உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

நெடுங்குழு 12 தனிமங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
நெடுங்குழு 12 தனிமங்கள்
நீரியம் (diatomic nonmetal)
ஈலியம் (அருமன் வாயு)
இலித்தியம் (alkali metal)
பெரிலியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
போரான் (உலோகப்போலி)
கரிமம் (polyatomic nonmetal)
நைட்ரசன் (diatomic nonmetal)
ஆக்சிசன் (diatomic nonmetal)
புளோரின் (diatomic nonmetal)
நியான் (அருமன் வாயு)
சோடியம் (alkali metal)
மக்னீசியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
அலுமினியம் (குறை மாழை)
சிலிக்கான் (உலோகப்போலி)
பாசுபரசு (polyatomic nonmetal)
கந்தகம் (polyatomic nonmetal)
குளோரின் (diatomic nonmetal)
ஆர்கான் (அருமன் வாயு)
பொட்டாசியம் (alkali metal)
கல்சியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
இசுக்காண்டியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தைட்டானியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
வனேடியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
குரோமியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
மாங்கனீசு (தாண்டல் உலோகங்கள்)
இரும்பு (தாண்டல் உலோகங்கள்)
கோபால்ட் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
நிக்கல் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
செப்பு (தாண்டல் உலோகங்கள்)
துத்தநாகம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
காலியம் (குறை மாழை)
ஜேர்மானியம் (உலோகப்போலி)
ஆர்சனிக் (உலோகப்போலி)
செலீனியம் (polyatomic nonmetal)
புரோமின் (diatomic nonmetal)
கிருப்டான் (அருமன் வாயு)
ருபீடியம் (alkali metal)
இசுட்ரோன்சியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
யிற்றியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
சிர்க்கோனியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
நையோபியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
மாலிப்டினம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
டெக்னீசியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
ருத்தேனியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
ரோடியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
பலேடியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
வெள்ளி (மாழை) (தாண்டல் உலோகங்கள்)
காட்மியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
இண்டியம் (குறை மாழை)
வெள்ளீயம் (குறை மாழை)
அந்திமனி (உலோகப்போலி)
தெலூரியம் (உலோகப்போலி)
அயோடின் (diatomic nonmetal)
செனான் (அருமன் வாயு)
சீசியம் (alkali metal)
பேரியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
இலந்தனம் (lanthanoid)
சீரியம் (lanthanoid)
பிரசியோடைமியம் (lanthanoid)
நியோடைமியம் (lanthanoid)
புரோமித்தியம் (lanthanoid)
சமாரியம் (lanthanoid)
யூரோப்பியம் (lanthanoid)
கடோலினியம் (lanthanoid)
டெர்பியம் (lanthanoid)
டிசிப்ரோசியம் (lanthanoid)
ஓல்மியம் (lanthanoid)
எர்பியம் (lanthanoid)
தூலியம் (lanthanoid)
இட்டெர்பியம் (lanthanoid)
லியுதேத்தியம் (lanthanoid)
ஆஃபினியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
டாண்ட்டலம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தங்குதன் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
இரேனியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
ஓசுமியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
இரிடியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
பிளாட்டினம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தங்கம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
பாதரசம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தாலியம் (குறை மாழை)
ஈயம் (குறை மாழை)
பிசுமத் (குறை மாழை)
பொலோனியம் (குறை மாழை)
அசுட்டட்டைன் (உலோகப்போலி)
ரேடான் (அருமன் வாயு)
பிரான்சீயம் (கார மாழைகள்)
ரேடியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
அக்டினியம் (actinoid)
தோரியம் (actinoid)
புரோடாக்டினியம் (actinoid)
யுரேனியம் (actinoid)
நெப்டியூனியம் (actinoid)
புளுட்டோனியம் (actinoid)
அமெரிசியம் (actinoid)
கியூரியம் (actinoid)
பெர்க்கிலியம் (actinoid)
கலிபோர்னியம் (actinoid)
ஐன்ஸ்டைனியம் (actinoid)
பெர்மியம் (actinoid)
மெண்டலீவியம் (actinoid)
நொபிலியம் (actinoid)
இலாரென்சியம் (actinoid)
இரதர்ஃபோர்டியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தூப்னியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
சீபோர்கியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
போரியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
ஆசியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
மெய்ட்னீரியம் (unknown chemical properties)
டார்ம்சிட்டாட்டியம் (unknown chemical properties)
இரோயன்ட்கெனியம் (unknown chemical properties)
கோப்பர்நீசியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
உன்னுன்டிரியம் (unknown chemical properties)
பிளெரோவியம் (unknown chemical properties)
உன்னுன்பென்டியம் (unknown chemical properties)
லிவர்மோரியம் (unknown chemical properties)
உனுன்செப்டியம் (unknown chemical properties)
அனனாக்டியம் (unknown chemical properties)
IUPAC குழு எண் 12
தனிமம் வாரியாகப் பெயர் துத்தநாகம் குழுமம்
Trivial name volatile metals
CAS குழு எண் (அமெரிக்க) IIB
பழைய IUPAC எண் (ஐரோப்பிய) IIB

