மருத்துவ இலத்தீன கிரேக்கக் கலைச்சொற்கள் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

இப்பட்டியலில் ஆங்கில, ஐரோப்பிய மொழிகளில் உள்ள மருத்துவக் கலைச்சொற்களில் பயன்படும் அவற்றின் வேராக இருக்கும் இலத்தீன், கிரேக்க மொழிச்சொற்களின் பொருள்கள் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முன்னொட்டுகளிலும் பின்னொட்டுகளிலும், குறிப்பாக கிரேக்கத்திலும், ஆனால் இலத்தீனிலும் கூட, -o- என்று வருவதை விட்டுவிடலாம். பொது விதியாக இந்த -o-ஏறத்தாழ எப்பொழுதுமே மெய்யெழுத்துகள் நிலைமொழியின் கடைசியிலும் வருமொழியின் முதலிலும் வரும்பொழுது அவற்றை இணைக்கப் பயன்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக arthr- + -o- + logy = arthrology. ஆனால் வருமொழியின் முதலில் உயிரெழுத்து இருந்தால் இந்த -o- வருவதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக arthr- + itis = arthritis (arthr-o-itis என்று வராது). அடுத்ததாக மருத்துவச் சொற்கள் சேரும்பொழுது அவ்வவ் மொழியோடு ஒத்துப்போகும். அதாவது கிரேக்க முன்னொட்டுகள், கிரேகக்ப் பின்னொட்டுகளுடன் ஒத்து இயங்கும், இலத்தீன் முன்னொட்டுகள் இலத்தீன் பின்னொட்டுகளுடன் சேர்ந்தியங்கும். என்றாலும் அனைத்துலக அறிவியற் கலைச்சொற்களில் இதனை இறுக்கமாகப் பின்பற்றுவதில்லை. பொதுவாக புதுச்சொற்களை உருவாக்கும்பொழுது மொழிக்கலப்பு தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பர்.

முன்னொட்டுகளும் பின்னொட்டுகளும்[தொகு]

கீழே உள்ளது ஆங்கில அகரவரிசைப்படி அமைந்த மருத்துவக் கலைச்சொற்களின் முன்னொட்டு பின்னொட்டுகளும் அவற்றின் தமிழ், ஆங்கில பொருள்களும், எடுத்துக்காட்டுகளுடன்.

A[தொகு]

Prefix or suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
a-, an- இல்லாத, எதிர்மறைப்பொருள் (Denotes an absence of, without) தொல் கிரேக்கம் ἀ-/ἀν- (a-/an-), இல்லா (without, not) Apathy, உணர்வின்மை, அக்கறை இன்மை;Analgia வலியின்மை;
ab- -இல் இருந்து விலகிச்செல் (away from) இலத்தீன் Abduction விட்டு விலக்குதல், அகற்றுதல்
abdomin(o)- வயிறு சார்ந்த, வயிற்றைப் பற்றி (Of or reஇலத்தீன்g to the abdomen) இலத்தீன் (abdōmen), abdomen, fat around the belly, தொப்பைக் கொழுப்பு Abdomen
-ac, -acal ஒன்றைப் பற்றி (pertaining to) கிரேக்கம் -ακός (-akos) cardiac (இதயம் சார்ந்த), hydrophobiac (நீரைஒதுக்கும்), நீர் ஒவ்வாமை கொண்ட; pharmacomaniacal (மருந்துண் பித்துப்பிடித்த)
acanth(o)- முள், ஊசி (thorn or spine) தொல் கிரேக்கம் ἄκανθα (akantha), முள் (thorn) acanthion, acanthocyte, acanthoma, acanthulus
acous(io)- காதால் கேட்பது பற்றி, கேளொலி பற்றி (Of or reஇலத்தீன்g to [[wikt:Hearing (sense)|hearing])] கிரேக்கம் ἀκουστικός (acoustikos), கேட்பது பற்றி, கேளொலி பற்றி (of or for hearing) acoumeter, கேள்திறன் அளவி acoustician கேள்திறனியலார்
acr(o)- முடிவு, உச்சி (extremity, topmost) கிரேக்கம் ἄκρον (akron), மிக உயரத்தில், ஒரு புள்ளியில் இருந்து மிகத் தொலைவில் (highest or farthest point) Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis, acroposthia
-acusis (காதால்) கேட்டல் பற்றி (hearing) கிரேக்கம் ἀκουστικός (acoustikos), காதால் கேட்டல் பற்றி (of or for hearing) paracusis கேள்திறன் பிறழ்வு
-ad ஒன்றை நோக்கிய திசையில் (செல்லுதல்)toward, in the direction of dorsad (பின் நோக்கி)
ad- கூட்டுதல், ஒட்டுதல், ஒன்றை நோக்கி அடைய நகர்தல், அதிக (increase, adherence, motion toward, very) இலத்தீன் Adduction சேர்த்தல், கூட்டல்
aden(o)-, aden(i)- கட்டி, திரட்சி, தோடு; Of or relating to a gland தொல் கிரேக்கம் ἀδήν, ἀδέν- (adēn, aden-), an acorn (ஓக்கு மரத்தின் காய்); a gland Adenocarcinoma, adenology, adenotome, wikt:adenotyphus
adip(o)- கொழுப்பு, கொழுப்பிய; Of or relating to கொழுப்பு or fatty tissue இலத்தீன் (adeps, adip-), fat (கொழுப்பு) Adipocyte
adren(o)- அட்ரினல் சுரப்பி தொடர்பான; Of or relating to adrenal glands இலத்தீன் wikt:adrenal artery (அட்ரினல் நாளம், குழாய்)
-aemia (BrE) இரத்தம், குருதி சார்ந்த (நிலை); wikt:blood condition கிரேக்கம் ἀναιμία, without blood wikt:Anaemia (இரத்தசோகை)
aer(o)- wikt:காற்று, wikt:வளி; air, gas கிரேக்கம் ἀήρ, ἀέρος wikt:Aerosinusitis
aesthesio- (BrE) (தொடு, புலன்) உணர்வு; sensation கிரேக்கம் αἴσθησις wikt:Anesthesia (மயக்க நிலை, உணர்வு அற்ற நிலை)
-al (ஒன்றைப்) பற்றிய, -இய போன்ற பின்னொட்டு; pertaining to இலத்தீன் -alis abdominal
alb- வெண், வெள்ளையான, Denoting a white or pale color இலத்தீன் albus, white, வெண்] Albino வெள்ளை (நிறமான உயிரினம் முதலியன)
alge(si)- wikt:pain; வலி கிரேக்கம் ἄλγος Analgesic (வலிநீக்கி) (an+ algesic = இல்லாமை + வலி)
-algia pain; வலி கிரேக்கம் Myalgia
alg(i)o- pain, வலி கிரேக்கம் Myalgia
allo- வேறு, ஒன்னொன்று, மற்றது என்பதைக் குறிக்கும்; Denoting something as different, or as an addition தொல் கிரேக்கம் ἄλλος (allos), another, other; மற்றது, இன்னொன்று, வேறொன்று Alloantigen, allopathy
ambi- இருபக்கமும் (அமைந்த) என்பதைக் குறிக்கும்; Denoting something as positioned on both sides; Describing both of two இலத்தீன் (ambi-, ambo), both, on both sides; இருபக்கமும் Ambidextrous இருகைத்திறம் (வாய்ந்த)
amnio- (கருப்பை) பனிக்குடம் பற்றிய, Pertaining to the membranous fetal sac (amnion) கிரேக்கம் ἄμνιον Amniocentesis
amph-, amphi- இருபக்கமும்; on both sides கிரேக்கம் ἀμφί (amphi) Amphicrania, amphismela, amphomycin
an- இல்லா, அல், (எதிர்மறைச் சுட்டு முன்னொட்டு); not, without கிரேக்கம் Analgesia வலியில்லா (வலிநீக்கி)
ana- மீண்டும், திரும்பவும் வரும்; back, again, up கிரேக்கம் Anaplasia
an(o) anus, மலவாய், மலங்கழித்துளை இலத்தீன்
andr(o)- மாந்தன், மனிதன் பற்றிய; pertaining to a man கிரேக்கம் ἀνήρ, ἀνδρ- Andrology, android
angi(o)- இரத்தக் குழாய், குருதிக்குழாய்; blood vessel கிரேக்கம் ἀγγεῖον Angiogram
aniso- சமமில்லாத, ஈடாக இல்லாத, சீராக இல்லாத, மாறுபடும் (iso என்றால் சமம், ஈடு, ஒரே மதிப்பு, an என்பது இல்லாத, அற்ற என்னும் முன்னொட்டு); Describing something as unequal தொல் கிரேக்கம் ἄνῑσος (anīsos), unequal, சமமில்லா, ஈடில்லா, சீரொற்றுமை இல்லா Anisotropic, anisocytosis
ankyl(o)-, ancyl(o)- கொடு (கொடிய), வளைந்த; Denoting something as crooked or bent தொல் கிரேக்கம் ἀγκύλος (ankýlos), crooked, curved, கொடு (கொடிய), வளைந்த, Ankylosis
ante- முன்னே நிற்கும், எதிரே நிற்கும்; Describing something as positioned in front of another thing இலத்தீன் (āntē), before, in front of; முன்னே, எதிரே antepartum
anti- எதிர்ப்பான, முரண்பட்டு, மறுதலையாக; Describing something as 'against' or 'opposed to' another Ancient கிரேக்கம் αντι (anti), against, எதிராக (முரண்பட்டு, மறுப்பு, மறுதலையாக) Antibody, antipsychotic
apo- (ஒன்றிலிருந்து) பிரிந்து, (ஒன்றிலிருந்து) வந்த (தருவித்த); separated from, derived from தொல் கிரேக்கம் ἀπό Apoptosis
arch(i,e,o) முதல், தொடக்க (உருவான), first, primitive archinephron : first formed kidney முதலில் தோன்றிய சிறுநீரகம்
arsen(o)- ஆண் (தொடர்பான) ஆண் என்னும் வகையைக் குறிக்கும் உரிச்சொல்; Of or pertaining to a male; masculine கிரேக்கம் (arsein) ஆர்செனிக் - வலிமை மிகுந்த தனிமம்
arteri(o)- பொதுவாக குழாய், வழி; (நல் இரத்தக்) குழாய்; Of or pertaining to an wikt:artery தொல் கிரேக்கம் ἀρτηρία (artēría), a wind-pipe (காற்றுக்குழாய்), artery (used distinctly versus a vein) நல் இரத்தக்குழாய் Artery, Arteriole
arthr(o)- (கைகால்) மூட்டு, இணைப்பு பற்றிய Of or pertaining to the joints, limbs தொல் கிரேக்கம் αρθρος (arthros), a joint, limb; மூட்டு (கைகால் மூட்டு) Arthritis
articul(o)- இணைப்பு, joint இலத்தீன் articulum Articulation
-ary "பற்றிய" என்பதைக் குறிக்கும் பின்னொட்டு; pertaining to இலத்தீன் -arius bilary tract பித்தக்குழாய் (பற்றிய) குழாய், வழி.
-ase நொதி, நொதியம்; enzyme கிரேக்கம் διάστασις, division, பிரிவு, பகுப்பு Lactase
-asthenia வலுவிழப்பு; weakness கிரேக்கம், ἀσθένεια Myasthenia gravis, neurasthenia (நரம்புத் தளர்ச்சி)
atel(o) முழுமையடையாத, முழுச்சீர்மை பெறாத, முழுவளர்ச்சியடையாத; imperfect or incomplete development atelocardia : imperfect development of the heart; முழுவளர்ச்சி அடையாத இதயம்
ather(o)- கொழுப்புப்படிவு, மெதுமெதுப்பான படிவு; fatty deposit, Soft gruel-like deposit
-ation செயல், பணி, செய்முறைப்படி சார்ந்த, (ஒன்றைச்) செய்தல்; process இலத்தீன் Lubrication (உராய்வைக் குறைக்கும்) உயவு எண்ணெய் இடுதல்
atri(o)- அறை, இடம்; an atrium (esp. heart atrium) atrioventricular
aur(i)- காது, செவி பற்றிய; Of or pertaining to the ear இலத்தீன் (auris), the ear, காது, செவி Aural காது-செவி தொடர்பான
aut(o)- தான், தன், தானாக, self கிரேக்கம் αὐτο- Autoimmune (தன்னுடல் இயக்கமே எதிர்ப்பு/தடை உண்டாக்கும் நோய் பற்றியது தன்னெதிர்ப்பு நோய்)
aux(o)- பெருத்தல், அதிகப்படுதல், வளர்தல், கூடுதல்; increase; growth auxocardia : enlargement of the heart; இதயம் (cardia) பெருத்தல்
axill- அக்குள் பற்றிய; Of or pertaining to the armpit [uncommon as a prefix] இலத்தீன் (axilla), [[[wikt:armpit]], [[[wikt:அக்குள்]] Axilla
azo(to) நைதரசன் சேர்மம்; nitrogenous compound azothermia : raised temperature due to nitrogenous substances in blood, குருதியில் உள்ள நைதரசன் பொருள்களால் உடல் வெப்பம் கூடுதல்

