இந்திய துணைக்கண்ட பாலூட்டிகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இந்தியாவின் நிலப்பரப்பிற்குள் காணப்படும் பாலூட்டிகள்

ORDER: Insectivora பூச்சியுண்ணிகள்[தொகு]

Orange pog.svg புதிய வகைப்பாட்டியலின் படி, முள்ளெலிகள் en:Erinaceomorpha என்ற வரிசையில் உள்ளன.

Family Erinaceidae: Hedgehogs இந்திய முள்சூறன் குடும்பம்/ முள்ளெலிக் குடும்பம்[தொகு]

 1. இந்திய நீள்காது முள்ளெலி = இந்திய நீள்காது முள்ளெலி
 2. பிரான்டு முள்ளெலி = பிரான்டு முள்ளெலி
 3. இந்திய வெளிர் முள்ளெலி = இந்திய வெளிர் முள்ளெலி
 4. சென்னை முள்ளெலி = சென்னை முள்ளெலி = Paraechinus micropus nudiventris.

Family Talpidae: Moles சுண்டெலிக் குடும்பம்[தொகு]

 1. White-tailed Mole வெண்வால் சிற்றெலி Parascaptor leucura (Blyth, 1850)
 2. Himalayan Mole இமயமலை சிற்றெலி Euroscaptor micrura (Hodgson, 1841)

Family Soricidae: Shrews மூஞ்சூறுக் குடும்பம்[தொகு]

Soricinae[தொகு]

 1. Mole Shrew Anourosorex squamipes Milne-Edwards, 1872
 2. Chimarrogale himalayica|Himalayan Water Shrew இமயமலை நீர் மூஞ்சுறு (Chimarrogale himalayica) (Gray, 1842)
 3. Sikkim (Tibetan, Elegant) Water Shrew சிக்கிம் நீர் மூஞ்சுறு Nectogale elegans Milne-Edwards, 1870.
 4. Sorex minutus|Eurasian pygmy shrew உரேசிய வன மூஞ்சுறு (Sorex minutus) L. 1766
 5. Sorex planiceps|Flat-headed (Kashmir) Shrew பட்டைத் தலை மூஞ்சுறு (Sorex planiceps) Miller, 1911
 6. Soriculus caudatus|Asiatic shrew/Hodgson's brown-toothed shrew பட்டைப் பல் மூஞ்சுறு (Soriculus caudatus) (Horsfield, 1851)
 7. Soriculus leucops|Indian long-tailed shrew இந்திய நீள்வால் மூஞ்சுறு (Soriculus leucops) (Horsfield, 1851)
 8. Soriculus macrurus|Small long-tailed shrew சிறிய நீள்வால் மூஞ்சுறு /Arboreal brown-toothed shrew (Soriculus macrurus) Blanford, 1888
 9. Soriculus nigrescens|Sikkim large-clawed shrew சிக்கிம் நீள்நக மூஞ்சுறு (Soriculus nigrescens) (Gray, 1842)

Crocidurinae[தொகு]

 1. Crocidura andamanensis|White-toothed Andaman shrew (Crocidura andamanensis) Miller,1902அந்தமான் மூஞ்சூறு
 2. Crocidura attenuata|Grey shrew (Crocidura attenuata) Milne-Edwards, 1872.
 3. Crocidura fuliginosa|Southeast Asian White-toothed shrew (Crocidura fuliginosa) (Blyth, 1856)
 4. Crocidura horsfieldi|Horsfield's shrew (Crocidura horsfieldi) (Tomes,1856)
 5. Crocidura hispida|Andaman spiny shrew (Crocidura hispida) Thomas, 1913.
 6. Crocidura jenkinsi|Jenkin's shrew (Crocidura jenkinsi) Chakraborthy,1978
 7. Bicoloured White-toothed Shrew Crocidura leucodon (Zimmermann, 1780).
 8. Crocidura nicobarica|Nicobar shrew (Crocidura nicobarica) Miller, 1902.
 9. Pale Grey Shrew Crocidura pergrisea Miller, 1913.
 10. Kashmir White-toothed Shrew Crocidura pullata Miller, 1911.
 11. Kelaart's Long-clawed Shrew Feroculus feroculus (Kelaart, 1850).
 12. Suncus dayi|Musk shrew (Suncus dayi) (Dobson, 1888). (endemic)
 13. Suncus etruscus|Savi's pygmy shrew (Suncus etruscus) (Savi, 1822).
 14. Suncus murinus|House shrew/Musk shrew (Suncus murinus) (L. 1766).
 15. Hill Shrew Suncus montanus (Kelaart, 1850). (endemic S. India and Sri Lanka)
 16. Suncus stoliczkanus|Anderson's shrew/Yellowthroated shrew (Suncus stoliczkanus) (Anderson, 1877).

ORDER: Scandentia[தொகு]

Family Tupaiidae: Treeshrews அணத்தான் குடும்பம்[தொகு]

Tupaiinae[தொகு]

 1. Madras Treeshrew|Indian Treeshrew (Anathana ellioti) (Waterhouse, 1850) – மூங்கில் அணத்தான்
 2. Northern Treeshrew|Northern Treeshrew (Tupaia belangeri) (Wagner, 1841) – வட அணத்தான்
 3. Nicobar Treeshrew|Nicobar Treeshrew (Tupaia nicobarica) (Zelebor,1869). - நிக்கோபார் அணத்தான்

ORDER: Chiroptera: Bats கொய்யகக் கைச்சிறகிகள்: வௌவால் வரிசை[தொகு]

Family Pteropodidae: Fruit Bats பழ வௌவால்[தொகு]

 1. Cynopterus brachyotis|Malaysian Fruit Bat (Cynopterus brachyotis) (Muller,1838) நாய்முகக் குறுஞ்செவி வௌவால்
 2. Cynopterus sphinx|Short-nosed Fruit Bat (Cynopterus sphinx) (Vahl,1797) நாய்முக கொடுவௌவால்
 3. Salim Ali's Fruit Bat (Latidens salimalii) Kitti Thonglongya|Thonglongya, 1972
 4. Eonycteris spelaea|Dawn Bat (Eonycteris spelaea) (Dobson, 1871)
 5. Megaerops niphanae|Niphan's tailless Fruit Bat (Megaerops niphanae) Yenbutra and Felten, 1983.
 6. Megaerops wetmorei|White-collared tailless Fruit Bat (Megaerops wetmorei)
 7. Pteropus faunulus|Nicobar/Erabu flying fox (Pteropus faunulus) Miller,1902.
 8. Pteropus giganteus|Indian flying fox (Pteropus giganteus) (Brunnich,1782).
 9. Pteropus melanotus|Christmas Island flying fox (Pteropus melanotus) Blyth,1863கருங்காது வௌவால்
 10. Pteropus vampyrus|Golden-capped Fruit Bat (Pteropus vampyrus) (L.1758).
 11. Rousettus egyptiacus|Egyptian Fruit Bat (Rousettus egyptiacus) [மேற்கோள் தேவை]
 12. Rousettus leschenaulti|Fulvous Fruit Bat (Rousettus leschenaulti) (Desmarest, 1820).
 13. Sphaerias blanfordi|Mountain Fruit Bat (Sphaerias blanfordi) (Thomas, 1891)
 14. Macroglossus sobrinus|Greater long-tongued Fruit Bat (Macroglossus sobrinus) K.Anderson, 1911

Family Rhinopomatidae: Mouse-tailed Bats[தொகு]

