"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
|
}}}}
|7,841871,625014<!--ANCHOR: UK CASES. Please do not remove this comment--><!--Please do not copy the data from JHU, which includes the BOTs and CDs-->
|136,789910<!--ANCHOR: UK DEATHS. Please do not remove this comment-->
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}<!-- Please don't fill this in unless the UK government announces an up-to-date figure. Please see the talk page discussion. -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and may be referenced again in the future --> <ref>{{#invoke:cite web| |url= https://coronavirus.data.gov.uk/ |title= Coronavirus (COVID-19) in the UK |website=coronavirus.data.gov.uk |access-date=12 October 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Russia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
| Including cases from the [[political status of Crimea|disputed]] [[Sevastopol]].
| Excluding cases from the ''டயமண்ட் பிரின்சசு'' cruise ship, which are classified as "on an international conveyance".}}}}
|7,487560,138767
|206209,388028
|6,653710,941574
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ |script-title=ru:Оперативные данные |trans-title=Operational data |website=Стопкоронавирус.рф|language=ru |access-date=292 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Turkey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Poland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[போலந்து]]
|2,907909,071776
|75,650689
|2,662663,484707
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://twitter.com/MZ_GOV_PL|title=Ministerstwo Zdrowia|publisher=Ministry of Health (Poland)|date=302 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021|via=Twitter|language=pl}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Africa.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Portugal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[போர்த்துகல்]]
|1,069070,279665
|17,975986
|1,020022,693422
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.min-saude.pt/ponto-de-situacao-atual-em-portugal/|title=Ponto de Situação Atual em Portugal|publisher=Direção-Geral da Saúde|language=pt|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Serbia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[செர்பியா]]{{efn|'''செர்பியா'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding cases from the [[political status of Kosovo|disputed]] territory of [[கொசோவோ]].}}}}
|941955,989672
|8,234331
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.rs/homepage-english/ |title=Latest Information about COVID-19 in the Republic of Serbia |website=covid19.rs|publisher=Ministry of Health (Serbia)|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Morocco.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|14,290
|907,607
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx |title=Le Portail Officiel du Coronavirus au Marocco |language=fr |work=Ministère de la santé |access-date=1 October 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kazakhstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Panama.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பனாமா]]
|467,113338
|7,228230
|456,590894
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://twitter.com/MINSAPma |title=Ministerio de Salud de Panamá |publisher=Ministry of Health (Panama) |via=Twitter |date=301 SeptemberOctober 2021 |access-date=12 October 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web ||url=http://minsa.gob.pa/coronavirus-covid19 |title=Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá |work=Ministerio de Salud de la República de Panamá |language=es |access-date=12 October 2021}}</ref>-->
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Paraguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பரகுவை]]
|459,967997
|16,198200
|443,140218
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php |title=COVID-19 |language=es |publisher=Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay) |date=301 SeptemberOctober 2021 |access-date=12 October 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Slovakia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Uruguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[உருகுவை]]
|388389,928025
|6,055056
|381,559669
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay|title=Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay|publisher=Sistema Nacional de Emergencias|language=es|access-date=12 October 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ireland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of South Korea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தென் கொரியா]]
|313316,773020
|2,497504
|275277,576092
|<!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=http://ncov.mohw.go.kr/en/ |title=Coronavirus Disease-19, Republic of Korea |website=ncov.mohw.go.kr |publisher=Ministry of Health and Welfare (South Korea) |access-date=12 October 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Egypt.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[எகிப்து]]<ref group="lower-alpha">'''எகிப்து'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Includes cases identified on the [[COVID-19 pandemic on cruise ships#MS River Anuket|MS ''River Anuket'']].}}</ref>
|304305,524269
|17,231367
|256257,886708
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes/posts/164962875796121165607925731616|script-title=ar:الصحة:أعلنت وزارة الصحة والسكان |trans-title=The Ministry of Health and Population announced |publisher=Egyptian Ministry of Health and Population |via=Facebook |language=ar |date=301 SeptemberOctober 2021|access-date=12 October 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Oman.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|982
|241,501
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19mongolia.mn/en/|title=Mongolian COVID-19 Coronavirus Tracker|website=covid19mongolia.mn |publisher=Ministry of Health (Mongolia)|date=9 September 2021|access-date=9 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Qatar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[2020 கத்தாரில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|கத்தார்]]
|236,643834
|606
|234235,762014
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/default.aspx|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)|publisher=Ministry of Public Health (Qatar)|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Zambia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சாம்பியா]]
|209,046142
|3,648649
|204205,983172
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet||number=1443217891340562433 1444276563202252804 |date=302 SeptemberOctober 2021|user=ZMPublicHealth |title=Daily Status Update}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Nigeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Algeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[அல்சீரியா]]
|203,359517
|5,812815
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-en-algerie/|title=Coronavirus nombre de cas en Algérie|website=coronavirus-statistiques.com|date=301 SeptemberOctober 2021|access-date=12 October 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of North Macedonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
<li>As of 24 March 2020, the Norwegian Institute of Public Health estimates that between '''7,120''' and '''23,140''' Norwegians are infected with the coronavirus.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.nrk.no/norge/folkehelseinstituttet-mener-23.000-kan-vaere-smittet-1.14958149|title=FHI: 23.000 kan være koronasmittet|first=Mette|last=Kristensen|name-list-style=vanc |date=24 March 2020|publisher=NRK}}</ref></li>
</ul></div>}}}}
|189190,142122
|861
|88,952
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!-- <ref>[https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/ FHI: Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)] ''www.fhi.no''</ref> --><ref name="VG">{{#invoke:cite web| |url=https://www.vg.no/spesial/2020/corona/ |title=Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden |first1=Av Sondre |last1=Nilsen |first2=Oda Leraan |last2=Skjetne |first3=Yasmin |last3=Sfrintzeris |first4=Hanna Haug |last4=Røset |first5=Carina |last5=Hunshamar |first6=Sofie |last6=Fraser |first7=Ole |last7=Løkkevik |name-list-style=vanc |website=VG Nett|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Kyrgyzstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Jamaica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஜமேக்கா]]
|8384,737417
|1,869884
|5253,817100
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.moh.gov.jm/updates/coronavirus/covid-19-clinical-management-summary/ |title=COVID-19 Clinical Management Summary|date=291 SeptemberOctober 2021|access-date=12 October 2021|publisher=Ministry of Health and Wellness (Jamaica)}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Luxembourg.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Yemen.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[யெமன்]]
|9,111139
|1,729734
|5,651659
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet||user=YSNECCOVID19|number= 14440143163243274361444285992610025474 |script-title=ar:آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن#معا_لمواجهة_كورونا|trans-title=Latest virus spread statistics|language=ar|access-date=12 October 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Barbados.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மாண் தீவு]]{{efn|'''மாண் தீவு'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Recoveries are presumed. Defined as "An individual testing positive for coronavirus who completes the 14 day self-isolation period from the onset of symptoms who is at home on day 15, or an individual who is discharged from hospital following more severe symptoms."<ref name="isle-of-man">{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/iomgovernment/posts/coronavirus-updateas-at-4pm-on-6-april-2020-in-the-isle-of-man-there-have-beento/512394136115827/ |title=Coronavirus update|via=Facebook|publisher=Isle of Man Government |access-date=19 January 2021}}</ref>}}}}
|7,611633
|52
|7,217
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.im/general-information/latest-updates/|title=Latest updates|publisher=Isle of Man Government|date=12 October 2021|access-date=2 October 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Brunei.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Bonaire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பொனெய்ர்]]
|2,060087
|19
|1,921940
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/openbaarlichaamBonaire/photos/pcb.10787681326589251080699882465750/10794348092589241080699135799158/|title=Numbers Bonaire COVID-19 |publisher=Openbaar Lichaam Bonaire |via=Facebook |date=12 October 2021 |access-date=12 October 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,31,636

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3291824" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி