குருதிக் கூறுகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

குருதியில் உள்ள பல்வேறு பொருட்களின் பட்டியல்.

பொருட்கள் குறிப்புகள் மொத்தக் குருதியில் உள்ள அளவு [கிராம்/(செமீ)3] குருதி நீர்மத்தில் உள்ள அளவு [கிராம்/(செமீ)3]
நீர் கரைப்பான் 0.81-0.86 0.93-0.95
அசிட்டொஅசிட்டேட் கல்லீரலில் செய்யப்படுகின்றது 8-40 ×10-7 4-43 ×10-7
அசிட்டோன் உடலின் கொழுப்பின் பிரிப்பிலிருந்து விளைவது - 3-20 ×10-6
அசிட்டைல்கோலின் நரம்பு பரப்பி - 6.6-8.2 ×10-8
அடினோசின் டிரைபாஸ்பேட் (ATP) ஆற்றல் தேக்கி (சேமிப்பி) - -
" மொத்தம் 3.1-5.7 ×10-4 -
" பாசுபரசு 5-10 ×10-5 -
அண்ணீரகப் புறணி ஊக்கி இயக்குநீர்
(ACTH)
அண்ணீரக புறணியை ஊக்குவது - 2.5-12 ×10-11
" @ காலை 6 மணி, சராசரி - 5.5 ×10-11
" @ காலை 6 மணி, அதிக அளவும் (மீகம்) - 12 ×10-11
" @ மாலை 6 மணி, சராசரி - 3.5 ×10-11
" @ மாலை 6 மணி, அதிக அளவு (மீகம்) - <7.5 ×10-11
அலனைன் அமினோ அமிலம் 2.7-5.5 ×10-5 2.4-7.6 ×10-5
அல்புமின் வெண்ணி (புரதம்)) குருதிநீர் வெளியேறாது காக்கும் புரதப் பொருள் - 3.5-5.2 ×10-2
அலுமினியம் - 1-40 ×10-8 1-88 ×10-8
அல்டோ ஸ்டீரோன் மின்கரைசலின் தன்மையைக் கட்டுப்படுத்துவது - -
" படுக்கைநிலை - 3-10 ×10-11
" நின்றபடி, ஆண் - 6-22 ×10-11
" நின்றபடி, பெண் - 5-30 ×10-11
அமினோ அமிலம் புரதப்பொருளைக் கட்டும் அடிப்பொருட்கள் - -
" மொத்தம் 3.8-5.3 ×10-4 -
" நைட்ரசன் 4.6-6.8 ×10-5 3.0-5.5 ×10-5
ஆல்ஃபா-அமினோ-பியூட்ரிக் அமிலம் - 1-2 ×10-6 1-2 ×10-6
d-அமினோலெவுலினிக் அமிலம் - - 1.5-2.3 ×10-7
அமோனியா நைட்ரசன் - 1-2 ×10-6 1.0-4.9 ×10-7
cAMP செல்லக குறிகைமாற்ற மூலக்கூறு - -
" ஆண் - 5.6-10.9 ×10-9
" பெண் - 3.6-8.9 ×10-9
ஆன்டிரோஸ்டீனடையோன் இஸ்ட்டீராய்டு இயக்குநீர் -
" ஆண் >18 ஆண்டுகள் - 2-30 ×10-10
" பெண் >18 ஆண்டுகள் - 8-30 ×10-10
ஆன்டிரோஸ்டீரோன் இஸ்ட்டீராய்டு இயக்குநீர் - 1.5 ×10-7
ஆன்ஜியோடென்சின் I ஆன்ஜியோடென்சின் II முன்னோடி - 1.1-8.8 ×10-11
ஆன்ஜியோடென்சின் II (ரெனின்) இரத்தநாளச் சுருக்கி - 1.2-3.6 ×10-11
Alpha 1-antitrypsin செரின் புரதச்சிதைப்பி தடுப்பான் - 7.8-20 ×10-4
ஆர்ஜினின் அமினோ அமிலம் 6-17 ×10-6 1.3-3.6 ×10-5
ஆர்சனிக் - - -
" சாதாரண வரம்பு 2-62 ×10-9 -
" நீண்டகால நஞ்சேற்றம் 100-500 ×10-9 -
" கடும் நஞ்சேற்றம் 600-9300 ×10-9 -
உயிர்ச்சத்து சி முக்கிய உயிர்ச்சத்து 1-15 ×10-6 6-20 ×10-6
அஸ்பார்டிக் அமிலம் அமினோ அமிலம் - 0-3 ×10-6
அஸ்பார்டிக் அமிலம் (வெள்ளையணுக்களில் உள்ளவை) - 2.5-4.0 ×10-4 9-12 ×10-6
பைகார்பனேட் இரத்தத்தில் அமிலக் காரத் தன்மை நிலைநிறுத்தி - 5-5.7 × 10−4
பித்த அமிலங்கள் செரிமானப் பணி, பிலிருபின் கழிவு 2-30 × 10−6 3-30 × 10−6
பிலிருபின் ஈமோகுளோபின் வளர்சிதைமாற்ற பொருள் 2-14 × 10−6 1-10 × 10−6
பயோட்டின் (வைட்டமின் எச்) குளுக்கோசு புத்தாக்கம், லியூசினை வளர்சிதை மாற்றம், கொழுப்பு அமிலத் தொகுப்பு 7-17 × 10−9 9-16 × 10−9
இரத்த யூரியா நைட்ரசன் (BUN) - - 8-23 × 10−5
பிராடிகைனின் - - 7 × 10−11
புரோமைட் - - 7-10 × 10−9
காட்மியம் - - -
" சாதாரணமாக 1-5 × 10-9 -
" நஞ்சானது 0.1-3 × 10−6 -
கால்சிஃபெரால் (உயிர்ச்சத்து டி2) கால்சியம், பாஸ்பரஸ் அளவுகளை பராமரிக்க - 1.7-4.1 × 10−8
கால்சிடோனின் (CT) இயக்குநீர் - <1.0 × 10−10
கால்சியம் எலும்பிலுள்ள கால்சியம், Ca2+ - -
" அயனியாக்கப்பட்டவை 4.48-4.92 × 10-5 4.25-5.25 × 10-5
" மொத்தம் - 8.4-11.5 × 10−5
கரியமிலவாயு சுவாசக்காற்று - -
" தமனியில் 8.8-10.8 × 10-4 3.0-7.9 × 10-5
" சிரையில் 9.8-11.8 × 10−4 3.3-8.3 × 10−5
கார்பனோரொக்சைட்டு(as HbCO) - - -
" புகைப்பிடியாதவர்கள் 0.5-1.5% மொத்தச் சிவப்பணு -
" புகைப்பிடிப்பவர்கள், தினம் 1-2 பாக்கெட்டுகள் 4-5% மொத்தச் சிவப்பணு -
" புகைப்பிடிப்பவர்கள், தினம் 2 பாக்கெட்டுகள் 8-9% மொத்தச் சிவப்பணு -
" நஞ்சானது >20% மொத்தச் சிவப்பணு -
" lethal >50% மொத்தச் சிவப்பணு -
Carcinoembryonic antigen - - <2.5 × 10-9
பீட்டா கரோடின் வைட்டமின் எ இருபடி - 3-25 × 10-7
Carotenoids Antioxidant 2.4-23.1 × 10-7 -
செபாலின் - 3-11.5 × 10-4 0-1 × 10-4
செருலோபிளாஸ்மின் - - 1.5-6 × 10-4
குளோரைடு, as NaCl - 4.5-5 × 10-3 3.5-3.8 × 10-3
கொலிகால்சிஃபெரால் (உயிர்ச்சத்து டி3) - - -
" 1, 25-டைஹைட்ராக்சி - 2.5-4.5 × 10−11
" 24,25-டைஹைட்ராக்சி - 1.5 × 10-9
" 25-ஹைட்ராக்சி - 1.4-8 × 10−8
கொலிசிஸ்டோகைனின் (கனையச்சுரப்பு ஊக்க நொதிப்பு) (பான்கிரியோசைமின்) கொழுப்பு, புரத செரிமானத்தைத் தூண்டுகிறது - 6.04 × 10−11
கொழுப்பு இஸ்டீராய்ட் கொழுப்பு - -
" LDLC - 0.5-2.0 × 10-3
" HDLC - 2.9-9.0 × 10−4
" மொத்தம் 1.15-2.25 × 10-3 1.2-2 × 10-3
கோலின், மொத்தம் - 1.1-3.1 × 10-4 3.6-3.5 × 10-4
மனிதக்கரு வெளியுறை கருவகவூக்கி புரோஜெஸ்டிரோன் secretion during pregnancy - -
" Menstrual - 0-3 × 10−11
" Pregnancy, 1st trimester - 5-3300 × 10-10
" Pregnancy, 2nd trimester - 20-1000 × 10−10
" Pregnancy, 3rd trimester - 20-50 × 10-10
" Menopausal - 3-30 × 10−11
சிட்ரிக் அமிலம் - 1.3-2.5 × 10−5 1.6-3.2 × 10−5
சிட்ருலின் - - 2-10 × 10−6
குருதி உறைதல் காரணிகள் - - -
" நாரீனி (புரதம்) 1.2-1.6 × 10-3 2-4 × 10-3
" Prothrombin - 1 × 10−4
" Tissue thromboplastin - 1 × 10-6
" Proaccelerin - 5-12 × 10−6
" Proconvertin - 1 × 10-6
" Antihemophilic factor - 1 × 10−7
" Christmas factor - 4 × 10-6
" Stuart factor - 5 × 10−6
" Plasma thrmb. anteced. - 4 × 10-6
" Hageman factor - 2.9 × 10−5
" Fibrin stabilizing factor - 1 × 10-5
" Fibrin split products - <1 × 10−5
" Fletcher factor - 5 × 10-5