B[தொகு]

முன்னொட்டு/பின்னொட்டு பொருள் முதல்மொழி, சொற்பிறப்பியல் எடுத்துக்காட்டுகள்
balano- ஆண்குறி மொட்டு பற்றிய; Of the glans penis or glans clitoridis கிரேக்கம் βάλανος - balanos, acorn, glans (கொட்டை வடிவான, திரண்ட) Balanitis
bas(o) (வேதியியல்) காரம்; base [(alkaline,the opposite of acid] ? ?
bi- இரும, இரண்டு, இரட்டை, இரணை; twice, double இலத்தீன் Binary, இரட்டை, இரும
bio- உயிர், உயிரிய, life தொல் கிரேக்கம் βίος :Biology, உயிரியல்
blast(o)- முளை, மொட்டு germ or bud கிரேக்கம் βλαστός Blastomere
blephar(o)- கண் இமை பற்றிய; Of or pertaining to the eyelid தொல் கிரேக்கம் βλέφαρον (blépharon), eyelid கண்ணிமை Blepharoplast
brachi(o)- கை, கிளை பற்றிய; Of or relating to the arm இலத்தீன் (brachium), தொல் கிரேக்கத்தில் இருந்து: βραχίων (brachiōn), arm, கை Brachium of inferior colliculus
brachy- சிறிய, குட்டையான; Indicating 'short' or less commonly 'little' தொல்கிரேக்கம் βραχύς (brachys), short, little, shallow, குட்டை, சிறிய, ஆழமற்ற brachycephalic
brady- மெல்ல, மெதுவாக, விரைவு குறைவாக 'slow' தொல் கிரேக்கம் βραδύς (bradys), slow, மெல்ல மெதுவாக, விரைவின்றி Bradycardia
bronch(i)- bronchus Bronchiolitis obliterans
bucc(o)- கன்னம் பற்றிய, கன்னக் கதுப்பு பற்றிய; Of or pertaining to the cheek இலத்தீன் (bucca), cheek, கன்னம், கன்னக்கதுப்பு Buccolabial
burs(o)- bursa (எலும்புகளுக்கு இடையே இருக்கும் நீர்மப் பை; fluid sac between the bones) இலத்தீன் Bursitis

C[தொகு]

