வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் லித்தியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
லித்தியம்
3Li
H

Li

Na
ஈலியம்லித்தியம்பெரிலியம்
தோற்றம்
வெள்ளி போன்ற வெள்ளை (படத்தில் எண்ணெயில் மிதக்கிறது)


லித்தியத்தின் நிறமாலைக் கோடுகள்
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் லித்தியம், Li, 3
உச்சரிப்பு /ˈlɪθiəm/ LI-thee-əm
தனிம வகை கார உலோகம்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 12, s
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
6.941(2)
இலத்திரன் அமைப்பு 1s2 2s1 or [He]2s1
2, 1
Electron shells of lithium (2, 1)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு J. Arfwedson (1817)
முதற்தடவையாகத்
தனிமைப்படுத்தியவர்
W. Brande (1821)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை திண்மம்
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 0.534 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 0.512 g·cm−3
உருகுநிலை 453.69 K, 180.54 °C, 356.97 °F
கொதிநிலை 1615 K, 1342 °C, 2448 °F
மாறுநிலை (extrapolated)
3223 K, 67 MPa
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 3.00 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 147.1 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 24.860 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 797 885 995 1144 1337 1610
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் +1, -1
(strongly basic oxide)
மின்னெதிர்த்தன்மை 0.98 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் 1வது: 520.2 kJ·mol−1
2வது: 7298.1 kJ·mol−1
3வது: 11815.0 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 152 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 128±7 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 182 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு body-centered cubic
லித்தியம் has a body-centered cubic crystal structure
காந்த சீரமைவு paramagnetic
மின்கடத்துதிறன் (20 °C) 92.8 nΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 84.8 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 46 µm·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) (20 °C) 6000 மீ.செ−1
யங் தகைமை 4.9 GPa
நழுவு தகைமை 4.2 GPa
பரும தகைமை 11 GPa
மோவின் கெட்டிமை
(Mohs hardness)
0.6
CAS எண் 7439-93-2
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: லித்தியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
6Li 7.5% Li ஆனது 3 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
7Li 92.5% Li ஆனது 4 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
6Li content may be as low as 3.75% in
natural samples. 7Li would therefore
have a content of up to 96.25%.
·சா