" Fitzgerald factor - 7 × 10−5
" von Willebrand factor - 7 × 10-6
உயிர்ச்சத்து பி12 (Vitamin B12) Needed for nerve cells, red blood cells, and to make DNA 6-14 × 10-10 1-10 × 10-10
Cocarboxylase - - 7-9 × 10-8
நிரப்புப்புரதங்கள் - - -
" C1q - 5.8-7.2 × 10−5
" C1r - 2.5-3.8 × 10-5
" C1s (C1 esterase) - 2.5-3.8 × 10−5
" C2 - 2.2-3.4 × 10-5
" C3( b1C-globulin) - 8-15.5 × 10−4
" Factor B (C3 proactivator) - 2-4.5 × 10-4
" C4 (b1E-globulin) - 1.3-3.7 × 10−4
" C4 binding protein - 1.8-3.2 × 10-4
" C5 (b1F-globulin) - 5.1-7.7 × 10−5
" C6 - 4.8-6.4 × 10-5
" C7 - 4.9-7 × 10−5
" C8 - 4.3-6.3 × 10-5
" C9 - 4.7-6.9 × 10−5
" Properdin - 2.4-3.2 × 10-5
Compound S - - 1-3 × 10-9
தாமிரம் - 9-15 × 10-7 -
" ஆண் - 7-14 × 10−7
" பெண் - 8-15.5 × 10-7
Corticosteroids Steroid hormones - 1-4 × 10-6
Corticosterone - - 4-20 × 10-9
கார்ட்டிசால் Inhibits CRH secretion - 3-23 × 10-8
" 8 AM - 6-23 × 10−8
" 4 PM - 3-15 × 10-8
" 10 PM - ~50% of 8 AM value
C-peptide - - -
" உண்ணாவிரதம் - 0.5-2.0 × 10-9
" அதிக அளவு - 4 × 10−9
C-reactive protein Plasma protein - 6.8-820 × 10−8
Creatine Assists mucle cell energy supply - -
" ஆண் - 1.7-5.0 × 10-6
" பெண் - 3.5-9.3 × 10−6
கிரியாட்டினைன் - - -
" ஆண் - 0.8-1.5 × 10-5
" பெண் - 0.7-1.2 × 10−5
சயனைடு - - -
" புகைப்பிடியாதவர்கள் - 4 × 10-9
" புகைப்பிடிப்பவர்கள் - 6 × 10−9
" nitroprusside therapy - 10-60 × 10-9
" toxic - >100 × 10−9
" இறப்பு ஏற்படுத்தும் - >1000 × 10-9
சிஸ்டீன் அமினோ அமிலம் 6-12 × 10-6 1.8-5 × 10-5
Dehydroepiandrosterone(DHEA) Steroid hormone - -
" வயது: 1-4 ஆண்டுகள் - 0.2-0.4 × 10−9
" வயது: 4-8 ஆண்டுகள் - 0.1-1.9 × 10-9
" வயது: 8-10 ஆண்டுகள் - 0.2-2.9 × 10−9
" வயது: 10-12 ஆண்டுகள் - 0.5-9.2 × 10-9
" வயது: 12-14 ஆண்டுகள் - 0.9-20 × 10−9
" வயது: 14-16 ஆண்டுகள் - 2.5-20 × 10-9
" ஆண் - 0.8-10 × 10−9
" பெண், மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கு முன் - 2.0-15 × 10-9
DHEA sulfate ஆண் - 1.99-3.34 × 10-6
DHEA sulfate பெண் - -
" புனிற்றுக்குழந்தை - 1.67-3.64 × 10−6
" pre-pubertal children - 1.0-6.0 × 10-7
" மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கு முன் - 8.2-33.8 × 10−7
" கருப்பம் - 2.3-11.7 × 10-7
" மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்குப்பின் - 1.1-6.1 × 10−7
11-Deoxycortisol - - 1-7 × 10−8
Dihydrotestosterone (DHT) - - -
" ஆண் - 3-8 × 10-9
" பெண் - 1-10 × 10−10
Diphosphoglycerate (phosphate) - 8-16 × 10−5 -
டி.என்.ஏ பரம்பரை மூலக்கூறு - 0-1.6 × 10−5
டோபமைன் நரம்பு பரப்பி - <1.36 × 10−10