முன்னொட்டு/பின்னொட்டு பொருள் முதல்மொழியும் சொற்பிறப்பியலும் எடுத்துக்காட்டுகள்
capill- மயிர், முடி பற்றிய; Of or pertaining to hair இலத்தீன் (capillus), hair, மயிர், முடி Capillus
capit- (முழுத்) தலை பற்றியது; Pertaining to the head (as a whole) இலத்தீன் (caput, capit-), the head, தலை Capitation
carcin(o)- cancer, நண்டு கிரேக்கம் καρκίνος (karkinos), crab, நண்டு Carcinoma
cardi(o)- இதயம், நெஞ்சாங்குலை பற்றிய, Of or pertaining to the heart தொல் கிரேக்கம் καρδία (kardía), heart, இதயம், நெஞ்சாங்குலை Cardiology, இதயவியல்
carp(o)- (கை) மணிக்கட்டு பற்றிய Of or pertaining to the wrist இலத்தீன் (carpus) < தொல் கிரேக்கம் καρπός (karpós), wrist; NOTE: This root should not be confused with the mirror root carp(o)- meaning fruit. இந்த வேர்ச்சொல் பழம் அல்லது கனி என்னும் பொருள்தரும் carp(o)- என்பதோடு குழப்பம் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும். Carpopedal
cata- கீழே, அடியே, down, under கிரேக்கம் κατά (kata) Cataract
-cele (பைபோல் அல்லது பிதுங்கித்) தொங்குதல், (கீழே) இறக்கம்; pouching, [[[wikt:hernia|hernia]] தொல் கிரேக்கம் κήλη (kēlē) Hydrocele
-centesis அறுவைசார்ந்த துணையிடல், (குத்தித்) துளையிடல்; surgical puncture for aspiration தொல் கிரேக்கம் κέντησις (kentēsis) Amniocentesis
cephal(o)- (முழுத்) தலை பற்றிய, Of or pertaining to the head (as a whole) தொல் கிரேக்கம் κεφαλή (képhalē), the head, தலை Cephalalgy
cerat(o)- (விலங்கு) கொம்பு பற்றிய/தொடர்பான; Of or pertaining to the cornu[disambiguation needed]; a horn தொல் கிரேக்கம் κέρας, κερατ- (kéras, kerat-), a horn, கொம்பு Ceratoid
cerebell(o)- சிறும்மூளை பற்றிய/தொடர்பான Of or pertaining to the cerebellum இலத்தீன் (cerebellum), little brain, சிறுமூளை Cerebellum
cerebr(o)- மூளை பற்றிய/தொடர்பான; Of or pertaining to the brain இலத்தீன் (cerebrum), brain, மூளை Cerebrology
cervic- கழுத்து பற்றிய/தொடர்பான; Of or pertaining to the neck, the cervix இலத்தீன் (cervix, cervīc-), neck, cervix, கழுத்து Cervicodorsal
chem(o)- வேதியியல், மருந்து; chemistry, drug கிரேக்கம் χημεία Chemotherapy
chir(o)-, cheir(o)- கை பற்றிய/தொடர்பான; Of or pertaining to the hand தொல் கிரேக்கம் χείρ, χειρο- (cheir, cheiro-), hand, கை Chiropractor
chlor(o)- பச்சை நிறம் குறிக்கும், Denoting a green color தொல் கிரேக்கம் χλωρός (chloros), green, yellow-green, பச்சை, பசும்மஞ்சள் Chlorophyll
chol(e)- பித்தம் பற்றிய/தொடர்புடைய; Of or pertaining to bile தொல் கிரேக்கம் χολή (cholē), bile, பித்தம் Cholaemia
cholecyst(o)- சிறுநீர்ப்பை பற்றிய/தொடர்பான; Of or pertaining to the gallbladder தொல் கிரேக்கம் χοληκύστις (cholēkýstis), gallbladder < χολή (cholē), bile, gall + κύστις (kýstis), bladder, சிறுநீர்ப்பை Cholecystectomy
chondr(i)o- குருத்தெலும்பு, குறுணை, குறுநொய், cartilage, gristle, granule, granular தொல் கிரேக்கம் χονδρός (chondros) Chondrocalcinosis
chrom(ato)- நிறம்; color தொல் கிரேக்கம் χρῶμα Hemochromatosis
-cidal, -cide கொல்லும், அழிக்கும்; killing, destroying இலத்தீன் bacteriocidal பாக்டீரியக்கொல்லி, நுண்ணுயிர்க்கொல்லி
cili- (கண்) இமைமுடி பற்றிய/தொடர்பான, நுண்மயிர்; Of or pertaining to the cilia, the eyelashes; eyelids < இலத்தீன் (cilium), eyelash; eyelid, (கண்) இமைமுடி, இமை Ciliary
circum- ஒன்றைச் சுற்றிக்கொண்டு, சூழ்ந்து இருப்பதைக் குறிக்கும்; Denoting something as 'around' another இலத்தீன் (circum), around, சுற்றிக்கொண்டு Circumcision
cis- இந்தப் பக்கத்தில், இப்பக்கத்தில்; on this side இலத்தீன் (cis)
clast உடைத்தல், முறித்தல், கலைத்தல்; break கிரேக்கம் κλαστός osteoclast
co- உடன், இணைந்து, துணையாக (இயங்கும்); with, together, in association இலத்தீன் coenzymes
col-, colo-, colono- colon, பெருங்குடல் ? wikt:Colonoscopy
colp(o)- பெண்குறி பற்றிய; Of or pertaining to the vagina தொல் கிரேக்கம் κόλπος (kólpos), bosom, womb; hollow, depth, மடி, குழி, ஆழத்தில் Colposcopy
com- உடன், இணைந்த, சேர்ந்து,; with, together இலத்தீன்
contra எதிராக, மறுதலையாக; against இலத்தீன் Contraindicate
cor- உடன், இணைந்த, சேர்ந்து; with, together இலத்தீன்
cor-, core-, coro- பாவை, கண்மணிப் பாவை பற்றிய; Of or pertaining to eye's pupil தொல் கிரேக்கம் κόρη (kórē), girl, doll; pupil of the eye, சிறுமி, பாவை Corectomy
cordi- இதயம், நெஞ்சாங்குலை சார்ந்த; Of or pertaining to the heart [Uncommon as a prefix] இலத்தீன் (cor, cordi-), heart, இதயம், நெஞ்சாங்குலை Commotio cordis
cornu- கொம்பு, கொம்புபோன்ற (உடல் பகுதிகளைக் குறிக்கும் பொழுது); Applied to processes and parts of the body describing them likened or similar to horns இலத்தீன் (cornū), horn, கொம்பு
coron(o)- (தலையில் அரசர்கள் அணியும்) முடி, மகுடம், கிரீடம் crown இலத்தீன் corōna (“garland, crown”) (சூழந்து அணியும் மாலை அல்லது முடி, மகுடம்)
cost(o)- விலா (எலும்பு) பற்றிய; Of or pertaining to the ribs இலத்தீன் (costa), rib, விலா Costochondral
cox- இடுப்பு, இடுப்பு எலும்பு இணைப்பு தொடர்பான; Of or relating to the hip, haunch, or hip-joint இலத்தீன் (coxa), hip, இடுப்பு Coxopodite
crani(o)- மண்டையோடு பற்றிய; Belonging or relating to the cranium இலத்தீன் (cranium) < தொல் கிரேக்கம் κρᾱνίον (krānion), the cranium, skull, bones enclosing the brain, மண்டையோடு Craniology
-crine சுரத்தல், (ஊற்றுபோல்) கசிதல்; to secrete εκκρίνει ecrine, சுரத்தல் Endocrine
cry(o)- (வெப்பநிலை குறைந்த) குளிர், cold கிரேக்கம் κρύος Cryoablation
cutane- தோல், skin இலத்தீன் cutis, தோல் Subcutaneous
cyan(o)- நீல, ஊதா நிறத்தைக் குறிக்கும்; Denotes a blue color Ancient கிரேக்கம் κύανος, κυάνεος (kýanos, kyáneos), blue, நீலம், ஊதா Cyanopsia
cycl- வட்டம், சுழற்சி; circle, cycle கிரேக்கம் κύκλος (kuklos), வட்டம், சுழற்சி
cyph(o)- வளைந்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கும்; கூன்; Denotes something as bent (uncommon as a prefix) தொல் கிரேக்கம் κυφός (kȳphós), bent, hunchback, வளைந்த, கூன்முதுகு Cyphosis
cyst(o)-, cyst(i)- சிறுநீர்ப்பை சார்ந்த; Of or pertaining to the urinary bladder தொல் கிரேக்கம் κύστις (kýstis); bladder, cyst, சிறுநீர்ப்பை Cystotomy
cyt(o)- cell, உயிரணு கிரேக்கம் κύτος உயிரணு Cytokine
-cyte cell, (மிகச்சிறிய பகுதி எனக்குறிக்கும்) அணு, உயிரணு, கண்ணறை கிரேக்கம் Leukocyte

D[தொகு]

முன்னொட்டு/பின்னொட்டு பொருள் முதல் மொழியும் சொற்பிறப்பியலும் எடுத்துக்காட்டுகள்
dacryo- கண்ணீர்; tear கிரேக்கம் δάκρυ
dactyl(o)- (கை, கால்) விரல் பற்றி/தொடர்பாக; Of or pertaining to a finger, toe Ancient கிரேக்கம் δάκτυλος (dáktylos), finger, toe; (கை, கால்) விரல் Dactylology
de- (ஒன்றில் இருந்து), விலகி, நீங்கி, நிறுத்தம்; away from, cessation இலத்தீன் de-
dent- (வாயில் உள்ள) பல் தொடர்பாக, Of or pertaining to teeth இலத்தீன் (dens, dentis), tooth, பல் Dentist
dermat(o)-, derm(o)- தோல் பற்றி/தொடர்பாக; Of or pertaining to the skin தொல் கிரேக்கம் δέρμα, δέρματ- (dérma, démat-), skin, human skin, தோல், மாந்த உடற்தோல் Dermatology
-desis ஒட்டியிருக்கு, சேர்ந்திருக்கும், பிணைந்திருக்கும், binding கிரேக்கம் δέσις (desis) arthrodesis
dextr(o)- வலம், வலப்புறம், வலப்பக்கம், right, on the right side இலத்தீன் dexter Dextrocardia
di- இரு, இரண்டு, ஈர்- ; two கிரேக்கம் δι- Diplopia
di- பிரிவு, விலகுதல்; apart, separation இலத்தீன்
dia- (கிரேக்கம் மொழிச்சொல் பொருளே) தொல் கிரேக்கம் διά (diá), through, during, across, இடையே, இடையூடாக Diacety
dif- பிரிவு, விலகல்; apart, separation இலத்தீன்
digit- விரல் பற்ற்ய/தொடர்பான; Of or pertaining to the finger [rare as a root] இலத்தீன் (digitus), finger, toe (கை, கால்) விரல் Digit - விரல்
-dipsia தாகம், நா வறட்சி உணர்வு; suffix meaning "(condition of) thirst"' polydipsia hydroadipsia, oligodipsia
dis- பிரிவு, பிரித்தெடு, விலக்கு, நீக்கு; separation, taking apart இலத்தீன் dis- Dissection
dors(o)-, dors(i)- முதுகு, முதுகுப்புறம் பற்றி/தொடர்பாக; Of or pertaining to the back இலத்தீன் (dorsum), back, முதுகு dorsal, Dorsocephalad
duodeno- பன்னிரண்டு -duodenum, twelve:முன் குடல் (ஏறத்தாழ 12 அங்குலம் நீளமுடையது) இது இரைப்பையோடு இணைவது; upper part of the small intestine (twelve inches long on average), connects to the stomach இலத்தீன் duodeni, பன்னிரண்டு Duodenal atresia
dynam(o)- விசை, ஆற்றல், திறன்; force, energy, power கிரேக்கம் δύναμις (dunamis)
-dynia வலி; pain Vulvodynia
dys- கெட்ட, கடினமான, பழுதுடைய; bad, difficult கிரேக்கம் δυσ- Dysphagia, dysphasia

E[தொகு]

முன்னொட்டு/பின்னொட்டு பொருள் முதல்மொழியும் சொற்பிறப்பியலும் எடுத்துக்காட்டுகள்
-eal (ஒன்றைப்) பற்றி என்னும் பின்னொட்டு; pertaining to இலத்தீன்
ec- வெளியே, புறாத்தே; விலகிச் செல்வது; out, away கிரேக்கம் ἐκ- (ek-)
ect(o)- புறத்தே, வெளியே, வெளிப்புறமாக; outer, outside கிரேக்கம் ἐκτός Ectopic pregnancy (கருப்பைக்கு வெளியே கருவுறுதல்)
-ectasis, -ectasia விரிவடைதல்; பெரிதாதல்; expansion, dilation தொல் கிரேக்கம் ἔκτασις Bronchiectasis, Telangiectasia
-ectomy ஓர் உறுப்பை அறுவை மருத்துவப்படி அறுத்து நீக்கல்; Denotes a surgical operation or removal of a body part. Resection, excision தொல் கிரேக்கம் ἐκτομή (ectomē), excision, அறுத்தெடுத்தல் wikt:Mastectomy, மார்பகநீக்கம்
-emesis வாந்தி எடுக்கும் நிலை; wikt:vomiting condition கிரேக்கம் ἕμεσις wikt:Hematemesis இரத்த வாந்தி (haima (இரத்தம்) + emesis (வாந்தி))
-emia iஇரத்த (நிலைமை) blood condition (AmE) கிரேக்கம் ἀν-αιμία, without blood, இரத்த இல்லாமல் , (இரத்தம் மிகக் குறைந்து இருத்தல்) wikt:Anemia இரத்த சோகை (இரத்தம் குன்றி இருத்தல்)
encephal(o)- மூளை மற்றி/தொடர்பாக,; "Cerebro" என்பதையும் பார்க்கவும்; Of or pertaining to the brain. Also see Cerebro. தொல் கிரேக்கம் ἐγκέφαλος (enképhalos), the brain, மூளை wikt:Encephalogram மூளைப்படம் (1. மூளையின் ஊடுகதிர்ப்படம்; 2. மூளையின் மின்னலைப்படம்)
endo- உள், உள்ளே, உள்ளக எனக் குறிக்கும் சொல்; Denotes something as 'inside' or 'within' தொல் கிரேக்கம் ἐνδο- (endo-), inside, internal, உள், உள்ளே, உள்ளக wikt:Endocrinology (நாளமில்லாமல் உள்ளே (endo, ἔνδον) பிரித்து(krīnō, κρῑνω) இரத்தத்தோடு பொருளைக் கலக்கும் சுரப்பிகளியல் ; நாளமில்லாசுரப்பியியல், wikt:Endospore உள்ளுறங்கு முளைக்கரு
eosin(o)- சிவப்பு, சே ( = சிவப்பு); Red ஈயோசின் (Eosin) என்பது விடியற்காலைச் செவ்வானத்தைக் குறிக்கும் கிரேக்கக் கடவுளின் பெயரில் இருந்து வந்தது Eosin comes from Eos, the Greek word for 'dawn' and the name of the Greek Goddess of the Dawn. wikt:Eosinophil granulocyte - செஞ்சாய விரும்பிக் குறுணைவெள்ளணு ("eosin" -ஈயோசின்என்பது சிவப்புச் சாயம்)
enter(o)- சிறுகுடல் பற்றி, சிறுகுடல் சார்ந்த தொல் கிரேக்கம் ἔντερον (énteron), சிறுடகுடல், intestine wikt:Gastroenterology இரைப்பைக்குடலியல்
epi- கிரேக்கம்; (ஒன்றின்) மீது, மேலே தொல் கிரேக்கம் ἐπι- (epi-), before, upon, on, outside, outside of, (ஒன்றின்) மீது, மேலே, wikt:Epistaxis மூக்குkக்குருதிக்கசிவு epi = மேல் என்பது மூக்கைக் குறிக்கின்றது இங்கே; staxis < στάζω (stazo) = ஒழுகு, சிந்து, wikt:epicardium இதயப்புறவுறை, wikt:episclera கண்வெண்மணி மேலுறை, wikt:epidural கடினமேலுறை
episi(o)- ஆண்குறிப்பகுதி, பெண்குறிப்பகுதியைச் சார்ந்த; பால்குறிப்பகுதியைச் சார்ந்த தொல் கிரேக்கம் ἐπίσιον- (epísion), ஆண்குறிப்பகுதி, பெண்குறிப்பகுதியைச் சார்ந்த; பால்குறிப்பகுதியைச் சார்ந்த wikt:Episiotomy
erythr(o)- சிவப்பு நிறத்தைக் குறிக்கும் தொல் கிரேக்கம் ἐρυθρός (erythros) (எரித்ரோசு), சிவப்பு Erythrocyte (குருதி சிவப்பணு)
-esophageal, -esophago உணவுக்குழாய் கிரேக்கம் οἰσοφάγος
esthesio- உணர்வு கிரேக்கம் αἴσθησις
eu- நல்ல, மெய்யான, புதிய கிரேக்கம் Eukaryote
ex- புற, வெளி இலத்தீன் Exophthalmos
exo- Denotes something as 'outside' another தொல் கிரேக்கம் ἐξω- (exo-), புற, வெளியே, Exoskeleton (புற உறுதிச்சட்டகம்)
extra- வெளி, வெளியேயுள்ள இலத்தீன் Extradural hematoma

F[தொகு]

முன்னொட்டு/பின்னொட்டு பொருள் முதல்மொழியும் சொற்பிறப்பியலும் எடுத்துக்காட்டு(கள்)
faci(o)- முகம் பற்றிய, முகம் சார்ந்த இலத்தீன் (faciēs), முகம், முன் தோற்றம் Facioplegic
fibr(o) நார் Fibroblast
filli- நுண்ணிழை, மெல்லிழை, மயிர், நுண்மயிர் போன்ற
-form, -iform "உருவம் அல்லது வடிவம் கொண்ட" என்ற பொருளில் உரிச்சொல்லாக, பெயரடையாகப் பயன்[படுகின்றது' இலத்தீன் (forma), உருவம்,, வடிவம் Cuneiform (வெட்டுளிக் குறியெழுத்து)
fossa உள்ளீடற்ற, அல்லது உட்துளை உடைய, குழியுடைய, உட்புழை உடைய இலத்தீன் (fossa), குழி, பள்ளம் fossa ovalis[disambiguation needed]
front- நெற்றி, நெற்றியைச் சார்ந்த இலத்தீன் (frōns, front-), நெற்றி, முன் (முன் = நெற்றி) [wikt:[FrontonasalFrontonasa]]

G[தொகு]

முன்னொட்டு/பின்னொட்டு பொருள் முதல்மொழியும் சொற்பிறப்பியலும் எடுத்துக்காட்டு(கள்)
galact(o)- பால் கிரேக்கம் γάλα, γαλακτ- Galactorrhea (பால்சொரிவு நோய்)
gastr(o)- வயிறு, இரைப்பை சார்ந்த தொல் கிரேக்கம் γαστήρ (gastēr), γαστρ-, இரைப்பை, வயிறு Gastric bypass (வயிற்று மாற்றறுவை)
-gen (1) ஒன்றில் இருந்து "பிறந்த", "தோன்றிய" (2) ஒன்றின் வகையைச் சார்ந்த என்னும் குறிப்பு தொல் கிரேக்கம் -γενής (-genēs) < γεν-νάειν (gen-náein), (ஒன்றில் இருந்து) பிறந்த (1) Endogen; (2) Heterogenous
-genic ஒன்றில் இருந்து "பிறந்த", "தோன்றிய", ஒன்றை உருவாக்கும், தோற்றுவிக்கும் என்னும் பொருளைச் சுட்டும்; Formative, pertaining to producing கிரேக்கம் மாரடைப்பு Cardiogenic shock
genu- முழங்கால் முட்டு சார்ந்த; Of or pertaining to the knee இலத்தீன் (genū), முழங்கால் முட்டு knee Genu valgum
gingiv- (பல்லின்) ஈறு தொடர்பான; Of or pertaining to the gums இலத்தீன் (gingīva), ஈறு; gum ஈறழற்சி Gingivitis
glauc(o)- Denoting a grey or bluish-grey colour Ancient Greek γλαυκός (glaukos), grey, bluish-grey கண் அழுத்த நோய்
gloss(o)-, glott(o)- Of or pertaining to the tongue Ancient Greek γλῶσσα, γλῶττα (glōssa, glōtta), tongue மொழியியல்
gluco- குளூக்கோசு (glucose) கிரேக்கம் γλυκός, இனிப்பு Glucocorticoid
glyco- சீனி சர்க்கரைச் சிதைவு
gnath(o)- Of or pertaining to the jaw Ancient Greek γνάθος (gnáthos), jaw Gnathodynamometer
-gnosis knowledge Greek diagnosis, prognosis
gon(o)- seed, semen; also, reproductive Ancient Greek γόνος கொணோறியா
-gram, -gramme record or picture Greek γράμμα (gramma) குருதிக் குழாய் வரைவி
-graph instrument used to record data or picture Ancient Greek -γραφία (-graphía), written, drawn, graphic interpretation இதய துடிப்பலைஅளவி
-graphy process of recording குருதிக் குழாய் வரைவி
gyn(aec)o- (BrE), gyn(ec)o- (AmE) woman Greek γυνή, γυναικ- ஆண் முலை வீக்கம்

H[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
halluc- to wander in mind Classical Latin to wander in mind Hallucinosis
hemat-, haemato- (haem-, hem-) Of or pertaining to blood Latin (hæma) < Ancient Greek αἵμα, αἱματ- (haima, haimat-), blood Hematology, older form Haematology
hema or hemo- blood (AmE) Greek குருதியியல் புற்றுநோய்கள்
hemangi or hemangio- blood vessels
hemi- one-half Ancient Greek ἡμι- (hēmi-), "half" Cerebral hemisphere
hepat- (hepatic-) Of or pertaining to the liver Ancient Greek ἥπαρ, ἡπατο- (hēpar, hēpato-), the liver Hepatology
heter(o)- Denotes something as 'the other' (of two), as an addition, or different Ancient Greek ἕτερος (héteros), the other (of two), another; different Heterogeneous
hidr(o)- வியர்வை Greek ἱδρωτ- உள்ளங்கை, பாத கசிவுநோய்
hist(o)-, histio- tissue Greek ἱστός இழையவியல்
home(o)- similar Ancient Greek ὅμοιος (homoios) ஓமியோபதி
hom(o)- Denotes something as 'the same' as another or common Ancient Greek ὁμο- (homo-), the same, common தற்பால்சேர்க்கை
humer(o)- Of or pertaining to the shoulder (or [rarely] the upper arm) Incorrect Etymology < Latin (umerus), shoulder Humerus
hydr(o)- water Greek ὕδωρ Hydrophobe
hyper- Denotes something as 'extreme' or 'beyond normal' Ancient Greek ὑπέρ (hyper), over, above; beyond, to the extreme உயர் இரத்த அழுத்தம்
hyp(o)- Denotes something as 'below normal' Ancient Greek ὑπ(ο)- (hypo-), below, under Hypovolemia,
hyster(o)- Of or pertaining to the womb, the uterus Ancient Greek ὑστέρα (hystéra), womb கருப்பை நீக்க அறுவை சிகிச்சை

I[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
-i-asis condition Greek -ίασις Mydriasis
iatr(o)- Of or pertaining to medicine, or a physician [uncommon as a prefix; common as as suffix, see -iatry] Ancient Greek ἰᾱτρός (iātrós), healer, physician Iatrochemistry
-iatry Denotes a field in medicine of a certain body component Ancient Greek ἰᾱτρός (iātrós), healer, physician Podiatry, உளநோய் மருத்துவம்
-ic pertaining to Greek -ικός (-ikos) Hepatic artery[disambiguation needed]
-icle small Latin Ovarian follicle
-ics organized knowledge, treatment Latin -ica < Greek < -ικά மகப்பேறியல்
idio- self, one's own Greek ἴδιος, idios, "one's own" மூலமறியா தான்தோன்றி
ileo- ileum Greek ἰλεός Ileocecal valve
infra- below Latin Infrahyoid muscles
inter- between, among Latin Interarticular ligament
intra- within Latin Intracranial hemorrhage
ipsi- same Latin Ipsilateral hemiparesis
irid(o)- iris Greek ἴρις Iridectomy
ischio- Of or pertaining to the ischium, the hip-joint Ancient Greek ἰσχιόν (ischión), hip-joint, ischium Ischioanal fossa
-ism condition, disease Dwarfism
-ismus spasm, contraction Greek -ισμός Hemiballismus
iso- Denoting something as being 'equal' Ancient Greek ἴσος (ísos), equal Isotonic[disambiguation needed]
-ist one who specializes in Greek -ιστής (-istes) நோயியல்
-ite the nature of, resembling Greek -ίτης இருபாலுயிரி
-itis அழற்சி அடிநா அழற்சி
-ium structure, tissue pericardium
isch- Restriction Greek ἴσχω Ischemia

K[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
kal/i potassium
karyo- nucleus Greek κάρυον, "nut" மெய்க்கருவுயிரி
kerat(o)- விழிப்படலம் (eye or skin) Greek Keratoscope
kin(e)-, kin(o), kinesi(o)- movement Greek κινέω Kinesthesia
koil(o)- hollow Greek κοῖλος (koilos) Koilocyte
kyph(o)- humped Greek κυφός Kyphoscoliosis

L[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
labi(o)- Of or pertaining to the lip Latin (labium), lip இதழ்பல் மெய்
lacrim(o)- tear Latin Lacrimal canaliculi
lact(i)-, lact(o) milk Latin Lactation
lapar(o)- Of or pertaining to the abdomen-wall, flank Ancient Greek λαπάρᾱ (lapárā), flank Laparotomy
laryng(o)- Of or pertaining to the குரல்வளை, the lower throat cavity where the voice box is Ancient Greek λάρυγξ, λαρυγγ- (lárynx, laryng-), throat, gullet குரல்வளை
latero- lateral Latin Lateral pectoral nerve
lei(o)- smooth Greek λεῖος Leiomyoma
-lepsis, -lepsy attack, seizure Greek λῆψις கால்-கை வலிப்பு, narcolepsy
lept(o)- light, slender Greek λεπτός (leptos)
leuc(o)-, leuk(o)- Denoting a white color Ancient Greek λευκός (leukos), white, bright வெண்குருதியணு
lingu(a)-, lingu(o)- Of or pertaining to the tongue Latin (lingua), tongue மொழியியல்
lip(o)- fat Greek λίπος கொழுப்புறிஞ்சல்
lith(o)- stone, calculus Greek λίθος Lithotripsy
log(o)- speech Greek λόγος
-logist Denotes someone who studies a certain field: _____-logy Ancient Greek λογιστής (logistēs), studier, practitioner புற்றுநோயியல், நோயியல்
-logy Denotes the academic study or practice of a certain field; The study of Ancient Greek λόγoς (logos) study hematology, urology
lymph(o)- lymph Greek λέμφος, λύμφη Lymphedema
lys(o)-, -lytic dissolution Greek இலைசோசோம்
-lysis Destruction, separation Greek λύσις Paralysis

M[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
macr(o)- large, long Greek μακρός பெருவிழுங்கி
-malacia softening Greek μαλακία Osteomalacia
mamm(o)- Of or pertaining to the breast Latin (mamma), breast; udder முலை ஊடுகதிர்ப்படச் சோதனை
mammill(o)- Of or pertaining to the nipple Latin (mammilla), nipple
manu- Of or pertaining to the hand Latin (manus), hand உற்பத்தி
mast(o)- Of or pertaining to the breast Ancient Greek μαστός (mastós), breast, women's breast; man's pectoral muscle முலை நீக்க அறுவை சிகிச்சை
meg(a)-, megal(o)-, -megaly enlargement Greek μέγας Splenomegaly
melan(o)- black color Ancient Greek μέλας, μελανο- (melas, melano-), black; dark மெலானின்
melos extremity Ancient Greek μέλος erythromelalgia
mening(o)- membrane Greek μῆνιγξ, μηνιγγ- மூளையுறை அழற்சி
mero- part Greek μέρος (meros), part merocrine, meroblastic
mes(o)- middle Ancient Greek μέσος (mesos), "middle" Mesoderm
meta- after, behind Greek μετά Metacarpus
-meter instrument used to measure or count Greek μέτρον இரத்த அழுத்த மானி
-metry process of measuring Greek -μετρία பார்வை அளவையியல்
metr(o)- Pertaining to conditions or instruments of the uterus Ancient Greek μήτρᾱ (mētrā), womb, uterus Metrorrhagia
micro- denoting something as small, or relating to smallness Ancient Greek μικρός (mikros), small நுண்நோக்கி
mon(o)- single Greek μονός Infectious mononucleosis
morph(o)- form, shape Greek μορφή Morphology
muscul(o)- தசை Latin Musculoskeletal system
my(o)- Of or relating to தசை Ancient Greek μῦς, μυ- (mys, my-), muscle; mouse; mussel Myoblast
myc(o)- பூஞ்சை Greek μύκης, μυκητ- நகச்சொத்தை
myel(o)- Of or relating to எலும்பு மச்சை Ancient Greek μυελόν (myelon), marrow; bone-marrow Myeloblast
myring(o)- eardrum Latin myringa Myringotomy
myx(o)- mucus Greek μύξα Myxoma

N[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
narc(o)- numb, sleep Greek νάρκη narcolepsy
nas(o)- Of or pertaining to the nose Latin (nāsum), nose nasal
necr(o)- death Greek νεκρός Necrotizing fasciitis
neo- new Greek νέος Neoplasm
nephr(o)- Of or pertaining to the kidney Ancient Greek νεφρός (nephrós), kidney சிறுநீரகவியல்
nerv- Of or pertaining to nerves and the நரம்புத் தொகுதி [Uncommon as a root: neuro- mostly always used] Latin (nervus), tendon; nerve; Cognate with the Greek νευρον (neuron) (see below) நரம்பு
neur(i)-, neur(o)- Of or pertaining to nerves and the நரம்புத் தொகுதி Ancient Greek νεῦρον (neuron), tendon, sinew; nerve Neurofibromatosis
normo- normal Latin Normocapnia

O[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
ocul(o)- Of or pertaining to the eye Latin (oculus), the eye Oculist
odont(o)- Of or pertaining to teeth Ancient Greek ὀδούς, ὀδοντ- (odoús, odont-), tooth orthodontist
odyn(o)- pain Greek ὀδύνη stomatodynia
-oesophageal, oesophago- (BrE) gullet Greek οἰσοφάγος
-oid resemblance to Greek -οειδής Sarcoidosis
ole small or little Latin
olig(o)- Denoting something as 'having little, having few' Ancient Greek ὀλίγος (oligos), few Oligotrophy
om(o)- Of or pertaining to the shoulder Ancient Greek ὠμός (ōmos), shoulder Omoplate
-oma (singular), -omata (plural) tumor, mass, collection Greek -ωμα Sarcoma, அயல் திசுக்கட்டி
omphal(o)- Of or pertaining to the navel, the umbilicus Ancient Greek ὀμφαλός (omphalós), navel, belly-button Omphalotomy
onco- tumor, bulk, volume Greek ὄγκος புற்றுநோயியல்
onych(o)- Of or pertaining to the nail (of a finger or toe) Ancient Greek < ὄνυξ, ὀνυχο- (ónyx, ónycho-), nail; claw; talon நகம் கடித்தல்
oo- Of or pertaining to the an egg, a woman's egg, the ovum Ancient Greek ᾠόν, ᾠο- (ōón, ōo-), egg, ovum Oogenesis
oophor(o)- Of or pertaining to the woman's ovary Neoclassical Greek ᾠοφόρον (ōophóron), ovary, egg-bearing Oophorectomy
ophthalm(o)- Of or pertaining to the eye Ancient Greek ὀφθαλμός (ophthalmós), the eye Ophthalmology
optic(o)- Of or relating to chemical properties of the eye Middle French (optique) < Greek ὀπτικός (optikós); Cognate with Latin oculus, relating to the eye Opticochemical
or(o)- Of or pertaining to the mouth Latin (ōs, or-), mouth Oral
orchi(o)-, orchid(o)-, orch(o)- விந்தகம் Greek ὀρχις (orkhis, orkhi-) Orchiectomy, Orchidectomy
orth(o)- Denoting something as straight or correct Ancient Greek ὀρθός (orthos), straight, correct, normal Orthodontist
-osis a condition, disease or increase Greek -ωσις Harlequin type ichthyosis, Psychosis, எலும்புப்புரை
osseo- bony Latin
ossi- எலும்பு Latin Peripheral ossifying fibroma
ost(e)-, oste(o)- bone Greek ὀστέον எலும்புப்புரை
ot(o)- Of or pertaining to the ear Ancient Greek οὖς, ὠτ- (ous, ōt-), the ear Otopathy
-ous pertaining to Latin -osus
ovari(o)- Of or pertaining to the ovaries Latin (ōvarium), ovary Ovariectomy
ovo-, ovi-, ov- Of or pertaining to the eggs, the ovum Latin (ōvum), egg, ovum Ovogenesis
oxo- addition of ஆக்சிசன் Greek ὀξύς
oxy- sharp, காடி, acute, oxygen Greek ὀξύς

P[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
pachy- thick Greek παχύς pachyderma
palpebr- Of or pertaining to the eyelid [uncommon as a root] Latin (palpebra), eyelid Palpebra
pan-, pant(o)- Denoting something as 'complete' or containing 'everything' Ancient Greek πᾶς, παν- (pas, pan-), all, every panophobia, panopticon
papill- Of or pertaining to the nipple (of the chest/breast) Latin (papilla), nipple; dimunitive of papula (see below) Papillitis
papul(o)- Indicates papulosity, a small elevation or swelling in the skin, a pimple, swelling Latin (papula), pimple, pustle; a small elevation or swelling in the skin Papulation
para- alongside of, abnormal Ancient Greek παρά (para)
-paresis slight paralysis Greek πάρεσις hemiparesis
parvo- small Latin parvus Parvovirus
path(o)- disease Greek πάθος நோயியல்
-pathy Denotes (with a negative sense) a disease, or disorder Ancient Greek πάθος (pathos), suffering, accident sociopathy, neuropathy
ped-, -ped-, -pes Of or pertaining to the foot; -footed Latin pēs, pēd-, foot Pedoscope
pelv(i)-, pelv(o)- hip bone Latin இடுப்பு வளையம்
-penia deficiency Greek πενία எலும்புத் திண்மக் குறை
peo- Of or pertaining to the penis Greek πέος (peos) Peotomy
-pepsia Denotes something relating to digestion, or the digestive tract. Ancient Greek πεπτός (peptós) cooked, digested < πέσσω (péssō) I boil, cook; digest செரியாமை
per- through Latin
peri- Denoting something with a position 'surrounding' or 'around' another Ancient Greek περί (peri), around Periodontal
-pexy fixation Greek πῆξις Nephropexy
phaco- lens-shaped Greek φακός phacolysis, phacometer, phacoscotoma
-phage, -phagia Forms terms denoting conditions relating to eating or ingestion Ancient Greek φαγία (phagía) eating < φαγεῖν (phagein) to eat Sarcophagia
-phago- eating, devouring Greek -φάγος தின்குழியம்
phagist-: Forms nouns that denote a person who 'feeds on' the first element or part of the word Ancient Greek φαγιστής (phagistēs) eater; see -phagia Lotophagi
-phagy Forms nouns that denotes 'feeding on' the first element or part of the word Ancient Greek φαγία (phagia) eating; see -phagia Anthropophagy[disambiguation needed]
phallo- phallus Greek φαλλός (phallos) Aphallia
pharmaco- drug, medication Greek φάρμακον pharmacology
pharyng(o)- Of or pertaining to the pharynx, the upper throat cavity Ancient Greek φάρυγξ, φαρυγγ- (phárynx, pháryng-), throat, windpipe; chasm Pharyngitis, Pharyngoscopy
-phil(ia) attraction for Greek φιλία ஈமோஃபீலியா
phleb(o)- Of or pertaining to the (blood) veins, a vein Ancient Greek φλέψ, φλεβ- (phleps, phlebo-), blood-vessel, vein Phlebography, Phlebotomy
-phobia exaggerated fear, sensitivity Greek φόβος arachnophobia
phon(o)- sound Greek φωνή phonograph, symphony
phos- Of or pertaining to light or its chemical properties, now historic and used rarely. See the common root phot(o)- below. Ancient Greek φῶς, φωτ- (phōs, phōt-), light ஒளிப்போலி
phot(o)- Of or pertaining to light Ancient Greek φῶς, φωτ- (phōs, phōt-), light Photopathy
piri- Pear Latin pirum, pear Piriformis
phren(i)-, phren(o)-, phrenico the mind Greek φρήν, φρεν- Phrenic nerve, மனப்பித்து, diaphragm
-plasia formation, development Greek πλάσις எலும்பு வளர்ச்சிக் குறை
-plasty surgical repair, reconstruction Greek πλαστός rhinoplasty
-plegia paralysis Greek πληγή paraplegia
pleio- more, excessive, multiple Greek pleion pleiomorphism
pleur(o)-, pleur(a) Of or pertaining to the ribs Latin (pleura) from Ancient Greek πλευρόν (pleurón), rib, side of the body Pleurogenous
-plexy stroke or seizure Greek πλῆξις Cataplexy
pneum(o)- Of or pertaining to the lungs Ancient Greek πνεύμων, πνευμον- (pneumōn, pneumon-), lung < πνεῦμα (pneuma), wind, spirit Pneumonocyte, நுரையீரல் அழற்சி
pneumat(o)- air, lung Ancient Greek
pod-, -pod-, -pus Of or pertaining to the foot, -footed Ancient Greek πούς, ποδ- (poús, pod-), foot Podiatry
-poiesis production hematopoiesis
polio- Denoting a grey color Ancient Greek πολιός (poliós), grey இளம்பிள்ளை வாதம்
poly- Denotes a 'plurality' of something Ancient Greek πολυς (polys), much, many Polymyositis
por(o)- pore, porous
porphyr(o)- Denotes a purple color Ancient Greek πορπύρα (porphýra), purple Porphyroblast
post- Denotes something as 'after' or 'behind' another Latin (post), after, behind Postoperation, பிணக்கூறு ஆய்வு
pre- Denotes something as 'before' another (in [physical] position or time) Medieval Latin (pre-) < (Classical) Latin (præ), before, in front of Prematurity[disambiguation needed]
presby(o)- old age Greek மூப்புப்பார்வை
prim- Denotes something as 'first' or 'most-important' Latin prīmus, first, most important Primary
pro- Denotes something as 'before' another (in [physical] position or time) Ancient Greek προ (pro), before, in front of Procephalic
proct(o)- மலவாய், rectum proctology
prosop(o)- முகம் Greek (prosopon), face, mask Prosopagnosia
prot(o)- Denotes something as 'first' or 'most important' Ancient Greek πρωτος (prōtos), first; principal, most important Protoneuron
pseud(o)- Denotes something false or fake Ancient Greek
psych(e)-, psych(o) Of or pertaining to the mind Ancient Greek ψυχή (psyché), breath, life, soul உளவியல், psychiatry
pterygo- Pertaining to a wing Greek Lateral pterygoid plate
psor- Itching காளாஞ்சகப்படை
-ptosis falling, drooping, downward placement, prolapse உயிரணு தன்மடிவு
-ptysis (a spitting), spitting, hemoptysis, the spitting of blood derived from the lungs or bronchial tubes hemoptysis
pulmon-, pulmo- Of or relating to the நுரையீரல். Latin (pulmo, pulmōn-, usually used in plural), a lung pulmonary
pyel(o)- இடுப்பு வளையம் Ancient Greek (pyelos) Pyelonephritis
pyo- சீழ் Greek πύον Pyometra
pyro- காய்ச்சல் Greek πῦρ, πυρετός காய்ச்சலடக்கி

Q[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
quadr(i)- four Latin quadriceps

R[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
radio- radiation Latin radiowave
re- again, backward Latin relapse
rect(o)- rectum Latin
ren(o)- Of or pertaining to the kidney Latin (rēnes), kidney சிறுநீரகம்
reticul(o)- net Latin reticulocyte
retro- backward, behind Latin retroversion, retroverted
rhabd(o)- rod shaped, striated Greek ῥάβδος rhabdomyolysis
rhachi(o)- spine Greek ῥάχις rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
rhin(o)- Of or pertaining to the nose Ancient Greek ῥίς, ῥῑνο- (rhīs, rhīno-), nose மூக்குக் கொம்பன், rhinoplasty
rhod(o)- Denoting a rose-red color Ancient Greek ῥόδον (rhódon), rose சிவப்புப் பாசி
-rrhage burst forth Greek -ρραγία குருதிப்பெருக்கு
-rrhagia rapid flow of blood Greek -ρραγία
-rrhaphy surgical suturing Greek ῥαφή
-rrhea (AmE) flowing, discharge Greek -ρροια Galactorrhea, வயிற்றுப்போக்கு
-rrhexis rupture Greek ῥῆξις
-rrhoea (BrE) flowing, discharge Greek -ρροια வயிற்றுப்போக்கு
rubr(o)- Of or pertaining to the red nucleus of the brain Latin (ruber), red Rubrospinal

S[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
salping(o)- Of or pertaining to the fallopian tubes Ancient Greek σάλπιγξ, σαλπιγγ-, (sálpinx, salpingo-) trumpet (literally) Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
sangui-, sanguine- Of or pertaining to blood Latin (sanguis, sanguin-), blood Sanguine
sarco- muscular, fleshlike Greek σάρξ, σαρκ- sarcoma
schist(o)- split, cleft Greek σχιστός (schistos)
schiz(o)- Denoting something 'split' or 'double-sided' Ancient Greek σχιζω; Irregular formation of the verb σχίζειν (schizein), to cut, split மனப்பித்து
scler(o)- hardness Greek σκληρός தமனிக்கூழ்மைத் தடிப்பு
-sclerosis hardening of the skin Greek தண்டுவட மரப்பு நோய்
scoli(o)- twisted Greek σκολιός (skolios) ஸ்கோலியோசிஸ்
-scope instrument for viewing Greek -σκόπος இதயத்துடிப்பு மானி
-scopy use of instrument for viewing Greek -σκοπία உள்நோக்கியியல்
semi- one-half, partly Latin
sial(o)- உமிழ்நீர், உமிழ்நீர்ச் சுரப்பி Greek σίαλος (sialos) sialagogue
sigmoid(o)- sigmoid, sigmoid colon Greek σιγμοειδής
sinistr(o)- left, left side Latin
sinus- Of or pertaining to the sinus Latin (sinus), a curve, bend, bay புரையழற்சி
sito- food, grain Greek σῖτος
somat(o)-, somatico- body, bodily Greek σῶμα
spasmo- spasm Greek σπασμός Spasmodic dysphonia
sperma-, spermo-, spermato- விந்துப் பாய்மம், spermatozoa Greek σπέρμα (sperma) Spermatogenesis
splanchn(i)-, splanchn(o)- உள்ளுறுப்பு Greek σπλάγχνον
splen(o)- மண்ணீரல் Greek σπλήν, σπλην- Splenectomy
spondyl(o)- Of or pertaining to the spine, the vertebra Greek σπόνδυλος / σφόνδυλος, (spóndylos / sphóndylos), the spine Spondylitis
squamos(o)- Denoting something as 'full of scales' or 'scaly' Latin (sqāmōsus), full of scales; scaly Squama[disambiguation needed]
-stasis stop, stand Greek στάσις
-staxis dripping, trickling Greek στακτός
sten(o)- Denoting something as 'narrow in shape' or pertaining to narrow-ness Ancient Greek στενός (stenos), narrow; short Stenography
-stenosis abnormal narrowing in a blood vessel or other tubular organ or structure Ancient Greek στενός (stenos), narrow; short Stenosis, Restenosis
steth(o)- Of or pertaining to the upper chest, chest, the area above the breast and under the neck Ancient Greek στῆθος (stēthos), chest, cuirass இதயத்துடிப்பு மானி
stheno- strength, force, power Greek σθένος
stom(a) mouth Greek στόμα stomatognathic system
stomat(o)- Of or pertaining to the mouth Ancient Greek στόμα, στοματ- (stóma, stomat-), mouth Stomatogastric
-stomy creation of an opening Greek -στομία colostomy
sub- beneath Latin subcutaneous tissue
super- in excess, above, superior Latin superior vena cava
supra- above, excessive Latin supraorbital vein
sy, syl-, sym-, syn-, sys- Indicates similarity, likeness, or being together; Assimilates before some consonants: before l to syl-, s to sys-, before a labial consonant to sym-. Ancient Greek συν- (syn), with, together Synalgia, Synesthesia, Syssarcosis

T[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
tachy- Denoting something as fast, irregularly fast Ancient Greek ταχύς (tachys), fast, quickly இதயத் துடிப்பு மிகைப்பு
-tension, -tensive அழுத்தம் Latin உயர் இரத்த அழுத்தம்
tetan- rigid, tense tetanus
thec- case, sheath Ancient Greek θήκη (theke) Intrathecal
thel(e)-, thel(o)- Of or pertaining to a nipple [uncommon as a prefix] Ancient Greek θηλή (thēlē), a teat, nipple Theleplasty
thely- Denoting something as 'relating to a woman, feminine' Ancient Greek θῆλυς (thēlys), female, feminine Thelygenous
therap(o)- treatment Ancient Greek (therapeía) hydrotherapy
therm(o)- heat Ancient Greek θερμός (thermós)
thorac(i)-, thorac(o)-, thoracico- Of or pertaining to the upper chest, chest; the area above the breast and under the neck Latin (thōrāx) < Ancient Greek θώραξ (thōrax), chest, cuirass மார்பு
thromb(o)- Of or relating to a blood clot, clotting of blood Ancient Greek θρόμβος (thrómbos), lump, piece, clot of blood குருதி உறைகட்டி, Thrombocytopenia
thyr(o)- கேடயச் சுரப்பி Greek θυρεο-ειδής
thym(o)(ia)- emotions Greek: "thymos," spirit, soul; courage; breath, mind, emotions மகிழ்வின்றிய கோளாறு
-tic pertaining to Greek -τικός
toco- childbirth Greek τόκος
-tome cutting instrument Greek τομή
-tomy act of cutting; incising, incision Greek -τομία Gastrotomy
tono- tone, tension, pressure Greek τόνος
-tony tension Greek -τονία
top(o)- place, topical Greek τόπος Topical anesthetic
tort(i)- twisted Latin tortus Torticollis
tox(i)-, tox(o)-, toxic(o)- நச்சுப்பொருள், poison Greek τοξικόν Toxoplasmosis
trache(o)- trachea Greek τραχεία டிரக்கியோடோமி
trachel(o)- Of or pertaining to the neck Ancient Greek τράχηλος (tráchēlos), neck tracheloplasty
trans- Denoting something as moving or situated 'across' or 'through' Latin (trāns), across, through Transfusion
trich(i)-, trichia, trich(o)- Of or pertaining to hair, hair-like structure Ancient Greek θρίξ, τριχ(ο)- (thríx, trich(o)-), hair Trichocyst
-tripsy crushing Greek τρίψις Lithotripsy
-trophy nourishment, development Greek -τροφία, τροφή Pseudohypertrophy
tympan(o)- eardrum Greek τύμπανον Tympanocentesis

