விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ஆ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 1 - 296
2 ஆக் 1 - 296
3 ஆக்க இயல் ஊக வாணிகம் 10 - 138
4 ஆக்கநிலை 1 - 297
5 ஆக்கநிலையிருத்தம் 10 - 2
6 ஆக்கன் 1 - 297
7 ஆக்காட்ஸ்க் கடல் 1 - 297
8 ஆக்காடு 1 - 297
9 ஆக்கிட்டா 1 - 297
10 ஆக்கிரமண ஊக வாணிகம் 10 - 138
11 ஆக்கினாவா 1 - 297
12 ஆக்கினேய புராணம் 1 - 298
13 ஆக்கூர் 1 - 298
14 ஆக்சலேட்டுகள் 1 - 298
15 ஆக்சஸ் ஆறு 1 - 298;3 - 539
16 ஆக்சாலிக அமிலம் 1 - 298
17 ஆக்சி அசிடிலீன் ஊதுகுழல் 1 - 298
18 ஆக்சிகரணமும் குறைத்தலும் 1 - 298
19 ஆக்சின் 1 - 299
20 ஆக்சிஜன் 1 - 299
21 ஆக்சைடுகள் 1 - 300,409
22 ஆக்சைடுகளும் ஆக்சி அமிலங்ளும் 1 - 140
23 ஆக்சொலாட்டில் 1 - 300,391;
24 ஆக்ட்டியப் போர் 10 - 30
25 ஆக்ட்டினைடுகள் 10 - 30
26 ஆக்ட்டேவ்ஷனூட் 9 - 338
27 ஆக்ட்டேவியஸ் 10 - 30
28 ஆக்டன் 1 - 314
29 ஆக்டியம் 1 - 300
30 ஆக்டினோசோவா 1 - 300
31 ஆக்டினோப்டெரிஜியை 1 - 300
32 ஆக்டினோமைகோசிஸ் 1 - 300
33 ஆக்டினோமைசீட்ஸ் 1 - 301
34 ஆக்டீனியம் 1 - 301
35 ஆக்டேவியஸ் 1 - 20
36 ஆக்மெம்னன் 1 - 307
37 ஆக்ரா 1 - 302
38 ஆக்ரா பல்கலைக்கழகம் 1 - 302
39 ஆக்ரான் 1 - 302
40 ஆக்லந்து பிரபு 1 - 302
41 ஆக்லஹாமா 1 - 303
42 ஆக்லாந்து 10 - 30
43 ஆக்ஸ்பர்க் 1 - 303
44 ஆக்ஸ்போர்டு 1 - 303
45 ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம் 1 - 303
46 ஆகமப் பிராமாண்யம் 10 - 185
47 ஆகமம் 1 - 303
48 ஆகமெம்னன் 10 - 144
49 ஆகன்காகுவா 1 - 307
50 ஆகா கான் 1 - 307
51 ஆகாச கங்கை 1 - 307
52 ஆகாசத்தாமரை 1 - 308
53 ஆகாடெ காலம் 10 - 450
54 ஆகாய விமானம் 1 - 312
55 ஆகாயக்கப்பல் 1 - 308,309
56 ஆகூரா மஸ்தா 1 - 312
57 ஆங்க்காரா 10 - 31
58 ஆங்கர்மான் (ஆறு) 5 - 99
59 ஆங்காரா ஆறு 1 - 312
60 ஆங்கிலக் கட்டுரை 3 - 43
61 ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி 3 - 708
62 ஆங்கிலம் 1 - 312
63 ஆங்கிலோ சாக்சன் சட்டங்கள் 1 - 333
64 ஆங்கிலோ எகிப்திய சூடான் 1 - 333
65 ஆங்கோர் 1 - 333;10 - 170
66 ஆங்கோர்வாட் 1 - 333;10 - 172
67 ஆங்ஸ்ட்ராம் 1 - 333
68 ஆச்சாமரம் 1 - 333
69 ஆச்சாரிய கிருபளானி 1 - 161
70 ஆசந்தி 1 - 334
71 ஆசர், டோபீயாஸ் மீக்கேல் காரல் 10 - 31,382;
72 ஆசனவாய் நோய் (கால்நடை) 3 - 562
73 ஆசாது, அபுல் கலாம் 10 - 31
74 ஆசார்ய ஹ்ருதயம் 1 - 334,237;
75 ஆசார்யா கிருபளானி 10 - 185
76 ஆசார்யா நரேந்திரதேவ் 10 - 185
77 ஆசாரக் கோவை 1 - 334
78 ஆசியச் சங்கம் 1 - 334
79 ஆசியட்ஸ்கி, கார்ல் வான் 10 - 32
80 ஆசியா 1 - 334
81 ஆசியா மைனர் 1 - 338
82 ஆசியாகோ 1 - 338
83 ஆசியாவின் பொதுச் சந்தை 10 - 32
84 ஆசிரிய நிகண்டு 1 - 339,363
85 ஆசிரிய மாலை 1 - 339
86 ஆசிரிய விருத்தம் 1 - 340
87 ஆசிரியத்தாழிசை 1 - 338
88 ஆசிரியத்துறை 1 - 338
89 ஆசிரியப்பா 1 - 339
90 ஆசிரியர் கல்வி 1 - 339
91 ஆசிரியர் நல்லந்துவனார் 1 - 340
92 ஆசிரியன் பெருங்கண்ணனார் 1 - 340
93 ஆசு கவி ராஜசிங்கம் 1 - 340
94 ஆசுன்சியோன் 1 - 340
95 ஆசூர்பானிபல் 1 - 340;10 - 2,451;
96 ஆசெல்லி, காஸ்பரோ 1 - 340
97 ஆஞ்சு 1 - 340
98 ஆஞ்சைனா பெக்டரிஸ் 1 - 340
99 ஆட்காட்டி குருவி 1 - 341
100 ஆட்கொல்லிகள் 10 - 33
101 ஆட்சி வேண்டாக் கொள்கை 1 - 341
102 ஆட்ட மைதானம் 1 - 345
103 ஆட்டங்களும் விளையாட்டுக்களும் 1 - 342
104 ஆட்டவா 1 - 346
105 ஆட்டவா ஒப்பந்தம் 1 - 346
106 ஆட்டனத்தி 1 - 346
107 ஆட்டனைட்டு 10 - 387
108 ஆட்டிக்கா 1 - 346
109 ஆட்டு ஈ 2 - 183
110 ஆட்டோ 9 - 732
111 ஆட்டோ I, மகா 1 - 346
112 ஆட்டோ பேரரசர் 10 - 404
113 ஆட்டோ லீலியந்த்தால் 9 - 338
114 ஆட்டோ, நிக்கலஸ் ஆகஸ்ட் 1 - 346
115 ஆட்டோவான் பிஸ்மார்க் 10 - 381
116 ஆட்பெர்ட் 10 - 383
117 ஆட்ரியஸ் 10 - 451
118 ஆட்லர் 1 - 14,240,461; 10 - 492
119 ஆட்லர், ஆல்பிரடு 1 - 347
120 ஆட்லெஸ் 1 - 347
121 ஆட்லெஸ் மலைகள் 1 - 347
122 ஆடபான், ஜான் ஜேம்ஸ் 1 - 347
123 ஆடம் ஸ்மித் 10 - 245,275,307,447,475;
124 ஆடர் 1 - 347
125 ஆடாதோடை 1 - 347,3
126 ஆடி 1 - 347
127 ஆடிசி 10 - 33,114
128 ஆடிசியஸ் 10 - 33,384;
129 ஆடிப்பெருக்கு 1 - 349
130 ஆடிபூரம் திருவிழா 1 - 349
131 ஆடிஜே ஆறு 9 - 491
132 ஆடு 1 - 349;3 - 587
133 ஆடு தீண்டாப்பாளை 1 - 352
134 ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதன் 1 - 352
135 ஆடுதுறை 5 - 749
136 ஆடுதுறை மாசாத்தனார் 1 - 352
137 ஆடெம்ஸ், ஜேன் 10 - 33
138 ஆடென் 1 - 329
139 ஆடை அணிகள் 1 - 352
140 ஆடைகள் 1 - 354
141 ஆண்குறி நோய்கள் (கால்நடை) 3 - 563
142 ஆண்ட்ரியாஸ் விசேலியஸ் 2 - 212
143 ஆண்ட்ரூஸ் 1 - 601
144 ஆண்ட்ரூஸ், சார்லஸ் பிரீர் 1 - 362
145 ஆண்டர்சன் ராஞ்சு அணை 1 - 74
146 ஆண்டர்சன், ஹான்சு கிறிஸ்தியன் 1 - 362
147 ஆண்டர்ஸ் ஸோரன்ஸன் வேதல் 5 - 384
148 ஆண்டார் கோயில் 10 - 472
149 ஆண்டாள் 1 - 362
150 ஆண்டாள் சந்திரகலாமாலை 9 - 358
151 ஆண்டாள் பிள்ளைத் தமிழ் 1 - 363
152 ஆண்டிப் புலவர் 1 - 363,339
153 ஆண்டிபயோடிக்குகள் 1 - 476
154 ஆண்டீஸ் மலைகள் 1 - 363;4 - 284
155 ஆண்டு 1 - 364
156 ஆண்டுரூ கார்னெகி 9 - 735
157 ஆண்டுரூ பால்பர், டாக்டர் 3 - 260
158 ஆணல் 1 - 364
159 ஆணி 1 - 364
160 ஆணித்தூண் 10 - 426
161 ஆத்தா 1 - 364
162 ஆத்தி 1 - 364
163 ஆத்திசூடி 1 - 364
164 ஆத்திசூடி புராணம் 1 - 364
165 ஆத்திசூடி வெண்பா 10 - 6
166 ஆத்திரையன் பேராசிரியன் 1 - 364
167 ஆத்தூர் 1 - 364
168 ஆத்மநாத தேசிகர் 1 - 365
169 ஆத்மோபதேச சதகம் 10 - 343
170 ஆதன் அவினி 1 - 365
171 ஆதன் அழிசி 1 - 365
172 ஆதன் எழினி 1 - 365
173 ஆதன் ஒரி 1 - 365
174 ஆதன்சன், மைக்கல் 1 - 365
175 ஆதன்ஸ் 1 - 365;2 - 687; 10 - 290
176 ஆதனுங்கன் 1 - 365;3 - 375
177 ஆதாம் காட்லாப் ஆலன்ஸ் லேகர் 5 - 385
178 ஆதாம் சிகரம் 1 - 365
179 ஆதாம் பாலம் 7 - 78
180 ஆதாம் வாராவதி 1 - 365
181 ஆதாம், ஏவாள் 1 - 365
182 ஆதாரக் கல்வி 1 - 365
183 ஆதாரக் கல்வி முறை 1 - 366
184 ஆதாளை 1 - 367
185 ஆதி 10 - 33
186 ஆதி சேது 1 - 365
187 ஆதி அருமன் 1 - 367;3 - 375
188 ஆதிக் குடிகள் 1 - 367
189 ஆதிக்கம் பணிவு 10 - 34
190 ஆதிக்குடிகள் ஆட்சி முறை வரலாறு 1 - 368
191 ஆதிக்குடிகள் ஆட்சி முறை 1 - 370
192 ஆதிகால ஓவியம் 2 - 728
193 ஆதிகுடிகள், இந்தியா 1 - 597
194 ஆதிச்சநல்லூர் 1 - 371
195 ஆதிசங்கரர் 10 - 7,229,378
196 ஆதிசேடன் 10 - 482
197 ஆதிசேஷன் 1 - 372
198 ஆதிசைவர் 1 - 372
199 ஆதித்த சோழன் 1 - 372;10 - 365
200 ஆதித்தன் 1 - 96
201 ஆதிநாதர் 4 - 77
202 ஆதிபகவன் 10 - 34
203 ஆதிபத்தியக் கோட்பாடு 1 - 372
204 ஆதிபுர தலபுராணம் 10 - 267
205 ஆதிமந்தி 1 - 373;9 - 496
206 ஆதியப்ப நாவலர் 10 - 435,526;
207 ஆதியப்பனார் 1 - 373
208 ஆதியாழ் 8 - 582
209 ஆதிரை 1 - 373
210 ஆதிலட்சுமி 6 - 137
211 ஆதிவராக கவி 1 - 374
212 ஆதிவளர் சடகோப சுவாமிகள் 1 - 23
213 ஆதிவாயிலார் 1 - 374
214 ஆதொண்டை 1 - 374
215 ஆதொண்டைச் சக்கரவர்த்தி 1 - 374
216 ஆதோனி 1 - 374
217 ஆந்த்ரகுவினோன் தொட்டிச்சாயங்கள் 4 - 585
218 ஆந்திரசீன் 1 - 7,374
219 ஆந்தனி புரூடு 1 - 320
220 ஆந்திர மொழி 1 - 374
221 ஆந்திர ராச்சியம் 1 - 375
222 ஆந்திரப் பல்கலைக்கழகம் 1 - 374
223 ஆந்திரப்பிரதேசம் 10 - 39
224 ஆந்திரர் 1 - 374
225 ஆந்திரே மார்வா 1 - 321
226 ஆந்தை 1 - 376
227 ஆந்தைக் காதல் 1 - 377
228 ஆந்தைகள் 1 - 377
229 ஆந்தோசயனின்கள் 10 - 40
230 ஆநந்தமடம் 9 - 83
231 ஆப் ஆறு 1 - 377
232 ஆப்கானிய யுத்தங்கள் 1 - 377
233 ஆப்கானிஸ்தானம் 1 - 378
234 ஆப்டே, ஹரி நாராயன் 1 - 379
235 ஆப்பலோனியஸ் 9 - 259
236 ஆப்பா 10 - 51
237 ஆப்பியின் பாதை 1 - 379
238 ஆப்பிரிக்க மொழிகள் 1 - 385
239 ஆப்பிரிக்க இலக்கியம் 1 - 385
240 ஆப்பிரிக்கக் குதிரை நோய் 10 - 41
241 ஆப்பிரிக்கா 1 - 380
242 ஆப்பிள் 1 - 386
243 ஆப்பு 2 - 525
244 ஆப்போ மலை 1 - 388
245 ஆப்ரே 1 - 320
246 ஆப்ரொடைட்டி 1 - 52
247 ஆபட் டானியல் 8 - 663
248 ஆபர்க்ரோம்பி 1 - 328
249 ஆபிரகாம் 1 - 388
250 ஆபிரகாம் பண்டிதர், ராவ் சாகிப், மு. 1 - 388
251 ஆபு 1 - 388
252 ஆபுத்திரன் 1 - 389
253 ஆபெர்கிராம்பி, லாசல்ஸ் 1 - 389
254 ஆபெல், ஜான் ஜேகப் 1 - 389
255 ஆம்பிட்ரியன் 9 - 726
256 ஆம்பியர் 1 - 390
257 ஆம்பியர் மணி 1 - 390
258 ஆம்பியாக்சஸ் 1 - 7,390
259 ஆம்பிளிஸ்டோமா 1 - 391
260 ஆம்பிளிஸ்டோமா டைக்ரினா 1 - 391
261 ஆம்புலன்ஸ் 1 - 391
262 ஆம்பூர் 1 - 392
263 ஆம்ஸ்க் 10 - 42
264 ஆம்ஸ்டர்டாம் 1 - 392
265 ஆம்ஹர்ஸ்ட் பிரபு 1 - 392
266 ஆமண்டம் 10 - 261
267 ஆமணக்கு 1 - 392
268 ஆமணக்குக் குடும்பம் 10 - 42
269 ஆமர்த்தக மடம் 10 - 261
270 ஆமலகங்கள் 10 - 289
271 ஆமன் 1 - 393
272 ஆமான் 10 - 45
273 ஆமிஸ் 3 - 140
274 ஆமுண்ட்ஸென் 1 - 393
275 ஆமூடாரியா ஆறு 5 - 303
276 ஆமூர்க் கவுதமன் சாதேவனார் 1 - 393
277 ஆமூர்மல்லன் 1 - 393
278 ஆமூர்முதலி 1 - 393
279 ஆமெசான் 1 - 393;6 - 139; 7 - 355
280 ஆமை 1 - 394
281 ஆய் 1 - 397;2 - 429
282 ஆய் அண்டிரன் 1 - 52;3 - 742
283 ஆய் எயினன் 1 - 397
284 ஆய்க்கன், ருடால்ப் கிறிஸ்டோப் 1 - 397
285 ஆய்குடி 1 - 397
286 ஆய்ப்பன், மால்மடி 1 - 397
287 ஆய்மா 1 - 397
288 ஆயத்தொலைகள் 1 - 397
289 ஆயர்பாட்டு 1 - 324
290 ஆயாமா, ஈவாவா 1 - 398
291 ஆயிரத்தளி 5 - 586
292 ஆயிலர் எண்கள் 1 - 398
293 ஆயிலர், லியோனார்டு 1 - 398
294 ஆயிலியம் 1 - 399
295 ஆயினி 1 - 399
296 ஆயுதப் போலீஸ் படை 7 - 742
297 ஆயுதம் 1 - 399
298 ஆயுர்வேதம் 1 - 399;4 - 465
299 ஆயுள் இன்ஷு ரன்சு 2 - 155
300 ஆர் 1 - 364
301 ஆர் நதி 1 - 410
302 ஆர்க்கன்சா 1 - 400
303 ஆர்க்காட்டு நவாபுகள் 1 - 400
304 ஆர்க்காடு 1 - 401
305 ஆர்க்காடுகிழார் மகனார் வெள்ளைக் கண்ணத்தனார் 1 - 402
306 ஆர்க்கிடு 1 - 402
307 ஆர்க்கிமிடியன் திருகு 2 - 607
308 ஆர்க்கிமிடீஸ் 1 - 179,405
309 ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் 1 - 405
310 ஆர்க்கினித் தீவுகள் 1 - 406
311 ஆர்க்கேஞ்சல் 1 - 406
312 ஆர்க்கேடியா 1 - 406
313 ஆர்க்கைடஸ் 1 - 533
314 ஆர்க்டிக் சமுத்திரம் 1 - 407
315 ஆர்க்டிக் வட்டம் 1 - 407
316 ஆர்க்ரைட்டு, சர் ரிச்சர்டு 1 - 407
317 ஆர்கண்டி 1 - 407
318 ஆர்கலிஸ் 1 - 407
319 ஆர்கன் 1 - 407
320 ஆர்கனாட்டுக்கள் 1 - 408
321 ஆர்கான் 1 - 408;10 - 464
322 ஆர்சனிக்கின் கூட்டுக்கள் 1 - 409
323 ஆர்சனிக்கு 1 - 408
324 ஆர்ட்டீசியன் ஊற்று 2 - 457
325 ஆர்ட்னள்ட்சோன், கிளாஸ் பான்டஸ் 10 - 45
326 ஆர்டென் 1 - 409
327 ஆர்த்தாசர்சிஸ் 1 - 410
328 ஆர்த்தாப்ட்டிரா 10 - 372
329 ஆர்த்ரொபோடா 1 - 410
330 ஆர்தர் 1 - 410;9 - 596
331 ஆர்தர் லூவிஸ் 10 - 447
332 ஆர்ப்பிங்ட்டன் 4 - 340
333 ஆர்பியஸ் 1 - 410,506
334 ஆர்பீலா 1 - 410
335 ஆர்ம்ஸ்ட்ராங்கு, வில்லியம் ஜார்ஜ், பிரபு 1 - 410
336 ஆர்ம்ஸ்ட்ராங்கு, எம்.ஈ. 1 - 410
337 ஆர்மடா 1 - 410
338 ஆர்மடில்லோ 1 - 411
339 ஆர்மா 1 - 411
340 ஆர்மீனிய மொழி 1 - 411
341 ஆர்மீனியா 1 - 412
342 ஆர்மோனியம் 1 - 412
343 ஆர்லியன்ஸ் 1 - 412
344 ஆர்வில் ரைட் 9 - 339
345 ஆர்னல்டு பென்னட் 1 - 318
346 ஆர்னல்டு, சர் எட்வின் 1 - 412
347 ஆர்னல்டு, மாத்தியூ 1 - 317,318,320,323,325,412; 3 - 361
348 ஆர்னல்டு, ஜோசெப் 1 - 413
349 ஆர்னி மக்னுசன் 2 - 652
350 ஆர்னிதொரிங்க்கஸ் 1 - 413
351 ஆர்னோ 7 - 377
352 ஆர்ஜென்டீனா 1 - 414
353 ஆர்ஸ்பினமீன் 1 - 415
354 ஆர்ஹு சு 1 - 415
355 ஆரகன் 1 - 415
356 ஆரசோனா 1 - 416
357 ஆரஞ்சு 1 - 416
358 ஆரஞ்சு சுதந்திர நாடு 1 - 417
359 ஆரஞ்சு நதி 1 - 417;4 - 63; 6 - 142,641;
360 ஆரணி 1 - 417
361 ஆரணியகம் 1 - 417
362 ஆரபூரக் கடல் 1 - 417
363 ஆரம்ப வாதம் 1 - 417
364 ஆரம்பக் கல்வி 3 - 213
365 ஆரம்பப் பள்ளிக் கட்டடம் 3 - 19
366 ஆரம்பப் பள்ளிகள் 3 - 311
367 ஆரமீயர்கள் 10 - 451
368 ஆரராட் 1 - 418
369 ஆரல் 1 - 418
370 ஆரல் கடல் 1 - 418
371 ஆரவ்கானியன்கள் 10 - 201
372 ஆரவல்லி மலை 1 - 418;5 - 585
373 ஆரஸ்டிப்பஸ் 10 - 117
374 ஆராக்கேரியா 1 - 418
375 ஆராவமுதாச்சாரியார் 1 - 419
376 ஆராஸ் 1 - 419
377 ஆரிகன் 1 - 419
378 ஆரிகா 1 - 419
379 ஆரிகுலேரியா 1 - 419
380 ஆரிய சமாஜம் 1 - 420
381 ஆரியங்காவு 1 - 420
382 ஆரியப் படை தந்த நெடுஞ்செழியன் 1 - 420
383 ஆரியப்பப் புலவர் 1 - 420
384 ஆரியபட்டர் 1 - 420;3 - 141; 9 - 260
385 ஆரியபட்டீயம் 1 - 420
386 ஆரியபுரம் 10 - 154
387 ஆரியர்கள் 1 - 420
388 ஆரியவரசர் யாழ்ப் பிரமதத்தனார் 1 - 421
389 ஆரியவரசன் பிரகத்தன் 1 - 421
390 ஆரினாக்கோ 1 - 421;6 - 139
391 ஆரிஸ்டாபனீஸ் 1 - 421
392 ஆரீயாஸ்டா 1 - 550
393 ஆரீலியஸ், மார்க்கஸ் 1 - 421;10 - 550,552;
394 ஆரீலியா 1 - 421
395 ஆருணியரசன் 1 - 422
396 ஆருத்திரா தரிசனம் 1 - 422
397 ஆருதத் 1 - 331
398 ஆரூடம் 1 - 422
399 ஆரே ஆறு 5 - 96;7 - 590
400 ஆரேசீ 1 - 422
401 ஆரை 1 - 424
402 ஆரோக்கியம் 1 - 424
403 ஆரோரூட்டு 4 - 188
404 ஆல் பட்டானி 3 - 142
405 ஆல்க்காக் 9 - 339
406 ஆல்க்காட், கர்னல் எச், எஸ். 7 - 291
407 ஆல்க்வின் 9 - 663
408 ஆல்கலாயிடுகள் 1 - 425
409 ஆல்கஹால்கள் 1 - 426,30; 2 - 202
410 ஆல்கஹாலும் கைத்தொழிலும் 1 - 428
411 ஆல்காக்கள் 1 - 429
412 ஆல்காட், ஹென்றி ஸ்டீல் 1 - 429
413 ஆல்கால் 1 - 429
414 ஆல்குவாரெஜ்மி 3 - 142
415 ஆல்சூபி 1 - 53
416 ஆல்சேஸ் லோரேன் 1 - 430
417 ஆல்ட்டாசிமத்து 1 - 430
418 ஆல்ட்டாமீரா 1 - 430
419 ஆல்ட்டாய் மலைகள் 1 - 430
420 ஆல்ட்டாயிர் 1 - 430
421 ஆல்டால் தொகுப்பு 1 - 434
422 ஆல்டிரொவாண்டா 1 - 430
423 ஆல்டிரொவாண்டி, யுலிஸ்ஸி 1 - 431
424 ஆல்டிஹைடுகளுக்கும் கீட்டோன்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் 1 - 434
425 ஆல்டிஹைடுகளுக்கும் கீட்டோன்களும் 1 - 431
426 ஆல்தீயா 1 - 434
427 ஆல்ப்ஸ் 1 - 434;5 - 96
428 ஆல்பகர்க் 1 - 435,205; 2 - 641
429 ஆல்பகோடா 1 - 435
430 ஆல்பட்ராஸ் 1 - 436
431 ஆல்பயெரி 1 - 436
432 ஆல்பர்க் 1 - 436
433 ஆல்பர்ட் 1 - 436
434 ஆல்பர்ட் எரி 1 - 437
435 ஆல்பர்ட்டா 1 - 437
436 ஆல்பனி 1 - 437
437 ஆல்பா துகள் 1 - 437
438 ஆல்பா லோங்கா 1 - 437
439 ஆல்பாக் கதிர்கள் 3 - 179;10 - 310
440 ஆல்பான்ஸி 9 - 672
441 ஆல்பியெரீ 1 - 551
442 ஆல்பிரட் 1 - 319
443 ஆல்பிரட் பினே 2 - 28
444 ஆல்பிரடு 1 - 437
445 ஆல்பிரடு பினே 10 - 433
446 ஆல்பிரடு மார்ஷல் 10 - 272,333,418,449;
447 ஆல்பிரிக் 1 - 312
448 ஆல்பேனிய மொழி 1 - 438
449 ஆல்பேனியா 1 - 438;10 - 287
450 ஆல்பைன் ஆடு 3 - 589
451 ஆல்போர்ட் 1 - 13,14,462;
452 ஆல்போர்ட், ஜீ.டபிள்யூ. 10 - 34
453 ஆல்போர்ட், எப். எச். 10 - 34
454 ஆல்போனா 4 - 331
455 ஆல்மஜெஸ்ட் 1 - 439
456 ஆல்மா ஆட்டா 1 - 439
457 ஆல்வா பிரபு 1 - 440
458 ஆல்வாய் 1 - 440
459 ஆல்ஜிசிராஸ் மாநாடு 1 - 440
460 ஆல்ஜியர்ஸ் 1 - 440
461 ஆல்ஜிரியா 1 - 440;10 - 45
462 ஆல்ஸ்டெட் 3 - 347
463 ஆல்ஸ்பைஸ் 1 - 440
464 ஆலகாஸ் 1 - 440
465 ஆலங்கட்டி 1 - 440
466 ஆலங்கானம் 1 - 441
467 ஆலங்கீர் 1 - 441;9 - 640
468 ஆலங்குடி 1 - 441
469 ஆலங்குடி வங்கனார் 1 - 441
470 ஆலத்தூர் கிழார் 1 - 441
471 ஆலந்து தீவுகள் 1 - 441
472 ஆலப்புழை 1 - 441
473 ஆலபாமா 1 - 441
474 ஆலம்பாடி மாடு 3 - 585
475 ஆலம்பேரி சாத்தனார் 1 - 441
476 ஆலம்மரம் 1 - 441
477 ஆலமீடா 1 - 443
478 ஆலரிக் 1 - 443
479 ஆலவாய் 1 - 443
480 ஆலன் (ஆறு) 6 - 411
481 ஆலன் ஷெப்பார்டு 10 - 508
482 ஆலா 1 - 443
483 ஆலா டாக் 1 - 444
484 ஆலாலசுந்தரம் பிள்ளை, காஞ்சி 10 - 45
485 ஆலிபீன்கள் 1 - 444
486 ஆலியார் 1 - 444
487 ஆலீவ்ஸ் மலை 2 - 550
488 ஆலெகேனி 7 - 269
489 ஆலை மலைகள் 1 - 444
490 ஆவணி அவிட்டம் 1 - 444
491 ஆவர்கள் 1 - 444
492 ஆவர்த்த பாகுபாடு 1 - 445
493 ஆவர்த்த விதி 1 - 444
494 ஆவர்த்த விதியும் அணு அமைப்பும் 1 - 70
495 ஆவர்த்த அட்டவணைகள் 1 - 445
496 ஆவர்த்த அட்டவணையிலுள்ள முறை பிறழ்ச்சி 1 - 448
497 ஆவா 1 - 451
498 ஆவாரை 1 - 451
499 ஆவி 1 - 452
500 ஆவி அடர்த்தி 1 - 44
501 ஆவிகளும் ஆவியாதலும் 1 - 452
502 ஆவிசென்னா 1 - 452
503 ஆவிட் 1 - 452;9 - 9
504 ஆவியர் 1 - 453
505 ஆவியாகும் வெப்பம் 1 - 453
506 ஆவிரை 1 - 453
507 ஆவிஸ் ஸ்டாப்பர்டு 10 - 203
508 ஆவுடை அம்மாள் 1 - 453
509 ஆவுடையார் கோவில் 1 - 453;6 - 18
510 ஆவுர் மூலங்கிழார் 1 - 453
511 ஆவுர் மூலங்கிழார் மகனார் பெருந்தலைச் சாத்தனார் 1 - 453
512 ஆவூர் அழகியார் 1 - 453
513 ஆவூர்க் காவிதிகள் சாதேவனார் 1 - 453
514 ஆவூர்க் கௌதமன் சாதேவன் 1 - 453
515 ஆவூர்கிழார் 1 - 453
516 ஆவூர்கிழார் மகனார் கண்ணனார் 1 - 453
517 ஆவூனா (ஆறு) 7 - 689
518 ஆவொசெட் 1 - 453
519 ஆழ்கடல் சமவெளியும், ஆழ்பகுதிகளும் 10 - 389
520 ஆழ்கடல் விலங்குகள் 1 - 453
521 ஆழ்கடலியல் 10 - 46
522 ஆழ்வார்கள் 1 - 454
523 ஆழ்வார்திருநகரி 1 - 456
524 ஆழ்வாரப்பப் பிள்ளை 1 - 456

மேற்கோள்கள்[தொகு]