 1. Rhinopoma hardwickii|Small mouse-tailed Bat (Rhinopoma hardwickii ) Gray, 1831
 2. Rhinopoma microphyllum|Mouse-tailed Bat (Rhinopoma microphyllum) (Brunnich, 1782)

Family Emballonuridae: Sheath-tailed Bats[தொகு]

 1. Taphozous longimanus|Long-armed sheath-tailed Bat (Taphozous longimanus) Hardwicke, 1825
 2. Taphozous melanopogon|Black-bearded sheath-tailed Bat (Taphozous melanopogon ) Temminck, 1841கருந்தாடி வௌவால்
 3. Taphozous nudiventris|Naked-rumped Tomb Bat (Taphozous nudiventris ) Cretzschmar, 1830
 4. Taphozous perforatus|Tomb Bat/Egyptian Tomb Bat (Taphozous perforatus ) E. Geoffroy, 1818
 5. Taphozous saccolaimus|Sheath-tailed Bat (Taphozous saccolaimus ) (Temminck, 1838)
 6. Taphozous theobaldi|Theobald's Tomb Bat (Taphozous theobaldi) Dobson, 1872

Family Megadermatidae: False Vampire Bats[தொகு]

 1. Megaderma lyra|Indian false vampire Bat (Megaderma lyra) E. Geoffroy, 1810
 2. Megaderma spasma|Asian false vampire Bat (Megaderma spasma) (L. 1758)

Family Rhinolophidae: Horseshoe Bats[தொகு]

 1. Rhinolophus affinis|Intermediate horseshoe bat/Acuminate horseshoe Bat (Rhinolophus affinis) Horsfield, 1823
 2. Rhinolophus cognatus|Kindred horseshoe Bat (Rhinolophus cognatus) K. Andersen, 1906அந்தமான் லாட வௌவால்
 3. Rhinolophus ferrumequinum|Greater horseshoe Bat (Rhinolophus ferrumequinum) (Schreber, 1774)
 4. Rhinolophus hipposideros|Lesser horseshoe Bat (Rhinolophus hipposideros) (Bechstein, 1800).
 5. Rhinolophus lepidus|Blyth's horseshoe Bat (Rhinolophus lepidus) Blyth, 1844.
 6. Rhinolophus luctus|Great Indian horseshoe Bat (Rhinolophus luctus) Temminck, 1835
 7. Mitred Horseshoe Bat Rhinolophus mitratus Blyth, 1844 (endemic to Bihar)
 8. Rhinolophus pearsonii|Horsfield's horseshoe Bat (Rhinolophus pearsonii) Horsfield, 1851
 9. Rhinolophus pusillus|Least horseshoe Bat (Rhinolophus pusillus ) Temminck, 1834
 10. Rhinolophus rouxi|Rufous horseshoe Bat (Rhinolophus rouxi) Temminck, 1835
 11. Rhinolophus subbadius|Chestnut horseshoe Bat (Rhinolophus subbadius) Blyth, 1844
 12. Rhinolophus trifoliatus|Trefoil horseshoe Bat (Rhinolophus trifoliatus) Temminck, 1834
 13. Rhinolophus yunanensis|Dobson's horseshoe Bat (Rhinolophus yunanensis) Dobson, 1872

Family Hipposideridae: Leaf-nosed Bats[தொகு]

 1. Coelops frithi|Tailless leaf-nosed Bat (Coelops frithi) Blyth, 1848
 2. Hipposideros armiger|Great Himalayan leaf-nosed Bat (Hipposideros armiger) (Hodgson, 1835)
 3. Hipposideros ater|Dusky leaf-nosed Bat (Hipposideros ater) Templeton, 1848
 4. Hipposideros cineraceus|Least round-leaf horse-shoe Bat (Hipposideros cineraceus) Blyth, 1853 = Hipposideros durgadasi|Old World leaf-nosed Bat (Hipposideros durgadasi) Corbet and Hill (1992)
 5. Hipposideros diadema|Large Malayan leaf-nosed Bat (Hipposideros diadema) E.Geoffroy, 1813
 6. Hipposideros fulvus|Fulvous leaf-nosed Bat (Hipposideros fulvus) Gray, 1838.
 7. Hipposideros galeritus|Common round-leaf horse-shoe Bat (Hipposideros galeritus) Cantor, 1846.
 8. Hipposideros lankadiva|Great Ceylon leaf-nosed Bat (Hipposideros lankadiva) Kelaart, 1850.
 9. Hipposideros larvatus|Intermediate round-leaf Bat (Hipposideros larvatus) (Horsfield, 1823).
 10. Hipposideros pomona|Round-leaf Bat (Hipposideros pomona) K. Andersen, 1918.
 11. Hipposideros schistaceus|Split round-leaf Bat/Bellary Leaf-nosed Bat (Hipposideros schistaceus) K. Andersen, 1918.
 12. Hipposideros speoris|Schneider's round-leaf Bat (Hipposideros speoris) (Schneider, 1800).

Family Vespertilionidae: Evening Bats[தொகு]

இரவு வௌவால்கள்

 1. Barbastella leucomelas|Asian/Eastern Barbestelle Bat (Barbastella leucomelas) (Cretzschmar, 1830).
 2. Bobinskii's Serotine Eptesicus nilssoni (endemic) (Kashmir) (Keyserling and Blasius, 1839) = Eptesicus gobiensis|Northern Serotine Bat (Eptesicus gobiensis) Corbet and Hill, (1992)
 3. Eptesicus pachyotis|Dobson's Bat (Eptesicus pachyotis) (Dobson, 1871)
 4. Eptesicus serotinus|Common Serotine Bat (Eptesicus serotinus) (Schreber, 1774).
 5. Eptesicus tatei|Tate's Serotine Bat (Eptesicus tatei) Ellerman and Morrison-Scott, 1951.
 6. Hesperoptenus tickelli|Tickell's Bat (Hesperoptenus tickelli) (Blyth, 1851).
 7. Hesperoptenus blanfordi|Not Available (Hesperoptenus blanfordi)
 8. Great Evening Bat|Great Evening Bat (Ia io) Thomas, 1902.
 9. Myotis annectans|Hairy-faced Bat (Myotis annectans) (Dobson, 1871)
 10. Myotis blythii|Lesser mouse-eared Bat (Myotis blythii) (Tomes, 1857)
 11. Myotis daubentonii|Daubenton's Bat (Myotis daubentonii) (Kuhl, 1817).
 12. Myotis formosus|Korean orange-whiskered Bat (Myotis formosus) (Hodgson, 1835).
 13. Myotis hasseltii|Large-footed Bat பெரும்பாத வௌவால்கள்(Myotis hasseltii) (Temminck, 1840).
 14. Myotis horsfieldii|Horsfield's myotis Bat (Myotis horsfieldii) (Temminck, 1840).
 15. Myotis longipes|Long-fingered Bat நீளவிரல் வௌவால்கள் (Myotis longipes) (Dobson, 1873).
 16. Myotis montivagus|Large brown myotis Bat (Myotis montivagus) (Dobson, 1874).
 17. Myotis muricola|Dark-whiskered Bat (Myotis muricola) (Gray, 1846).
 18. Myotis mystacinus|Whiskered Bat (Myotis mystacinus) (Kuhl, 1817).
 19. Myotis peshwa|Peshwa bat (Myotis peshwa) (Thomas, 1915).[1]
 20. Myotis ridleyi|Ridley's Bat (Myotis ridleyi) [மேற்கோள் தேவை]
 21. Myotis sicarius|Little brown Bat குறும் பழுப்பு வௌவால்(Myotis sicarius) Thomas, 1915
 22. Myotis siligorensis|Small-toothed whiskered Bat (Myotis siligorensis) (Horsfield, 1855).
 23. Nyctalus leisleri|Leisler's noctule/hairyarmed Bat (Nyctalus leisleri) (Kuhl, 1817).
 24. Nyctalus montanus|Medium-sized noctule (Nyctalus montanus) (Barrett-Hamilton, 1906)
 25. Nyctalus noctula|Common noctule (Nyctalus noctula) (Schreber, 1774)
 26. Otonycteris hemprichii|Hemprich's long-eared Bat (Otonycteris hemprichii) Peters, 1859
 27. Dormer's Pipistrelle Bat Pipistrellus dormeri (Dobson, 1875) =Scotozous dormeri|Dormer's Bat (Scotozous dormeri)
 28. Pipistrellus affinis|Dobson's chocolate (brown) Bat (Pipistrellus affinis) (Dobson, 1871)
 29. Pipistrellus cadornae|Cadorna's pipistrelle (Pipistrellus cadornae) Thomas, 1916
 30. Pipistrellus ceylonicus|Kelaart's pipistrelle (Pipistrellus ceylonicus) (Kelaart, 1852)
 31. Pipistrellus coromandra|Indian pipistrelle (Pipistrellus coromandra) (Gray, 1838).இந்திய மழுங்குமூக்கு வௌவால்
 32. Pipistrellus javanicus|Himalayan pipistrelle (Pipistrellus javanicus) (Gray, 1838)
 33. Pipistrellus kuhlii|Kuhl's pipistrelle (Pipistrellus kuhlii) (Kuhl, 1817).
 34. Pipistrellus paterculus|Thomas' pipistrelle (Pipistrellus paterculus) Thomas, 1915
 35. Pipistrellus pipistrellus|Common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus) (Schreber, 1774)
 36. Pipistrellus savii|Savi's pipistrelle (Pipistrellus savii) (Bonaparte, 1837)
 37. Pipistrellus tenuis|Least pipistrelle (Pipistrellus tenuis) (Temminck, 1840)
 38. Plecotus auritus|Brown longeared Bat (Plecotus auritus) (L. 1758)
 39. Plecotus austriacus|Grey longeared Bat (Plecotus austriacus) (J.Fischer, 1829)
 40. Scotoecus pallidus|Yellow desert Bat (Scotoecus pallidus) (Dobson, 1876).
 41. Scotomanes ornatus|Harlequin Bat (Scotomanes ornatus) (Dobson, 1871) (=S. emarginatus)
 42. Scotophilus heathii|Common yellowbellied Bat (Scotophilus heathii) (Horsfield, 1831)
 43. Scotophilus kuhlii|Temminck's house bat/Lesser house Bat (Scotophilus kuhlii) Leach, 1821
 44. Tylonycteris pachypus|Philippine bamboo Bat (Tylonycteris pachypus) (Temminck, 1840)
 45. Vespertilio murinus|Frosted bat/Particolored Bat (Vespertilio murinus) L. 1758
 46. Miniopterus pusillus|Small bent-winged Bat (Miniopterus pusillus) Dobson, 1876
 47. Miniopterus schreibersii|Schreiber's long-fingered Bat (Miniopterus schreibersii) (Kuhl, 1817).
 48. Harpiocephalus harpia|Hairy-winged Bat (Harpiocephalus harpia) Gray, 1842
 49. Murina cyclotis|Round-eared tube-nosed Bat (Murina cyclotis) Dobson, 1872
 50. Murina grisea|Tube-nosed insectivorous Bat (Murina grisea) Peters, 1872
 51. Murina huttoni|Hutton's Tube-nosed Bat (Murina huttoni) (Peters, 1872)
 52. Murina leucogaster|Great tube-nosed bat/Long-nosed goblin Bat (Murina leucogaster) Milne-Edwards, 1872
 53. Murina tubinaris|Gilgit tube-nosed Bat (Murina tubinaris) (Scully, 1881).
 54. Murina aurata|Little tube-nosed Bat (Murina aurata) [மேற்கோள் தேவை]
 55. Kerivoula hardwickii|Hardwicke's forest Bat (Kerivoula hardwickii) (Horsfield, 1824).
 56. Kerivoula papillosa|Papillose woolly Bat (Kerivoula papillosa) (Temminck, 1840).
 57. Kerivoula picta|Painted butterfly Bat (Kerivoula picta) (Pallas, 1767).

Family Molossidae: Free-tailed Bats[தொகு]

 1. Otomops wroughtoni|Wroughton's free-tailed Bat (Otomops wroughtoni) (Thomas, 1913).
 2. Tadarida aegyptiaca|Egyptian free-tailed Bat (Tadarida aegyptiaca) (E. Geoffroy, 1818).
 3. Tadarida plicata|Wrinkled-lipped Bat (Tadarida plicata) =Chaerephon plicata (Buchanan, 1800)
 4. Tadarida teniotis|European free-tailed Bat (Tadarida teniotis) (Rafinesque, 1814)

ORDER: Primates முதனிகள், முதனி வரிசை[தொகு]

Family Lorisidae: Lorises[தொகு]

 1. Red Slender Loris|Slender Loris (Loris tardigradus) (L. 1758) – தேவாங்கு
 2. Bengal Slow Loris|Bengal Slow Loris (Nycticebus bengalensis) (Lacépède, 1800) – வங்காள தேவாங்கு

Family Cercopithecidae: Old World monkeys[தொகு]

 1. Stump-tailed Macaque|Stump-tailed Macaque (Macaca arctoides) (I. Geoffroy, 1831) குட்டைவால் மந்தி
 2. Assam Macaque|Assamese Macaque (Macaca assamensis) (M’Clelland, 1840) அசாம் மந்தி
 3. Crab-eating Macaque|Crab-eating Macaque (Macaca fascicularis) (Raffles, 1821) நண்டு மந்தி
 4. Nicobar Long-tailed Macaque|Nicobar Long-tailed Macaque (Macaca fascicularis umbrosa) நெடுவால் நிக்கோபார் மந்தி
 5. Rhesus Macaque|Rhesus Macaque (Macaca mulatta) (Zimmermann, 1780). செம்முகம்
 6. Macaca munzala|Arunachal Macacque (Macaca munzala) Sinha et al., 2004[2] அருணாச்சல மந்தி
 7. Macaca nemestrina|Pig-tailed Macacque (Macaca nemestrina) (L. 1766). பன்றிவால் மந்தி
 8. Bonnet Macaque|Bonnet Macaque (Macaca radiata) (endemic) (E.Geoffroy, 1812). பழுப்பு மந்தி
 9. Tibetan Macaque|Tibetan Macacque (Macaca thibetana) (Milne-Edwards, 1870) [3] திபேத்திய மந்தி
 10. Lion-tailed Macaque|Lion-tailed Macaque (Macaca silenus) (endemic) (L. 1758) – சோலைமந்தி
 11. Gray langur|Common langurs (Semnopithecus spp.) மைம்முகன்
  1. Nepal Gray Langur (Semnopithecus schistaceus) நேப்பாள மைம்முகன்,நேபாள் சாம்பல் மந்தி
  2. Kashmir Gray Langur (Semnopithecus ajax) காசுமீர மைம்முகன்
  3. Tarai Gray Langur (Semnopithecus hector) தாரை மைம்முகன்
  4. Northern Plains Gray Langur (Semnopithecus entellus) (Dufresne, 1797)வடவெளி சாம்பல் மந்தி
  5. Black-footed Gray Langur (Semnopithecus hypoleucos) கருங்கால் மைம்முகன், கருங்கால் சாம்பல் மந்தி
  6. Southern Plains Gray Langur (Semnopithecus dussumieri)தென்வெளி சாம்பல் மந்தி
  7. Tufted Gray Langur (Semnopithecus priam)சுள்ளிய சாம்பல் மந்தி
 12. Silvery Lutung|Silvered Leaf Monkey (Trachypithecus cristatus)
 13. Gee's Golden Langur|Golden Langur (Trachypithecus geei) Khajuria, 1956
 14. Nilgiri Langur|Nilgiri Langur (Trachypithecus johnii) (endemic) (J. Fischer, 1829) – கருங்குரங்கு
 15. Capped Langur|Capped Langur (Trachypithecus pileatus) (Blyth, 1843).
 16. Phayre's Leaf Monkey (Trachypithecus phayrei) (Blyth, 1847)