U[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
-ula, -ule small Latin Nodule
ultra- beyond, excessive Latin
umbilic- Of or pertaining to the navel, the umbilicus Latin (umbilīcus), navel, belly-button Umbilical
ungui- Of or pertaining to the nail, a claw Latin (unguis), nail, claw Unguiform, Ungual
un(i)- one Latin (unus) Unilateral hearing loss
ur(o)- Of or pertaining to urine, the urinary system; (specifically) pertaining to the physiological chemistry of urine Ancient Greek οὖρον (ouron), urine Urology
uri(c)-, urico- யூரிக் அமிலம் Greek οὐρικός
urin- Of or pertaining to urine, the urinary system Latin (ūrīna), urine < Ancient Greek ουρον (ouron), see above. Uriniferous
uter(o)- Of or pertaining to the uterus or womb Latin (uterus), womb, uterus கருப்பை

V[தொகு]

Prefix or suffix Meaning Origin language and etymology Examples
vagin- Of or pertaining to the vagina Latin (vāgīna), sheath, scabbard யோனி
varic(o)- swollen or twisted சிரை Latin varix varicose
vas(o)- duct, blood vessel Latin vasoconstriction
vasculo- blood vessel Latin vāsculum
ven- Of or pertaining to the (blood) veins, a vein (used in terms pertaining to the சுற்றோட்டத் தொகுதி) Latin (vēna), blood-vessel, vein சிரை, Venospasm
ventr(o)- Of or pertaining to the belly; the stomach cavities Latin (venter), the belly, the stomach; the womb Ventrodorsal
ventricul(o)- Of or pertaining to the ventricles; any hollow region inside an organ Latin (venter), the ventricles of the heart, the ventricles of the brain Cardiac ventriculography
-version turning Latin versiō anteversion, retroversion
vesic(o)- Of or pertaining to the bladder Latin (vēsīca), bladder; blister Vesica[disambiguation needed]
viscer(o)- Of or pertaining to the internal organs, the உள்ளுறுப்பு Latin (viscera), internal organs; plural of (viscerum), internal organ உள்ளுறுப்பு

X[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
xanth(o)- Denoting a yellow color, an abnormally yellow color Ancient Greek ξανθός (xanthós), yellow Xanthopathy
xen(o)- Foreign, different Greek ξένος (xenos), stranger Xenograft
xer(o)- dry, desert-like Greek ξερός (xeros), dry Xerostomia

Y[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
-y condition or process of Latin -ia < Greek -ία அறுவைச் சிகிச்சை

Z[தொகு]

Prefix/suffix Meaning Origin language and etymology Example(s)
zo(o)- animal, animal life Greek ζῷον
zym(o)- fermentation, நொதியம் Greek ζύμη

English meanings[தொகு]

This section contains lists of different root classification (e.g. body components, quantity, description, etc.). Each list is alphabetized by English meanings, with the corresponding Greek and Latin roots given.

Roots of the body[தொகு]

Roots of bodily concepts[தொகு]

Bodily concept Greek root Latin root Other root
Digestion -pepsia - -
Disease -pathy - -
Eating -phagia - -

Roots of body parts and components[தொகு]

(Internal anatomy, external anatomy, body fluids, body substances)

Body part or component Greek root Latin root Other root
abdomen lapar(o)- abdomin- -
aorta aort(o)- aort(o)- -
arm brachi(o)- - -
armpit - axill- -
artery arteri(o)- - -
back - dors- -
big toe - allic- -
bladder cyst(o)- vesic(o)- -
blood haemat-, hemat- (haem-, hem-) sangui-, sanguine- -
blood clot thromb(o)- - -
blood vessel angi(o)- vascul-, vas- -
body somat-, som- corpor- -
bone oste(o)- ossi- -
bone marrow, marrow myel(o)- medull- -
brain encephal(o)- cerebr(o)- -
breast mast(o)- mamm(o)- -
chest steth(o)- - -
cheek - bucc- -
ear ot(o)- aur(i)- -
eggs, ova oo- ov- -
eye ophthalm(o)- ocul(o)- optic(o)- [French]
eyelid blephar(o)- cili-; palpebr- -
face prosop(o)- faci(o)- -
fallopian tubes salping(o)- - -
fat, fatty tissue lip(o)- adip- -
finger dactyl(o)- digit- -
forehead - front(o)- -
gallbladder cholecyst(o)- fell- -
genitals, sexually undifferentiated gon(o)-, phall(o)- - -
gland aden(o)- - -
glans penis or clitoridis balan(o)- - -
gums - gingiv- -
hair trich(o)- capill- -
hand cheir(o)-, chir(o)- manu- -
head cephal(o)- capit(o)- -
heart cardi(o)- cordi- -
hip, hip-joint - cox- -
horn cerat(o)- cornu- -
intestine enter(o)- - -
jaw gnath(o)- - -
kidney nephr(o)- ren- -
knee gon- genu- -
lip cheil(o)-, chil(o)- labi(o)- -
liver hepat(o)- (hepatic-) jecor- -
loins, pubic region episi(o)- pudend- -
lungs pneumon- pulmon(i)- (pulmo-) -
marrow, bone marrow myel(o)- medull- -
mind psych- ment- -
mouth stomat(o)- or- -
muscle my(o)- - -
nail onych(o)- ungui- -
navel omphal(o)- umbilic- -
neck trachel(o)- cervic- -
nerve; the nervous system neur(o)- nerv- -
nipple, teat thele- papill-, mammill- -
nose rhin(o)- nas- -
ovary oophor(o)- ovari(o)- -
pelvis pyel(o)- pelv(i)- -
penis pe(o)- - -
pupil (of the eye) cor-, core-, coro- - -
rib pleur(o)- cost(o)- -
rib cage thorac(i)-, thorac(o)- - -
shoulder om(o)- humer(o)- -
sinus - sinus- -
skin dermat(o)- (derm-) cut-, cuticul- -
skull crani(o)- - -
stomach gastr(o)- ventr(o)- -
testis orchi(o)-, orchid(o)- - -
throat (upper throat cavity) pharyng(o)- - -
throat (lower throat cavity/voice box]) laryng(o)- - -
thumb - pollic- -
tooth odont(o)- dent(i)- -
tongue gloss-, glott- lingu(a)- -
toe dactyl(o)- digit- -
tumour cel-, onc(o)- tum- -
ureter ureter(o)- ureter(o)- -
urethra urethr(o)-, urethr(a)- urethr(o)-, urethr(a)- -
urine, urinary System ur(o)- urin(o)- -
uterine tubes sarping(o)- sarping(o)- -
uterus hyster(o)-, metr(o)- uter(o)- -
vagina colp(o)- vagin- -
vein phleb(o)- ven- -
vulva episi(o)- vulv- -
womb hyster(o)-, metr(o)- uter(o)- -
wrist carp(o)- carp(o)- -

Roots of color[தொகு]

Color Greek root in English Latin root in English Other root
black melano- nigr- -
blue cyano- - -
gray, grey polio- - -
green chlor(o)- vir- -
purple porphyr(o)- purpur-, purpureo- -
red erythr(o)-, rhod(o)- rub-, rubr- -
red-yellow cirrh(o)- - -
white leuc-, leuk- alb- -
yellow xanth(o)- flav- jaun – [French]

Roots of description[தொகு]

(Size, shape, strength, etc.)

Description Greek root in English Latin root in English Other root
bad, incorrect cac(o)-, dys- mal(e)- -
bent, crooked ankyl(o)- prav(i)- -
big mega-, megal(o)- magn(i)- -
biggest megist- maxim- -
broad, wide eury- lat(i)- -
cold cry(o)- frig(i)- -
dead necr(o)- mort- -
equal is(o)- equ(i)- -
false pseud(o)- fals(i)- -
female, feminine thely- - -
flat platy- plan(i)- -
good, well eu- ben(e)-, bon(i)- -
great mega-, megal(o)- magn(i)- -
hard scler(o)- dur(i)- -
heavy bar(o)- grav(i)- -
hollow coel(o)- cav(i)- -
huge megal(o)- magn(i)- -
incorrect, bad cac(o)-, dys- mal(e)- -
irregular poikil(o) -
large; extremely large mega- magn(i)- -
largest megist- maxim- -
long macr(o)- long(i)- -
male, masculine arseno- vir- -
narrow sten(o)- angust(i)- -
new neo- nov(i)- -
normal, correct orth(o)- rect(i)- -
old paleo- veter- -
sharp oxy- ac- -
short brachy- brev(i)- -
small micr(o)- parv(i)- (rare) -
smallest - minim- -
slow brady- tard(i)- -
fast tachy- celer- -
soft malac(o)- moll(i)- -
straight orth(o)- rect(i)- -
thick pachy- crass(i)- -
varied, various poikilo- vari- -
well, good eu- ben(e)- -
wide, broad eury- lat(i)- -

Roots of position[தொகு]

Description Greek root in English Latin root in English Other root
around peri- circum- -
left levo- laev(o)-, sinistr- -
middle mes(o)- medi- -
right dexi(o)- dextr(o)- -
surrounding peri- circum- -

Roots of quantity[தொகு]

(Amount, quantity)

Description Greek root in English Latin root in English Other root
double diplo- dupli- -
equal iso- equi- -
few oligo- pauci- -
half hemi- semi- demi- (French)
many, much poly- multi- -
twice dis- bis- -

See also[தொகு]