நொதியங்கள், மொத்தம் - - <6 × 10−5
புறத்தோல் வளர்காரணி (EGF) - - <1 × 10−11
எபிநெப்ரின் நரம்பு பரப்பி - -
" 15 நிமிட ஓய்வுக்குப் பின் - 3.1-9.5 × 10-11
" when emitted 3.8 × 10−9 2-2.5 × 10−9
Ergothioneine - 1-20 × 10−5 -
இரத்தச் சிவப்பணுக்கள/(செமீ)3 - - -
" முதிர்ந்த ஆண், சராசரி வீச்சு 5.2 (4.6-6.2) × 109
" முதிர்ந்த பெண், சராசரி வீச்சு 4.6 (4.2-5.4) × 109
" children, varies with age 4.5-5.1 × 109
" reticulocytes 25-75 × 106
சிவப்பணுவாக்கி - - -
" adult, normal - 0.5-2.5 × 10-10
" pregnant - 2.7-6.2 × 10−10
" hypoxia or anemia - 0.8-8.0 × 10-8
Estradiol (E2) - - -
" ஆண் - 8-36 × 10−12
" பெண், follicular(days 1-10) - 1-9 × 10-11
" பெண், சராசரி - 5 × 10−11
" பெண், pre-fertile (days 10-12) - 10-15 × 10-11
" பெண், fertile (days 12-14) - 35-60 × 10−11
" பெண், luteal (days 15-28) - 20-40 × 10-11
" பெண், pregnancy - 3-70 × 10−7
" பெண், postmenopausal - 1-3 × 10-11
Estriol (E3) - - -
" nonpregnant - <2 × 10−9
" pregnancy, weeks 22-30 - 3-5 × 10-9
" pregnancy, weeks 32-37 - 6-11 × 10−9
" pregnancy, weeks 38-41 - 25-170 × 10-9
ஈத்திரோசன் - - -
" ஆண் - 4-11.5 × 10−11
" பெண், prepubertal - <4 × 10-11
" பெண், 1-10 நாட்கள் - 6.1-39.4 × 10−11
" பெண், 11-20 நாட்கள் - 12.2-43.7 × 10-11
" பெண், 21-30 நாட்கள் - 15.6-35 × 10−11
" பெண், postmenopausal - <4 × 10-11
Estrone (E1) - - -
" ஆண் - 2.9-17 × 10−11
" பெண், follicular - 2-15 × 10-11
" பெண், 1–10 days of cycle - 4.3-18 × 10−11
" பெண், 11-20 days of cycle - 7.5-19.6 × 10-11
" பெண், 20–29 days of cycle - 13.1-20.1 × 10−11
" pregnancy, weeks 22-30 - 3-5 × 10-9
" pregnancy, weeks 32-37 - 5-6 × 10−9
" pregnancy, weeks 38-41 - 7-10 × 10-9
எத்தனால் - - -
" social high - 0.5 × 10−3
" reduced coordination - 0.8 × 10-3
" depression of CNS - >1 × 10−3
" confusion, falling down - 2.0 × 10-3
" loss of consciousness - 3.0 × 10−3
" coma, death - >4 × 10-3
கொழுப்பு, neutral see Triglycerides - -
கொழுப்பு அமிலங்கள், nonesterified (free) - 8-25 × 10-5
கொழுப்பு அமிலங்கள், esterified - 2.5-3.9 × 10-3 7-20 × 10-5
கொழுப்பு அமிலங்கள், total - - 1.9-4.5 × 10-3
Ferritin -
" ஆண் - 1.5-30 × 10−8
" பெண் - 0.9-18 × 10-8
alpha-1-Fetoprotein - - 0-2 × 10-8
Flavine adenine dinucleotide - - 8-12 × 10-8
ஃபுளோரைடு - 1-4.5 × 10-7 1-4.5 × 10-7
இலைக்காடி - - 2.2-17.3 × 10-9
" சிகப்பணுக்களில் - 1.67-7.07 × 10−7
ஃபோலிக் அமலம் 2.3-5.2 × 10−8 1.6-2 × 10−8
ஃப்ரக்டோஸ் 0-5 × 10−5 7-8 × 10−5
Furosemide glucuronide - 1-400 × 10−6
காலக்டோஸ் (குழந்தைகள்) - <2 × 10−4
இரையகத் தடுப்புப் பல்புரதக்கூறு (GIP) - <1.25-4.0 × 10−10
இரைப்பச் சுரப்பு (காஸ்ட்ரின்) -
" சராசரி - 7 × 10-11
" அதிக அளவு - <20 × 10−11
கோளப்புரதம், - - மொத்தம் 2.2-4 × 10−2
ஆல்ஃபா-1-கோளப்புரதம் - 1-4 × 10−3
ஆல்ஃபா-2-கோளப்புரதம் - 4-10 × 10−3
பீட்டா-கோளப்புரதம் - 5-12 × 10−3
காமா-கோளப்புரதம் - 6-17 × 10−3
கணைய இயக்குநீர் (குளூக்கோகான்) -
" வீச்சு - 5-15 × 10-11
" சராசரி - 7.1-7.9 × 10−11
Glucosamine - - -
" கரு 4-6 × 10-4 4.2-5.5 × 10-4
" குழந்தை 5-7 × 10−4 5.2-6.9 × 10−4
" பெரியவர் 6-8 × 10-4 6.1-8.2 × 10-4
" வயதேறியவர் 7-9 × 10−4 7.0-8.9 × 10−4
குளுக்கோசு -
" பிறந்த குழந்தை 2-3 × 10-4 -
" பெரியவர் 6.5-9.5 × 10−4 7-10.5 × 10−4
" மதுமேகி 14-120 × 10-4 -
Glucuronic acid 4.1-9.3 × 10-5 8-11 × 10-6
குளூட்டாமிக் காடி - 2-28 × 10-6
குளூட்டமின் - 4.6-10.6 × 10-5
குறைக்கப்பட்ட குளூட்டாதயோன் 2.5-4.1 × 10-4 0
கட்டற்ற கிளிசரால் - 2.9-17.2 × 10-6
கிளைசின் 1.7-2.3 × 10-5 8-54 × 10-6
கிளைக்கோசன் 1.2-16.2 × 10-5 0
கிளைக்கோ புரதம், அமிலம் - 4-15 × 10-4
cGMP - 0.6-4.4 × 10-9
கருவக ஊக்கி வெளிப்படுத்தும் இயக்குநீர் - 1-80 × 10-12
குவானிடின் 1.8-2.3 × 10-6 -
Haptoglobin - 3-22 × 10-4
குருதிச் சிவப்பணு 1.2-1.75 × 10-1 1-4 × 10-5
" newborn 1.65-1.95 × 10−1 -
" children, varies with age 1.12-1.65 × 10-1 -
" adult, male 1.4-1.8 × 10−1 -
" adult, female 1.2-1.6 × 10-1 -
" inside erythrocyte ~3.3 × 10−1 -
" per red blood cell 27-32 picograms -
Hexosephosphate P 1.4-5 × 10-5 0-2 × 10-6
திசுநீர் தேக்கி (ஹிஸ்டமின்) 6.7-8.6 × 10-8 -
ஹிஸ்டிடின் 9-17 × 10-6 1.1-3.8 × 10-5
நீரியம் அயனி (pH 7.4) 4 × 10-11 -
beta-Hydroxybutyric acid 1-6 × 10-6 1-9 × 10-6
17-Hydroxycorticosteroids 4-10 × 10-8 -
17-Hydroxyprogesterone - - -
" ஆண் - 20-250 × 10−11
" பெண், follicular - 20-80 × 10-11
" பெண், luteal - 80-300 × 10−11
" பெண், postmenopausal - 4-50 × 10-11
" பெண், குழந்தை - 20-140 × 10−11
எதிர்ப்பான்கள் - - -
" எதிர்ப்பான் A (IgA) - 5-39 × 10-4
" எதிர்ப்பான் D (IgD) - 0.5-8.0 × 10−5
" எதிர்ப்பான் G (IgG) - 5.0-19 × 10-3
" எதிர்ப்பான் M (IgM) - 3.0-30 × 10−4
" எதிர்ப்பான் E (IgE) - <5 × 10-7
Indican - - 8-50 × 10-7
Inositol - - 3-7 × 10-6
இன்சுலின் - - 2.0-8.4 × 10-10
Insulin-like growth factor - - 9.9-50 × 10-8
அயோடின், மொத்தம் - 2.4-3.2 × 10-8 4.5-14.5 × 10-8
இரும்புச் சத்து, adult - 4-6 × 10-4 6-18 × 10-7
ஐசோலியூசின் - 9-15 × 10-6 1.2-4.2 × 10-5
Ketone bodies கொழுப்பு வளர்சிதை மாற்ற இடைப் பொருட்கள் - 2.3-10 × 10-6 1.5-30 × 10-6
alpha-Ketonic acids, adult - 1-30 × 10-6 -
L-Lactate - - -
" arterial <11.3 × 10−5 4.5-14.4 × 10−5
" venous 8.1-15.3 × 10-5 4.5-19.8 × 10-5
ஈயம் - - -
" normal 1-5 × 10−7 1-7.8 × 10−8
" toxic >6-10 × 10-7 -
Lecithin - 1.1-1.2 × 10-3 1-2.25 × 10-3
லெப்டின் - 1.2 × 10-8 -
லியூசின் - 1.4-2 × 10-5 1.2-5.2 × 10-5
வெள்ளை அணுக்கள் (#/(செமீ)3) மொத்தம் : - - -
" மொத்தம், birth 9.0-30.0 × 106 -
" மொத்தம், pediatric 4.5-15.5 × 106 -
" மொத்தம், adult, range 4.3-11.0 × 106 -
" மொத்தம், adult, median 7.0 × 106 -
" நடுவமைநாடிs, birth 6.0-26.0 × 106 -
" நடுவமைநாடி, pediatric 1.5-8.5 × 106 -
" நடுவமைநாடி, adult, range 1.83-7.25 × 106 -
" நடுவமைநாடி, adult, median 3.65 × 106 -
" இயோசிநாடிs birth 0.4 × 106 -
" இயோசிநாடி, pediatric 0.2-0.3 × 106 -
" இயோசிநாடி, adult, range 0.05-0.7 × 106 -
" இயோசிநாடி, adult, median 0.15 × 106 -
" காரநாடிs, adult, range 0.015-0.15 × 106 -
" காரநாடி, adult, median 0.03 × 106 -
" நிணநீர்க்குழியங்கள், birth 2-11 × 106 -
" நிணநீர்க்குழியம், pediatric 1.5-8.0 × 106 -
" நிணநீர்க்குழியம், adult, range 1.5-4.0 × 106 -
" நிணநீர்க்குழியம், adult, median 2.5 × 106 -
" ஒற்றை உயிரணுக்கள், birth, range 0.4-3.1 × 106 -
" ஒற்றை உயிரணுக்கள், birth, median 1.05 × 106 -
" ஒற்றை உயிரணுக்கள், pediatric 0.4 × 106 -
" ஒற்றை உயிரணுக்கள், adult, range 0.21-1.05 × 106 -
" ஒற்றை உயிரணுக்கள், adult, median 0.43 × 106 -
" தின்குழியம்s, birth, range 6-26 × 106 -
" Phagocytes, birth, median 11 × 106 -
" Phagocytes, pediatric, range 1.5-8.5 × 106 -
" Phagocytes, pediatric, median 4.1 × 106 -
" Phagocytes, adult, range 3.5-9.2 × 106 -
" Phagocytes, CD4 cell count 0.5-1.5 × 106 -
கொழுமியச்சிதைப்பி P - 1.2-1.4 × 10−4 -
கொழுமியம்s, total - 4.45-6.1 × 10−3 4-8.5 × 10−3
Lipoprotein (Sr 12-20) - - 1-10 × 10−4
லித்தியம் - 1.5-2.5 × 10−8 -
லைசின் - 1.3-3 × 10−5 2-5.8 × 10−5
லைசோசைம் (muramidase) - - 1-15 × 10−6
alpha 2-macroglobulin - - -
" pediatric - 2-7 × 10-3
" male, adult - 0.9-4.0 × 10−3
" female, adult - 1.2-5.4 × 10-3
மக்னீசியம் - 3.2-5.5 × 10-5 1.8-3.6 × 10-5
மேலிக் அமிலம் - 4.6 × 10-6 1-9 × 10-6
மாங்கனீசு - 0-2.5 × 10-7 0-1.9 × 10-7
மெலட்டோனின் - - -
" Day - 1.35-1.45 × 10−11
" Night - 6.07-7.13 × 10-11
Mercury - - -
" normal <1 × 10−8 -
" chronic >20 × 10-8 -
Methemoglobin - 4-6 × 10-4 -
மெத்தியோனின் - 4-6 × 10-6 1-15 × 10-6
Methyl guanidine - 2-3 × 10-6 -
beta-2-microglobulin - - 8-24 × 10-7
MIP-1a - - 2.3 × 10-11
MIP-1b - - 9 × 10-11
Mucopolysaccharides - - 1.75-2.25 × 10-3
Mucoproteins - - 8.65-9.6 × 10-4
Nerve growth factor (NGF) - - 6-10 × 10-9
நியாசின் - 5-8 × 10-6 2-15 × 10-7
நைட்ரசன் - - -
" respiratory gas 8.2 × 10−6 9.7 × 10−6
" total, nonrespiratory 3-3.7 × 10-2 -
நார்எபிநெப்ரின் - - -
" after 15 min rest - 2.15-4.75 × 10−10
" when emitted 8.1 × 10-9 8.5 × 10-9
கருக்காடிக்கூறு, total - 3.1-5.2 × 10-4 -
ஆர்னிதின் - - 4-14 × 10-6
ஆக்சலேட்டு - - 1-2.4 × 10-6
ஆக்சிசன் (respiratory gas) - - -
" தமனியில் 2.4-3.2 × 10−4 3.9 × 10−6
" சிரையில் 1.6-2.3 × 10-4 1.6 × 10-6
ஆக்சிடாசின் - - -
" ஆண் - 2 × 10−12
" பெண், nonlactating - 2 × 10-12
" பெண், pregnant 33-40 wks - 32-48 × 10−12
கணையப் பல்புரதக்கூறு - - 5-20 × 10−11
பான்டோதெனிக் அமிலம் (Vitamin B5) - 1.5-4.5 × 10−7 6-35 × 10−8
Para-aminobenzoic acid - 3-4 × 10−8 -
இணைகேடய இயக்குநீர் (PTH) - - 2-4 × 10−10
ஐங்கரிச்சர்க்கரை, phosphorated - - 2-2.3 × 10−5
ஃபீனோல், free - 7-10 × 10−7 -
பினைல்அலனின் - 8-12 × 10−6 1.1-4 × 10−5
பாஸ்போகொழுமியம் - 2.25-2.85 × 10−3 5-12 × 10−5
பாசுபேடேசு, acid, prostatic - - <3 × 10−9
பாசுபரசு - - -
" inorganic, adult 2-3.9 × 10-5 2.3-4.5 × 10-5
" inorganic, children - 4.0-7.0 × 10−5
" மொத்தம் 3.5-4.3 × 10-4 1-1.5 × 10-4
Phytanic acid - - <3 × 10-6
இரத்த உறை அணுக்கள் (#/cm³): - - -
" வீச்சு 1.4-4.4 × 108 -
" இடைநிலை 2.5 × 108 -
Platelet Derived Growth Factor - - 5.0 × 10-8
கூட்டுச்சர்க்கரைs, total - - 7.3-13.1 × 10-4
பொட்டாசியம் - 1.6-2.4 × 10-3 1.4-2.2 × 10-4
Pregnenolone - - 3-20 × 10-10
Progesterone (male) - - 12-20 × 10-11
புரோஜெஸ்டிரோன் (female) - - -
" follicular - 0.4-0.9 × 10−9
" midluteal - 7.7-12.1 × 10-9
" pregnancy, weeks 16-18 - 30-66 × 10−9
" pregnancy, weeks 28-30 - 70-126 × 10-9
" pregnancy, weeks 38-40 - 131-227 × 10−9
Proinsulin - - -
" fasting - 0.5-5 × 10-10
" சராசரி - 1.42-1.70 × 10−10
புரோலாக்டின் (male) <20 × 10−9 - - -
" while awake - 1-7 × 10-9
" during sleep - 9-20 × 10−9
புரோலாக்டின் (female) - - -
" follicular - <23 × 10-9
" luteal - 5-40 × 10−9
புரோலின் - - 1.2-5.7 × 10−5
Prostaglandins - - -
" PGE - 3.55-4.15 × 10-10
" PGF - 1.26-1.56 × 10−10
" 15-keto-PGF2a - 5 × 10-10
" 15-keto-PGE2 - <5 × 10−11
புரதம், total - 1.9-2.1 × 10−1 6.0-8.3 × 10−2
Protoporphyrin - 2.7-6.1 × 10−7 -
PSA (prostate-specific antigen) - 0-5 × 10−9 -
Pseudoglobulin I - - 8-19 × 10−3
Pseudoglobulin II - - 2-8 × 10−3
பியூரின், total - 9.5-11.5 × 10−5 -
Pyrimidine nucleotide - 2.6-4.6 × 10−5 2-12 × 10−7
Pyridoxine (Vitamin B6) - - 3.6-90 × 10−9
Pyruvic acid - 3-10 × 10−6 3-12 × 10−6
RANTES - - 7 × 10−11
Relaxin - - -
" day <100 preparturition - <2 × 10-9
" day 100 to 2 days preceding - 5-40 × 10−9
" day preceding parturition - 100-200 × 10-9
" day following parturition - <2 × 10−9
Retinol (Vitamin A) - - 1-8 × 10−7
ரிபோஃபிளாவின் (Vitamin B2) - 1.5-6 × 10−7 2.6-3.7 × 10−8
ரைபோ கரு அமிலம் - 5-8 × 10−4 4-6 × 10−5
செக்கிரெடின் - - 2.9-4.5 × 10−11
செர்ரீன்lசெரின் - - 3-20 × 10−6
செரோடோனின் (5-hydroxytryptamine) - 1.55-1.81 × 10−77 0.8-2.1 × 10−7
சிலிக்கான் - 1.4-2.95 × 10−6 2.2-5.7 × 10−6
சோடியம் - - 3.1-3.4 × 10−3
Solids, total - 2-2.5 × 10−1 8-9 × 10−2
Somatotropin (growth hormone) - - 4-140 × 10−10
Sphingomyelin - 1.5-1.85 × 10−3 1-4 × 10−4
சக்சினிக் அமிலம் - - 5 × 10−6
Sugar, total - 7-11 × 10−4 -
சல்பேட்டுகள், inorganic - - 8-12 × 10−6
கந்தகம், மொத்தம் - 3.8-5 × 10−2 3.1-3.8 × 10−2
Taurine - - 3-21 × 10−6
இசுடெசுத்தோசத்தெரோன் (male) - - -
" free - 5.6-10.2 × 10-11
" total - 275-875 × 10−11
Testosterone (female) - - -
" free - 0.24-0.38 × 10-11
" total - 23-75 × 10−11
" pregnant - 38-190 × 10-11
தயமின் (Vitamin B1) - 3-10 × 10-8 1-9 × 10-8
Thiocyanate - 5-14 × 10-6 -
" புகைப்பிடியாதவர்கள் - 1-4 × 10−6
" புகைப்பிடிப்பவர்கள் - 3-12 × 10-6
திரியோனின் - 1.3-2 × 10-5 0.9-3.2 × 10-5
தைரோகுளோபுலின் (Tg) - - <5 × 10-8
தைராய்டு இயக்குநீர் - - 4-8 × 10-8
Thyrotropin-releasing hormone - - 5-60 × 10-12
தைராக்சின் (FT4) - - -
" கட்டற்றவை - 8-24 × 10−12
" மொத்தம் - 4-12 × 10-8
Thyroxine-binding prealbumin - - 2.8-3.5 × 10-4
தைராக்சின்-இணையும் புரதம் - - 1.0-3.4 × 10-7
வெள்ளீயம் - 0-4 × 10-7 0-1 × 10-7
alpha-Tocopherol (உயிர்ச்சத்து ஈ) - - 5-20 × 10-6
டிரான்ஸ்கார்ட்டின் - - -
" ஆண் - 1.5-2 × 10−5
" பெண் - 1.6-2.5 × 10-5
டிரான்ஸ்ஃபெரின் - - -
" பிறந்த குழந்தை - 1.3-2.75 × 10−3
" பெரியவர் - 2.2-4 × 10-3
" வயது >60 ஆண்டுகள் - 1.8-3.8 × 10−3
டிரைகிளிசரைடு - 8.5-23.5 × 10−4 2.5-30 × 10−4
டிரைஅயோடோதைரோனின் - - -
" free - 2.3-6.6 × 10-12
" total (T3) - 0.75-2.50 × 10−9
டிரிப்டோபான் - 5-10 × 10−6 9-30 × 10−6
டைரோசின் - 8-14 × 10−6 4-25 × 10−6
யூரியா - 2-4 × 10−4 2.8-4 × 10−4
யூரிக் அமிலம் - 6-49 × 10−6 2-7 × 10−5
" child - 3.5-7.2 × 10-5
" adult, male - 2.6-6.0 × 10−5
" adult, female 2.0-5.5 × 10-5
வாலின் - 2-2.9 × 10-5 1.7-4.2 × 10-5
Vasointestinal peptide (VIP) - - 6-16 × 10-12
வாசோப்பிரசின் - - -
" hydrated - 4.5 × 10−13
" dehydrated - 3.7 × 10−12
துத்தநாகம் - 5-13 × 10−6 7-15 × 10−7
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குருதிக்_கூறுகள்&oldid=2938391" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது