பாட்யுஷ்க்காவ் 8 - 664
607 பாட்ரல் 1 - 329
608 பாட்ரி, எப்.எல். 2 - 374
609 பாட்ரிக் ஜே. கென்னடி 10 - 224
610 பாட்னா 7 - 132
611 பாட்னா பல்கலைக்கழகம் 7 - 133
612 பாட்ஷான் 7 - 133
613 பாடப் புத்தகங்கள் 7 - 133
614 பாடலிபுத்திரம் 7 - 134
615 பாடான வாத சைவம் 5 - 243
616 பாடி 6 - 33
617 பாடி வீடு 7 - 134
618 பாடிங்ட்டன் 7 - 134
619 பாடியம் 10 - 378
620 பாடிலே 1 - 329
621 பாண்டத் தொழில் 7 - 134
622 பாண்டரங் கண்ணனார் 2 - 61
623 பாண்டரங்கம் 7 - 135
624 பாண்டவர் 10 - 121,122; 7 - 136
625 பாண்டா கடல் 7 - 136
626 பாண்டிக் குதிரைச் சாக்கையவன் 7 - 138
627 பாண்டிக்கோவை 7 - 136
628 பாண்டித்துரை 4 - 71
629 பாண்டித்துரைத்தேவர் 7 - 136
630 பாண்டிமண்டல சதகம் 7 - 136
631 பாண்டிய நாடு 7 - 137
632 பாண்டியர் 7 - 137
633 பாண்டியர் குகைக் கோயில்கள் 10 - 369
634 பாண்டியர் வரலாறு 10 - 236
635 பாண்டியன் கருங்கையொள் வாட் பெரும்பெயர்வழுதி 7 - 138
636 பாண்டியன் கீரஞ்சாத்தன் 7 - 138
637 பாண்டியன் கூடகாரத்துக் துஞ்சிய மாறன்வழுதி 7 - 138
638 பாண்டியன் கூடகாரத்துத் துஞ்சிய நன்மாறன் 7 - 138
639 பாண்டியன் பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதி 7 - 139
640 பாண்டியன் பன்னாடுதந்தான் 7 - 139
641 பாண்டியன் மாறன்வழுதி 7 - 139
642 பாண்டியன் வெள்ளியம் பலத்துத் துஞ்சிய பெருவழுதி 7 - 139
643 பாண்டியன் ஏனாதி நெடுங் கண்ணனார் 7 - 138
644 பாண்டு 7 - 139
645 பாண்டுகாபயன் 1 - 282
646 பாண்டுங் 7 - 139
647 பாண்டுங் மாநாடு 10 - 32
648 பாண்டோரா 7 - 139
649 பாணதாசர் 3 - 243
650 பாணபட்டர் 10 - 370
651 பாணபத்திரர் 10 - 264;1 - 526; 7 - 139
652 பாணர் 7 - 140
653 பாணன் 7 - 140;4 - 350
654 பாணாசுரன் 7 - 140
655 பாணினி 1 - 212;4 - 463; 7 - 141; 9 - 351
656 பாதபங்கயமலை 7 - 141
657 பாதர்ஸ்ட் 10 - 371
658 பாதரச வெப்பமானி 4 - 475
659 பாதரசம் 7 - 141
660 பாதவைப்பு 10 - 425
661 பாதாமி 10 - 371,422; 7 - 142
662 பாதாமிச் சாளுக்கியர் 3 - 85
663 பாதிரிக் குடும்பம் 7 - 142
664 பாதுகாப்பு (இந்தியா) 10 - 95;1 - 687
665 பாதுகாப்பு அறைகள் 2 - 85
666 பாந்தியன் 7 - 143
667 பாப்பசின் தேற்றங்கள் 1 - 247
668 பாப்புவா 7 - 143
669 பாப்ளர் 7 - 143
670 பாபநாச மின்னாக்க நிலையம் 7 - 144
671 பாபநாச முதலியார், முத்தமிழ் கவிராஜ சேகரர் 7 - 144
672 பாபநாசம் 7 - 143
673 பாபர் 1 - 632;2 - 162; 7 - 144; 9 - 721
674 பாபர் நாமா 7 - 145
675 பாபர், ஜே.எச். 7 - 145
676 பாபா, ஹோமி ஜகாங்கீர் 10 - 371
677 பாபாலால் 10 - 237
678 பாபிட் உலோகம் 7 - 145
679 பாபிலன் 7 - 145,146,147
680 பாபிலோனிய நாகரிகம் 7 - 146
681 பாபிலோனிய வானவியல் 9 - 252
682 பாபிலோனிய, அசிரியக் கட்டடச் சிற்பம் 3 - 30
683 பாபிலோனியா 10 - 449;3 - 140; 7 - 147
684 பாபின் தீவு 7 - 147
685 பாபின் விரிகுடா 7 - 147
686 பாபூ சாகிப் காயக்வாடு 4 - 143
687 பாபெல் மாண்டெப் 7 - 147
688 பாபோசா 4 - 277
689 பாம்ப்பி 7 - 147
690 பாம்ப்பியை 7 - 147
691 பாம்பன் 7 - 148
692 பாம்பன் கால்வாய் 7 - 148
693 பாம்பன் சுவாமிகள் 7 - 148
694 பாம்பன் தீவு 7 - 148
695 பாம்பாட்டிச் சித்தர் 10 - 371
696 பாம்புக்கடியும் சிகிச்சையும் 7 - 160
697 பாம்புகள் 7 - 148
698 பாம்புத் தாரா 5 - 585
699 பாம்புப் பருந்து 7 - 162
700 பாமகர் 1 - 212
701 பாமணி 6 - 12
702 பாமர் 1 - 65
703 பாமர்ஸ்ட்டன் பிரபு 7 - 163
704 பாமரேனியா 7 - 163
705 பாமனி சுல்தான்கள் 7 - 163
706 பாமிடிக அமிலமும், ஸ்டியரிக அமிலமும் 7 - 165
707 பாமிர் 7 - 165
708 பாய் 7 - 165
709 பாய் மோகன்சிங் 6 - 648
710 பாய் வீர்சிங் 6 - 648
711 பாய்க்கரை 6 - 544
712 பாய்ச்சை 10 - 372
713 பாய்டு 3 - 729
714 பாய்ம எந்திரவியல் 7 - 166
715 பாய்மரக் கப்பல் 7 - 166
716 பாயில் விதி 7 - 166
717 பாயில், ராபர்ட் 7 - 166
718 பாயீயா விளான்கா 7 - 167
719 பாயோன் 10 - 172
720 பார்க்கின்சோனிசம் 10 - 487
721 பார்க்லா 2 - 467;7 - 167
722 பார்க்லி, ஜார்ஜ் 2 - 647;7 - 167
723 பார்க்ஹாசன், எச். 4 - 406
724 பார்கஸ்பத்திய சூத்திரம் 1 - 143
725 பார்சலோனா 7 - 168
726 பார்சன்ஸ் 7 - 168
727 பார்சி மக்கள் 2 - 189
728 பார்சி வாரிசு முறை 9 - 227
729 பார்சேலஸ் 7 - 168
730 பார்ட்டலேஸா 7 - 168
731 பார்ட்டெஸ்க்யூ 1 - 315
732 பார்டோ கலவை 7 - 168
733 பார்த்தனன் 7 - 168
734 பார்த்தியர் 2 - 197
735 பார்த்தியா 7 - 169
736 பார்பராசா பிரடரிக் 7 - 169
737 பார்பரி மாகாணங்கள் 7 - 169
738 பார்பரோசா 10 - 465
739 பார்பியர் சார்லஸ் 7 - 359
740 பார்பேடோஸ் 10 - 373;1 - 133; 7 - 169
741 பார்மனைடீஸ் 2 - 645
742 பார்மா 7 - 169
743 பார்மால்டிஹைடு 7 - 169
744 பார்மிக அமிலம் 1 - 7;7 - 169
745 பார்மென்சிஸ் 3 - 653
746 பார்மோசா 7 - 170
747 பார்லி 7 - 170
748 பார்லிமென்டு, பிரிட்டிஷ் 7 - 171
749 பார்லியிலிருந்து ஆல்கஹால் உற்பத்தி 4 - 610
750 பார்லோ, சர் ஜார்ஜ் 7 - 172
751 பார்வதி (நட்சத்திரம்) 7 - 172
752 பார்வதி 7 - 172
753 பார்வதிபுரம் 10 - 472
754 பார்வை 7 - 174
755 பார்வைப்படை 7 - 176
756 பார்ன் 4 - 85
757 பார்னல், சார்லஸ் 7 - 176
758 பார்னவூல் 7 - 176
759 பார்னா 10 - 373
760 பார்னாசஸ் 7 - 176
761 பார்ஷியஸ் கேட்டோ 9 - 8
762 பார்ஸ்ட்டல் பள்ளி 10 - 220,373;
763 பார்ஸ்டர் 1 - 318
764 பாரகாபரர் 7 - 176
765 பாரசீக மொழி 7 - 179
766 பாரசீக வளைகுடா 7 - 180
767 பாரசீக இலக்கியம் 7 - 176
768 பாரசீகக்கலை 7 - 177
769 பாரசீகச் சக்கரம் 2 - 608
770 பாரசீகத் தத்துவ சாஸ்திரம் 7 - 177
771 பாரசீகம் 7 - 179
772 பாரசெல்ஸஸ் 7 - 180
773 பாரடே 10 - 528
774 பாரடே, மைக்கேல் 7 - 180
775 பாரத்துவாசர் 10 - 261;7 - 181
776 பாரத வெண்பா 7 - 185
777 பாரதசந்திர ராய் குணாகர் 7 - 181
778 பாரதம் 7 - 182
779 பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் 1 - 10;7 - 185
780 பாரதி சாராபாய் 1 - 332
781 பாரதி தமிழ்ச் சங்கம், கல்கத்தா 7 - 185
782 பாரதி தீபம் 7 - 185
783 பாரதிதாசன் 10 - 374
784 பாரதியார் 7 - 186
785 பாரதியார் சங்கம், சென்னை, 7 - 189
786 பாரதீய வித்தியா பவனம், பம்பாய் 7 - 189
787 பாரதேந்து ஹரிச்சந்திரர் 10 - 375;1 - 561; 7 - 189
788 பாரபின்கள் 7 - 189
789 பாரம்பரியம் 7 - 190
790 பாரம்பரியமும் சூழ்நிலையும் 7 - 194;9 - 370
791 பாரமாரிபோ 7 - 195
792 பாரமானி 7 - 195
793 பாரமீசியம் 7 - 197
794 பாரன்ஹீட் 7 - 199
795 பாரஹூட் 7 - 200
796 பாராட்டின்ஸ்க்கி 8 - 665
797 பாராடைபாயிடு 7 - 201
798 பாராதைராயிடுகள் 7 - 201
799 பாரானா ஆறு 5 - 285;7 - 201
800 பாரானீ 10 - 375
801 பாராஸ் 7 - 201
802 பாரி 10 - 375;7 - 202
803 பாரி மகளிர் 7 - 203
804 பாரிங், தாமஸ் ஜார்ஜ் 10 - 375
805 பாரிசவாயு 6 - 621
806 பாரிசாதம் 7 - 202
807 பாரினி 1 - 550
808 பாரிஸ் (நகரம்) 7 - 203
809 பாரிஸ் (வீரன்) 10 - 114,451; 7 - 203; 1 - 5
810 பாரிஸ் கம்யூன் 7 - 204
811 பாரிஸ் சாந்து 7 - 204
812 பாரிஸ் வானாராய்ச்சி நிலையம் 9 - 255
813 பாரிஸ் உடன்படிக்கைகள் 7 - 203
814 பாரூத் 7 - 204
815 பாரெட்டி 1 - 550
816 பாரே 7 - 350
817 பாரேட்டா 10 - 414
818 பாரைன் தீவுகள் 7 - 204
819 பாரொஸ், ழுவானோ டே 7 - 423
820 பாரோ மன்னர்கள் 1 - 383
821 பால் 2 - 255
822 பால் காம்பான் 7 - 205
823 பால் குரூகர் 7 - 207
824 பால் சாபாட்டியே 10 - 204
825 பால் பண்ணை 7 - 208
826 பால் பௌஸ்பீல்டு 2 - 389
827 பால் வேறுபாடு 7 - 211
828 பால்க், எமிலி கிரீன் 10 - 376,434;
829 பால்க்கன் நாடுகள் 7 - 204
830 பால்க்கன் பிரதேசம் 7 - 205
831 பால்க்கன் போர்கள் 7 - 205
832 பால்க்கன் மலைகள் 7 - 205
833 பால்காரிக் குருவி 7 - 205
834 பால்காஷ் ஏரி 7 - 206
835 பால்கி அல்லது ஹஸ்தனகிரி ஆடு 3 - 589
836 பால்கிரேவ் 7 - 206
837 பால்குரிகி சோமநாதர் 6 - 133;7 - 206
838 பால்கூ 3 - 283
839 பால்ட்டிக் கடல் 7 - 207
840 பால்ட்டிக் நாடுகள் 7 - 207
841 பால்ட்டிமோர் 7 - 207
842 பால்டுவின் 10 - 407
843 பால்டுவின் பிரபு 7 - 207
844 பால்பர், டாக்டர் ஈ.ஜீ. 5 - 197
845 பால்பன் 10 - 376;1 - 628
846 பால்புர் பிரபு 7 - 211
847 பால்போவா 2 - 641
848 பால்மடி வீக்கம் (கால்நடை) 3 - 564
849 பால்ரிவர் 7 - 211
850 பால்ஸாக் 7 - 213,351;
851 பால ஓலாப்சன் 2 - 653
852 பாலக்காடு 7 - 213
853 பாலகிருஷ்ணப் பிள்ளை ஆ. 10 - 376
854 பாலங்கள் 7 - 213
855 பாலசுப்பிரமணிய முதலியார், ம. 10 - 377
856 பாலசுப்பிரமணியக் கவிராயர் 7 - 217
857 பாலசுவாமி தீட்சிதர் 10 - 212
858 பாலசோர் 7 - 217
859 பாலடைக்கட்டி 7 - 217
860 பாலபஸ் 2 - 187
861 பாலபுத்திரதேவன் 10 - 279;7 - 218
862 பாலபோதம் 10 - 212
863 பாலம்பட்டர் 10 - 443
864 பாலம்பட்டி 10 - 443
865 பாலமான் 4 - 658
866 பாலர் 7 - 217
867 பாலர்மோ 7 - 218
868 பாலனர் 4 - 142
869 பாலஸ்தீனம் 7 - 218
870 பாலாறு 5 - 155,198; 7 - 218
871 பாலாஜி பாஜிராவ் 7 - 219
872 பாலாஜி விஸ்வநாத் 7 - 219,256;
873 பாலாஜி, பேஷ்வா 10 - 455
874 பாலாஜிராவ் 2 - 36
875 பாலி, வால்ப்காங் 10 - 377
876 பாலிங் 3 - 248
877 பாலிசாக்கரைடுகள் 3 - 529
878 பாலிசோவா 7 - 219
879 பாலித்தீவு 7 - 219
880 பாலிபியஸ் 7 - 220
881 பாலிமர்கள் 10 - 377
882 பாலிமொழி 7 - 220
883 பாலியாரிக் 10 - 446
884 பாலியாரிக் தீவுகள் 7 - 220
885 பாலினீசியர் 7 - 220
886 பாலினீசியா 7 - 220
887 பாலிஸி 7 - 350
888 பாலிஹாலோ அல்கேன்கள் 2 - 264
889 பாலுக்கும் ஊனுக்குமாக வளர்க்கப்படும் மாடு 3 - 583
890 பாலும் பால் பொருள்களும் 7 - 221
891 பாலூட்டிகள் 7 - 223
892 பாலூட்டும் புரட்டிகள் 10 - 216
893 பாலூட்டும் முறை 10 - 217
894 பாலூபா 7 - 235
895 பாலேஞ்க்னோட்டஸ் 3 - 694
896 பாலை 7 - 236;9 - 457
897 பாலைக்கௌதமனார் 7 - 236
898 பாலைத் தாவரங்கள் 7 - 236
899 பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ 7 - 237
900 பாலைவனச் சோலை 7 - 237
901 பாலைவனத் தட்பவெப்பநிலை 5 - 437
902 பாலைவனம் 7 - 238
903 பாவ்லாவ், இவான் பெட் ரோவிச் 1 - 297;7 - 239
904 பாவ்லோ டிச்சினா 8 - 613
905 பாவ மன்னிப்பு 3 - 169
906 பாவம் 7 - 239
907 பாவய் 7 - 240
908 பாவலர் சரித்திர தீபம் 7 - 186
909 பாவாடை ராயன் 7 - 241
910 பாவாடை வாத்தியார் 1 - 363
911 பாவீயா 10 - 377
912 பாவேந்தர் 10 - 374
913 பாவைக் கூத்து 7 - 241
914 பாவைக் கொட்டிலார் 7 - 241
915 பாவைப் பாட்டு 7 - 241
916 பாழ்நிலம் மீட்சி 10 - 518
917 பாறைகள் 7 - 241
918 பாறையுண்டாக்கும் தாதுக்கள் 7 - 248
919 பான் 10 - 378
920 பான் எஸ்.நோலி 1 - 438
921 பான்ச் 8 - 613
922 பான்செ 10 - 378
923 பான்டதெனிக அமிலம் 9 - 546
924 பான்டாப்பிடான் 10 - 378
925 பான்டானா அணை 1 - 74
926 பான்டிங் 10 - 378
927 பான்டின்பிளோ 7 - 252
928 பான்டூ மொழிக் குடும்பம் 7 - 252
929 பான்டூ மொழிகள் 1 - 385
930 பான்டூக்கள் 7 - 235,252
931 பான்ஸ்லே 7 - 252
932 பான்ஸி டி லியோன் 10 - 247
933 பானக்பர்ன் 7 - 253
934 பானமா 7 - 253
935 பானமா கால்வாய் 7 - 253
936 பானர்ஜி 1 - 572
937 பானர்ஜி, எச்.என். 10 - 49
938 பானர்ஜி, எஸ்.எம். 1 - 332
939 பானி மகராஜ 4 - 186
940 பானிப்பட்டுப் போர்கள் 7 - 255
941 பானுகவி 7 - 255
942 பானுகோபன் 7 - 255
943 பானென்பெர்கர் 9 - 623
944 பாஜா 3 - 736;7 - 255; 9 - 297
945 பாஜி ராவ் ஈஈ 7 - 256
946 பாஜி ராவ் 7 - 256;9 - 644
947 பாஜிராவ், பேஷ்வா 10 - 456
948 பாஜு வர் 7 - 256
949 பாஷ் 7 - 256
950 பாஷ்கிர் 7 - 257
951 பாஷ்யம் 10 - 378
952 பாஷான் 8 - 613
953 பாஷியம் ஐயங்கார் சர்.வீ. 9 - 630
954 பாஷியாஸ் 9 - 695
955 பாஸ்க் மக்கள் 7 - 257
956 பாஸ்க் மாகாணங்கள் 7 - 257
957 பாஸ்க்கல் 2 - 79;7 - 257
958 பாஸ்கர் பந்த் 10 - 455
959 பாஸ்கர இரவிவர்மர் 7 - 257
960 பாஸ்கரத் தொண்டைமான் தொ.மு. 10 - 378
