அணுவெண் வாரியாக தனிமங்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(எண்வாரியாக தனிமங்களின் பட்டியல் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

இது அணுவெண் படி வரிசைப்படுத்தப்பட்டு, நிறக்குறி இடப்பட்ட வேதியியல் தனிமங்களின் பட்டியலாகும். ஒவ்வொரு தனிமத்தினதும் பெயர், தனிமக் குறியீடு, கூட்டம், மீள்வரிசை, அணுநிறை (அல்லது கூடிய உறுதியான ஓரிடத்தான்), அடர்த்தி, உருகுநிலை, கொதிநிலை, கண்டுபிடித்த ஆண்டு மற்றும் கண்டுபிடித்தவர் பெயர் ஆகியவை தரப்பட்டுள்ளன.

தனிம அட்டவணையில் உள்ள வேதிப்பொருள் வரிசைகள்
கார மாழைகள் காரக்கனிம மாழைகள் லாந்த்தனைடுகள் ஆக்டினைடுகள் பிறழ்வரிசை மாழைகள்
குறை மாழைகள் மாழைனைகள் மாழையிலிகள் ஹாலஜன்கள் நிறைம வளிமங்கள்
எண் பெயர் குறி மீள்வரிசை,
கூட்டம்
திணிவு
(g/mol)
அடர்த்தி
(g/cm³)
at 20°C
உருகல்
p.
 (°C)
கொதி
p.
 (°C)
கண்டு
பிடித்த
ஆண்டு
கண்டுபிடித்தவர்
1 ஐதரசன் H 1, 1 1.00794(7)2 3 4 0.084 g/l -259.1 -252.9 1766 காவெண்டிசு
2 ஈலியம் He 1, 18 4.002602(2)2 4 0.17 g/l -272.2 -268.9 1895 ராம்சே, கிளீவ்
3 லித்தியம் Li 2, 1 6.941(2)2 3 4 5 0.53 180.5 1317 1817 ஆர்ப்வெட்சன்
4 பெரிலியம் Be 2, 2 9.012182(3) 1.85 1278 2970 1797 வோகுவெலின்
5 போரான் B 2, 13 10.811(7)2 3 4 2.46 2300 2550 1808 டேவியும் கே-லுசாக்கும்
6 கார்பன் C 2, 14 12.0107(8)2 4 3.51 3550 4827 தொன்மை தெரியாது
7 நைதரசன் N 2, 15 14.0067(2)2 4 1.17 g/l -209.9 -195.8 1772 ருதபோர்ட்
8 ஆக்சிசன் O 2, 16 15.9994(3)2 4 1.33 g/l -218.4 -182.9 1774 பிரீஸ்ட்லியும் இசுக்கீலேயும்
9 புளோரின் F 2, 17 18.9984032(5) 1.58 g/l -219.6 -188.1 1886 மொய்சான்
10 நியான் Ne 2, 18 20.1797(6)2 3 0.84 g/l -248.7 -246.1 1898 ராம்சேயும் டிரவேர்சு
11 சோடியம் Na 3, 1 22.98976928(2) 0.97 97.8 892 1807 டேவி
12 மக்னீசியம் Mg 3, 2 24.3050(6) 1.74 648.8 1107 1755 பிளாக்
13 அலுமீனியம் Al 3, 13 26.9815386(8) 2.70 660.5 2467 1825 ஒயெசுட்டெடு
14 சிலிக்கான் Si 3, 14 28.0855(3)4 2.33 1410 2355 1824 பெர்சிலியசு
15 பாசுபரசு P 3, 15 30.973762(2) 1.82 44 (P4) 280 (P4) 1669 பிராண்ட்
16 கந்தகம் S 3, 16 32.065(5)2 4 2.06 113 444.7 தொன்மை தெரியாது
17 குளோரின் Cl 3, 17 35.453(2)2 3 4 2.95 g/l -34.6 -101 1774 இசிக்கீலே
18 ஆர்கன் Ar 3, 18 39.948(1)2 4 1.66 g/l -189.4 -185.9 1894 ராம்சேயும் ரேலேயும்
19 பொட்டாசியம் K 4, 1 39.0983(1) 0.86 63.7 774 1807 டேவி
20 கால்சியம் Ca 4, 2 40.078(4)2 1.54 839 1487 1808 டேவி
21 இசுக்காண்டியம் Sc 4, 3 44.955912(6) 2.99 1539 2832 1879 நில்சன்
22 டைட்டானியம் Ti 4, 4 47.867(1) 4.51 1660 3260 1791 கிரிகோர் and கல்புரோத்
23 வனேடியம் V 4, 5 50.9415(1) 6.09 1890 3380 1801 இடெல் இரியோ
24 குரோமியம் Cr 4, 6 51.9961(6) 7.14 1857 2482 1797 வோகுவெலின்
25 மாங்கனீசு Mn 4, 7 54.938045(5) 7.44 1244 2097 1774 கஹ்ன்
26 இரும்பு Fe 4, 8 55.845(2) 7.87 1535 2750 தொன்மை தெரியாது
27 கோபால்ட் Co 4, 9 58.933195(5) 8.89 1495 2870 1735 பிராண்ட்
28 நிக்கல் Ni 4, 10 58.6934(2) 8.91 1453 2732 1751 குரொன்ஸ்ரெட்
29 செப்பு Cu 4, 11 63.546(3)4 8.92 1083.5 2595 தொன்மை தெரியாது
30 துத்தநாகம் Zn 4, 12 65.409(4) 7.14 419.6 907 தொன்மை தெரியாது
31 காலியம் Ga 4, 13 69.723(1) 5.91 29.8 2403 1875 இலெக்கோக்கு டி புவாசுபோதரன்
32 செர்மானியம் Ge 4, 14 72.64(1) 5.32 937.4 2830 1886 வின்கிளர்
33 ஆர்செனிக் As 4, 15 74.92160(2) 5.72 613 613
(subl.)
ca. 1250 ஆல்பர்ட்டசு மாக்னசு
34 செலீனியம் Se 4, 16 78.96(3)4 4.82 217 685 1817 பெர்சேலியசு
35 புரோமின் Br 4, 17 79.904(1) 3.14 -7.3 58.8 1826 பலார்டு
36 கிருப்டான் Kr 4, 18 83.798(2)2 3 3.48 g/l -156.6 -152.3 1898 Ramsay and Travers
37 ருபீடியம் Rb 5, 1 85.4678(3)2 1.53 39 688 1861 Bunsen and Kirchhoff
38 இசுட்ரோன்சியம் Sr 5, 2 87.62(1)2 4 2.63 769 1384 1790 Crawford
39 இயிற்றியம் Y 5, 3 88.90585(2) 4.47 1523 3337 1794 Gadolin
40 சிர்க்கோனியம் Zr 5, 4 91.224(2)2 6.51 1852 4377 1789 கிளாப்ரோத்து
41 நையோபியம் Nb 5, 5 92.906 38(2) 8.58 2468 4927 1801 சார்லசு ஃகாட்செட்டு
42 மாலிப்டினம் Mo 5, 6 95.94(2)2 10.28 2617 5560 1778 இழ்சீல்
43 டெக்னீசியம் Tc 5, 7 [98.9063]1 11.49 2172 5030 1937 பெரியர், செகிரே
44 ருத்தேனியம் Ru 5, 8 101.07(2)2 12.45 2310 3900 1844 கிளௌசு
45 ரோடியம் Rh 5, 9 102.90550(2) 12.41 1966 3727 1803 வொல்லாசிட்டன்
46 பலேடியம் Pd 5, 10 106.42(1)2 12.02 1552 3140 1803 வொல்லாசிட்டன்
47 வெள்ளி Ag 5, 11 107.8682(2)2 10.49 961.9 2212 prehistoric unknown
48 காட்மியம் Cd 5, 12 112.411(8)2 8.64 321 765 1817 Strohmeyer and Hermann
49 இண்டியம் In 5, 13 114.818(3) 7.31 156.2 2080 1863 Reich and Richter
50 வெள்ளீயம் Sn 5, 14 118.710(7)2 7.29 232 2270 வரலாற்றுக்கு முந்தைய தெரியாது
51 ஆண்ட்டிமனி Sb 5, 15 121.760(1)2 6.69 630.7 1750 prehistoric unknown
52 டெலூரியம் Te 5, 16 127.60(3)2 6.25 449.6 990 1782 வான் இரைசன்சிட்டைன்
53 அயோடின் I 5, 17 126.90447(3) 4.94 113.5 184.4 1811 Courtois
54 செனான் Xe 5, 18 131.293(6)2 3 4.49 g/l -111.9 -107 1898 Ramsay and Travers
55 சீசியம் Cs 6, 1 132.9054519(2) 1.90 28.4 690 1860 Kirchhoff and Bunsen
56 பேரியம் Ba 6, 2 137.327(7) 3.65 725 1640 1808 Davy
57 லாந்த்தனம் La 6 138.90547(7)2 6.16 920 3454 1839 Mosander
58 சீரியம் Ce 6 140.116(1)2 6.77 798 3257 1803 von Hisinger and Berzelius
59 பிரசியோடைமியம் Pr 6 140.90765(2) 6.48 931 3212 1895 von Welsbach
60 நியோடைமியம் Nd 6 144.242(3)2 7.00 1010 3127 1895 von Welsbach
61 புரொமீத்தியம் Pm 6 [146.9151]1 7.22 1080 2730 1945 Marinsky and Glendenin
62 சமாரியம் Sm 6 150.36(2)2 7.54 1072 1778 1879 Lecoq de Boisbaudran
63 யூரோப்பியம் Eu 6 151.964(1)2 5.25 822 1597 1901 Demarçay
64 கடோலினியம் Gd 6 157.25(3)2 7.89 1311 3233 1880 de Marignac
65 டெர்பியம் Tb 6 158.92535(2) 8.25 1360 3041 1843 Mosander
66 டிசிப்ரோசியம் Dy 6 162.500(1)2 8.56 1409 2335 1886 Lecoq de Boisbaudran
67 ஓல்மியம் Ho 6 164.94788(2) 8.78 1470 2720 1878 Soret
68 எர்பியம் Er 6 167.259(3)2 9.05 1522 2510 1842 Mosander
69 தூலியம் Tm 6 168.93421(2) 9.32 1545 1727 1879 Cleve
70 இட்டெர்பியம் Yb 6 173.04(3)2 6.97 824 1193 1878 de Marignac
71 லூட்டேட்டியம் Lu 6, 3 174.967(1)2 9.84 1656 3315 1907 Urbain
72 ஆவ்னியம் Hf 6, 4 178.49(2) 13.31 2150 5400 1923 Coster and de Hevesy
73 டாண்ட்டலம் Ta 6, 5 180.9479(1) 16.68 2996 5425 1802 Ekeberg
74 டங்சுட்டன் W 6, 6 183.84(1) 19.26 3407 5927 1783 Elhuyar
75 ரேனிய Re 6, 7 186.207(1) 21.03 3180 5627 1925 Noddack, Tacke and Berg
76 ஆசுமியம் Os 6, 8 190.23(3)2 22.61 3045 5027 1803 Tennant
77 இரிடியம் Ir 6, 9 192.217(3) 22.65 2410 4130 1803 Tennant
78 பிளாட்டினம் Pt 6, 10 195.084(9) 21.45 1772 3827 1557 Scaliger
79 தங்கம் Au 6, 11 196.966569(4) 19.32 1064.4 2940 prehistoric unknown
80 பாதரசம் Hg 6, 12 200.59(2) 13.55 -38.9 356.6 prehistoric unknown
81 தாலியம் Tl 6, 13 204.3833(2) 11.85 303.6 1457 1861 Crookes
82 ஈயம் Pb 6, 14 207.2(1)2 4 11.34 327.5 1740 prehistoric unknown
83 பிசுமத் Bi 6, 15 208.98040(1) 9.80 271.4 1560 1540 Geoffroy
84 பொலோனியம் Po 6, 16 [208.9824]1 9.20 254 962 1898 Marie and பியேர் கியூரி
85 ஆசுட்டட்டைன் At 6, 17 [209.9871]1 302 337 1940 Corson and MacKenzie
86 ரேடான் Rn 6, 18 [222.0176]1 9.23 g/l -71 -61.8 1900 Dorn
87 பிரான்சியம் Fr 7, 1 [223.0197]1 27 677 1939 Perey
88 ரேடியம் Ra 7, 2 [226.0254]1 5.50 700 1140 1898 Marie and பியேர் கியூரி
89 ஆக்டினியம் Ac 7 [227.0278]1 10.07 1047 3197 1899 Debierne
90 தோரியம் Th 7 232.03806(2)1 2 11.72 1750 4787 1829 Berzelius
91 புரோட்டாக்டினியம் Pa 7 231.03588(2)1 15.37 1554 4030 1917 Soddy, Cranston and Hahn
92 யுரேனியம் U 7 238.02891(3)1 2 3 18.97 1132.4 3818 1789 Klaproth
93 நெப்டூனியம் Np 7 [237.0482]1 20.48 640 3902 1940 McMillan and Abelson
94 புளூட்டோனியம் Pu 7 [244.0642]1 19.74 641 3327 1940 Seaborg
95 அமெரிசியம் Am 7 [243.0614]1 13.67 994 2607 1944 Seaborg
96 கியூரியம் Cm 7 [247.0703]1 13.51 1340 1944 சீபோர்கு
97 பெர்க்கிலியம் Bk 7 [247.0703]1 13.25 986 1949 சீபோர்கு
98 கலிபோர்னியம் Cf 7 [251.0796]1 15.1 900 1950 சீபோர்கு
99 ஐன்சுட்டினியம் Es 7 [252.0829]1 860 1952 சீபோர்கு
100 ஃவெர்மியம் Fm 7 [257.0951]1 1952 சீபோர்கு
101 மெண்டலீவியம் Md 7 [258.0986]1 1955 சீபோர்கு
102 நொபிலியம் No 7 [259.1009]1 1958 சீபோர்கு
103 லாரென்சியம் Lr 7, 3 [260.1053]1 1961 Ghiorso
104 ரதர்போர்டியம் Rf 7, 4 [261.1087]1 1964/69 Flerov
105 டப்னியம் Db 7, 5 [262.1138]1 1967/70 Flerov
106 சீபோர்கியம் Sg 7, 6 [263.1182]1 1974 Flerov
107 போஃறியம் Bh 7, 7 [262.1229]1 1976 Oganessian
108 ஃகாசியம் Hs 7, 8 [265]1 1984 GSI (*)
109 மைட்னேரியம் Mt 7, 9 [266]1 1982 GSI
110 டார்ம்சிட்டாட்டியம் Ds 7, 10 [269]1 1994 GSI
111 ரோண்ட்செனியம் Rg 7, 11 [272]1 1994 GSI
112 அனுன்பியம் Uub 7, 12 [285]1 1996 GSI
113 அனுன்ட்ரியம் Uut 7, 13 [284]1 2004 JINR (*), LLNL (*)
114 அனுன்குவாடியம் Uuq 7, 14 [289]1 1999 JINR
115 அனுன்பென்ட்டியம் Uup 7, 15 [288]1 2004 JINR, LLNL
116 அனுன்னெக்சியம் Uuh 7, 16 [292]1 1999 LBNL (*)
117 ஆனுன்செப்டியம் Uus 7, 17 1 undiscovered
118 அனுனாக்டியம் Uuo 7, 18 1 undiscovered

சுருக்கெழுத்துகள்[தொகு]

  • எடைமிகு மின்ம ஆய்வுக்கான குமுகம் (GSI, Gesellschaft für Schwerionenforschung), விக்ஃசௌசன், இடார்ம்சிட்டாட்டு, இடாய்ச்சுலாந்து
  • அணுக்கருவியல் ஆய்வுக்கான கூட்டுக் கழகம் (JINR, (Объединённый институт ядерных исследований), துப்னியா, மாசுக்கோ ஓபலாத்து, உருசியா
  • இலாரன்சு இலிவர்மோர் நாட்டக செய்முறைச்சாலை (LLNL, Lawrence Livermore National Laboratory), இலிவர்மோர், கலிபோர்னியா, ஐக்கிய அமெரிக்கா
  • இலாரன்சு பெரிக்கிலி நாட்டக செய்முறைச்சாலை (LBNL, Lawrence Berkeley National Laboratory), பெர்க்கிலி, கலிபோர்னியா, ஐக்கிய அமெரிக்கா

குறிப்புகள்[தொகு]

  • குறிப்பு 1: இத்தனிமம் நிலைப்பேறுடைய நியூக்ளைடுகள் கொண்டிருக்கவில்லை, பிறைக்க்றிகளுக்குள் சுட்டின் எண் எ.கா [209] என்பது அதிக காலம் சிதையாதிருந்த ஓரிடத்தான் அல்லது வழக்கமான ஓரிடத்தான் கூட்டத்தின் நிறை
  • குறிப்பு 2: இத்தனிமத்தின் ஓரிடத்தானின் கூட்டமைப்பு சில புவியிடங்களில் மாறுபடுகின்றது. எனவே உறுதியில்லாமையை அட்டவனை காட்டுகின்றது
  • குறிப்பு 3: வணிகப் பொருள்களில் ஓரிடத்தான் அமைப்பு மாறலாம், ஆகவே அணுநிறை காட்டப்பட்டுளதைவிடக் குறிப்பிடத்தக்க அளவு மாறக்கூடியது.
  • குறிப்பு 4: இத்தனிமத்தின் ஓரிடத்தானின் கூட்டமைப்பு சில புவியிடங்களில் மாறுபடுகின்றது, இதனால் இன்னும் துல்லியமான அணுநிறை அளவைக் கூறமுடியாது.
  • குறிப்பு 5: வணிகமுறையில் கிட்டும் இலித்தியத்தின் அணுநிறை 6.939 இலலிருந்து 6.996— வரை மாறும்;தரப்பட்ட பொருளை தக்க ஆய்வு செய்தே துல்லியமான அளவைக் கணக்கிட முடியும்.

மேற்கோள்கள்[தொகு]