உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஆக்டினைடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தனிம அட்டவணையில் ஆக்டினைடுகள்
நீரியம் (diatomic nonmetal)
ஈலியம் (அருமன் வாயு)
இலித்தியம் (alkali metal)
பெரிலியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
போரான் (உலோகப்போலி)
கரிமம் (polyatomic nonmetal)
நைட்ரசன் (diatomic nonmetal)
ஆக்சிசன் (diatomic nonmetal)
புளோரின் (diatomic nonmetal)
நியான் (அருமன் வாயு)
சோடியம் (alkali metal)
மக்னீசியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
அலுமினியம் (குறை மாழை)
சிலிக்கான் (உலோகப்போலி)
பாசுபரசு (polyatomic nonmetal)
கந்தகம் (polyatomic nonmetal)
குளோரின் (diatomic nonmetal)
ஆர்கான் (அருமன் வாயு)
பொட்டாசியம் (alkali metal)
கல்சியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
இசுக்காண்டியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தைட்டானியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
வனேடியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
குரோமியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
மாங்கனீசு (தாண்டல் உலோகங்கள்)
இரும்பு (தாண்டல் உலோகங்கள்)
கோபால்ட் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
நிக்கல் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
செப்பு (தாண்டல் உலோகங்கள்)
துத்தநாகம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
காலியம் (குறை மாழை)
ஜேர்மானியம் (உலோகப்போலி)
ஆர்சனிக் (உலோகப்போலி)
செலீனியம் (polyatomic nonmetal)
புரோமின் (diatomic nonmetal)
கிருப்டான் (அருமன் வாயு)
ருபீடியம் (alkali metal)
இசுட்ரோன்சியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
யிற்றியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
சிர்க்கோனியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
நையோபியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
மாலிப்டினம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
டெக்னீசியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
ருத்தேனியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
ரோடியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
பலேடியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
வெள்ளி (மாழை) (தாண்டல் உலோகங்கள்)
காட்மியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
இண்டியம் (குறை மாழை)
வெள்ளீயம் (குறை மாழை)
அந்திமனி (உலோகப்போலி)
தெலூரியம் (உலோகப்போலி)
அயோடின் (diatomic nonmetal)
செனான் (அருமன் வாயு)
சீசியம் (alkali metal)
பேரியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
இலந்தனம் (lanthanoid)
சீரியம் (lanthanoid)
பிரசியோடைமியம் (lanthanoid)
நியோடைமியம் (lanthanoid)
புரோமித்தியம் (lanthanoid)
சமாரியம் (lanthanoid)
யூரோப்பியம் (lanthanoid)
கடோலினியம் (lanthanoid)
டெர்பியம் (lanthanoid)
டிசிப்ரோசியம் (lanthanoid)
ஓல்மியம் (lanthanoid)
எர்பியம் (lanthanoid)
தூலியம் (lanthanoid)
இட்டெர்பியம் (lanthanoid)
லியுதேத்தியம் (lanthanoid)
ஆஃபினியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
டாண்ட்டலம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தங்குதன் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
இரேனியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
ஓசுமியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
இரிடியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
பிளாட்டினம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தங்கம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
பாதரசம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தாலியம் (குறை மாழை)
ஈயம் (குறை மாழை)
பிசுமத் (குறை மாழை)
பொலோனியம் (குறை மாழை)
அசுட்டட்டைன் (உலோகப்போலி)
ரேடான் (அருமன் வாயு)
பிரான்சீயம் (கார மாழைகள்)
ரேடியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
அக்டினியம் (actinoid)
தோரியம் (actinoid)
புரோடாக்டினியம் (actinoid)
யுரேனியம் (actinoid)
நெப்டியூனியம் (actinoid)
புளுட்டோனியம் (actinoid)
அமெரிசியம் (actinoid)
கியூரியம் (actinoid)
பெர்க்கிலியம் (actinoid)
கலிபோர்னியம் (actinoid)
ஐன்ஸ்டைனியம் (actinoid)
பெர்மியம் (actinoid)
மெண்டலீவியம் (actinoid)
நொபிலியம் (actinoid)
இலாரென்சியம் (actinoid)
இரதர்ஃபோர்டியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தூப்னியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
சீபோர்கியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
போரியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
ஆசியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
மெய்ட்னீரியம் (unknown chemical properties)
டார்ம்சிட்டாட்டியம் (unknown chemical properties)
இரோயன்ட்கெனியம் (unknown chemical properties)
கோப்பர்நீசியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
உன்னுன்டிரியம் (unknown chemical properties)
பிளெரோவியம் (unknown chemical properties)
உன்னுன்பென்டியம் (unknown chemical properties)
லிவர்மோரியம் (unknown chemical properties)
உனுன்செப்டியம் (unknown chemical properties)
அனனாக்டியம் (unknown chemical properties)
நாகசாக்கியில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டில் புளுட்டோனியம் இருந்தது.[1]

ஆக்டினைடுகள் (Actinide) என்பவை தனிம வரிசை அட்டவணையில் ஆக்டினியம் தனிமத்தைத் தொடர்ந்து வரும் 14 தனிமங்களைக் குறிக்கும். ஆக்டினியம் தனிமத்தையும் சேர்த்தால் மொத்தமாக 15 ஆக்டினைகள் காணப்படுகின்றன. இவற்றின் அணு எண்கள் 89 இல் தொடங்கி 103 வரை உள்ளன. ஆக்டினியம் தொடங்கி லாரன்சியம் [2][3][4][5] வரையுள்ள இத்தனிமங்கள் 5f ஆர்பிட்டலில் இடப்படுவதால் இவற்றை 5f தொகுதி தனிமங்கள் என்றும் அழைக்கிறார்கள்.

89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr

மிகச் சரியாகச் சொல்வதென்றால் ஆக்டினியம் மற்றும் லாரன்சியம் என்ற இரண்டு தனிமங்களையும் மூன்றாவது நெடுங்குழு தனிமங்கள் என்றுதான் அடையாளப்படுத்த வேண்டும். ஆனால் பெரும்பாலும் பொது வேதியியல் விவாதங்களின் போது வேதியியல் அறிஞர்கள் இவ்விரண்டு தனிமங்களையும் ஆக்டினைடு தனிமங்கள் என்றே கருதுகின்றனர். ஆக்டினியம் லாரன்சியம் என்ற இரண்டு தனிமங்களை ஒப்பிடுகையில் ஆக்டினியம் என்ற தனிமம் ஆக்டினைடு என்ற தொடரிலிருந்து விலக்கப்படுவது உண்டு. ஏனெனில் 3 ஆவது குழு தனிமங்களுடன் இது சொற்பொருள் சார்ந்து ஒத்திருக்கிறது. ஆக்டினியத்தைத் தொடர்ந்து வருகின்ற தனிமங்கள் ஆக்டினைடுகள் ஆனால் ஆக்டினியம் ஓர் ஆக்டினைடு அல்ல என்று வாதிடுவோரும் உண்டு. ஐயுபிஏசியும் கூட பொதுப்பயன்பாடு கருதியே அக்டினியத்தை ஆக்டினைடு குழுவில் சேர்த்துக் கொண்டது [6].

ஆக்டினைடு தனிமங்கள் என்ற தொடர் ஆக்டினியம் என்ற தனிமத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது. விவாதங்களின் போது ஆக்டினைடுகளைப் பொதுவாகக் குறிப்பிட முறைசாரா வாய்ப்பாடாக An என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்துவார்கள். இக்குறியீடு எந்த ஒரு ஆக்டினைடையும் குறிப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. ஒரு தனிமத்தைத் தவிர மற்ற அனைத்தும் f தொகுதி தனிமங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. விலக்கப்படுவது ஆக்டினியம் அல்லது லாரன்சியம் இரண்டில் ஒன்று ஆக்டினைடு தொடரில் இருந்து நீக்கப்படுகிறது. ஆக்டினைடுகளின் எலக்ட்ரான் ஒழுங்கமைப்பு உறுதியாக நிறுவப்படவில்லை. ஏனெனில் வேறுபடுத்தும் எலக்ட்ரான்கள் 5f ஆர்பிட்டலில் நுழைகிறதா அல்லது 6s ஆர்பிட்டலில் நுழைகிறதா என்பதை இன்னமும் நிர்ணயிக்க இயலவில்லை. லாந்தனைடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் ஆக்டினைடுகள் கதிரியக்கப்பண்பு, அயனிகளின் காந்தப்பண்பு, நிறம், ஆக்சிசனேற்ற நிலை என்று பல பண்புகளில் மாறுபடுகின்றன. ஆக்டினைடுகளின் அணு ஆரம், அயனி ஆரம் போன்றவை அதிகமாகும். ஆக்டினைடு தொடர் தனிமங்களின் இயற்பியல் பண்புகள் பெரிதும் மாறுபடுகின்றன. ஆக்டினியம் மற்றும் அமெரிசியத்தை அடுத்துள்ள பின் ஆக்டினைடுகள் லாந்தனைடுகளை ஒத்துள்ளன. தோரியம், புரோட்டாக்டினியம், யுரேனியம் போன்ற தனிமங்கள் இடைநிலைத் தனிமங்களை ஒத்தவையாக உள்ளன. நெப்டியூனியம் மற்றும் புளூட்டோனியம் போன்றவை இவ்விரண்டுக்கும் இடைபட்ட தன்மையைக் கொண்டுள்ளன.

ஆக்சிசனேற்ற நிலை[தொகு]

ஆக்டினைடுகளின் பொதுவான ஆக்சிசனேற்ற நிலை +3 ஆகும். அணு எண் அதிகரிக்கும் போது ஆக்சிசனேற்ற நிலையின் நிலைப்புத்தன்மையும் அதிகரிக்கிறது. ஆக்டினியமும் தோரியமும் +2 ஆக்சிசனேற்ற நிலையைக் கொண்டுள்ளன. ஆக்டினியம் முதல் கியூரியம் வரை உள்ள தனிமங்கள் +4 ஆக்சிசனேற்ற நிலையைக் கொண்டுள்ளன.

கதிரியக்கப் பண்பு[தொகு]

அனைத்து ஆக்டினைடுகளும் கதிரியக்கப் பண்பு கொண்டவையாகும் கதிரியக்கச் சிதைவின் பொது இவை ஆற்றலை வெளிவிடுகின்றன. யுரேனியமும் தோரியமும் இயற்கையில் தோன்றும் ஆக்டினைடுகளாகும். புளூட்டோனியம் செயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இவை மூன்றும் பூமியில் அதிக அளவில் கிடைக்கின்றன. அணுக்கரு உலைகளிலும் அணு ஆயுதங்களிலும் இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தோரியம், புரோட்டாக்டீனியம், யுரேனியம், நெப்டூனியம், புளூட்டோனியம் போன்றவை +5 ஆக்சிசனேற்ற நிலையையும், சில புரோட்டாக்டினியம், யுரேனியம், நெப்டூனியம் போன்ற சில தனிமங்கள் +6 ஆக்சிசனேற்ற நிலையையும் காட்டுகின்றன.

காந்தப்பண்புகள்[தொகு]

ஆக்டினைடுகளின் காந்தப்பண்புகளை f ஆர்பிட்டால்களில் உள்ள இனையாகாத எலக்ட்ரான்கள் நிர்ணயிக்கின்றன. தோரியம் மற்றும் யுரேனியத்தின் வெளிக்கூடுகள் காலியாக இருப்பதால் இவை டயா காந்தப் பண்புடையவையாக உள்ளன. மற்ற ஆக்டினைடு தொடர் தனிமங்கள் யாவும் பாரா காந்தப்பண்பைக் கொண்டுள்ளன. .

கண்டுபிடிப்பு[தொகு]

யுரேனியம் இடைத்தனிமங்கள் தயாரிப்பு[7][8]
தனிமம் ஆண்டு கண்டுபிடிப்பு
நெப்டியூனியம் 1940 238U நொதுமிகளால் 238U மோதியடித்தல்
புளுட்டோனியம் 1941 238U தியூட்டிரியம்களால் 238U மோதியடித்தல்
அமெரிசியம் 1944 நொதுமிகளால் 239Pu மோதியடித்தல்
கியூரியம் 1944 ஆல்ஃபா துகள்களால் 239Pu மோதியடித்தல்
பெர்கெலியம் 1949 ஆல்ஃபா துகள்களால் 241Am மோதியடித்தல்
கலிபோர்னியம் 1950 ஆல்ஃபா துகள்களால் 242Cm மோதியடித்தல்
ஐன்ஸ்டைனியம் 1952 அணு வெடிப்பு
பெர்மியம் 1952 அணு வெடிப்பு
மென்டெலீவியம் 1955 ஆல்ஃபா துகள்களால் 253Es மோதியடித்தல்
நொபெலியம் 1965 243Am by 15N மோதியடித்தல்
அல்லது ஆல்ஃபா துகள்களால் 238U மோதியடித்தல்
லாரென்சியம் 1961–1971 10B அல்லது 11B ஆல் 252Cf மோதியடித்தல்
மற்றும் 243Am உடன் 18O மோதியடித்தல்

மீள்பார்வை[தொகு]

 • பொதுவாக ஆக்டினைடுகளை வேருபடுத்திக் காட்டும் எலக்ட்ரான்கள் 5f ஆர்பிட்டால்களில் நிரப்புகின்றன.
 • பெரும்பாலான ஆக்டினைடுகள் செயற்கை முறையில் மனிதனால் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
 • ஆக்டினைடுகள் தொடரில் உள்ள தனிமங்கள் ஒத்த வடிவுடைமையைக் காட்டுகின்றன.
 • இவற்றின் கதிரியக்கப்பண்பு அதிகமாகும்.
 • ஆக்டினைடுகள் தரும் அணைவுச் சேர்மங்களின் எண்ணிக்கை லாந்தனைடுகளை விட அதிகமாகும்.
 • தோரியமும் யுரேனியமும் தவிர அனைத்து ஆக்டினைடுகளும் பாரா காந்தத் தன்மையைக் கொண்டுள்ளன.


மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. The Manhattan Project. An Interactive History. US Department of Energy
 2. Theodore Gray (2009). The Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe. New York: Black Dog & Leventhal Publishers. p. 240. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-1-57912-814-2.
 3. Actinide element, Encyclopædia Britannica on-line
 4. Although "actinoid" (rather than "actinide") means "actinium-like" and therefore should exclude actinium, that element is usually included in the series.
 5. Neil G. Connelly; et al. (2005). "Elements". Nomenclature of Inorganic Chemistry. London: Royal Society of Chemistry. p. 52. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-85404-438-8.
 6. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. pp. 1230–1242. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0080379419.
 7. Greenwood, p. 1252
 8. Nobelium and lawrencium were almost simultaneously discovered by Soviet and American scientists

மேலும் படிக்க[தொகு]

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆக்டினைடு&oldid=3232640" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது