சிவ தாண்டவங்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

இது சிவ தாண்டவங்களின் பட்டியல் கட்டுரையாகும்.

 1. அசபா தாண்டவம்
 2. அஞ்சிதம்
 3. அதிக்ராந்தம்
 4. அபக்ராந்தம்
 5. அபவித்தம்
 6. அர்கலம்
 7. அர்த்தமத்தல்லி
 8. அர்த்தஸ்வஸ்திகம்
 9. அர்த்தஸூசி
 10. அர்த்த ரேசிதம்
 11. அர்தத நிகுட்டம்
 12. அலாதகம்
 13. அவாஹித்தம்
 14. ஆக்ஷிப்தம்
 15. ஆவர்த்தம்
 16. ஆனந்த தாண்டவம்
 17. ஆஷிப்தரேசிதம்
 18. உக்ர தாண்டவம்
 19. உத்கட்டிதம்
 20. உத் விருத்தம்
 21. உபஸ்ருதம்
 22. உமா தாண்டவம்
 23. உருத்வ்ருத்தம்
 24. உரோமண்டலம்
 25. உன்மத்தம்
 26. ஊத்வஜானு
 27. ஊர்த்துவ தாண்டவம்
 28. ஏலகாக்ரீடிதம்
 29. க்ராநதம்
 30. க்ருத்ராவலீனம்
 31. கங்காவதரணம்
 32. கடிச்சன்னம்
 33. கடிப்ராந்தம்
 34. கடீஸமம்
 35. கண்டஸூசி
 36. கரிஹஸ்தம்
 37. கருடப்லுதம்
 38. கஜக்ரீடிதம்
 39. கஜ சம்ஹாத் தாண்டவம்
 40. காளிகா தாண்டவம்
 41. குஞ்சிதம்
 42. கூர்நிடம்
 43. கெளரி தாண்டவம்
 44. சக்ரமண்டலம்
 45. சதுரம்
 46. சந்தியா தாண்டவம்
 47. சம்ஹார தாண்டவம்
 48. சிம்ஹ விக்ரீடிதம்
 49. சிருங்காரத் தாண்டவம்
 50. சின்னம்
 51. சுத்த தாண்டவம்
 52. ஞானசுந்தர தாண்டவம்
 53. டோலபாதம்
 54. தண்டபக்ஷம்
 55. தண்டபாதம்
 56. தண்டரேசிதம்
 57. தலவிலாசிதம்
 58. தலஸங்கட்டிதம்
 59. தவஸம்ஸ்போடிதம்
 60. தாளபுஷ்பபுடம்
 61. திக்ஸ்வஸ்திகம்
 62. நாகாபஸர்ப்பிதம்
 63. நிகுஞ்சிதம்
 64. நிகுட்டம்
 65. நிசும்பிதம்
 66. நிதம்பம்
 67. நிவேசம்
 68. நூபுரம்
 69. ப்ரமரம்
 70. பர ஸர்ப்பிதம்
 71. பரிவ்ருத்தம்
 72. பாதாபவித்தகம்
 73. பார்ஸ்வக்ராந்தம்
 74. பார்ஸ்வ நிகுட்டனம்
 75. பார்ஸ்வ ஜானு
 76. பிரம்ம தாண்டவம்
 77. பிரளய தாண்டவம்
 78. பிருஷ்டஸ்வஸ்திகம்
 79. பிரேங்கோலிதம்
 80. புஜங்கத்ராசிதம்
 81. புஜங்கத்ராஸ்த ரேசிதம்
 82. புஜங்க தாண்டவம்
 83. புஜங்காஞ்சிதம்
 84. பூத தாண்டவம்
 85. மண்டல ஸ்வஸ்திகம்
 86. மத்தல்லி
 87. மதக்ஷலிதம்
 88. மயூரலலிதம்
 89. முனி தாண்டவம்
 90. ரேசித நிகுட்டம்
 91. லதா வ்ருச்சிகம்
 92. லலாட திலகம்
 93. லலிதம்
 94. லீனம்
 95. லோலிதம்
 96. வ்ருஷ்பக்ரீடிதம்
 97. வக்ஷஸ்வஸ்திகம்
 98. வர்த்திதம்
 99. வலிதம்
 100. வலிதோருகம்
 101. விக்ஷிப்தம்
 102. விக்ஷிப்தாக்ஷிப்தம்
 103. வித்யுத் ப்ராந்தம்
 104. விநிவ்ருத்தம்
 105. வியம்ஸிதம்
 106. விருச்சிககுட்டிதம்
 107. விருச்சிகம்
 108. விருச்சிக ரேசிதம்
 109. விவ்ருத்தம்
 110. விவர்திதம்
 111. விஷ்கம்பம்
 112. விஷ்ணுக்ராந்தம்
 113. வைசாக ரேசிதம்
 114. ஜநிதம்
 115. ஸ்கலிதம்
 116. ஸ்வஸ்திகம்
 117. ஸ்வஸ்திக ரேசிதம்
 118. ஸகடாஸ்யம்
 119. ஸம்ப்ராந்தம்
 120. ஸமானதம்
 121. ஸர்பிதம்
 122. ஸன்னதம்
 123. ஸிம்ஹாகர்சிதம்
 124. ஸூசிவித்தம்
 125. ஸூசி
 126. ஹரிணப்லுதம்