↓ Period
4
Image: துத்தநாகம், fragment and sublimed 99.995%
துத்தநாகம் (Zn)
30 தாண்டல் உலோகங்கள்
5
Image: cadmium, crystal bar 99.99%
காட்மியம் (Cd)
48 தாண்டல் உலோகங்கள்
6
Image: பாதரசம், liquid
பாதரசம் (Hg)
80 தாண்டல் உலோகங்கள்
7 கோப்பர்நீசியம் (Cn)
112 தாண்டல் உலோகங்கள்

Legend
primordial element
synthetic element
Atomic number color:
green=liquidblack=solid

நெடுங்குழு 12 தனிமங்கள், தனிம அட்டவணையிலுள்ள[1] துத்தநாகம் (Zn), காட்மியம் (Cd) மற்றும் பாதரசம் (Hg) ஆகியத் தனிமங்களைக் குறிக்கும்.சமீப ஆராய்ச்சியில் கோப்பர்நீசியம் (Cn) தனிமமும் இந்த நெடுங்குழுவில் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.[2][3][4] பழைய IUPAC அமைப்பின்படி முன்னதாக இந்த நெடுங்குழு IIB என்று அழைக்கப்பட்டது.

வேதியியல் பண்புகள்[தொகு]

Z தனிமம் வலயக்குழுக்களில் உள்ள எலத்திரான்களின் எண்ணிக்கை
30 துத்தநாகம் 2, 8, 18, 2
48 காட்மியம் 2, 8, 18, 18, 2
80 பாதரசம் 2, 8, 18, 32, 18, 2
112 கோப்பர்நீசியம் 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 (கணிக்கபட்டது)
நெடுங்குழு 12 தனிமங்களின் வேதியியல் பண்புகள்
தனிமம் துத்தநாகம் காட்மியம் பாதரசம் கோப்பர்நீசியம்
உருகுநிலை 693 K (420 °C) 594 K (321 °C) 234 K (−39 °C) ?
கொதிநிலை 1180 K (907 °C) 1040 K (767 °C) 630 K (357 °C) 357+112
−108
K (84+112
−108
°C)
அடர்த்தி 7.14 g·cm−3 8.65 g·cm−3 13.534 g·cm−3 ? 23.7 g·cm−3
தோற்றம் வெள்ளி உலோக வெள்ளி-நீளம் வெள்ளி ?
அணு ஆரம் 135 pm 155 pm 150 pm ? 147 pm

குறிப்புகள்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Fluck, E. (1988). "New Notations in the தனிம அட்டவணை". Pure Appl. Chem. (IUPAC) 60 (3): 431–436. doi:10.1351/pac198860030431. http://www.iupac.org/publications/pac/1988/pdf/6003x0431.pdf. பார்த்த நாள்: 24 மார்ச்சு 2012. 
  2. Eichler, R.; Aksenov, N.V.; Belozerov, A.V.; Bozhikov, G.A.; Chepigin, V.I.; Dmitriev, S.N.; Dressler, R.; Gäggeler, H.W. et al. (2007). "Chemical Characterization of Element 112". Nature 447 (7140): 72–75. doi:10.1038/nature05761. பப்மெட்:17476264. Bibcode: 2007Natur.447...72E. 
  3. Wąs, Bogdan; Misiak, Ryszard; Bartyzel, Mirosław; Petelenz, Barbara (2006). "Thermochromatographic Separation of 206,208Po from a பிசுமத் Target Bombardet with Protons". Nukleonica 51 (Suppl. 2): s3–s5. http://www.ichtj.waw.pl/ichtj/nukleon/back/full/vol51_2006/v51s2p03f.pdf. 
  4. Kratz, Jens Volker (2012). "The impact of the properties of the heaviest elements on the chemical and physical sciences". Radiochimica Acta 100 (8–9): 569–578. doi:10.1524/ract.2012.1963. http://www.oldenbourg-link.com/doi/abs/10.1524/ract.2012.1963. பார்த்த நாள்: 2012-11-21. 

புத்தகங்கள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நெடுங்குழு_12_தனிமங்கள்&oldid=3812406" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது