வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் பாதரசம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
பாதரசம்
80Hg
Cd

Hg

Cn
தங்கம்பாதரசம்தாலியம்
தோற்றம்
silvery
Spectral lines of Mercury (UV not seen)
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் பாதரசம், Hg, 80
உச்சரிப்பு /ˈmɜrkjəri/ or /ˈmɜrkəri/ MER-k(y)ə-ree; other names: /ˈkwɪksɪlvər/; /haɪˈdrɑrdʒɨrəm/ hye-DRAR-ji-rəm
தனிம வகை தாண்டல் உலோகங்கள்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 126, d
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
200.59(2)
இலத்திரன் அமைப்பு [Xe] 4f14 5d10 6s2
2, 8, 18, 32, 18, 2
Electron shells of Mercury (2, 8, 18, 32, 18, 2)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை liquid
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) (நீர்மம்) 13.534 g·cm−3
உருகுநிலை 234.32 K, -38.83 °C, -37.89 °F
கொதிநிலை 629.88 K, 356.73 °C, 674.11 °F
மாறுநிலை 1750 K, 172.00 MPa
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 2.29 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 59.11 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 27.983 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 315 350 393 449 523 629
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 4, 2 (mercuric), 1 (mercurous)
(mildly basic oxide)
மின்னெதிர்த்தன்மை 2.00 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் 1வது: 1007.1 kJ·mol−1
2வது: 1810 kJ·mol−1
3வது: 3300 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 151 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 132±5 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 155 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு rhombohedral
பாதரசம் has a rhombohedral crystal structure
காந்த சீரமைவு diamagnetic
மின்கடத்துதிறன் (25 °C) 961nΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 8.30 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 60.4 µm·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (liquid, 20 °C) 1451.4 மீ.செ−1]]
CAS எண் 7439-97-6
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: பாதரசம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
194Hg செயற்கை 444 y ε 0.040 194Au
195Hg செயற்கை 9.9 h ε 1.510 195Au
196Hg 0.15% Hg ஆனது 116 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
197Hg செயற்கை 64.14 h ε 0.600 197Au
198Hg 9.97% Hg ஆனது 118 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
199Hg 16.87% Hg ஆனது 119 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
200Hg 23.1% Hg ஆனது 120 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
201Hg 13.18% Hg ஆனது 121 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
202Hg 29.86% Hg ஆனது 122 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
203Hg செயற்கை 46.612 d β 0.492 203Tl
204Hg 6.87% Hg ஆனது 124 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
·சா