Family Hylobatidae: Lesser apes (gibbons)[தொகு]

 1. Hoolock gibbon|Hoolock gibbons (Hylobates hoolock) (Harlan, 1834).

ORDER: Carnivora: Carnivores[தொகு]

Family Canidae: Canines/Dogs[தொகு]

 1. Golden Jackal|Golden jackal (Canis aureus) L. 1758
 2. Indian Wolf|Indian wolf (Canis indica) Aggarwal et al., 2007 – இந்திய ஓநாய்
 3. Himalayan wolf|Himalayan wolf (Canis himalayensis) Aggarwal et al., 2007 – இமாலய ஓநாய்
 4. Tibetan wolf|Tibetan wolf (Canis lupus chanco) Gray, 1863 – திபேத்திய ஓநாய்
 5. Domestic Dog Canis lupus familiaris L. 1758 – நாய்
 6. Dhole|Dhole (Cuon alpinus) (Pallas, 1811) – செந்நாய்
 7. Vulpes bengalensis|Indian fox (Vulpes bengalensis) (Shaw, 1800). - நரி
 8. Vulpes cana|Blanford's fox (Vulpes cana)) Blanford, 1877
 9. Vulpes vulpes|Red fox (Vulpes vulpes) (L. 1758)
 10. Vulpes ferrilata|Tibetan Sand Fox (Vulpes ferrilata) (Hodgson, 1842)[4]

===Family Ursidae: Bears===கரடிகள்

 1. Helarctos malayanus|Malayan Sun Bear மலையாள சூரிய கரடி (Helarctos malayanus) (Raffles, 1821)
 2. Ursus thibetanus|Himalayan Black Bear இமயமலை கருங்கரடி (Ursus thibetanus) Cuvier, 1823
 3. Brown Bear|Brown Bear பழுப்புக் கரடி(Ursus arctos)
 4. Melursus ursinus|Sloth Bear வென்முகக் கரடி (Melursus ursinus)

Family Ailuropodidae: Pandas[தொகு]

 1. Red Panda|Red panda (Ailurus fulgens) Cuvier, 1825 – சிவப்பு பாண்டா

Family Mustelidae: Mustelids [Weasels, Martens, Wolverine, Badgers, Skunks, Otters][தொகு]

 1. Martes flavigula|Himalayan yellow-throated Marten (Martes flavigula) (Boddaert, 1785).
 2. Martes foina|Beech Marten (Martes foina) (Erxleben, 1777)
 3. Martes gwatkinsii|Nilgiri Marten (Martes gwatkinsii) Horsfield, 1851 – [[]நீலகிரி ......]
 4. Pale Weasel Mustela altaica Pallas, 1811.
 5. Mustela kathiah|Yellow-bellied Weasel (Mustela kathiah) Hodgson, 1835
 6. Mustela sibirica|Himalayan Weasel (Mustela sibirica)
 7. Ermine/Stoat Mustela erminea ferghanae L. 1758.
 8. Tibetan Polecat Mustela putorius larvatus L. 1758
 9. Mustela strigidorsa|Striped-backed Weasel (Mustela strigidorsa) Gray, 1855
 10. Mellivora capensis|Ratel (Mellivora capensis) (Schreber, 1776)
 11. Arctonyx collaris|Hog Badger (Arctonyx collaris) Cuvier, 1825
 12. Melogale moschata|Chinese Ferret Badger (Melogale moschata) (Gray, 1831)
 13. Melogale personata|Burmese Ferret Badger (Melogale personata) Geoffroy, 1831பர்மிய தரைக்கரடி
 14. Amblonyx cinereus|Oriental Small-clawed Otter (Amblonyx cinereus) Illiger., 1815- சிறு நக நீர்நாய்
 15. Lutra lutra|Common Otter (Lutra lutra) (L. 1758) – நீர்நாய்
 16. Lutrogale perspicillata|Smooth Indian Otter (Lutrogale perspicillata) (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1826).- மிருதுத்தோல் நீர்நாய்

Family Viverridae: Civets மரநாய் மற்றும் புனுகுப்பூனை வகைகள்[தொகு]

 1. Arctictis binturong|Binturong (Arctitis binturong albifrons) (Raffles, 1821).
 2. Arctogalidia trivirgata|Small-toothed Palm Civet (Arctogalidia trivirgata) (Gray, 1832).
 3. Paguma larvata|Himalayan Palm Civet (Paguma larvata) (Hamilton Smith, 1827).
 4. Paradoxurus hermaphroditus|Toddy Cat (Paradoxurus hermaphroditus) (Pallas, 1777). - மரநாய்
 5. Paradoxurus jerdoni|Brown Palm Civet (Paradoxurus jerdoni) Blanford, 1885. - பளுப்பு மரநாய்
 6. Prionodon pardicolor|Spotted Linsang (Prionodon pardicolor) Hodgson, 1842
 7. Viverra civettina|Malabar large-spotted Civet (Viverra civettina) Blyth, 1862 – புள்ளி மலபார் புனுகுப் பூனை
 8. Viverra megaspila|Malabar Civet (Viverra megaspila) -மலபார் புனுகுப் பூனை
 9. Viverra zibetha|Large Indian Civet (Viverra zibetha) L. 1758 – பெரிய புனுகுப் பூனை
 10. Viverricula indica|Small Indian Civet (Viverricula indica) (Desmarest, 1804). - சிறிய புனுகுப் பூனை

Family Herpestidae: Mongooses கீரிகள்[தொகு]

 1. Herpestes edwardsii|Common mongoose (Herpestes edwardsii) (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818). - கீரிப்பிள்ளை
 2. Herpestes fuscus|Brown mongoose (Herpestes fuscus) Gray, 1837. - பழுப்புக்கீரி
 3. Herpestes javanicus|Small Indian mongoose (Herpestes javanicus) (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818).
 4. Herpestes smithii|Ruddy mongoose (Herpestes smithii) Gray, 1837. - காட்டுக்கீரி
 5. Herpestes urva|Crab-eating mongoose (Herpestes urva) (Hodgson, 1836) – நண்டுக்கீரி
 6. Herpestes vitticollis|Striped-necked mongoose (Herpestes vitticollis) Bennett, 1835. - செங்கீரி
 7. Herpestes palustris|Indian marsh mongoose (Herpestes palustris) (endemic)

Family Hyaenidae: Hyaenas[தொகு]

 1. Hyaena hyaena|Striped hyaena (Hyaena hyaena) (L. 1758) – கழுதைப்புலி

===Family Felidae: Felines/Cats === ஊன் உண்ணிகள் / பூனைகள்

 1. Asiatic Cheetah|Indian / Asiatic Cheetah சீட்டா (Acinonyx jubatus venaticus) (Schreber, 1776).
 2. Catopuma temminckii|Golden Cat தங்கப் பூனை (Catopuma temminckii) (Vigors and Horsfield, 1827).
 3. Domestic Cat Felis silvestris catus L. 1758 – பூனை
 4. Caracal|Caracal செவி மீசைப் பூனை (Felis caracal) (Schreber, 1776).
 5. Lynx lynx|Lynx (Lynx lynx) (L. 1758).
 6. Felis silvestris|Asiatic Wildcat ஆசிய காட்டுப் பூனை (Felis silvestris ornata)
 7. Asiatic Lion|Asiatic Lion (Panthera leo persica) (L. 1758). - ஆசிய சிங்கம்
 8. Leopard|Leopard (Panthera pardus) (L. 1758). - சிறுத்தை
 9. Tiger|Tiger (Panthera tigris) (L. 1758). - புலி
 10. Snow Leopard|Snow leopard (Panthera uncia) (Schreber, 1775). - பனிச் சிறுத்தை
 11. Pardofelis marmorata|Marbled Cat மார்பிள் பூனை (Pardofelis marmorata) (Martin, 1837).
 12. Neofelis nebulosa|Clouded leopard மேகச் சிறுத்தை (Pardofelis nebulosa) (Griffith, 1821)
 13. Prionailurus bengalensis|Leopard Cat சிறுத்தைப் பூனை (Prionailurus bengalensis) Prater (1971)
 14. Prionailurus rubiginosus|Rusty spotted Cat சாம்பல் புள்ளிப் பூனை(Prionailurus rubiginosus) (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1831).
 15. Felis viverrina|Fishing Cat மீன்பிடிப் பூனை (Felis viverrina) (Bennett, 1833).
 16. Felis chaus|Jungle Cat (Felis chaus) Schreber, 1777 – காட்டுப் பூனை
 17. Felis manul|Pallas Cat (Felis manul) (Pallas, 1776)

ORDER: Cetacea: Whales, Dolphins, and Porpoises[தொகு]

===Family Delphinidae===ஓங்கில்கள்

 1. Delphinus delphis|Common Dolphin ஓங்கில் (Delphinus delphis) L. 1758
 2. Globicephala macrorhynchus|Pilot Whale (Globicephala macrorhynchus) Gray, 1846.
 3. Grampus griseus|Risso's Dolphin ஓங்கில் (Grampus griseus) (G.Cuvier, 1812).
 4. Orcaella brevirostris|Irrawady Dolphin ஐராவதி ஓங்கில் (Orcaella brevirostris) (Gray, 1866).
 5. Orcinus orca|Orca (Orcinus orca) (L. 1758)
 6. Peponocephala electra|Melon-headed Whale (Peponocephala electra) (Gray, 1846).
 7. Pseudorca crassidens|False Killer Whale (Pseudorca crassidens) (Owen, 1846).
 8. Pygmy Killer Whale Feresa attenuata Gray, 1875
 9. Sousa chinensis|Humpback Dolphin திமில் முதுகு ஓங்கில் (Sousa chinensis) (Osbeck, 1765)
 10. Stenella longirostris|Spinner Dolphin (Stenella longirostris) (Gray, 1828).
 11. Indo-Pacific Bottlenose Dolphin இந்திய-பசிபிக் சீசாமுக ஓங்கில் ஓங்கில்கள் (Tursiops aduncus Ehrenberg, 1833)
 12. Fraser’s Dolphin Lagenodelphis hosei Fraser, 1957
 13. Pantropical Spotted (Bridled) Dolphin Stenella attenuata (Gray, 1846).
 14. Striped Dolphin Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833).
 15. Rough-toothed Dolphin ஓங்கில்கள் Steno bredanensis (Lesson, 1828).

===Family Platanistidae: River Dolphins ===நதி ஓங்கில்கள்

 1. Ganges and Indus River Dolphin|Gangetic Dolphin கங்கை சிந்து நதி ஓங்கில்கள் (Platanista gangetica)
  1. Ganges River Dolphin கங்கை ஓங்கில்கள் (Platanista gangetica gangetica)
  2. Indus River Dolphin சிந்து நதி ஓங்கில்கள் (Platanista gangetica minor)

Family Balaenoptridae[தொகு]

 1. Minke Whale|Minke Whale (Balaenoptera acutorostrata) Lacépède, 1804
 2. Sei Whale|Sei Whale (Balaenoptera borealis) (Lesson, 1828)
 3. Bryde's Whale|Bryde's Whale (Balaenoptera edeni) (Anderson, 1879)
 4. Blue Whale|Blue Whale (Balaenoptera musculus) (L. 1758)
 5. Fin Whale|Fin Whale (Balaenoptera physalus) (L. 1758)
 6. Humpback Whale|Humpback Whale (Megaptera novaeangliae) (Borowski, 1781).

Family Balaenidae[தொகு]

 1. Southern Right Whale|Southern Right whale (Eubalaena australis) (Desmoulins, 1822)

Family Ziphiidae[தொகு]

 1. Ziphius cavirostris|Cuvier's beaked whale (Ziphius cavirostris) (Blainville, 1817)
 2. Blainville's Beaked Whale Mesoplodon densirostris (Blainville, 1817)
 3. Ginkgo-toothed Beaked Whale Mesoplodon ginkgodens Nishiwaki and Kamiya, 1958.

Family Phocoenidae[தொகு]

 1. Pygmy sperm whale (Kogia breviceps) (Blainville, 1838)
 2. Dwarf sperm whale (Kogia sima) (Owen, 1866)
 3. Finless Porpoise (Neophocaena phocaenoides) (G. Cuvier, 1829).
 4. Sperm Whale (Physeter macrocephalus) L. 1758

ORDER:Sirenia[தொகு]

Family Dugongidae[தொகு]

 1. Dugong dugon|Dugong (Dugong dugon) (Muller, 1776) – ஆவுளியா

ORDER: Proboscidea[தொகு]

Family Elephantidae: Elephants[தொகு]

 1. Asian Elephant|Asian Elephant (Elephas maximus) L. 1758. - ஆசிய யானை

ORDER: Perissodactyla: Odd-toed ungulates ஒற்றைப்படைக் குளம்பிகள்[தொகு]

Family Equidae: Horses குதிரைக் குடும்பம்[தொகு]

 1. Equus kiang|Kiang (Equus kiang) Moorcroft, 1841
 2. Domestic horse Equus caballus L. 1758. (Domestic)
 3. Equus hemionus|Asiatic wild Ass (Equus hemionus khur) Corbet and Hill (1992) (=Equus onager Boddaert, 1785)
 4. Domestic Donkey Equus asinus L. 1758. (Domestic)

Family Rhinocerotidae: Rhinoceroses மூக்குக்கொம்பன் குடும்பம்[தொகு]

 1. Rhinoceros unicornis|Rhinoceros (Rhinoceros unicornis) – இந்திய காண்டாமிருகம்
 2. Sumatran Rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis) (G. Fischer, 1814) (D. s. lasiotis – last record in 1997 from Anko range, Manipur, Turnsang district, Nagaland)
 3. Javan Rhinoceros (Rhinoceros sondaicus) (Extinct within India)

ORDER: Artiodactyla: Even-toed Ungulates இரட்டைப்படைக் குளம்பிகள்[தொகு]

Family Suidae: Pigs பன்றிக்குடும்பம்[தொகு]

 1. Sus salvanius|Pygmy hog (Porcula salvania) Hodgson, 1847 Earlier Sus salvanius (Hodgson, 1847)[5]
 2. Wild boar|Indian wild boar (Sus scrofa) L. 1758. - காட்டுப் பன்றி
 3. Domestic Pig Sus domesticus Brisson, 1762. (Domestic) – வளர்ப்பு பன்றி

Family Camelidae ஒட்டகக் குடும்பம்[தொகு]

 1. Dromedary|Dromedary Camel (Camelus dromedarius) L. 1758 (Domestic)
 2. Bactrian Camel (Camelus bactrianus) (FERAL) [மேற்கோள் தேவை] - இரட்டைத்திமில் ஒட்டகம்

Family Tragulidae: Chevrotains[தொகு]

 1. Moschiola indica|Indian Spotted Chevrotain (Moschiola indica) Gray, 1852 (The old name of Moschiola meminna is now used for the Sri Lankan species.[6])

Family Moschidae[தொகு]

 1. Himalayan Musk Deer|Musk Deer (Moschus chrysogaster) (Hodgson, 1839))
 2. Black Musk Deer|Black Musk Deer (Moschus fuscus) Li, 1981.கருமத மான்

Family Cervidae: Deer மான் குடும்பம்[தொகு]

 1. Chital|Cheetal/Spotted Deer (Axis axis) (Erxleben, 1777)
 2. Hog Deer|Hog Deer (Axis porcinus) (Zimmermann, 1780)
 3. Barasingha|Barasingha/Swamp Deer (Cervus duvauceli) G. Cuvier, 1823
 4. Cervus eldii|Thamin, Sangai or Manipur Brow-antlered Deer (Cervus eldii) McClelland, 1842
 5. Sambar Deer|Sambar (Cervus unicolor) Kerr, 1792. - மிளா
 6. Cervus elaphus|Hangul (Cervus affinis hanglu) L. 1758
 7. Muntjac|Barking Deer/Munjtac (Muntiacus muntjak) (Zimmermann, 1780)
 8. Leaf muntjac|Leaf Muntjac (Muntiacus putaoensis)[7]
 9. Black Muntjac|Black Muntjac (Muntiacus crinifrons)

Family Bovidae: Bovids ஆன் குடும்பம்[தொகு]

 1. Yak|Yak (Bos grunniens) L. 1766. கவரிமா
 2. Gaur|Gaur (Bos gaurus) Smith, 1827 – கடமா

Domestic cattle Bos taurus L. 1758.

 1. Nilgai|Nilgai (Boselaphus tragocamelus) (Pallas, 1766). - நீலான்
 2. Wild Asian Water Buffalo|Wild buffalo (Bubalus arnee) Kerr, 1792 – நீர் எருமை

Domestic Water Buffalo Bubalus bubalis (L. 1758). (domestic)

 1. Chinkara|Chinkara (Gazellae bennettii) (Sykes, 1831) – இந்தியச் சிறுமான்
 2. Four-horned Antelope|Four-horned antelope/Chausingha (Tetracerus quadricornis) (Blainville, 1816) – நாற்கொம்பு மான்
 3. Blackbuck|Blackbuck (Antilope cervicapra) (L. 1758). - புல்வாய்
 4. Pantholops hodgsoni|Chiru or Tibetan Antelope (Pantholops hodgsoni) (Abel, 1826)
 5. Goa (antelope)|Tibetan Gazelle/Goa (Procapra picticauda) Hodgson, 1846
 6. Takin|Takin (Budorcas taxicolor) Hodgson, 1850.

Domestic Goat Capra hircus L. 1758. (Domestic)

 1. Capra aegagrus|Wild Goat or Sind Ibex (Capra aegagrus)
 2. Markhor|Markhor (Capra falconeri) (Wagner, 1839).
 3. Ibex|Ibex (Capra ibex) L. 1758.
 4. Nilgiri tahr (endemic) Nilgiritragus hylocrius (Ogilby, 1838) (formerly considered close to the Himalayan Tahr and treated as Hemitragus hylocrius[8]) – வரையாடு
 5. Himalayan Tahr|Himalayan Tahr (Hemitragus jemlahicus) (H. Smith, 1826)
 6. Naemorhedus|Serow (Naemorhedus sumatraensis) Corbet and Hill,1992 =Capricornis sumatraensis (Bechstein, 1799)
 7. Bharal|Bharal (Pseudois nayaur nayayr) (Hodgson, 1833).
 8. Marco Polo sheep|Marco Polo sheep (Ovis ammon polii)
 9. Ovis ammon|Nayan or Great Tibetan Sheep (Ovis ammon hodgsonii) (L. 1766)

Domestic Sheep Ovis aries L. 1758. (Domestic)

 1. Urial|Urial/Shapu (Ovis orientalis vignei) Gmelin, 1774
 2. Red Goral|Goral (Naemorhedus baileyi) Pocock, 1914
 3. Chinese Goral|Goral (Naemorhedus caudatus) [9]
 4. Gray Goral|Goral (Naemorhedus goral) (Hardwicke, 1825)

ORDER: Pholidota: Pangolins[தொகு]

Family Manidae: Pangolins[தொகு]

 1. Indian Pangolin|Indian pangolin (Manis crassicaudata) Gray, 1827.
 2. Manis javanica|Malayan pangolin (Manis javanica) [மேற்கோள் தேவை]
 3. Manis pentadactyla|Chinese pangolin (Manis pentadactyla) L. 1758.

ORDER: Rodentia கொறிணிகள், கொறிணி வரிசை[தொகு]

Family Sciuridae: அணில்கள்[தொகு]

 1. Callosciurus erythraeus|Red-bellied tree squirrel செந்தொப்பை அணில் (Callosciurus erythraeus) (Pallas, 1779).
 2. Callosciurus pygerythrus|Hoary-bellied Himalayan squirrel (Callosciurus pygerythrus) (I. Geoffroy Saint Hilaire, 1831).
 3. Dremomys lokriah|Orange-bellied Himalayan squirrel (Dremomys lokriah) (Hodgson, 1863).
 4. Dremomys pernyi|Pernyi's ground squirrel (Dremomys pernyi) (Milne-Edwards, 1867).
 5. Dremomys rufigenis|Red-cheeked squirrel (Dremomys rufigenis) (Blanford, 1878).
 6. Funambulus layardi|Layard's palm squirrel (Funambulus layardi) (Blyth, 1849).
 7. Funambulus palmarum|Three-striped palm squirrel (Funambulus palmarum) (L. 1766).
 8. Jungle Striped Squirrel Funambulus tristriatus (Waterhouse, 1837). (endemic)
 9. Funambulus pennantii|Five-striped palm squirrel (Funambulus pennantii) Wroughton, 1905.
 10. Funambulus sublineatus|நீலகிரி அணில் (Funambulus sublineatus) (Waterhouse, 1838).
 11. Marmota himalayana|Himalayan Marmot (Marmota himalayana) (Hodgson, 1841) = Marmota bobak|Bobak Marmot (Marmota bobak himalayana) Prater (1971)
 12. Marmota caudata|Golden Marmot (Marmota caudata) (Geoffroy, 1844).
 13. Ratufa bicolor|Malayan giant squirrel (Ratufa bicolor gigantea) (Sparrman, 1778)
 14. Ratufa indica|இந்திய மலை அணில் (Ratufa indica) (Erxleben, 1777)
  1. R. i. centralis
  2. R. i. dealbata
  3. R. i. indica
  4. R. i. maxima
 15. Ratufa macroura|பழுப்பு மலை அணில் (Ratufa macroura) (Pennant, 1769).
 16. Himalayan Striped Squirrel|Himalayan striped squirrel (Tamiops mcclellandii) (Horsfield, 1840).

Family Pteromyidae: பறக்கும் அனில்கள்[தொகு]

 1. Belomys pearsonii|Hairy-footed flying squirrel மயிர்பாத பறக்கும் அனில் (Belomys pearsonii) (Gray, 1842) (=Trogopterus pearsonii)
 2. Biswamoyopterus biswasi|Namdapha flying squirrel செம்பழுப்பு பறக்கும் அனில் (Biswamoyopterus biswasi) Saha, 1981
 3. Eupetaurus cinereus|Kashmir woolly flying squirrel காஷ்மீர் கம்பளி பறக்கும் அனில் (Eupetaurus cinereus) Thomas, 1888
 4. Hylopetes alboniger|Particoloured flying squirrel பறக்கும் அனில்(Hylopetes alboniger) (Hodgson, 1836).
 5. Hylopetes baberi|Kashmir flying squirrel காஷ்மீர் பறக்கும் அனில் (Hylopetes baberi) (Blyth, 1847)
 6. Small Kashmir Flying Squirrel பறக்கும் அனில்Hylopetes fimbriatus (Gray, 1837)
 7. Petaurista elegans|Grey-headed flying squirrel பறக்கும் அனில்(Petaurista elegans) (Muller, 1840)
 8. Petaurista magnificus|Hodgson's flying squirrel பறக்கும் அனில்(Petaurista magnificus) (Hodgson, 1836)
 9. Petaurista nobilis|Noble giant flying squirrel பறக்கும் அனில்(Petaurista nobilis) (Gray, 1842).
 10. Petaurista petaurista|Giant red flying squirrel பறக்கும் அனில் (Petaurista petaurista) (Pallas, 1766)
 11. Petaurista philippensis|Large brown flying squirrel பறக்கும் அனில் (Petaurista philippensis) (Elliot, 1839)
 12. Petinomys fuscocapillus|Small Travancore flying squirrel பறக்கும் அனில்(Petinomys fuscocapillus) (Jerdon, 1847)

Family Muridae: Old World Rats, Mice எலிக் குடும்பம்[தொகு]

 1. Apodemus draco|Korean field mouse (Apodemus draco) (Barrett-Hamilton, 1900) = Apodemus orestes|Long-tailed field mouse (Apodemus orestes)
 2. Apodemus latronum|Korean field mouse (Apodemus latronum) (Corbet and Hill, 1992)
 3. Kashmir Wood Mouse Apodemus rusiges Miller, 1913
 4. Apodemus sylvaticus|Wood mouse (Apodemus sylvaticus) (L. 1758).
 5. Wroughton's Wood Mouse Apodemus wardi (Wroughton, 1908).
 6. Bandicota bengalensis|Indian mole rat (Bandicota bengalensis) (Gray and Hardwicke, 1833)
 7. Bandicota indica|Bandicoot rat (Bandicota indica) (Bechstein, 1800)
 8. Berylmys bowersii|Bower's rat (Berylmys bowersii) (Anderson, 1879)
 9. Berylmys mackenziei|Kenneth's White-toothed Rat (Berylmys mackenziei) (Thomas, 1916)
 10. Berylyms manipulus|Manipur White-toothed Rat (Berylyms manipulus) (Thomas, 1916)
 11. Chiropodomys gliroides|Pencil-tailed tree mouse (Chiropodomys gliroides) (Blyth, 1856).
 12. Cremnomys blanfordi|Blanford's Rat (Cremnomys blanfordi) (Thomas, 1881).
 13. Cremnomys cutchicus|Cutch rock rat (Cremnomys cutchicus) Wroughton, 1912.
 14. Cremnomys elvira|Elvira Rat (Cremnomys elvira) (Ellerman, 1946) (Known only from Kurumbapatti, Salem)
 15. Dacnomys millardi|Large-toothed giant rat/Millard's rat (Dacnomys millardi) Thomas, 1916
 16. Diomys crumpi|Manipur mouse (Diomys crumpi) Thomas, 1917
 17. Leopoldamys edwardsi|Edward's giant rat (Leopoldamys edwardsi) (Thomas, 1882)
 18. Millardia gleadowi|Murray's soft-furred rat (Millardia gleadowi) (Murray, 1886)
 19. Millardia kondana|Asian soft-furred rat (Millardia kondana) Mishra and Dhanda, 1975
 20. Millardia meltada|Soft-furred field rat or metad (Millardia meltada) (Gray, 1837).
 21. Hadromys humei|Manipur bush rat (Hadromys humei) (Thomas, 1886)
 22. Mus booduga|Indian field mouse (Mus booduga) (Gray, 1837)
 23. Mus cervicolor|Fawn-coloured mouse (Mus cervicolor)
 24. Mus cookii|Cook's mouse (Mus cookii) Ryley, 1914.
 25. Mus dunni|House/Rice-field mouse (Mus dunni) (=Mus terricolor Blyth, 1851)
 26. Mus famulus|Servant mouse/Shrew mouse (Mus famulus) Bonhote, 1898 (endemic to the Western Ghats)
 27. Mus musculus|House mouse (Mus musculus) L. 1758.
 28. Mus pahari|Shrew mouse (Mus pahari) Thomas, 1916.
 29. Mus phillipsi|Spiny mouse (Mus phillipsi) Wroughton, 1912.
 30. Mus platythrix|Spiny field mouse (Mus platythrix) Bennett, 1832. (endemic)
 31. Mus saxicola|Grey spiny mouse (Mus saxicola) Elliot, 1839
 32. Nesokia indica|Short-tailed mole (Nesokia indica) (Gray and Hardwicke, 1830).
 33. Niviventer brahma|Brahma White-bellied Rat (Niviventer brahma) (Thomas, 1914).
 34. Niviventer eha|Smoke-bellied Rat (Niviventer eha) (Wroughton, 1916).
 35. Niviventer fulvescens|Chestnut White-bellied Rat (Niviventer fulvescens) (Gray, 1847).
 36. Niviventer langbianis|Lang Bian White-bellied Rat (Niviventer langbianis) (Robinson and Kloss, 1922).
 37. Niviventer niviventer|White-bellied Rat (Niviventer niviventer) (Hodgson, 1836).
 38. Niviventer tenaster|Tenasserim white-bellied rat (Niviventer tenaster)) (Thomas, 1916).
 39. Miller's Rat Rattus burrus (Miller, 1902) (Nicobars)
 40. Rattus exulans|Polynesian/ Pacific rat (Rattus exulans)
 41. Rattus nitidus|Himalayan rat (Rattus nitidus) (Hodgson, 1845)
 42. Rattus norvegicus|Brown rat/Norway rat (Rattus norvegicus) (Berkenhout, 1769).
 43. Rattus palmarum|Palm rat (Rattus palmarum) (Zelebor, 1869) (Nicobars)
 44. Rattus ranjiniae|Kerala rat (Rattus ranjiniae) Agarwal and Ghosal, 1969. (Western Ghats)
 45. Rattus rattus|Common house rat (Rattus rattus) (L. 1758).
 46. Sikkim Rat Rattus sikkimensis Hinton, 1919 = Rattus remotus|Sikkim rat (Rattus remotus) (Corbet and Hill, 1992)
 47. Rattus stoicus|Andaman rat (Rattus stoicus) (Miller, 1902)
 48. Rattus tiomanicus|Malaysian wood rat/Malaysian field rat (Rattus tiomanicus) (Miller, 1900).
 49. Rattus turkestanicus|Turkestan rat (Rattus turkestanicus) (Satunin, 1903)
 50. Vandeleuria oleracea|Long-tailed tree mouse (Vandeleuria oleracea) (Bennett, 1832) = Vandeleuria nilagirica|Indian long-tailed tree mouse (Vandeleuria nilagirica)
 51. Meriones hurrianae|Indian desert jird (Meriones hurrianae) Jerdon, 1867
 52. Micromys minutus|Eurasian harvest mouse (Micromys minutus) (Pallas, 1771)
 53. Ladakh Hamster Cricetulus alticola Thomas, 1917
 54. Cricetulus migratorius|Armenian hamster (Cricetulus migratorius) (Pallas, 1773).
 55. Tatera indica|Indian gerbille (Tatera indica) (Hardwicke, 1807)
 56. Gerbillus gleadowi|Indian hairy-footed gerbil (Gerbillus gleadowi) Murray, 1886
 57. Gerbillus nanus|Baluchistan gerbil (Gerbillus nanus) Blanford, 1875
 58. Golunda ellioti|Indian bush rat (Golunda ellioti) Gray, 1837
 59. Platacanthomys lasiurus|Malabar spiny dormouse (Platacanthomys lasiurus) Blyth, 1859
 60. White-tailed Mountain Vole Alticola albicauda (True, 1894)
 61. Kashmir Mountain Vole Alticola montosa (True, 1894)
 62. Royle's Mountain Vole Aticola roylei (Gray, 1842)
 63. Alticola stoliczkanus (Blanford, 1875)
 64. Silvery Mountain Vole Alticola argentatus (Severtzov, 1879).
 65. Thomas's Mountain Vole Alticola stracheyi (Thomas, 1880).
 66. Eothenomys melanogaster|Pere David's vole (Eothenomys melanogaster) (Milne-Edwards, 1871)
 67. Hyperacrius wynnei|Murree vole/Punjab vole (Hyperacrius wynnei) (Blanford, 1881).
 68. Blyth's Vole Microtus leusurus (Blyth, 1863)
 69. True's Vole Hyperacrius fertilis (True, 1894).
 70. Sikkim Vole Microtus sikimensis (Hodgson, 1849)
 71. Cannomys badius|Bay bamboo rat (Cannomys badius) (Hodgson, 1841)
 72. Rhizomys pruinosus|Hoary bamboo rat (Rhizomys pruinosus) Blyth, 1851.

Family Zapodidae: Jumping mice[தொகு]

 1. Sicista concolor|Jumping mouse (Sicista concolor) (Buchner, 1892).

Family Hystricidae: Old World Porcupines முள்ளம்பன்றிக் குடும்பம்[தொகு]

 1. Atherurus macrourus|Bush-tailed porcupine (Atherurus macrourus assamensis ) (L. 1758)
 2. Hystrix brachyura|Malayan porcupine (Hystrix brachyura) L. 1758.
 3. Hystrix indica|Indian porcupine (Hystrix indica) Kerr, 1792.

ORDER: Lagomorpha: Hares, Rabbits, Pikas முயல் வரிசை[தொகு]

Family Leporidae: Hares and Rabbits[தொகு]

 1. Hispid Hare|Hispid Hare (Caprolagus hispidus) (Pearson, 1839).
 2. Cape Hare|Cape Hare (Lepus capensis) L. 1758.
 3. Indian Hare|Indian Hare/Blacknaped Hare (Lepus nigricollis) F. Cuvier, 1823.இந்திய குழிமுயல்
 4. Lepus oiostolus|Wooly Hare (Lepus oiostolus) Hodgson, 1840கம்பளி குழிமுயல்

Domestic Rabbit Oryctolagus cuniculus L. 1758. (Domestic)

Family Ochotonidae: Pikas[தொகு]

 1. Ochotona nubrica|Nubra Pika (Ochotona nubrica) Thomas, 1922.நுப்ரா பாறைமுயல்
 2. Black-lipped Pika Ochotona curzoniae (Hodgson, 1858)கருவிதழ்ப் பாறைமுயல்
 3. Forrest's Pika Ochotona forresti Thomas, 1923காட்டுப் பாறைமுயல்
 4. Ladakh Pika Ochotona ladacensis (Gunther, 1875)லடாக் பாறைமுயல்
 5. Large-eared Pika Ochotona macrotis (Gunther, 1875). பெருஞ்செவிப் பாறைமுயல்
 6. Himalayan Mouse-hare / Royle's Pika Ochotona roylei (Ogilby, 1839)இமயப் பாறைமுயல்
 7. Mountain Pika Ochotona thibetana (Milne-Edwards, 1871)மலை பாறைமுயல்

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Khajuria, H., Extension of distributional ranges of some rare South Indian Bats. (1977) Cheetal, 19(2&3): 16-20.[1] பரணிடப்பட்டது 2001-05-16 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 2. Sinha, A. , A. Datta, M. D. Madhusudan, and C. Mishra (2005). The Arunachal macaque Macaca munzala: a new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. International Journal of Primatology. 2005, 26(4):977-989
 3. Kumar, R. S., Mishra, C. and Sinha, A. (2005) Discovery of the Tibetan macaque Macaca thibetana in Arunachal Pradesh, India. Current Science 88:1387-1388 PDF
 4. Tsewang Namgail, Sumanta Bagchi, Yash V. Bhatnagar and Rinchen Wangchuk (2005) Occurrence of the Tibetan Sand Fox Vulpes ferrilata Hodgson in Ladakh: A new record for the Indian subcontinent. JBNHS 102(2):217
 5. Funk, Stephan M., Sunil Kumar Verma, Greger Larson, Kasturi Prasad, Lalji Singh, Goutam Narayan and John E. Fa (2007). "The pygmy hog is a unique genus: 19th century taxonomists got it right first time round". Molecular Phylogenetics and Evolution 45 (2): 427–436. doi:10.1016/j.ympev.2007.08.007. 
 6. Groves, C. & Meijaard, E. (2005) Intraspecific variation in Moschiola, the Indian Chevrotain. The Raffles Bulletin of Zoology. Supplement 12:413-421 pdf பரணிடப்பட்டது 2008-07-27 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 7. Datta, A., Pansa, J., Madhusudan, M. D., and Mishra, C. (2003). Discovery of the leaf deer Muntiacus putaoensis in Arunachal Pradesh: an addition to the large mammals of India. Current Science 84: 454-458. PDF
 8. Ropiquet A & A. Hassanin (2005) Molecular evidence for the polyphyly of the genus Hemitragus (Mammalia, Bovidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 36(1):154-168
 9. Charudutt Mishra, Aparajita Datta and M.D. Madhusudan (2005) Record of the Chinese Goral Naemorhedus caudatus in Arunachal Pradesh. JBNHS Vol. 102(2)

உசாத்துணை[தொகு]