உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

தெலங்காணா சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

தெலங்காணா சட்டமன்றத்  தொகுதிகளின் பட்டியல் (List of constituencies of the Telangana Legislative Assembly) என்பது தெலங்காணாவில், சாசன சபை அல்லது சட்டப் பேரவையின் 119 சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் பட்டியல் ஆகும். 119 தொகுதிகளுள், 18 தொகுதிகள் பட்டியல் சாதி வேட்பாளர்களுக்கும், 9 தொகுதிகள் பட்டியல் பழங்குடியினருக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

தெலங்காணா சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் வரைபடம்

இத்தொகுதிகள் இருக்கும் மாவட்டம் மற்றும் மக்களவைத் தொகுதியுடன், தொகுதிகளின் பட்டியல் கீழே உள்ளது.[1]

தற்போதைய தொகுதிகளின் பட்டியல்[தொகு]

தெலங்காணாவில் உள்ள தொகுதிகளின் பட்டியல் கீழே: [2]

எண் சட்டமன்றத் தொகுதி ஒதுக்கீடு மாவட்டம் மக்களவைத் தொகுதி
1 சிர்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி பொது கொமாரம் பீம் அசிபாபாத், மஞ்செரியல் ஆதிலாபாத்
2 சென்னூர் பட்டியல் சாதியினர் மஞ்செரியல் பெத்தபள்ளி
3 பெல்லம்பள்ளி பட்டியல் சாதியினர் மஞ்செரியல் பெத்தபள்ளி
4 மஞ்சேரியல் பொது மஞ்செரியல் பெத்தபள்ளி
5 ஆசிஃபாபாது பழங்குடியினர் கொமாரம் பீம் அசிபாபாத், ஆதிலாபாத் ஆதிலாபாத்
6 அடிலாபாத் பொது ஆதிலாபாத் ஆதிலாபாத்
7 போத் பழங்குடியினர் ஆதிலாபாத் ஆதிலாபாத்
8 நிர்மல் பொது நிர்மல் ஆதிலாபாத்
9 முதோல் பொது நிர்மல் ஆதிலாபாத்
10 கானாபூர் பழங்குடியினர் ஆதிலாபாத், மஞ்செரியல், நிர்மல் ஆதிலாபாத்
11 ஆர்மூர் பொது நிசாமாபாத் நிசாமாபாத்
12 போத்தன் பொது நிசாமாபாத் நிசாமாபாத்
13 ஜுக்கல் பட்டியல் சாதியினர் காமாரெட்டி, சங்காரெட்டி ஜஹீராபாது
14 பான்ஸ்வாடா பொது காமாரெட்டி ஜஹீராபாது
15 யெல்லாரெட்டி பொது காமாரெட்டி ஜஹீராபாது
16 காமரெட்டி பொது காமாரெட்டி ஜஹீராபாது
17 நிஜாமாபாத் நகர்ப்புறம் பொது நிஜாமாபாது நிஜாமாபாது
18 நிஜாமாபாத் கிராமம் பொது நிஜாமாபாது நிஜாமாபாது
19 பால்கொண்டா பொது Nizamabad, ராஜன்னா சிர்சில்லா நிஜாமாபாது
20 கோரட்லா பொது ஜக்டியால் நிஜாமாபாது
21 ஜக்தியால் பொது ஜக்டியால் நிஜாமாபாது
22 தருமபுரி பட்டியல் சாதியினர் ஜக்டியால், பெத்தபள்ளி பெத்தபள்ளி
23 ராமகுண்டம் பொது பெத்தபள்ளி பெத்தபள்ளி
24 மாந்தானி பொது ஜெயசங்கர் பூபாலபள்ளி,பெத்தபள்ளி பெத்தபள்ளி
25 பெத்தபள்ளே பொது பெத்தபள்ளி பெத்தபள்ளி
26 கரீம்நகர் பொது கரீம்நகர் கரீம்நகர்
27 சொப்பதண்டி பட்டியல் சாதியினர் ஜக்டியால், கரீம்நகர், ராஜன்னா சிர்சில்லா கரீம்நகர்
28 வெமுலவாடா பொது ஜக்டியால், ராஜன்னா சிர்சில்லா கரீம்நகர்
29 சிர்சில்லா பொது ராஜன்னா சிர்சில்லா கரீம்நகர்
30 மணகொண்டூர் பட்டியல் சாதியினர் கரீம்நகர், ராஜன்னா சிர்சில்லா, சித்திபேட்டை கரீம்நகர்
31 ஹுசூராபாத் பொது கரீம்நகர், அனுமக்கொண்டா கரீம்நகர்
32 ஹுஸ்னாபாத் பொது கரீம்நகர், சித்திபேட்டை, அனுமக்கொண்டா கரீம்நகர்
33 சித்திபேட்டை பொது சித்திபேட்டை மேடக்
34 மேடக் பொது மேடக் மேடக்
35 நாராயண்கேட் பொது மேடக், சங்காரெட்டி ஜஹீராபாது
36 ஆந்தோல் பட்டியல் சாதியினர் மேடக், சங்காரெட்டி ஜஹீராபாது
37 நரசாபூர் பொது மேடக், சங்காரெட்டி மேடக்
38 ஜஹீராபாது பட்டியல் சாதியினர் சங்காரெட்டி ஜஹீராபாது
39 சங்கரெட்டி பொது சங்காரெட்டி மெதக்
40 படன்செரு பொது சங்காரெட்டி மெதக்
41 டப்பாக் பொது மெதக், சித்திபேட்டை மெதக்
42 கஜ்வெல் பொது மேடக், சித்திபேட்டை மேடக்
43 மெட்சல் பொது மெட்சல்-மல்கஜ்கிரிi மல்காஜ்‌கிரி
44 மல்காஜ்கிரி பொது மெட்சல்-மல்கஜ்கிரி மல்காஜ்‌கிரி
45 குத்புல்லாபூர் பொது மெட்சல்-மல்கஜ்கிரி மல்காஜ்‌கிரி
46 குகட்பல்லி பொது மெட்சல்-மல்கஜ்கிரி மல்காஜ்‌கிரி
47 உப்பல் பொது மெட்சல்-மல்கஜ்கிரி மல்காஜ்‌கிரி
48 இப்ராஹிம்பட்டினம் பொது ரங்காரெட்டி போங்கிர்
49 லால் பகதூர் நகர் பொது ரங்காரெட்டி, மெட்சல்-மல்கஜ்கிரிi மல்காஜ்‌கிரி
50 மகேஸ்வரம் பொது ரங்காரெட்டி சேவெள்ள
51 ராஜேந்திரநகர் பொது ரங்காரெட்டி சேவெள்ள
52 செரிலிங்கம்பள்ளி பொது ரங்காரெட்டி, மெட்சல்-மல்கஜ்கிரி சேவெள்ள
53 செவெல்லா பட்டியல் சாதியினர் ரங்காரெட்டி , விகராபாத் சேவெள்ள
54 பார்கி பொது மகபூப்நகர், விகராபாத் சேவெள்ள
55 விகாராபாத் பட்டியல் சாதியினர் விகராபாத் சேவெள்ள
56 தந்தூர் பொது விகராபாத் சேவெள்ள
57 முஷீராபாத் பொது ஐதராபாத்து செகந்தராபாது
58 மாலக்பேட்டை பொது ஐதராபாத்து ஐதராபாத்து
59 ஆம்பர்பேட்டை பொது ஐதராபாத்து செகந்தராபாது
60 கைரதாபாத் பொது ஐதராபாத்து Secunderabad
61 ஜூப்ளி ஹில்ஸ் பொது ஐதராபாத்து செகந்தராபாது
62 சனத்நகர் பொது ஐதராபாத்து செகந்தராபாது
63 நம்பல்லி பொது ஐதராபாத்து செகந்தராபாது
64 கர்வான் பொது ஐதராபாத்து ஐதராபாத்து
65 கோஷாமஹால் பொது ஐதராபாத்து ஐதராபாத்து
66 சார்மினார் பொது ஐதராபாத்து ஐதராபாத்து
67 சந்திரயாங்குட்டா பொது ஐதராபாத்து ஐதராபாத்து
68 யாகுத்புரா பொது ஐதராபாத்து ஐதராபாத்து
69 பகதூர்புரா பொது ஐதராபாத்து ஐதராபாத்து
70 செகந்திராபாத் பொது ஐதராபாத்து செகந்தராபாது
71 செகந்திராபாத் கண்டோன்மென்ட் பட்டியல் சாதியினர் ஐதராபாத்து மல்காஜ்‌கிரி
72 கோடங்கல் பொது மகபூப்நகர், விகராபாத் மகபூப்நகர்
73 நாராயண்பேட்டை பொது நாராயணன்பேட்டை மகபூப்நகர்
74 மஹ்பூப்நகர் பொது மகபூப்நகர் மகபூப்நகர்
75 ஜாட்செர்லா பொது மகபூப்நகர், நாகர்கர்னூல் மகபூப்நகர்
76 தேவர்கத்ரா பொது மகபூப்நகர், வனபர்த்தி மகபூப்நகர்
77 மக்தல் பொது நாராயணன்பேட்டை, வனபர்த்தி மகபூப்நகர்
78 வனபர்த்தி பொது மகபூப்நகர், வனபர்த்தி நாகர்‌கர்னூல்
79 கட்வால் பொது ஜோகுலம்பா கட்வால் நாகர்‌கர்னூல்
80 ஆலம்பூர் பட்டியல் சாதியினர் ஜோகுலம்பா கட்வால் நாகர்‌கர்னூல்
81 நாகர்கர்னூல் பொது நாகர்‌கர்னூல் நாகர்‌கர்னூல்
82 அச்சம்பேட்டை பட்டியல் சாதியினர் நாகர்‌கர்னூல் நாகர்‌கர்னூல்
83 கல்வகுர்த்தி பொது நாகர்‌கர்னூல், ரங்காரெட்டி நாகர்‌கர்னூல்
84 ஷாட்நகர் பொது ரங்காரெட்டி மஹபூப்‌நகர்
85 கொல்லப்பூர் பொது நாகர்கர்னூல், வனபர்த்தி நாகர்‌கர்னூல்
86 தேவரகொண்டா பொது நல்கொண்டா நல்கொண்டா
87 நாகார்ஜுன சாகர் பொது நல்கொண்டா நல்கொண்டா
88 மிரியாலகுடா பொது நல்கொண்டா நல்கொண்டா
89 ஹுசூர்நகர் பொது சூரியபேட்டை நல்கொண்டா
90 கோடாட் பொது சூரியபேட்டை நல்கொண்டா
91 சூர்யாபேட்டை பொது சூரியபேட்டை நல்கொண்டா
92 நல்கொண்டா பொது நல்கொண்டா நல்கொண்டா
93 முனுகோட் பொது நல்கொண்டா, யதாத்ரி புவனகிரி போங்கிர்
94 போங்கீர் பொது யதாத்ரி புவனகிரி போங்கிர்
95 நக்ரேக்கல் பட்டியல் சாதியினர் நல்கொண்டா, யதாத்ரி புவனகிரி போங்கிர்
96 துங்கதுர்த்தி பட்டியல் சாதியினர் நல்கொண்டா, சூரியபேட்டை, யதாத்ரி புவனகிரி போங்கிர்
97 அலைர் பொது ஜன்கோன், யதாத்ரி புவனகிரி போங்கிர்
98 ஜங்கான் பொது ஜன்கோன், சித்திபேட்டை போங்கிர்
99 கான்பூர் நிலையம் பட்டியல் சாதியினர் ஜன்கோன், அனுமக்கொண்டா வாரங்கல்
100 பாலகுர்த்தி பொது ஜன்கோன், மகபூபாபாத், வாரங்கல் வாரங்கல்
101 தோர்னக்கல் பழங்குடியினர் மகபூபாபாத் மகபூபாபாத்
102 மஹபூபாபாத் பழங்குடியினர் மகபூபாபாத் மகபூபாபாத்
103 நர்சம்பேட்டை பொது வாரங்கல் மஹபூபாபாத்
104 பார்கால் பொது வாரங்கல், அனுமக்கொண்டா வாரங்கல்
105 வாரங்கல் மேற்கு பொது அனுமக்கொண்டா வாரங்கல்
106 வாரங்கல் கிழக்கு பொது அனுமக்கொண்டா வாரங்கல்
107 வரதனப்பேட்டை பொது வாரங்கல், அனுமக்கொண்டா வாரங்கல்
108 பூபால்பல்லே பொது ஜெயசங்கர் பூபாலபள்ளி, வாரங்கல் வாரங்கல்
109 முலுக் பழங்குடியினர் முலுகு, மகபூபாபாத் மகபூபாபாத்
110 பினபக பழங்குடியினர் பத்ராத்ரி கொத்தகூடம் மகபூபாபாத்
111 யெல்லாண்டு பழங்குடியினர் பத்ராத்ரி கொத்தகூடம், கம்மம், மகபூபாபாத் மகபூபாபாத்
112 கம்மம் பொது கம்மம் கம்மம்
113 பலேர் பொது கம்மம் கம்மம்
114 மாதிரா பட்டியல் சாதியினர் கம்மம் கம்மம்
115 வைரா பழங்குடியினர் பத்ராத்ரி கொத்தகூடம், கம்மம் கம்மம்
116 சாத்துப்பள்ளி பட்டியல் சாதியினர் கம்மம் கம்மம்
117 கொத்தகுடெம் பொது பத்ராத்ரி கொத்தகூடம் கம்மம்
118 அஸ்வராப்பேட்டை பழங்குடியினர் பத்ராத்ரி கொத்தகூடம் கம்மம்
119 பத்ராசலம் பழங்குடியினர் பத்ராத்ரி கொத்தகூடம், ஜெயசங்கர் பூபாலபள்ளி மஹபூபாபாத்

முன்னாள் தொகுதிகளின் பட்டியஒருங்ல்[தொகு]

முந்தைய ஒருங்கிணைந்த ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் 2002ஆம் ஆண்டு வரையறுப்புச் சட்டத்தின் அடிப்படையில் 2008ஆம் ஆண்டு முதல் நீக்கப்பட்ட சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பின்வருமாறு.[3]

இல்லை. பெயர் ஒதுக்கப்பட்டது (எஸ்சி / எஸ்டி /எதுவுமில்லை) மாவட்டம் மக்களவைத் தொகுதி
1 லக்செட்டிப்பேட்டை அடிலாபாத்
2 டிச்பல்லி நிஜாமாபாத்
3 கமலாபூர் கரீம்நகர்
4 மியாதரம்
5 இந்தூர்த்தி
6 புக்காரம்
7 மெட்பல்லி
8 டொம்மாட் மேடக்
9 ராமயம்பேட்டை
10 ஹிமாயத்நகர் ஹைதராபாத்
11 அசஃப்நகர்
12 மகாராஜ்கஞ்ச்
13 அமர்சிந்தா மகபூப்நகர்
14 சாளகுர்த்தி நல்கொண்டா
15 ராமண்ணாப்பேட்டை
16 சென்னூர் வாரங்கல்
17 ஹனம்கொண்டா
18 செரியல்
19 நரேல்லா
20 ஷியாம்பேட்டை
21 பர்காம்பஹாட் கம்மம்
22 ஷுஜாத்நகர்

மேலும் பார்க்கவும்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. "Members of Legislative Assembly". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2016-05-06.
  2. "Telangana State Statistical Abstract 2021" (PDF). Government of Telangana. p. 14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 3 May 2023.
  3. "ECI_Delimitation_2008".

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]