விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/அ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 1 - 1
2 அக்கதீபிகை 7 - 217
3 அக்கபாதர் 10 - 30
4 அக்கமகாதேவி 1 - 3
5 அக்கரச்சுதகம் 4 - 649
6 அக்கரோட்டு 1 - 3
7 அக்காக் குருவி 10 - 1 Asian koel (Eudynamys scolopaceus)
8 அக்காந்தேசீ 1 - 3
9 அக்காந்தொசெபலா 1 - 4
10 அக்காந்தோடியை 1 - 4
11 அக்காரக்கனி நச்சுமனார் 1 - 5
12 அக்காரினா 1 - 5
13 அக்கி 1 - 5
14 அக்கிப்புடை 1 - 5
15 அக்கிலீஸ் 1 - 5;9 - 724; 10 - 114
16 அக்கினி 1 - 5
17 அக்கினி நட்சத்திரம் 10 - 1
18 அக்கினிப் பாறைகள் 10 - 396
19 அக்கீயா 1 - 5
20 அக்கீன் 1 - 5
21 அக்குரன் 1 - 5
22 அக்கெல்தாமா 1 - 6
23 அக்டேவியஸ் 1 - 300
24 அக்டோபர்ப் புரட்சி 1 - 6
25 அக்பர் 1 - 6 , 98 , 302 , 565 , 633; 2 - 118 , 734; 3 - 316 , 644; 5 - 3
26 அக்பர் நாமா 1 - 6 , 98; 3 - 755
27 அக்பர்பூர் 1 - 6
28 அக்பர்ஷா II 2 - 308
29 அக்யூமுலேட்டர் 1 - 6
30 அக்ரா 10 - 1
31 அக்ரிகோலா, நீயஸ் ஜூலியஸ் 1 - 6
32 அக்ரிடீன் 1 - 7
33 அக்ரிப்பினா 3 - 712;10 - 275
34 அக்ரிபிளாவீன் 1 - 7
35 அக்ரிலிக அமிலம் 1 - 7
36 அக்ரேனியா 1 - 7
37 அக்வைனஸ் 1 - 164
38 அக்வைனஸ், செயிண்ட் தாமஸ் 1 - 7
39 அகச் சிவப்பு கதிர்கள் 1 - 7
40 அகண்ட காவிரி 1 - 7;3 - 614
41 அகத்தி 1 - 7
42 அகத்திய நட்சத்திரம் 1 - 8
43 அகத்தியமலை 1 - 8
44 அகத்தியம் 1 - 8
45 அகத்தியர் 1 - 8,9; 4 - 642; 10 - 186,262,458;
46 அகத்தியர் பக்த விலாசம் 1 - 8
47 அகத்தியர் சித்த வைத்தியம் 1 - 9
48 அகத்தியர் ஞானம் பன்னிரண்டு 1 - 9
49 அகத்தியாச்சிரமம் 1 - 9
50 அகத்தியான் பள்ளி 1 - 9
51 அகத்தீச்சுரர் 1 - 9
52 அகதிய முனிவர் 1 - 8
53 அகநானூறு 1 - 9;2 - 206
54 அகப்பிரதிபலிப்பு 1 - 10
55 அகப்பேய்ச் சித்தர் 1 - 10
56 அகப்பை 1 - 19
57 அகப்பொருள் 1 - 10
58 அகப்பொருள் விளக்கம் 1 - 12
59 அகம் 1 - 12
60 அகம்பல்மால் ஆதனார் 1 - 14
61 அகமத் நைஜாம் ஷா 1 - 14
62 அகமத்நகர் 1 - 14
63 அகமத்ஷா 1 - 378
64 அகமத்ஷா அப்தலி 1 - 15
65 அகமதாபாத் 1 - 15
66 அகமது 1 - 164
67 அகமஸ்ஸான் 10 - 286
68 அகமுகம் புறமுகம் 10 - 1
69 அகர் 1 - 15
70 அகர் அகர் 10 - 322
71 அகராதி 1 - 15
72 அகராதி நிகண்டு 10 - 3
73 அகராதிக் கலை 10 - 2
74 அகராதிமாலை 10 - 119
75 அகல்யாபாய் ஹோல்கார் 1 - 18