961 பாஸ்கரர் 3 - 134,142,329; 7 - 257
962 பாஸ்கரவர்மன் 1 - 290
963 பாஸ்கராசாரியார் 3 - 151;9 - 260
964 பாஸ்கோ வாசா பாஷா 1 - 438
965 பாஸ்கோலோ 1 - 551
966 பாஸ்ட்டர் நிலையம், கூனூர் 7 - 260
967 பாஸ்ட்டர் முறை 7 - 261,210;
968 பாஸ்ட்டர், லூயி 1 - 428;3 - 248; 7 - 258; 9 - 187,551;
969 பாஸ்ட்டன் 7 - 261
970 பாஸ்ட்டியான் 10 - 440
971 பாஸ்ட்டீல் 7 - 261
972 பாஸ்ட்டேர் 10 - 379
973 பாஸ்டஸ் 1 - 411
974 பாஸ்ப்பொரஸ் 7 - 261
975 பாஸ்பேட்டு உரங்கள் 2 - 297;7 - 261
976 பாஸ்யுவே 10 - 379
977 பாஸ்ரா 7 - 261
978 பாஸ்வர்த் பீல்டு 7 - 262
979 பாஸ்வரம் 7 - 262
980 பாஸ்வெல் 1 - 317;9 - 597
981 பாஸ்னானி 10 - 379
982 பாஸ்னியா 7 - 264
983 பாஸ்ஜின் 10 - 336
984 பாஸார் 10 - 255
985 பாஹ்ரம் 10 - 376
986 பாஹாயீ மதம் 7 - 264
987 பாஹாஹூல்லா 7 - 264
988 பாஹியான் 10 - 207;1 - 619; 2 - 110; 4 - 607; 7 - 264
989 பாக்ஷாலி ஓலைச் சுவடி 3 - 151
990 பிக் பெர்த்தா 7 - 410
991 பிக்கானர் 7 - 265
992 பிக்கானீர் ஆடு 3 - 587
993 பிக்கீனி 7 - 265
994 பிக்கு சீலவமிசர் 6 - 740
995 பிக்கு ரத்தசாரர் 6 - 740
996 பிக்கு உத்தமர் 6 - 740
997 பிக்ட்டா 3 - 257;7 - 265; 9 - 727
998 பிக்ட்டெட் 10 - 528
999 பிக்மேலியன் 7 - 265
1000 பிக்ரிக அமிலம் 7 - 265
1001 பிகாரிலால் 1 - 561
1002 பிகு 10 - 414
1003 பிங் பாங் 7 - 266
1004 பிங்கல நிகண்டு 7 - 265
1005 பிங்கல முனிவர் 7 - 265
1006 பிங்கலி சூரன்னா 7 - 266
1007 பிங்களர் 10 - 261
1008 பிச்சுவையர் 10 - 259
1009 பிச்சுவையர், கல்போது 7 - 267
1010 பிச்சுவையர், வேம்பத்தூர் 7 - 267
1011 பிசாரோ 10 - 440
1012 பிசாரோ, பிரான்சிஸ்க்கோ 7 - 267
1013 பிசிராந்தையார் 1 - 267;3 - 111; 4 - 297; 7 - 267
1014 பிசின் 10 - 379;7 - 268
1015 பிசுபிசுப்பு 7 - 268
1016 பிட் 7 - 269
1017 பிட்காஸ்ச் 10 - 379
1018 பிட்ச்பிளெண்டு 10 - 311,387;
1019 பிட்சாடனர் 4 - 714
1020 பிட்சு சாஸ்திரி 10 - 462
1021 பிட்டங்கொற்றன் 3 - 282;7 - 269
1022 பிட்ஸ்பர்கு 7 - 269
1023 பிட்ஸ்ஜெரால்டு 7 - 269
1024 பிட்ஸானுலோக் 10 - 379
1025 பிடக வரலாறு 7 - 270
1026 பிடித்து உட்காரும் பறவைகள் 7 - 41
1027 பிடியாஸ் 3 - 695
1028 பிடில் 7 - 270
1029 பிண்டர் 1 - 322,323;
1030 பிண்டன் 7 - 270
1031 பிண்டஸ் 7 - 270
1032 பிண்டாரிகள் 7 - 270
1033 பிண்ணாக்கு 7 - 270
1034 பிணை 10 - 379
1035 பிணைப்பு 7 - 270
1036 பிணையங்கள் 10 - 380
1037 பித்தக் கல் 7 - 270
1038 பித்தப்பை 7 - 271
1039 பித்தப்பை நோய்கள் 7 - 271
1040 பித்தம் 7 - 271
1041 பித்தளை 2 - 271,349;
1042 பித்தளை செய்தல் 7 - 271
1043 பித்தான் 7 - 272
1044 பித்திதேவர் 9 - 439
1045 பிதாகரஸ் 2 - 645;3 - 141; 7 - 272
1046 பிந்துசாரர் 7 - 272
1047 பிப்பரனால் 7 - 273
1048 பிப்பரிடீன் 7 - 273
1049 பிப்பரீன் 7 - 273
1050 பிப்ரி திட்டம் (உத்தரப் பிரதேசம்) 1 - 468
1051 பிம், ஜான் 7 - 273
1052 பிம்பம் 3 - 95
1053 பிம்பிசாரர் 7 - 273
1054 பியர் கார்னே 10 - 198
1055 பியர் பாமே 3 - 324
1056 பியர் லூயி கானான் 3 - 144
1057 பியர் வெர்னியர் 10 - 529
1058 பியாகெ 1 - 13
1059 பியாட்ரிஸ் வெப் 9 - 467
1060 பியார்டு 7 - 273
1061 பியார்ன்சன் 6 - 414
1062 பியாரிசந்திர வித்தியாசாகரர் 9 - 83
1063 பியாலிஸ்ட்டாக் 7 - 273
1064 பியானோ 7 - 273
1065 பியுயெப்ளா 7 - 275
1066 பியுரீ, ஜான் பாக்னல் 7 - 275
1067 பியூட்ரிக அமிலம் 7 - 275
1068 பியூநான் 10 - 170
1069 பியூனிக் யுத்தங்கள் 7 - 275
1070 பியெர் கியூரி 3 - 662
1071 பியெர்ம் 10 - 381
1072 பியோஷியா 7 - 275
1073 பிர்சின்தேவ் 4 - 76
1074 பிர்தௌசீ 10 - 118;3 - 412,427; 7 - 180,275
1075 பிர்லா மான்டிசோரி உயர்நிலைப் பள்ளி, பிலானி 7 - 276
1076 பிரகசனம், பாணம் 6 - 374
1077 பிரகதீச்சுரம் 10 - 381
1078 பிரகரணம் 6 - 373
1079 பிரகலாதன் 10 - 256;7 - 276
1080 பிரகாச தர்க்கம் 1 - 266
1081 பிரகிருதி 7 - 276
1082 பிரகிருதியின் தன்மையும் அசித்தின் தன்மையும் 9 - 305
1083 பிரச்சோதனன் 2 - 429
1084 பிரசவக் குறைகள் 1 - 230
1085 பிரசவம் 7 - 277
1086 பிரசாத், டாக்டர் ராஜேந்திர 10 - 381
1087 பிரசாதசிவம் 10 - 261
1088 பிரசாரம் 7 - 281
1089 பிரசீலியா 10 - 381
1090 பிரட்ஜ்டவுன் 10 - 382
1091 பிரடரிக் 10 - 379
1092 பிரடரிக் VIII 3 - 720
1093 பிரடரிக் I (ஜெர்மனி) 10 - 213
1094 பிரடரிக் I 7 - 281
1095 பிரடரிக் II 7 - 282
1096 பிரடரிக் III 7 - 282
1097 பிரடரிக் புரோகாஷ் 1 - 318
1098 பிரடரிக் மிஸ்ட்ரல் 2 - 487
1099 பிரண்டை 7 - 282
1100 பிரணவமலை 10 - 324
1101 பிரணவேசுவரர் கோயில் 10 - 321
1102 பிரத்தியட்சம் 7 - 283
1103 பிரதம மந்திரி 7 - 283
1104 பிரதம மின்கலம் 8 - 306
1105 பிரதமநிலை யுரேனியத் தாதுக்கள் 10 - 311
1106 பிரதமை 9 - 353
1107 பிரதாப சிங் 7 - 284;5 - 421
1108 பிரதாபசிங் 10 - 455
1109 பிரதாபாதித்யா 3 - 75
1110 பிரதிக்கினை 7 - 284
1111 பிரதிநிதி ஆட்சி 7 - 285
1112 பிரதிபலிப்பு முறை 10 - 402
1113 பிரதேச ஆட்சி 7 - 286
1114 பிரதேசப் படை 7 - 286
1115 பிரதேசப்படை 10 - 208
1116 பிரநாளம் 10 - 289
1117 பிரபஞ்சவியல் 7 - 286
1118 பிரபந்த காயத்திரி 10 - 325
1119 பிரபந்த ராஜவேங்கடேசுவர விஜய விலாசம் 10 - 533
1120 பிரபந்தக் கூத்து 4 - 538
1121 பிரபந்தக்கொத்து 10 - 25
1122 பிரபந்தம் 7 - 287
1123 பிரபாவதி 3 - 14
1124 பிரபுக்கள் ஆட்சி 7 - 287
1125 பிரபுலிங்க லீலை 1 - 3;7 - 287
1126 பிரபோத சந்திரோதயம் 1 - 81
1127 பிரம்பானன் 7 - 287
1128 பிரம்பு 7 - 288
1129 பிரம்மானந்த சுவாமி 10 - 212
1130 பிரம்மானந்தர் 1 - 23
1131 பிரம சம்பு 10 - 261
1132 பிரம சமாஜம் 7 - 289
1133 பிரம சூத்திரங்கள் 7 - 290
1134 பிரம ஞான சபை 7 - 291
1135 பிரம ஞானம் 7 - 291
1136 பிரம ஹிருதயம் 1 - 419;7 - 294
1137 பிரமகிரி சந்திரிவல்லி 7 - 289
1138 பிரமகுப்தர் 3 - 142,149; 7 - 289
1139 பிரமசபையின் கருத்து 10 - 119
1140 பிரமசாரி 7 - 290
1141 பிரமஞான சங்கம் 1 - 197
1142 பிரமதண்டு 7 - 291
1143 பிரமபுத்திரா 5 - 690;7 - 292
1144 பிரமம் 7 - 292
1145 பிரமன் 7 - 293
1146 பிரமாணம் 7 - 294
1147 பிரமானுபூதி விளக்கம் 4 - 45
1148 பிரமிடு தூண் 7 - 296
1149 பிரமிடுகள் 7 - 295
1150 பிரமீத்தியஸ் 7 - 296
1151 பிரமேந்திர சுவாமி 7 - 296
1152 பிரமேய சாரம் 1 - 200
1153 பிரயர் 1 - 316
1154 பிரயாகை 7 - 296;4 - 36
1155 பிரயாண உரிமை 10 - 9
1156 பிரயாணி மரம் 7 - 296
1157 பிரயோக விவேகம் 7 - 296
1158 பிரவுட் 1 - 444
1159 பிரவுட் தேவராயர் 4 - 45
1160 பிரவுன் 9 - 339
1161 பிரவேசச் சடங்குகள் 4 - 392
1162 பிரன்ஸ்விக் 7 - 297
1163 பிரஜநாத் வடஜேனா 10 - 381
1164 பிரஜாபதி 7 - 297
1165 பிரஜாவில் 10 - 381
1166 பிரஷ்யா 7 - 297
1167 பிரஸ் 7 - 297
1168 பிரஸ்ஸல்ஸ் 2 - 297
1169 பிரஹ்ம சமாஜ நாடகம் 10 - 185
1170 பிரஹஸ்பதி 7 - 297
1171 பிரா டைக்கோ 7 - 298
1172 பிராக்கியோப் போடா 7 - 298
1173 பிராகிருதம் 7 - 300
1174 பிராகீ பொடாசன் 6 - 413
1175 பிராகு, சர்வில்லியம் ஹென்ரி 2 - 465;7 - 403
1176 பிராங்க் மக்கள் 7 - 303
1177 பிராங்க்கோ பிரஷ்யப் போர் 10 - 381
1178 பிராங்க்கோ 8 - 613
1179 பிராங்க்புர்ட் ஆண்டர் ஓடர் 7 - 303
1180 பிராங்க்புர்ட் ஆம் மைன் 7 - 303
1181 பிராங்க்லின், பெஞ்சமின் 7 - 303
1182 பிராட்டிஸ்லாவா 7 - 304
1183 பிராட்டெஸ்டென்டு மதம் 7 - 304
1184 பிராட்பர்டு 10 - 382
1185 பிராட்லா, சார்லஸ் 7 - 570
1186 பிராட்லி 1 - 372,534; 7 - 305
1187 பிராண்டலோ 1 - 551
1188 பிராண்டன்பர்கு 7 - 306
1189 பிராண்டிஸ் 5 - 386;6 - 414
1190 பிராணாயாமம் 7 - 306
1191 பிராணி வெப்பநிலை ஒழுங்கு 10 - 382
1192 பிராணிகளின் கழிவுறுப்புக்கள் 3 - 370
1193 பிராணிகளின் காது 3 - 471
1194 பிராணிகளின் குரல் 4 - 57
1195 பிராணிகளின் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை 4 - 160
1196 பிராநாதர் 2 - 675
1197 பிராம்பர்க் 7 - 306
1198 பிராம்ஸ், யோஹானஸ் 7 - 306
1199 பிராமணங்கள் 7 - 306,308;
1200 பிராமர் 10 - 360
1201 பிராமா 4 - 340
1202 பிராமா அழுத்தி 7 - 309
1203 பிராமா, ஜோசப் 7 - 308
1204 பிராமி 7 - 309
1205 பிராமிசரி நோட்டு 10 - 273
1206 பிராய் சார்ட், ஜீன் 7 - 312
1207 பிராய்டு 10 - 30,336;
1208 பிராய்டு, சிக்மண்டு 1 - 13,41,240,347,461; 2 - 371,375,380,400,420; 3 - 402; 7 - 312
1209 பிரார்த்தனை 7 - 313
1210 பிரான் சாத்தனார் 7 - 314
1211 பிரான் மலை 5 - 736
1212 பிரான், கார்ல் பர்டினாண்டு 7 - 314
1213 பிரான்சியம் 3 - 534
1214 பிரான்சிஸ் 9 - 732
1215 பிரான்சிஸ் கால்ட்டன் 10 - 181;2 - 407
1216 பிரான்சிஸ் பர்டினாண்டு 7 - 314
1217 பிரான்சிஸ் பேக்கன், சர் 10 - 335
1218 பிரான்சிஸ் ஜோசப் 7 - 314
1219 பிரான்சிஸ் ஸ்காட் 10 - 223
1220 பிரான்சிஸ், செயின்ட் 7 - 314
1221 பிரான்சிஸ்கோ டெ மொராயேஷ் 7 - 723
1222 பிரான்டி சகோதரிகள் 1 - 318;7 - 315
1223 பிரான்டிங் 10 - 382,464;
1224 பிரான்தீஸ்கோ காயா 1 - 190
1225 பிரான்ஸ் 6 - 361,361; 7 - 315,322,325;
1226 பிரான்ஸ் லிஸ்ட் 10 - 481
1227 பிரான்ஸ், ஆனாட்டால் 7 - 327
1228 பிரானஸ்வர் பூரியே 3 - 231
1229 பிரிட்டன், கிரேட் 7 - 327,338,341
1230 பிரிட்டனி 7 - 342
1231 பிரிட்டாரியஸ், ஆண்ட்ரீஸ் வில்ஹெல்மஸ் ஜக்கோபஸ் 7 - 343
1232 பிரிட்டாரீயஸ், மார்ட்டினஸ் வெசெல்ஸ் 7 - 343
1233 பிரிட்டிஷ் கயானா 3 - 233;7 - 343
1234 பிரிட்டிஷ் காமரூன்ஸ் 3 - 512
1235 பிரிட்டிஷ் காமன்வெல்த்தும் சாம்ராச்சியமும் 7 - 343
1236 பிரிட்டிஷ் கிழக்காப்பிரிக்கா 7 - 343
1237 பிரிட்டிஷ் குடியேற்றம் 7 - 344
1238 பிரிட்டிஷ் தீவுகள் 7 - 344
1239 பிரிட்டிஷ் மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 7 - 344
1240 பிரிட்டோரியா 7 - 344
1241 பிரிட்ஜ் ராய்ட்டர் 9 - 604
1242 பிரிட்ஜஸ் 1 - 327;7 - 344
1243 பிரிடீன் 7 - 345
1244 பிரிண்டிசி 7 - 344
1245 பிரிதல் 7 - 344
1246 பிரிபிலாவ் தீவுகள் 7 - 344
1247 பிரிமேரொ 3 - 521
1248 பிரியா கோ 10 - 171
1249 பிரியான் 7 - 344
1250 பிரியான்ஸ்க் 7 - 344
1251 பிரிவி கவுன்சில் 7 - 344
1252 பிரிவு நியுமோனியா 6 - 448
1253 பிரிஸ்ட்டல் 7 - 345
1254 பிரிஸ்டல் அட்டை 1 - 38
1255 பிரிஸ்பேன் 7 - 345
1256 பிரீட்டர் 7 - 345
1257 பிரீட்ரிக் ஔகுஸ்ட் வால்ப் 9 - 745
1258 பிரீடவுன் 7 - 345
1259 பிரீடு, ஆல்பிரடு ஹர்மன் 10 - 382
1260 பிரீடெல், சார்லஸ் 7 - 345
1261 பிரீபுர் 7 - 345
1262 பிரீமேசன் சங்கம் 7 - 345
1263 பிரீமோ டே ரீவேரா 7 - 345
1264 பிரீயாண் கெலாக் உடன் படிக்கை 7 - 346
1265 பிரீயாண், ஆரீஸ்ட்டீடு 7 - 346
1266 பிரீஸ் கிரீன், வில்லியம் எட்வர்டு 7 - 346
1267 பிரீஸ்ட்லி, ஜோசப் 1 - 319;7 - 346
1268 பிரீஸ்லாந்து 7 - 346
1269 பிருகத் கதை 7 - 346
1270 பிருகத் ஜாதகம் 3 - 148
1271 பிருகதீசுவரர் கோயில் 10 - 281,381
1272 பிருகந்நளை 10 - 122
1273 பிருங்கி முனிவர் 7 - 346
1274 பிருதிவி நாராயணன் 4 - 180
1275 பிருதிவிராஜன் 7 - 346;9 - 584
1276 பிருந்தாரணிய க்ஷேத்திரம் 6 - 33
1277 பிருந்தாவனம் 7 - 347
1278 பிரெஞ்சு காங்கோ 3 - 424
1279 பிரெஞ்சு கினி 3 - 722
1280 பிரெஞ்சு சூடான் 7 - 347
1281 பிரெஞ்சு டைரக்டர் ஆட்சி 7 - 347
1282 பிரெஞ்சு டோகோ 5 - 395
1283 பிரெஞ்சு பூமத்திய ஆப்பிரிக்கா 7 - 348
1284 பிரெஞ்சு மறுமலர்ச்சிச் சிற்பம் 4 - 744
1285 பிரெஞ்சு மேற்கிந்தியத் தீவுகள் 1 - 133
1286 பிரெஞ்சு மொழி 7 - 348
1287 பிரெஞ்சுக் கயானா 7 - 347;3 - 233
1288 பிரெஞ்சுக் கழகம் 7 - 347
1289 பிரெஞ்சுக் காமரூன்ஸ் 3 - 512
1290 பிரெஞ்சுக் குடியேற்றம் 7 - 347
1291 பிரெஞ்சுப் புரட்சி 7 - 347
1292 பிரெஞசு மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 7 - 348
1293 பிரெடரிக் 2 - 604
1294 பிரெமன் 7 - 351
1295 பிரெல், ஆகஸ்ட்டின் 7 - 351
1296 பிரென் துப்பாக்கி 7 - 351
1297 பிரெனர் கணவாய் 7 - 351
1298 பிரெஸ்ட் லிட்டாவ்ஸ்க் உடன்படிக்கை 7 - 352
1299 பிரெஸ்ட் லிட்டாவ்ஸ்க் 7 - 352
1300 பிரெஸ்ட்டன் 7 - 352
1301 பிரெஸ்ட்டு 7 - 352
1302 பிரேக்குகள் 7 - 352
1303 பிரேகள், பிரிட்ஸ் 7 - 355
1304 பிரேகு 7 - 355
1305 பிரேசர் 10 - 438,440;
1306 பிரேசர், சர் ஜேம்ஸ் 7 - 355
1307 பிரேசில் 7 - 355,357
1308 பிரேசில் கொட்டை 7 - 357
1309 பிரேசில் மரம் 7 - 357
1310 பிரேதப் பரிசோதனை 7 - 357
1311 பிரேதிரிக் பையர் 10 - 45
1312 பிரேம்சந்த் 1 - 562;7 - 358
1313 பிரேமானந்தர் 4 - 143;7 - 358
1314 பிரேயர் 10 - 137
1315 பிரேரிகள் 7 - 359
1316 பிரேல் 7 - 359
1317 பிரேல் முறை 7 - 359
1318 பிரேனெல் 7 - 359
1319 பிரைட், ஜான் 7 - 359
1320 பிரைட்டன் 7 - 359
1321 பிரைமஸ் டுரூபர் 8 - 615
1322 பிரைமேட்டுகள் 7 - 359
1323 பிரையொசோவா 7 - 359
1324 பிரைஸ், ஜேம்ஸ் வைக்கவுன்ட் 7 - 361
1325 பிரோபிஷர் 7 - 361
1326 பிரோஸ் துக்ளக் 1 - 631
1327 பிரௌக்கிச் 7 - 361
1328 பிரௌன், சர் தாமஸ் 7 - 361
1329 பிரௌன், சீ.பி. 6 - 133;9 - 525
1330 பிரௌன், ஐ.எச். 1 - 322
1331 பிரௌன்ஹோபர் 7 - 362
1332 பிரௌனிங் ராபர்ட் 1 - 317;7 - 362
1333 பிரௌனிங், எலிசபெத் பாரிட் 7 - 362
1334 பிரௌனியன் இயக்கம் 10 - 413;7 - 362
1335 பில்சூட்ஸ்க்கி 7 - 362
1336 பில்பாவோ 10 - 382
1337 பில்மர், சர் ராபர்ட் 7 - 362
1338 பில்லர் 7 - 363
1339 பில்லிப்பயறு 7 - 364
1340 பில்ஹண கவி 7 - 364
1341 பில்ஹணர் 10 - 179
1342 பிலடெல்பியா 7 - 364
1343 பிலாய் 10 - 91,284;
1344 பிலிப் 1 - 419
1345 பிலிப் கெடல்லா 1 - 321
1346 பிலிப் ஹார்ட்டாக், சர் 3 - 306
1347 பிலிப், காப்டன் 1 - 491
1348 பிலிப்பீன் தீவுகள் 7 - 365
1349 பிலிப்பு (பிரான்ஸ்) 7 - 367
1350 பிலிப்பு (ஸ்பெயின்) 7 - 367
1351 பிலிப்பு 7 - 366
1352 பிலிப்பு பார்பியே 10 - 203
1353 பிலிப்பு, அகஸ்ட்டஸ் 7 - 366
1354 பிலிப்ஸ் 1 - 321
1355 பிலியர்ட்ஸ் 7 - 367
1356 பிலேரியா 7 - 368
1357 பிழை 7 - 368
1358 பிள்ளை லோகம்ஜீயர் 10 - 363
1359 பிள்ளை லோகாசாரியார் 10 - 363;1 - 237; 4 - 66; 7 - 374
1360 பிள்ளை, எஸ்.எம். 7 - 369
1361 பிள்ளைத் தமிழ் 7 - 369
1362 பிள்ளைத்தமிழ்ப் பிரபந்தம் 10 - 259
1363 பிள்ளைப் பெருமாள் ஐயங்கார் 10 - 325
1364 பிள்ளைப்பூச்சி 7 - 372
1365 பிள்ளைப்பெருமாள் ஐயங்கார் 7 - 372
1366 பிளட்டீயா 7 - 374
1367 பிளவண்ணம் 7 - 374
1368 பிளவாட்ஸ்க்கி 4 - 362;7 - 291,374
1369 பிளவுதடு 7 - 374
1370 பிளஷிங் 7 - 374
1371 பிளாக் 8 - 666
1372 பிளாக், ஜோசப் 7 - 374
1373 பிளாகொயெவ், டீமீட்டர் 7 - 375
1374 பிளாங்க் கொள்கை 7 - 375
1375 பிளாங்க் மலை 7 - 375
1376 பிளாங்க், மாக்ஸ் 10 - 382;4 - 77
1377 பிளாசி 7 - 375
1378 பிளாசிப் போர் 7 - 375
1379 பிளாட்டிப்பஸ் 7 - 376
1380 பிளாட்டின உலோகங்கள் 7 - 376
1381 பிளாட்டினஸ் 1 - 279
1382 பிளாண்டர்ஸ் 7 - 377
1383 பிளாபெர் 1 - 320
1384 பிளாமானிஸ், ஆர். 10 - 465
1385 பிளாயெஷ்ட் 7 - 377
1386 பிளாரன்ஸ் 2 - 402;7 - 377
1387 பிளாரஸ் 7 - 377
1388 பிளாரிடா 7 - 378
1389 பிளாவ்டிவ் 7 - 378
1390 பிளான்டாஜினிட் 7 - 378
1391 பிளாஸ் சாங்க்டோரும் 10 - 10
1392 பிளாஸ்ட்டிக்குக்கள் 7 - 378
1393 பிளிமத் 7 - 380
1394 பிளினி, மூத்தவர் 2 - 609;7 - 170,381
1395 பிளினி, இளையவர் 7 - 380
1396 பிளெக்கர் 1 - 328
1397 பிளெச்சர், ஜான் 1 - 324;7 - 381
1398 பிளெமிங், சர் ஜான் ஆம்பிரோஸ் 7 - 381
1399 பிளெமிங், சர் அலெக்சாண்டர் 10 - 383
1400 பிளெமிங், சாண்ட்போர்டு 7 - 381
1401 பிளெனிம் போர் 7 - 381
1402 பிளேக், வில்லியம் 7 - 381
1403 பிளேகு 7 - 382,420;
1404 பிளேட்டோ 10 - 240,550,551; 1 - 21,130,141,156,162,196,279,339,533; 2 - 646; 3 - 400,700; 7 - 383,522;
1405 பிளைத் 6 - 411
1406 பிளௌவன் 7 - 384
1407 பிற்கால பௌத்தச் சிற்பம் 4 - 730
1408 பிற்கால ஓவியங்கள் 2 - 739
1409 பிற புலனுணர்வு 10 - 383
1410 பிறந்தபின் ஏற்படும் ஊனங்கள் 1 - 231
1411 பிறநாட்டு இசையும் இந்திய இசையும் 1 - 520
1412 பிறநாட்டுக் கதைகள் 3 - 185
1413 பிறநாட்டுச் சிற்பம் 4 - 736
1414 பிறநாடுகளில் சிற்றோவியம் 4 - 748
1415 பிறநாடுகளில் தமிழர் 5 - 516
1416 பிறநாடுகளில் நாடகம் 6 - 360
1417 பிறநாடுகளில் இசை 1 - 516
1418 பிறநாடுகளில் இந்தியக் கலையின் செல்வாக்கு 3 - 344
1419 பிறப்பியல் 7 - 384
1420 பிறப்பியல், உயிரணு 7 - 385
1421 பிறப்பு கழிவு மண்டலம் 2 - 214
1422 பிறப்பு, இறப்பு, மணப் பதிவுகள் 7 - 389
1423 பிறவிக் குறைகள் 1 - 230
1424 பிறழ்வு உளவியல் 2 - 405;7 - 390
1425 பிறைசை அருணாசல சுவாமிகள் 10 - 48
1426 பின் தீவு 7 - 390
1427 பின்சன், நைல்ஸ் ரைபர்கு 10 - 384
1428 பின்யன் லாரென்ஸ் 1 - 328;7 - 390
1429 பின்லாந்து 7 - 390
1430 பின்வேலப்ப தேசிகர் 7 - 392
1431 பின்னடைவு 10 - 306
1432 பின்னம் 7 - 392
1433 பின்னல் வேலை 7 - 394
1434 பின்னல் உடைகள் 2 - 226
1435 பின்னிஷ் மொழி 7 - 395
1436 பின்னும் எந்திரம் 7 - 397
1437 பின்னொளிர்தல் 7 - 397
1438 பினாங்கு 7 - 397
1439 பினாமி 7 - 397
1440 பினியரோ 7 - 398
1441 பினிஷியர் 10 - 407
1442 பினிஷியர்கள் 3 - 195,696;
1443 பினிஷியா 7 - 398
1444 பினிஸ்ட்டேர் முனை 7 - 398
1445 பினெலப்பி 10 - 33,384;
1446 பிஜாப்பூர் 7 - 398
1447 பிஜான்ஷியம் 7 - 399
1448 பிஷப்புப் போர்கள் 7 - 399
1449 பிஷர் 10 - 272,449;
1450 பிஷர், ஆல்வா ஜே. 4 - 520
1451 பிஷர், எச்.ஏ.எல். 1 - 319
1452 பிஷர், ஏமீல் 7 - 399
1453 பிஸ்க்காட்டக்வா 7 - 725
1454 பிஸ்க்கே விரிகுடா 7 - 400
1455 பிஸ்கோத்து 7 - 400
1456 பிஸ்மத்து 7 - 400
1457 பிஸ்மார்க் 10 - 239;7 - 401
1458 பிஹாரி 7 - 401
1459 பிஹாரி சத்சயி 7 - 401
1460 பீக்காக் 7 - 402
1461 பீக்கிங் 7 - 402
1462 பீக்கிங் வாத்து 9 - 206
1463 பீகார் 7 - 402
1464 பீகார் பல்கலைக்கழகம் 7 - 402
1465 பீங்கான் 7 - 402
1466 பீச்சு 7 - 405
1467 பீசா 7 - 405
1468 பீட் கிழங்கு 7 - 405
1469 பீட்டர் செசிக்கீ 5 - 150
1470 பீட்டர் பென்சு 7 - 406
1471 பீட்டர், மகா 10 - 212,384;
1472 பீட்டர்சன் 2 - 592
1473 பீட்டர்ஸ்பர்கு 7 - 406
1474 பீட்டா ஆரிகா 1 - 419
1475 பீட்டாக் கதிர்கள் 10 - 310;2 - 471; 3 - 180
1476 பீட்டாட்ரான் 7 - 406
1477 பீட்மான்டு 7 - 406
1478 பீட்ரார்க் 1 - 549;7 - 406
1479 பீட்ரோ டி வால்டீவியா 10 - 201
1480 பீட்ரோ 7 - 407
1481 பீடபூமி 7 - 407
1482 பீடால் ஆடு, பாரிபாரி ஆடு, கட்ச் ஆடு 3 - 589
1483 பீடி 7 - 40
1484 பீடு 7 - 407
1485 பீதர் 7 - 408
1486 பீதாசோவா 6 - 313
1487 பீதாம்பர் 1 - 291
1488 பீதாம்பரஜி 10 - 212
1489 பீபிகர், யாஹானஸ் 10 - 384
1490 பீமன் 7 - 408
1491 பீமா 3 - 693;4 - 561
1492 பீயன பாயில் 7 - 408
1493 பீயாஸ் ஆறு 6 - 646;7 - 408
1494 பீர்க்கு 7 - 408
1495 பீர்டுபாஸ் 2 - 322
1496 பீர்பல் சஹனி 7 - 409
1497 பீர்பல் சஹனி தொல் தாவரவியல் நிலையம் 7 - 409
1498 பீர்பல் சிங் 10 - 185
1499 பீர்பல், ராஜா 1 - 6;7 - 409
1500 பீர்மேடு 5 - 425
1501 பீரங்கி 7 - 410
1502 பீரங்கிப்படை 7 - 410
1503 பீராண்டெல்லோ 7 - 411
1504 பீல் 1 - 324
1505 பீல், சர் ராபர்ட் 7 - 411;9 - 594
1506 பீல்க்கொமாயோ 7 - 689
1507 பீல்டிங், ஹென்ரி 7 - 411
1508 பீல்பாவோ 7 - 411
1509 பீவர் 7 - 411
1510 பீனால்கள் 7 - 412
1511 பீனிக்ஸ் 10 - 385
1512 பீனிக்ஸ் தீவுகள் 7 - 413
1513 பீனே, ஆல்பிரடு 3 - 319;7 - 413
1514 பீஜித் தீவுகள் 7 - 413
1515 பீஷ்மன் 7 - 413
1516 பு ஹ்சி 5 - 33
1517 புக்கர் 7 - 414;9 - 694
1518 புக்கர் வாஷிங்க்டன் 1 - 441
1519 புக்கார்டு 2 - 472
1520 புகழ்ச்சிமாலை 6 - 405;7 - 414
1521 புகழ்ச்சோழ நாயனார் 7 - 414
1522 புகழ்த்துணை நாயனார் 1 - 94;7 - 414
1523 புகழேந்திப் புலவர் 7 - 414
1524 புகார் 7 - 415
1525 புகை 7 - 415
1526 புகைத்திரை 7 - 415
1527 புகைபோக்கி 7 - 415
1528 புகையிலை 7 - 416
1529 புகையூட்டம் 7 - 420
1530 புங்கனூர் மாடுகள் 3 - 586;7 - 420
1531 புசான் 10 - 385
1532 புட்டலாம்மை 7 - 420
1533 புட்டி செய்தல் 7 - 421
1534 புட்பராகம் 10 - 385
1535 புடைப்பு முறையினால் ஔிச் செதுக்குச் சித்திரம் 2 - 691
1536 புடைப்புச் சித்திரம் 7 - 422
1537 புடைப்புச் சிற்பங்கள் 10 - 289
1538 புண் 7 - 424
1539 புத்த கயா 7 - 425
1540 புத்தகக் கட்டடம் 7 - 424
1541 புத்தகோசர் 4 - 638;7 - 426
1542 புத்ததாசர் 4 - 638
1543 புத்தமித்திரனார் 10 - 406;7 - 427
1544 புத்தமைப்பு 7 - 427
1545 புத்தர் 10 - 169,207; 1 - 12,14,477,608; 7 - 428
1546 புத்லிபாய் 3 - 489
1547 புதர் வான்கோழிகள் 7 - 51
1548 புதன் 7 - 430
1549 புதிய பொருளாதார நடை முறை 7 - 431
1550 புதுக்கயத்துவண்ணக்கன் கம்பூர்கிழான் 7 - 431
1551 புதுக்கோட்டை 7 - 431
1552 புதுச்சேரி 7 - 432
1553 புதுடெல்லி 7 - 433
1554 புதுமுறை ஏற்பாடு 7 - 433
1555 புதுமைப்பித்தன் 7 - 433
1556 புதுயுகப் பள்ளி, பம்பாய் 7 - 434
1557 புதூஹு ஸ் சலாதீன் 10 - 119
1558 புப்பீயா 4 - 47
1559 புயீசான் 10 - 213,385;
1560 புயூரைன்கள் 4 - 434
1561 புர்க்கின்ஜி நிகழ்ச்சி 10 - 385
1562 புரட்சி 7 - 435
1563 புரந்தரதாசர் 10 - 182;7 - 435
1564 புராணங்கள் 7 - 436
1565 புராணத் திருமலைநாதர் 7 - 441
1566 புராணிகர் 10 - 281
1567 புருக்லின் 7 - 441
1568 புருக்னர் காலச்சக்கரம் 7 - 441
1569 புருசுகள் 7 - 441
1570 புருட ராகம் 10 - 385
1571 புருடோத்தம நம்பி 7 - 441
1572 புருண்டி 10 - 385
1573 புருவாசார் 7 - 349
1574 புருனெல், சர் மார்க் இசம்பார்டு 7 - 441
1575 புருனெல், இசம்பார்டு கிங்டம் 7 - 441
1576 புருஷ நிருணயம் 10 - 185
1577 புருஷரத்தினம் 2 - 726
1578 புருஷார்த்தம் 7 - 442
1579 புரூக், ரூப்பர்ட் 7 - 442
1580 புரூக்டோஸ் 3 - 528;7 - 442
1581 புரூசெல்லோஸிஸ் 10 - 514
1582 புரூடு 7 - 442
1583 புரூதான், பியெர் ஜோசப் 7 - 442
1584 புரூனா 1 - 550
1585 புரூனே 7 - 443
1586 புரூஸ்ட், மார்செல் 7 - 443
1587 புரூஸ்ட், ஜோசப் லூயி 7 - 443
1588 புரொப்பியோனிக அமிலம் 7 - 443
1589 புரோகன் பிசாசு 9 - 269
1590 புரோச் 7 - 443
1591 புரோச்சு நீர்ப்பாசனத் திட்டம் (பம்பாய்) 1 - 467
1592 புரோட்டாகாரஸ் 2 - 645
1593 புரோட்டான் 10 - 308
1594 புரோட்டான்கள் 2 - 645
1595 புரோட்டீன்கள் 7 - 444
1596 புரோட்டோசோவா 7 - 445
1597 புரோநோட்டு 7 - 455
1598 புரோபெல் 3 - 298;4 - 100; 7 - 455
1599 புரோபேனியுஸ் 10 - 441
1600 புரோமின் 7 - 456
1601 புரோமீலியா 7 - 457
1602 புரோமீலியேசியீ 7 - 457
1603 புரோவன்சால் மொழி 3 - 439
1604 புல் 7 - 457
1605 புல் கட்டி 1 - 270
1606 புல்ட்டன், ராபர்ட் 7 - 466
1607 புல்லங்காடனார் 4 - 224
1608 புல்லட்டை 7 - 467
1609 புல்லாரல் 1 - 418
1610 புல்லி 7 - 468
1611 புல்லுருவிக் குடும்பம் 7 - 468
1612 புல்வெட்டி 1 - 269
1613 புல்வெளிகள் 7 - 469
1614 புலக்கொள்கை 7 - 469
1615 புலகேசி II 10 - 365,371,427;
1616 புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார் 2 - 620
1617 புலவர் புராணம் 7 - 470
1618 புலவர் அகராதி 10 - 4
1619 புலவு நூல் 10 - 185
1620 புலன் 9 - 185
1621 புலன் உணர்ச்சி 10 - 1
1622 புலன்கள் 7 - 470
1623 புலாபாய் தேசாய் 7 - 473
1624 புலாலுண் செடிகள் 7 - 473
1625 புலாலுண்ணிகள் 10 - 320;7 - 476
1626 புலி 7 - 478
1627 புலிக்கட்டம் 7 - 480
1628 புலிக்குளம் மாடுகள் 7 - 480;3 - 585
1629 புலிகேசி ஈஈ 4 - 627;9 - 513
1630 புவனமோகன்தாஸ் 5 - 681
1631 புவனேசுவர, பூரி கோயில்கள் 7 - 480
1632 புவனேசுவரம் 7 - 482
1633 புவாசான் 7 - 482
1634 புவான்காரே 7 - 482
1635 புவான்காரே, ரேமாண்டு 7 - 482
1636 புவி ஈர்ப்புத் தானம் 7 - 486
1637 புவி 7 - 482
1638 புவி பௌதிகவியல் 7 - 491
1639 புவி ரசாயன முரண்பாடு 10 - 397
1640 புவி ரசாயனத் தாதுவள ஆராய்ச்சி 10 - 397
1641 புவி ரசாயனத் தொடர்புகள் 10 - 396
1642 புவி ஈர்ப்பு 7 - 48
1643 புவி ஔி 7 - 486
1644 புவிக்காந்த விளைவுகள் 9 - 308
1645 புவிக்காந்தத்துவம் 7 - 486
1646 புவியகம் 7 - 492
1647 புவியடுக்கியல் 1 - 578;7 - 493
1648 புவியியல் 10 - 385;7 - 496
1649 புவியியல் சர்வே 7 - 497
1650 புவியியல் வரலாறு 7 - 498
1651 புவியியல், கட்டுரைகள் 7 - 497
1652 புவியியலும் நீர் வசதியும் 7 - 498
1653 புவியின் தொன்மை 7 - 501
1654 புவியின் தோற்றம் 7 - 503
1655 புவிரசாயனவியல் 10 - 395
1656 புழு 7 - 505
1657 புழுக்கொத்தி 7 - 506
1658 புள்ளி இயல் 7 - 506
1659 புள்ளிப் புறா 7 - 512
1660 புள்ளிமான் 7 - 512
1661 புளி, புளிய மரம் 7 - 512
1662 புளிச்சைக் கீரை 7 - 513
1663 புளிச்சைக்காய் மரம் 7 - 513
1664 புளிந்த பட்டர் 10 - 371
1665 புளியம்பாசி 7 - 514
1666 புளியாரை 7 - 515
1667 புளுமன்பாக் 10 - 136
1668 புளுன்ச்லீ, யோஹான் காஸ்ப்பார் 7 - 516
1669 புளூட்டார்க் 1 - 339;3 - 701; 7 - 516
1670 புளூட்டோ 7 - 516
1671 புளூம்பான்டேன் 7 - 516
1672 புளோரின் 7 - 516
1673 புற்று 10 - 398
1674 புற்று நோய் ஆராய்ச்சி நிலையம், இந்திய 10 - 400
1675 புற்று நோய்ச் சிகிச்சை நிலையம், சென்னை 10 - 400
1676 புற்றுநோய் 7 - 517
1677 புறணி விளைவு 7 - 518
1678 புறத்திணை நன்னாகனார் 7 - 519
1679 புறத்திரட்டு 7 - 519
1680 புறநானூறு 7 - 519
1681 புறநிலைப்பு நிலை 7 - 521
1682 புறப்பொருள் 7 - 521
1683 புறப்பொருள் கொள்கை 7 - 522
1684 புறப்பொருள் வெண்பாமாலை 7 - 524
1685 புறமுகம் 10 - 401
1686 புறவழி உண்மை 7 - 524
1687 புறவூதாக் கதிர்கள் 7 - 525
1688 புறவொட்டுண்ணித் தகட்டுப் புழுக்கள் 5 - 429
1689 புறா 7 - 525
1690 புறாக்கள், கபோதம் முதலியன 7 - 43
1691 புன்க மரம் 7 - 529
1692 புன்சன் 7 - 529
1693 புன்சன் பர்னர் 7 - 529
1694 புன்னை மரம் 7 - 529
1695 புனர் விசாக விண்ணப்பம் 10 - 185
1696 புனர்பூசம் 7 - 530
1697 புனர்ஜென்ம ஆட்சேபம் 10 - 294
1698 புனல் நாடு 7 - 530
1699 புனா 7 - 530
1700 புனா சேவா சதனம், புனா 7 - 530
1701 புனா பல்கலைக்கழகம் 7 - 530
1702 புனா உடன்படிக்கை 7 - 530
1703 புனித ரோமானிய சாம்ராச்சியம் 7 - 530
1704 புனீன் 10 - 401;8 - 666
1705 புனுகு, புனுகுப் பூனை 7 - 531
1706 புஷ் 7 - 532
1707 புஷ்க்கின் 7 - 532;8 - 662
1708 புஷ்பகிரி மடம் 10 - 261
1709 புஷ்மென் 1 - 385;7 - 532
1710 புஷ்யமித்திர சுங்கன் 7 - 533
1711 புஷ்யவர்மன் 1 - 290
1712 புஸ்ஸி 7 - 533
1713 பூ 7 - 534
1714 பூ பௌதிகத் தாதுவள ஆராய்ச்சி 10 - 401
1715 பூக்கரெஸ்ட் 7 - 534
1716 பூக்கியென் 7 - 534
1717 பூக்குந் தாவரங்களின் பாகுபாடு 7 - 534
1718 பூக்குந் தாவரங்களும் பூவிலாத் தாவரங்களும் 7 - 535
1719 பூக்குவோக்கா 7 - 536
1720 பூக்கொவீனா 7 - 536
1721 பூக்கோ 7 - 536
1722 பூக்கோவின் பெண்டுலம் 7 - 536
1723 பூக்னர் 7 - 536
1724 பூகம்ப முறை 10 - 402
1725 பூகம்பம் 7 - 536
1726 பூகன்வில் 7 - 537
1727 பூகோள உரு அமைப்பியல் 7 - 537
1728 பூகோளம் 7 - 538
1729 பூகோளம் கட்டுரைகள் 7 - 540
1730 பூகோளம், உயிர் 7 - 539
1731 பூங்கண் உத்திரையார் 7 - 540
1732 பூங்கா 7 - 540
1733 பூச்சி தின்னிகள் 10 - 401
1734 பூச்சி ஒழிப்பு 7 - 541
1735 பூச்சிகள் 4 - 343;7 - 452
1736 பூச்சியம் 7 - 549
1737 பூச்சியும், பூச்சிக் கடியும் 7 - 549
1738 பூச்சுவேலை 7 - 550
1739 பூசணி 7 - 551
1740 பூசந்தி 7 - 552
1741 பூசம் 7 - 552
1742 பூசலார் நாயனார் 7 - 552
1743 பூசா விதி 1 - 9
1744 பூசான் விகிதம் 7 - 552
1745 பூஞ்சணம் 7 - 552
1746 பூஞ்சணவியல் 3 - 623;7 - 552
1747 பூஞ்சணவேர் 7 - 553
1748 பூஞ்சிட்டு 7 - 553
1749 பூட்டான் 7 - 553
1750 பூட்டு 7 - 553
1751 பூட்டு நழுவுதல் (கால் நடை) 3 - 557,559;
1752 பூடப்பெஸ்ட் 7 - 553
1753 பூடிக்கா 10 - 401
1754 பூண்டி 7 - 553
1755 பூண்டு 7 - 554
1756 பூத் பொருட்காட்சி சாலை 7 - 359
1757 பூதங்கண்ணனார் 7 - 554
1758 பூதஞ்சேந்தனார் 7 - 554;2 - 176
1759 பூதத்தாழ்வார் 7 - 554
1760 பூதத்தேவர் 7 - 554
1761 பூதப்பாண்டியன்தேவி பெருங்கோப்பெண்டு 7 - 554
1762 பூதம்புல்லர் 7 - 554
1763 பூதனார் 7 - 554
1764 பூதேசவந்திர மகோபாத்தியாய 10 - 458
1765 பூந்தமல்லி 10 - 323;7 - 566
1766 பூந்துருத்தி நம்பி காடவ நம்பி 7 - 554
1767 பூந்தோட்டம் 7 - 555;8 - 174
1768 பூநாரை 7 - 51,555;
1769 பூம்பூர்ஸ், ஏ. 10 - 465
1770 பூமத்திய ரேகை 7 - 555
1771 பூமத்திய ரேகைப் பிரதேசம் 5 - 435
1772 பூமத்திய அமைதி மண்டலம் 7 - 555
1773 பூமி 7 - 555
1774 பூமியின் இயற்கைப் பிரதேசங்கள் 7 - 559
1775 பூர்ழுவா 10 - 403
1776 பூரட்டாதி 7 - 561
1777 பூரண ஆதிக்க ஆட்சிக் கொள்கை 7 - 561
1778 பூரணலிங்கம் பிள்ளை, எம்.எஸ். 7 - 561
1779 பூரம் 7 - 562
1780 பூராடம் 7 - 562
1781 பூரான் 7 - 562
1782 பூரி 7 - 562
1783 பூரி ஜகந்நாத் 7 - 563
1784 பூரிக்கோ 4 - 135
1785 பூரித ஆவி 1 - 452
1786 பூரியர் மாலிகை 4 - 592
1787 பூரியே கொள்கை 7 - 564
1788 பூரியே, பிரான்ஸ்வா மாரீஷார்ல் 7 - 563
1789 பூரியே, ஜீன் பாப்டிஸ்ட் ஜோசப் 7 - 563
1790 பூரூஸ் 7 - 564
1791 பூலாங்கிழங்கு 3 - 658
1792 பூலோக சிங்க முதலியார் 1 - 200
1793 பூவந்தி 7 - 564
1794 பூவந்திக் குடும்பம் 7 - 565
1795 பூவரசு 7 - 565
1796 பூவராகம் புள்ளி, ஆ. 7 - 565
1797 பூவன் மரம் 7 - 566
1798 பூவிருந்தவல்லி 10 - 323;7 - 566
1799 பூவிலாத் தாவரங்கள் 7 - 566
1800 பூவீன் 10 - 404
1801 பூவீன் போர் 10 - 404
1802 பூழி நாடு 7 - 566
1803 பூழியர் 7 - 566
1804 பூனை 7 - 566
1805 பூனை வகைகள் 7 - 567
1806 பூனைப் பருந்து 7 - 568
1807 பூஜி 7 - 568
1808 பூஜோ 7 - 568
1809 பூஷண் 1 - 332,561; 7 - 568
1810 பூஷணபட்டர் 10 - 371
1811 பூஷர் 9 - 601
1812 பூஷு ன் 7 - 568
1813 பெக்கிட், தாமஸ் 7 - 569
1814 பெக்குரெல் 2 - 222,470; 3 - 179,662;
1815 பெக்குரெல், ஆன்ட்வான் ஹென்ரி 10 - 404
1816 பெக்னர் 10 - 404;2 - 378,407;
1817 பெக்னர் விதி 10 - 404
1818 பெகசஸ் 7 - 569
1819 பெங்களூர் 7 - 569
1820 பெங்ரக்ட்டஸ்காடன் 7 - 588
1821 பெச்சுவானாலாந்து 7 - 569
1822 பெச்சோரா 10 - 404
1823 பெசன்ட் அம்மையார் 10 - 459,460,539; 1 - 161; 7 - 569
1824 பெசான் 7 - 570
1825 பெட்டர் டாஸ் 6 - 413
1826 பெட்டன்காபர் தொடர்பு 1 - 445
1827 பெட்டன்காபா 1 - 445
1828 பெட்டி 7 - 570
1829 பெட்டேன், மார்ஷல் 7 - 571
1830 பெட்ராக்ளஸ் 9 - 724
1831 பெட்ரொசவாட்ஸ்க் 7 - 571
1832 பெட்ரோகிராடு 1 - 6
1833 பெட்ரோல் 7 - 571
1834 பெட்ரோல் எஞ்சின் 7 - 571
1835 பெட்ரோலியம் 7 - 578
1836 பெட்ஸமோ 7 - 583
1837 பெட்ஸா 7 - 583
1838 பெண்குறியின் பின்பாகம் வெளித்தள்ளல் (கால்நடை) 3 - 564
1839 பெண்டிகோ 7 - 583
1840 பெண்டிட் 2 - 389
1841 பெண்டுலம் 3 - 81;7 - 583
1842 பெண்ணின் சொத்துரிமை 7 - 584
1843 பெண்ணுறுப்பியல் 7 - 585
1844 பெண்ணையாறு 3 - 47;5 - 198; 6 - 598; 7 - 585
1845 பெ்படி வித்தை 10 - 270
1846 பெத்தன்னா, அல்லசானி 7 - 586
1847 பெந்தாம், ஜார்ஜ் 10 - 404
1848 பெந்தாம், ஜெரிமி 10 - 118,240,414; 1 - 167; 7 - 586
1849 பெப்சு 7 - 586
1850 பெப்பர்மின்டு 3 - 236
1851 பெப்பின், குள்ள 7 - 586
1852 பெப்பிஸ் 7 - 587
1853 பெப்ரீஷீயஸ் 1 - 17
1854 பெம்பா 7 - 587
1855 பெயர் நேரிசை 7 - 587
1856 பெயரின்னிசை 7 - 587
1857 பெயின், தாமஸ் 1 - 129;2 - 289; 7 - 587
1858 பெர்க்கின், சர் வில்லியம் ஹென்ரி 7 - 587
1859 பெர்க்கின், வில்லியம் ஹென்ரி 3 - 660;7 - 587
1860 பெர்க்சன் 1 - 534
1861 பெர்க்ஸன் 7 - 588
1862 பெர்கன் 7 - 588
1863 பெர்கு காற்று 10 - 405
1864 பெர்சி, தாமஸ் 7 - 588
1865 பெர்சிவல் 10 - 367
1866 பெர்சீலியஸ் 10 - 241;7 - 589
1867 பெர்ட் ஹிங்க்லர் 9 - 339
1868 பெர்த் 10 - 405
1869 பெர்த்தலோ 10 - 238;7 - 589; 9 - 487
1870 பெர்ம் 10 - 437
1871 பெர்மா 7 - 589
1872 பெர்மாவின் தத்துவம் 7 - 589
1873 பெர்மி, என்ரிக்கோ 10 - 405,371;
1874 பெர்முடாஸ் 1 - 133;7 - 589
1875 பெர்ல் பக் 1 - 318
1876 பெர்லின் 7 - 589
1877 பெர்லின் காங்கிரஸ் 7 - 590
1878 பெர்லினர் 3 - 672
1879 பெர்ன் 7 - 590
1880 பெர்னாண்டோ போ 10 - 191;7 - 590
1881 பெர்னார்ட் 10 - 405
1882 பெர்னாவோ லாப்பெஷ் 7 - 723
1883 பெர்னியர், பிரான்சுவா 7 - 590
1884 பெர்னோலி எண்கள் 7 - 591
1885 பெர்னோலி, டேனியல் (பெர்னூயீ) 7 - 590
1886 பெர்னோலி, ஜாக்ஸ் (பெர்னூயீ) 7 - 591
1887 பெர்னோலி, ஜீன் (பெர்னூயீ) 7 - 591
1888 பெர்ஜியஸ், பிரீட்ரிக் 7 - 591
1889 பெர்ஸீம் 7 - 592
1890 பெரணிகளும் அவற்றின் சுற்றங்களும் 7 - 592
1891 பெரம்ப்போர் 7 - 595
1892 பெரல் 7 - 595
1893 பெரல் விதி 7 - 595
1894 பெரி பெரி 7 - 595
1895 பெரி 10 - 441
1896 பெரிக்ளீஸ் 7 - 595
1897 பெரிப்ளுஸ் 3 - 749
1898 பெரிபதஸ் 7 - 595
1899 பெரிபெரி 10 - 147
1900 பெரிய கீச்சாங் குருவி 3 - 724
1901 பெரிய கேட்டோ 4 - 198
1902 பெரிய நம்பி 7 - 596
1903 பெரிய அடிமை ஏரி 7 - 595
1904 பெரிய அணை 7 - 595
1905 பெரிய அந்தமான் தீவினர் 1 - 91
1906 பெரிய உப்பேரி 7 - 596
1907 பெரிய ஏரிகள் 7 - 596
1908 பெரிய ஏரிகளின் ஆன்மா 2 - 458
1909 பெரியகோயில் நம்பி 10 - 325
1910 பெரியநம்பி 10 - 536
1911 பெரியநாயகி மாலை 10 - 235
1912 பெரியபுராணம் 7 - 596
1913 பெரியம்மை 7 - 597
1914 பெரியவாச்சான் பிள்ளை 7 - 598
1915 பெரியவாச்சான்பிள்ளை 10 - 427
1916 பெரியன் 7 - 598;2 - 262
1917 பெரியாண்டவன் 1 - 24
1918 பெரியாழ்வார் 10 - 319;7 - 598
1919 பெரியாற்று நீர்மின் திட்டம் 7 - 598
1920 பெரியாற்று அணை 1 - 468
1921 பெரியாறு 7 - 599
1922 பெரியான் ஆதிச்சதேவன் 3 - 538
1923 பெரில் 10 - 388
1924 பெரிலியம் 10 - 316;7 - 599
1925 பெரின் 10 - 405
1926 பெரிஷ்ட்டா, முகம்மது காசிம் 7 - 601
1927 பெரிஸ்கோப்பு 7 - 601
1928 பெரு 7 - 602
1929 பெருக்கக்காரணி 1 - 61
1930 பெருங்கடுங்கோ 3 - 335
1931 பெருங்கண்டனம் 7 - 602
1932 பெருங்கண்ணர் 7 - 603
1933 பெருங்கதை 7 - 603;1 - 422
1934 பெருங்கரடி ஏரி 7 - 604
1935 பெருங்காப்பியம் 7 - 604
1936 பெருங்காயம் (காயம், இங்கு) 7 - 604
1937 பெருங்குடல் 3 - 743
1938 பெருங்குளம் 5 - 728
1939 பெருங்குன்றூர் கிழார் 7 - 605
1940 பெருங்கொடி 7 - 606
1941 பெருங்கோப்பெண்டு 2 - 678
1942 பெருங்கௌசிகனார் 7 - 606
1943 பெருச்சாளி 7 - 606
1944 பெருஞ்சாத்தனார் 7 - 606
1945 பெருஞ்சாரம் 10 - 251
1946 பெருஞ்சித்திரனார் 2 - 429
1947 பெருஞ்சீரகம் (சோம்பு, அனீசு) 7 - 606
1948 பெருஞ்சேரலிரும்பொறை 1 - 194
1949 பெருந்தச்சனார் 3 - 11
1950 பெருந்தலைச்சாத்தனார் 3 - 86;4 - 38; 7 - 607
1951 பெருந்துறை 7 - 607
1952 பெருந்தேவனார் 10 - 405
1953 பெருந்தொகை 4 - 167;7 - 607
1954 பெருந்தோட்குறுஞ் சாத்தனார் 7 - 607
1955 பெருநோய் 7 - 608
1956 பெரும்பதுமனார் 7 - 608
1957 பெரும்பள்ளம் 6 - 33
1958 பெரும்பற்றப்புலியூர் நம்பி 7 - 608
1959 பெரும்பாக்கனார் 7 - 608
1960 பெரும்பாணாற்றுப்படை 7 - 608
1961 பெரும்பிடுகு முத்தரையன் சுவரன்மாறன் 7 - 608
1962 பெரும்பொருள் விளக்கம் 7 - 608
1963 பெருமகிழ்ச்சிமாலை 7 - 608
1964 பெருமங்கலம் 7 - 608
1965 பெருமயக்கம் 7 - 608
1966 பெருமரம் 7 - 609
1967 பெருமாக்கோதையார் 7 - 609
1968 பெருமாள் பிள்ளை 5 - 59
1969 பெருமிழலைக் குறும்ப நாயனார் 7 - 609
1970 பெருமுத்தரையர் 7 - 609
1971 பெருவலசை 7 - 609
1972 பெருவழிகள் 7 - 610
1973 பெருவழிச் சட்டம் 7 - 610
1974 பெருவழுதி 7 - 611
1975 பெருவாயில் முள்ளியார் 1 - 334;7 - 611
1976 பெருவாரி நோயியல் 7 - 612
1977 பெருவாரிநோய் 7 - 611
1978 பெருவேளை 6 - 408
1979 பெரேரா