76 அகலிகை 1 - 18
77 அகவர் 1 - 18
78 அகவல் 10 - 4
79 அகவொட்டுண்ணித் தகட்டுப்புழுக்கள் 5 - 430
80 அகழ்தல் 1 - 18
81 அகழி 1 - 20
82 அகன் 1 - 20
83 அகன்காகுவா 1 - 20
84 அகன்ற கழிமுகம் 1 - 20
85 அகன்ற வாய்ப்பறவைகள் 7 - 41
86 அகஸ்டஸ் 1 - 20;2 - 478; 10 - 30,377,404;
87 அகஸ்டின், செயின்ட் 1 - 21
88 அகஸ்திய பண்டிதர் 3 - 165
89 அகஸ்தியர் 1 - 21
90 அகா ஆறு 3 - 517
91 அகாசி, லூயி 1 - 20
92 அகாசி, அலெக்சாந்தர் 1 - 21
93 அகிச்சத்ரா 1 - 21
94 அகில் மரம் 1 - 21
95 அகில பாரத சர்க்கா சங்கம் 1 - 23
96 அகில அமெரிக்க ஐக்கியக் கொள்கை 1 - 22
97 அகில இந்திய ரேடியோ 1 - 23
98 அகில இந்திய அழகுக்கலை கம்மியச் சங்கம் 1 - 22
99 அகில இந்தியக் கிராமக் கைதொழிற் சங்கம் 1 - 22
100 அகில இந்தியக் கீழ்நாட்டுக் கலை மாநாடு 1 - 22
101 அகுதை 1 - 23
102 அகூட்டி 1 - 23
103 அகோ 1 - 23
104 அகோபிலம் 1 - 23
105 அகோர சிவம் 10 - 261
106 அகோர பத்ததி 1 - 24
107 அகோர முனிவர் 1 - 24
108 அகோரசிவாசாரியார் 1 - 24
109 அகோலா 1 - 24
110 அங்கணம் 1 - 24
111 அங்கத் 5 - 3
112 அங்கதன் 1 - 24
113 அங்கமாலை 1 - 24
114 அங்கலேசுவரம் 10 - 361
115 அங்கவை 1 - 24
116 அங்காடி 1 - 24
117 அங்காளம்மன் 1 - 24
118 அங்குமுத்துப் புலவர் 10 - 4
119 அங்கோரா ஆடு 1 - 24
120 அங்கோலா 1 - 24
121 அச்ச நீலம் 6 - 545
122 அச்சடித்தல் 1 - 25
123 அச்சம் 10 - 4
124 அச்சன் நம்பூதிரிப்பாடு 9 - 466
125 அச்சஸன், எட்வர்டு குட்ரிச் 1 - 27
126 அச்சான பெரியண்ணா 10 - 7
127 அச்சிடும் முறைகள் 1 - 26
128 அச்சிறுபாக்கம் 1 - 27
129 அச்சு 1 - 28
130 அச்சு நாடுகள் 1 - 28
131 அச்சு வேலைக் குறிப்புக்கள் 1 - 27
132 அச்சு உலோகம் 1 - 28;2 - 351
133 அச்சுக்கோக்கும் எந்திரம் 1 - 25
134 அச்சுக்கோத்தல் 1 - 25
135 அச்சுத களப்பாளர் 1 - 28
136 அச்சுதப்ப நாயக்கர் 2 - 35;5 - 420
137 அச்சுதபிஷாருடி 10 - 343
138 அச்சுதராயன் 10 - 319
139 அச்சுதவிக்கந்தன் 3 - 375
140 அச்சுதானந்தர் 10 - 45
141 அசப்ஜா 1 - 28;6 - 333
142 அசம்புமலை 10 - 182
143 அசர்பைஜான் 1 - 28
144 அசல்குறிப்பு 1 - 29
145 அசலாம்பிகை அம்மையார், பண்டிதை 10 - 5
146 அசாபுத்தௌலா 1 - 236
147 அசாவ் கடல் 1 - 29
148 அசிட்டனிலைடு 1 - 29
149 அசிட்டால்டிஹைடு 1 - 29
150 அசிட்டிக் அமிலம் 1 - 30,7
151 அசிட்டிலீன் 1 - 30
152 அசிட்டோபினோன் 1 - 31
153 அசிட்டோன் 1 - 31
154 அசித்குமார் போஸ் 4 - 567
155 அசிதர் 1 - 31
156 அசிதன் 1 - 31
157 அசிரியா 1 - 31;10 - 450
158 அசிரியா நாகரிகம் 1 - 31
159 அசிஸி பிரான்சிஸ் முனிவர் 1 - 549
160 அசீரணம் 1 - 32
161 அசுகுணி 1 - 33
162 அசுட்டோஷ் முக்கர்ஜி 1 - 34,577; 2 - 407
163 அசுணம் 1 - 34
164 அசும்பு 10 - 393
165 அசுரர் 1 - 34
166 அசுவகந்தி 1 - 34
167 அசுவகோஷன் 1 - 34;4 - 148
168 அசுவத்தாமன் 1 - 35;10 - 122
169 அசுவமேதம் 1 - 35
170 அசுவலட்சணம் 1 - 35
171 அசுவான் 1 - 35
172 அசுவான் அணை 1 - 35,74
173 அசுவினி 1 - 35
174 அசெம்பிளி 4 - 379;10 - 6
175 அசென்சஷன் தீவு 1 - 35
176 அசை (யாப்பு) 10 - 6
177 அசைச் சீர்க்குரிய தளை 10 - 305
178 அசோகன் 1 - 35,375,564,612; 3 - 178,538,736; 4 - 145; 10 - 207
179 அசோகு 1 - 36
180 அஞ்சனை 1 - 36
181 அஞ்சி 1 - 36
182 அஞ்சிலஞ்சியார் 1 - 36
183 அஞ்சிலாந்தை மகனார் 1 - 36
184 அஞ்சிலாந்தையார் 1 - 37
185 அஞ்செங்கோ 1 - 37
186 அட்சபாதர் 1 - 37
187 அட்சம் 1 - 37
188 அட்சய குமார தத்தர் 9 - 83
189 அட்சய குமாரன் 1 - 37
190 அட்சயத்திரிதியை 1 - 37
191 அட்டகம் 10 - 6
192 அட்டப் பிரபந்தம் 10 - 6
193 அட்டவணைப்படுத்தி 1 - 37;10 - 7,271;
194 அட்டவால்பா 1 - 37
195 அட்டாக் 1 - 37
196 அட்டார்னி ஜெனரல் 1 - 37
197 அட்டிலா 1 - 38
198 அட்டெபிரின் 1 - 38
199 அட்டை 1 - 38
200 அட்டை (விலங்கியல்) 1 - 38
201 அட்மிரல் 1 - 39
202 அட்மிரல்டி தீவுகள் 1 - 39
203 அட்மிரல்டி மலைகள் 1 - 39
204 அட்ரீனல்கள் 1 - 39
205 அட்ரோப்பீன் 1 - 40
206 அட்லான்டா 1 - 40
207 அட்லான்டிக் சமுத்திரம் 1 - 40
208 அட்லான்டிக் சாசனம் 1 - 40
209 அட்லான்டிக் உடன்படிக்கை 1 - 40
210 அட்லான்டிஸ் 1 - 40
211 அட்லாஸ் 1 - 40
212 அட்வொக்கேட்டு 1 - 40
213 அட்வொக்கேட்டு ஜெனரல் 1 - 41
214 அடக்கக் கணக்கு 10 - 7
215 அடக்கல் 1 - 41;10 - 306
216 அடகு 1 - 43;2 - 672
217 அடர்த்தியும், ஒப்படர்த்தியும் 1 - 43
218 அடவிக் கோழி 3 - 444
219 அடால்பஸ், குஸ்டவஸ் 1 - 45
220 அடி (யாப்பு) 10 - 7
221 அடிசன், ஜோசப் 1 - 45,320; 3 - 44
222 அடித்தளப் பொறியியல் 10 - 425
223 அடிதொட்டி 1 - 45
224 அடிநிலை 1 - 45
225 அடிப்படை உரிமைகள் 1 - 46;10 - 8
226 அடிப்படை உள்ளக் கிளர்ச்சி 10 - 4
227 அடிப்படை ஏழு உணவுகள் 2 - 237
228 அடிபிக அமிலம் 1 - 46
229 அடிமைநிலை 1 - 46
230 அடிமைநிலை பற்றிய சட்டங்கள் 1 - 47
231 அடியரல்லார்க்குப் பொல்லான் 10 - 14
232 அடியார் வழிபாடு 4 - 717
233 அடியார்க்கு நல்லார் 10 - 372
234 அடியார்க்குநல்லார் 1 - 47,527; 2 - 141
235 அடிலேடு 1 - 48
236 அடிவானம் 1 - 48
237 அடிஸ் அபாபா 1 - 48
238 அடுக்குநிலச் சாகுபடி 1 - 49
239 அடெல்ஹாகு 3 - 143
240 அடைக்கலாங் குருவி 1 - 49
241 அடைகாக்கும் பெட்டி 1 - 49
242 அடைநெடுங் கல்வியார் 1 - 50
243 அடைப்பான் 1 - 50;10 - 514
244 அடைப்பு 1 - 50
245 அடைமானம் 1 - 51
246 அடையாறு 1 - 52;5 - 196
247 அடையாறு நூல்நிலையம் 1 - 52
248 அடைவிடக்கிலி 10 - 5
249 அடோவா 1 - 52
250 அடோனிஸ் 1 - 52
251 அண்டங்காக்கை 1 - 52
252 அண்டர்மகன் குறுவழுதி 1 - 52
253 அண்டலூஷியா 1 - 52
254 அண்டிரன் 1 - 52
255 அண்டிரோமீடா 1 - 52
256 அண்டிறீக் பாதிரியார் 10 - 10
257 அண்டோரா 1 - 53
258 அண்ணன் தம்பி இல்லங்கள் 10 - 187
259 அண்ணாசுவாமி முதலியார் 3 - 337
260 அண்ணாமலை ரெட்டியார் 1 - 53;3 - 611
261 அண்ணாமலை வெண்பா 4 - 65
262 அண்ணாமலைச் சதகம் 4 - 413
263 அண்ணாமலைச் செட்டியார் ராஜா, சர் 1 - 53;5 - 163
264 அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் 1 - 53
265 அணி 1 - 54
266 அணிகள் 1 - 357
267 அணில் 1 - 55
268 அணிலாடு முன்றிலார் 1 - 56
269 அணிவகுப்பு 1 - 56
270 அணு 1 - 56,59
271 அணு நிறைகளைத் திருத்தல் 1 - 451
272 அணு குண்டு 1 - 56,64
273 அணு குண்டு ஆக்கத் திட்டம் 1 - 64
274 அணு சக்தி 1 - 59
275 அணு சக்தியின் பயன்கள் 1 - 64
276 அணு நிறமாலைகள் 1 - 65
277 அணு வடிவங்கள் 1 - 67
278 அணு வலுவெண் 1 - 71
279 அணு அடுக்கு 1 - 62;10 - 310
280 அணு உட்கரு 10 - 308
281 அணுக்களின் எலெக்ட்ரான் அமைப்பு (அணு வடிவங்கள்) 1 - 70
282 அணுக்கொள்கை 1 - 57
283 அணுச்சிதைவு 10 - 310
284 அணுசக்தி நிலையம், டிராம்பே 10 - 371
285 அணுசக்திக் கமிஷன் 10 - 371
286 அணுசக்திச் சட்டம் 10 - 311
287 அணுசக்தித் தாதுக்கள் துறை 10 - 316
288 அணுசக்தியின் பயன்கள் 10 - 317
289 அணுசக்தியும் மருத்துவமும் 10 - 10
290 அணுசக்திவாய்ந்த தாதுக்கள் 10 - 308
291 அணுநிறை 1 - 66;10 - 309
292 அணுநிறை அளவுகள் 1 - 67
293 அணைகள் 1 - 72
294 அத்தம் 1 - 74
295 அத்தர் 1 - 74
296 அத்தார் 10 - 12
297 அத்திக்கள் 1 - 75
298 அத்திச் சாதி 1 - 75
299 அத்திப்பூச்சி 1 - 76
300 அத்திரி 10 - 261
301 அத்திரி முனிவர் 1 - 276;5 - 453
302 அத்துவித உண்மை 4 - 45
303 அத்துவிதக் கலிவெண்பா 10 - 259
304 அத்வைதம் 1 - 76
305 அதங்கோட்டாசிரியர் 1 - 81
306 அதம்னான் 1 - 321
307 அதர்வ வேத சங்கிதை 4 - 368
308 அதர்வ வேதம் 9 - 518
309 அதர்வர் 5 - 455
310 அதி ஈங்க் 10 - 288
311 அதிகச் சலுகை ஷரத்து 1 - 81
312 அதிகப் பற்று 1 - 82
313 அதிகார வரம்பு 1 - 83
314 அதிகாரப் பத்திரச்சட்டம் 10 - 13
315 அதிகாரப் பத்திரம் 10 - 13
316 அதிகாரப் பிரிவினை 1 - 82
317 அதிபத்த நாயனார் 1 - 83
318 அதிபரவளைவு 1 - 84
319 அதிபாவனை 10 - 306
320 அதிபூரிதம் 1 - 84
321 அதிமதுர கவி 1 - 84
322 அதிமதுரம் 1 - 84
323 அதிமந்தர் கல்வி 3 - 320
324 அதிமாநுஷஸ்தவம் 10 - 223
325 அதியமான் 1 - 84
326 அதியன் விண்ணத்தனார் 1 - 84
327 அதிர்ச்சி 1 - 85
328 அதிர்ச்சிச் சிகிச்சை 1 - 85
329 அதிர்ச்சிதாங்கி 1 - 85
330 அதிர்ச்சிப் படைகள் 1 - 86
331 அதிர்ச்சிப் பதிவுகளை விளைக்கும் விதம் 10 - 402
332 அதிர்வு 1 - 86
333 அதிர்வு வகைகள் 2 - 679
334 அதிர்வெண் 1 - 86
335 அதிர்வெண்ணை அளக்கும் சாதனங்கள் 2 - 680
336 அதிரகசியம் 10 - 259
337 அதிராம பட்டினம் 1 - 86
338 அதிராவடிகள் 1 - 86
339 அதிவிடையம் 1 - 86
340 அதிவீரராமபான்டியன் 1 - 87,86; 4 - 180
341 அதினே 1 - 88
342 அதீத மைக்ராஸ்கோப்பு 1 - 88
343 அதீத மையவிசைக் கருவி 1 - 89
344 அதீத அகம் 1 - 88
345 அதீத உளவாற்றல் 10 - 49
346 அதீதப் புலன்காட்சி 10 - 49
347 அந்தக்கவி வீரராகவ முதலியார் 10 - 258,264;
348 அந்தகக்கவி வீரராகவ முதலியார் 1 - 90
349 அந்தமான் தீவுகள் 1 - 90
350 அந்தமானியர் 1 - 90
351 அந்தரத்தாமரை 1 - 91
352 அந்தராளம் 10 - 289
353 அந்தாதி 1 - 91
354 அந்தாம் பிரயோன்சா 10 - 13
355 அந்தி இளங்கீரனார் 1 - 92
356 அந்தி ஔி 1 - 92
357 அந்திமான் 1 - 92
358 அந்திரோகிலீசு 1 - 92
359 அந்துவஞ்சாத்தன் 1 - 93
360 அந்துவன் 1 - 92
361 அந்துவன் கீரன் 1 - 92
362 அந்துவன் கீரனைக்காவட்டனார் 1 - 93
363 அந்தோணி ஈடன் 10 - 243
364 அந்தோனிக்குட்டி அண்ணாவியார் 10 - 13
365 அநதாரியப்ப முதலியார் 10 - 14
366 அப்சரா 10 - 316
367 அப்சல்கான் 1 - 93
368 அப்டன் சிங்க்ளேர் 1 - 318
369 அப்துர் ரசாக் 1 - 93
370 அப்துர் ரஹ்மான்கான் 10 - 14
371 அப்துல் காதிர் ஷாஹல் ஹமீது 1 - 93
372 அப்துல் காதிரி 6 - 714
373 அப்துல் ரஹீம்கான் கானா 1 - 93
374 அப்துல் லத்தீப் 4 - 666
375 அப்துல் ஹமீது II 4 - 93
376 அப்துல்லா குதுப்ஷா 4 - 326
377 அப்ப கவி 6 - 133
378 அப்பர் 1 - 93;5 - 723; 10 - 365,422;
379 அப்பலேச்சியன் மலைகள் 1 - 93;4 - 190
380 அப்பாசிட் 9 - 591
381 அப்பாசியா 1 - 93
382 அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் 1 - 94
383 அப்பாலோ 1 - 94;10 - 504,506;
384 அப்பாலோடோரஸ் 3 - 695
385 அப்பாவையர் 1 - 94
386 அப்பாஜி 1 - 94
387 அப்பிரகம் 1 - 94
388 அப்பிள்ளையார் 1 - 94
389 அப்பினைன் மலைத்தொடர் 1 - 94
390 அப்புகுட்டி ஐயர் 1 - 94
391 அப்பூதி அடிகள் 1 - 94
392 அப்பூலியா 1 - 94
393 அப்பைய தீட்சிதர் 1 - 94,77,80,215
394 அப்பொலோனியஸ், பெர்கா நாட்டு 1 - 95
395 அப்போசைனேசீ 1 - 95
396 அப்போஸ்தல விசுவாசப் பிரமாணம் 3 - 167
397 அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 1 - 95
398 அப்ரடைட்டி 1 - 95
399 அப்லீசியா 1 - 96
400 அபச்செவன் 1 - 20
401 அபய குலசேகரன் 1 - 96;6 - 185
402 அபயன் 1 - 96
403 அபராஜித வர்மன் 1 - 372;10 - 365
404 அபராஜிதன் 10 - 360
405 அபரோக்ஷானுபூதி 10 - 212
406 அபனாசி நிக்கிட்டின் 8 - 663
407 அபனேந்திரநாத தாகூர், டாக்டர் 1 - 96
408 அபிசித்து 1 - 96
409 அபிசீனியா 1 - 96
410 அபிடாஸ் 1 - 96
411 அபிதான சிந்தாமணி 1 - 96;4 - 639
412 அபிதானகோசம் 10 - 15
413 அபிநந்தனர் 1 - 97
414 அபிநயதர்ப்பணம் 10 - 17
415 அபிநயம் 10 - 15
416 அபிநவகுப்தர் 6 - 746
417 அபிமன்னியு 1 - 97;2 - 675
418 அபிமன்னு 10 - 122
419 அபிராமய்யா 9 - 524
420 அபிராமி பட்டர் 1 - 97
421 அபிராமி அந்தாதி 1 - 97
422 அபினி 1 - 97
423 அபினி வர்த்தகம், சீனாவில் 1 - 97
424 அபீஜான் 10 - 153
425 அபுகிர் விரிகுடா 1 - 97
426 அபுபக்கர் 1 - 201
427 அபுல் பசல் 1 - 98,6;
428 அபுல் வாபா 3 - 142
429 அபுல் ஹஸன் 4 - 326
430 அபுல்பெய்சி 1 - 6
431 அபெர்டீன் 1 - 98
432 அபெர்டீன் ஆங்கஸ் 3 - 577
433 அம்பர் 1 - 98
434 அம்பர் கிழான் அருவந்தை 1 - 98
435 அம்பர் மாகாளம் 1 - 99
436 அம்பலவாண தேசிகர் 1 - 99
437 அம்பலவாண நாவலர் 1 - 99
438 அம்பலவாண பண்டிதர் 1 - 99
439 அம்பலவாணக் கவிராயர் 1 - 99;4 - 413
440 அம்பா சமுத்திரம் 1 - 99
441 அம்பா ஆறு 5 - 311
442 அம்பாய்னா 1 - 99
443 அம்பாலா 1 - 99
444 அம்பிகாகிரி ராய்சௌத்தரி 1 - 292
445 அம்பிகாபதி 1 - 99
446 அம்பிகாபதி கோவை 4 - 337
447 அம்பிகை பாகர் 1 - 99
448 அம்பிரியா 1 - 99
449 அம்பெலிபெரீ 1 - 99
450 அம்மங்கா தேவி 4 - 71
451 அம்மள்ளனார் 1 - 100
452 அம்மான் பச்சரிசி 1 - 100
453 அம்மானை 1 - 100
454 அம்மானை வரி 1 - 101
455 அம்மானை விளையாட்டு 1 - 100
456 அம்மானைக்காய் 1 - 101
457 அம்மானைப் பருவம் 1 - 101
458 அம்மானைப் பாட்டு 1 - 101
459 அம்மீட்டர் 1 - 101
460 அம்மூவனார் 1 - 102
461 அம்மெய்யன் நாகனார் 1 - 102
462 அம்மை 1 - 102;9 - 184
463 அம்மை குத்தல் 1 - 103
464 அம்மை நோய்கள் (கால்நடை) 3 - 573
465 அம்மை வகைகள் 1 - 102
466 அம்மைச்சி 1 - 104
467 அம்மொனைட்டுகள் 1 - 104
468 அம்மோனியம் கார்பனேட்டு 10 - 18
469 அம்மோனியம் சல்பேட்டு 2 - 296
470 அம்மோனியம் நைட்ரேட்டு 2 - 296
471 அம்மோனியா 10 - 17
472 அம்மோனியா உப்புக்கள் 10 - 18
473 அமர்நாத் 10 - 18
474 அமர்நீதி நாயனார் 1 - 104
475 அமர காதலர் 10 - 379
476 அமரக் கோட்டை 1 - 6
477 அமரகோசம் 1 - 356;7 - 17
478 அமரசிங்கு 5 - 422
479 அமரநாத் 1 - 104
480 அமரநாத் ஜா, பண்டிட் 1 - 332
481 அமரநாந்தேசீ 1 - 104
482 அமராவதி 1 - 105;3 - 737; 4 - 299
483 அமராவதி நகர் 10 - 280
484 அமராவதிச்சிற்ப மரபு 4 - 728
485 அமரில்லிடேசீ 1 - 105
486 அமனுல்லாகான் 10 - 19
487 அமாநத் 2 - 309
488 அமாவாசை 9 - 354
489 அமித லாப வரி 10 - 19
490 அமிதசாகரர் 1 - 106;4 - 16
491 அமியோ 7 - 350
492 அமிர்த கவிராயர் 1 - 106
493 அமிர்த மகால் மாடு 3 - 585
494 அமிர்தசரஸ் 1 - 106
495 அமிர்தசரஸ் படுகொலை 9 - 586
496 அமிர்தபஜார் 1 - 106
497 அமிர்தலிங்க சுவாமிகள் 1 - 106
498 அமிலங்கள் 1 - 106
499 அமிலச் சாயங்கள் 4 - 582
500 அமிலத் தீக்களிமண் செங்கல் 10 - 326
501 அமின்கள் 1 - 107
502 அமினோ அமிலங்கள் 1 - 107
503 அமீபா 1 - 108;9 - 493
504 அமீபா சீதபேதி 1 - 110
505 அமீர் மீனாயீ 2 - 308
506 அமீர் ஷெர் அலி 10 - 376
507 அமீர் அலி 1 - 110
508 அமீர்குஸ்ரு 1 - 110,217;
509 அமீலியா ஏர்ஹார்ட் 9 - 339
510 அமீன் தீவுகள் 1 - 111
511 அமுக்கிரா 1 - 111
512 அமுதசுரபி 1 - 111
513 அமுதன் 10 - 325

மேற்கோள்கள்[தொகு]