உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

கைத்தல் மாவட்டம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
கைத்தல் மாவட்டம்
कैथल
கைத்தல்மாவட்டத்தின் இடஅமைவு அரியாணா
மாநிலம்[[அரியாணா]], இந்தியா
தலைமையகம்[[கைத்தல்]]
மக்கட்தொகை(2011)
வட்டங்கள்1. கைத்தல், 2. குஹலா
மக்களவைத்தொகுதிகள்குருச்சேத்திரா
சட்டமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கை4
அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தளம்

கைத்தல் மாவட்டம், இந்திய மாநிலமான அரியானாவில் உள்ளது.[1].

கிராமங்கள்[தொகு]

இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமங்களின் பெயர்களைக் கீழே காண்க.

வட்டம் ஊராட்சி ஊர்
கைத்தல் துந்தரேஹடீ துந்தரேஹடீ-12
கைத்தல் பலவந்தீ பலவந்தீ-32
கைத்தல் நைனா நைனா
கைத்தல் பான்புரா பான்புரா-14
கைத்தல் கனௌதா கனௌதா-11
கைத்தல் தௌம்ச தௌம்ச-2
கைத்தல் பிராம்சவாலா பிராம்சவாலா-6
கைத்தல் பாடலா பாடலா
கைத்தல் சாம்பனகேடீ சாம்பனகேடீ-4
கைத்தல் முந்தடீ முந்தடீ
கைத்தல் ககோத காகோத-5
கைத்தல் நரட நரட-37
கைத்தல் கேடீஷேரூ கேடீஷேரூ-45
கைத்தல் திதரம திதரம-42
கைத்தல் திவால திவால-15
கைத்தல் தயோரா தயோரா
கைத்தல் சஜுமா சஜூமா-14
கைத்தல் பியௌதா பியௌதா-41
கைத்தல் கியோக கியோக-34
கைத்தல் சாரன சாரன-43
கைத்தல் ஹரசௌலா ஹரசௌலா-46
கைத்தல் சிசமௌர் சிமௌர்-47
கைத்தல் சிசலா சிசலா-47
கைத்தல் பாபாலதானா பாபாலதானா-8
கைத்தல் பேகபுர் பேகபுர்-1
கைத்தல் ஜகதீஷபுரா ஜகதீஷ்புரா-35
கைத்தல் போபாலா போபாலா-5
கைத்தல் ரசூல்பூர் ரசூல்பூர்-2
கைத்தல் கேடீராயேவாலீ கேடீராயேவாலீ-7
கைத்தல் பரோட பரோட-3
கைத்தல் பரோட டேரா சாந்தீபுரா
கைத்தல் கடீபாடலா கடீபாடலா-7
கைத்தல் குதுப்பூர் குதுப்பூர்-16
கைத்தல் குலதாரன குலதாரன-27
கைத்தல் குஹணா குஹணா-11
கைத்தல் கியோடக கியோடக-33
கைத்தல் சேகா சேகா-38
கைத்தல் தில்லோவாலீ தில்லோவாலீ-10
கைத்தல் சேர்கட் சம‌‌ேர்கட்-40
கைத்தல் ஜசவந்தீ ஜசவந்தீ-31
கைத்தல் தேபன தேம்பன-44
கைத்தல் டயோடகேடீ டயோடகேடீ-39
கைத்தல் டீக டீக-1
கைத்தல் சந்தானா சந்தானா-18
கைத்தல் மாகோமாஜரீ மாகோமாஜரீ-5
கைத்தல் சோத சோத-13
கைத்தல் கடவாட கடவாட-5
கைத்தல் சாங்கன சாங்கன-20
கைத்தல் சிரடா சிரடா-3
கைத்தல் குரானா குரானா-26
கைத்தல் உஜானா உஜானா-28
கைத்தல் மாலகேடீ மாலகேடீ-9
கைத்தல் நந்தசிஹவாலா நந்தசிஹவாலா-8ா
கைத்தல் ரோஹேடியா ரோஹேடியா-17
கைத்தல் பட்டீகோத பட்டீகோத-22
கைத்தல் பைணீமாஜரா பைணீமாஜரா-36
கைத்தல் மானஸ் மானஸ்-10
கைத்தல் டேராகதலா டேராகதலா-23
கைத்தல் பட்டீயபகான பட்டீயபகான-23
கைத்தல் தேவீகட் தேவீகட்-19
கைத்தல் சங்கதபுரா சங்கதபுரா-88
கைத்தல் புடாகேடா புடாகேடா-87
கைத்தல் நௌச நௌச-63
குஹலா அகௌந்த அகௌந்த-107
குஹலா அஜீம்கட் அஜீம்கட்-3
குஹலா அரனௌலீ அரனௌலீ-32
குஹலா பதசூய் பதசூய்-10
குஹலா பலபேடா பலபேடா-6
குஹலா பாவுபூர் பாவுபூர்-131
குஹலா பாகல பாகல-1
குஹலா பாடியா பாடியா-121
குஹலா பூனா பூனா-74
குஹலா நானக்புரா நானக்புரா-74
குஹலா ராமநகர் ராமநகர்-74
குஹலா பூசலா பூசலா-134
குஹலா சரகபூர் சரகபூர்-135
குஹலா பிச்சியா பிச்சியா-3
குஹலா சாபா சாபா-7
குஹலா சானசக சானசக-112
குஹலா சன்னாஜாடான சன்னாஜாடான-28
குஹலா சன்னாஜாடான ஜோதவா-27
குஹலா சன்னாஜாடான சன்னாவக்ரேரியன-29
குஹலா தாபா தாபா-8
குஹலா டண்டோதா டண்டோதா-9
குஹலா துசேர்புர் துசேர்பூர்-113
குஹலா துசேரபுர் மடகாலியா-115
குஹலா ககடபூர் ககடபூர்-144
குஹலா கடீனஜீர் கடீனஜீர்-2
குஹலா ஹம்சூமாஜரா ஹம்சூமாஜரா-108
குஹலா ஹரீகடகிங்கன ஹரீகடகிங்கன-7
குஹலா ஹேமூமாஜரா ஹேமூமாஜரா-120
குஹலா கல்லரமாஜரா கல்லரமாஜரா-11
குஹலா டேராபாஜீகர் டேராபாஜீகர்-11
குஹலா கமஹேடீ கமஹேடீ-26
குஹலா கசௌலீ கசௌலீ-142
குஹலா கசௌலீ சுகலபூர்-143
குஹலா கம்பாஹேடா கம்பாஹேடா-128
குஹலா கம்பாஹேடா சரோலா-127
குஹலா கரால கரால-130
குஹலா கரால சதரஹேடீ-126
குஹலா கரகடா கரகடா-104
குஹலா கரௌதீ கரௌதீ-14
குஹலா கேடீதாபன கேடீதாபன-109,110
குஹலா கேடீதாபன கோஹலீகேடா-123
குஹலா குஷாலமாஜரா குஷாலமாஜரா-124
குஹலா லால்பூர் லால்பூர்-119
குஹலா லால்பூர் புபகபூர்-117
குஹலா லண்டாஹேடீ லண்டாஹேடீ-30
குஹலா லண்டாஹேடீ சஹஜாதபூர்-31
குஹலா மஹமூத்பூர் மஹமூத்பூர்-4
குஹலா மாஜரீ மாஜரீ-106
குஹலா மஸ்தகட் மஸ்தகட்-103
குஹலா மைகடா மைகடா-132
குஹலா மைகடா மஜேடீ-133
குஹலா மைகடா மோஹனுபர்-139
குஹலா நந்தகட் நந்தகட்-118
குஹலா பபராலா பபராலா-140
குஹலா பீடல பீடல-15
குஹலா ரத்தா கேடாலு கமான ரத்தா கேடா லுகமான்-122
குஹலா ரத்தா கேடா கடாம் ரத்தா கேடா கடாம்-136
குஹலா ரத்தா கேடா கடாம் புடனபூர்-137
குஹலா ரத்தா கேடா கடாம் சிஹாலீ-138
குஹலா ரிவாடஜகீர் ரிவாடஜகீர்-4
குஹலா சாதீபூர் சாதீபூர்-6
குஹலா சமானாமலிக்பூர் சமானாமலிக்பூர்-5
குஹலா சியூமாஜரா சியூமாஜரா-111
குஹலா சிம்ஹ சிம்ஹ-8
குஹலா சுல்தானியா சுல்தானியா-114
குஹலா சுல்தானியா கரதார்பூர் சுல்தானியா கரதார்பூர்-114
குஹலா டடியானா டடியானா-129
குஹலா தேஹபனேடா தேஹபனேடா-2
குஹலா தேஹபுடானா தேஹபுடானா-105
குஹலா தேஹமுகேரியாம் தேஹமுகேரியாம்-75
குஹலா தேஹனேவல தேஹனேவல-5
சீவன் பிரேமபுரா பிரேமபுரா-64
சீவன் கவாரதன கவாரதன-64
சீவன் பிரோஜ்பூர் பிரோஜ்பூர்-67
சீவன் மலிக்பூர் மலிக்பூர்-66
சீவன் கேடீகுலாமலீ கேடீகுலாமலீ-83
சீவன் கோஹரா கோஹரா-84
சீவன் நாகல நாகல-86
சீவன் நாகல கோத-92
சீவன் பிரபாவத் பிரபாவத்-82
சீவன் பஹாடபூர் பஹாடபூர்-80
சீவன் பஹாடபூர் உமேதபூர்-82
சீவன் ஜனேதபூர் ஜனேதபூர்-93
சீவன் சோதா சோதா-79
சீவன் ஹரனௌலா ஹரனௌலா-76
சீவன் ரசூல்பூர் ரசூல்பூர்-65
சீவன் மண்டீசதராம் மண்டீசதராம்-68
சீவன் கக்யோரமாஜரா கக்யோரமாஜரா-62
சீவன் ககராலாயனாயத ககராலாயனாயத-69
சீவன் ககராலா கூசியாம் ககராலா கூசியாம்-69
சீவன் பாபசர் பாபசர்-70
சீவன் லதானாசக்கூ லதானாசக்கூ-97
சீவன் தேஹகரக தேஹகரக-94
சீவன் சைர் சைர்-76
சீவன் ராமதாசபுரா ராமதாசபுரா-76
சீவன் காங்கதலீ காங்கதலீ-73
சீவன் ககஹேடீ ககஹேடீ-72
சீவன் கரகாம் கரகாம்-95
சீவன் உரலானா உரலானா-100
சீவன் ராமதலீ ராமதலீ-99
சீவன் மேகாமாஜரா மேகாமாஜரா-98
சீவன் தேஹதாராம்வாலீ தேஹதாராம்வாலீ-101
சீவன் கசௌர் கசௌர்-102
சீவன் அஜீத்நகர் அஜீத்நகர்-102
சீவன் அடைலா அடைலா-1
சீவன் தர்மபுரா தர்மபுரா-1
சீவன் லைண்டரகீமா லைண்டரகீமா-89
சீவன் லைண்டரபீரஜாதா லைண்டரபீரஜாதா-90
சீவன் லைண்டரபீரஜாதா மாஞ்ஜலா-86
சீவன் ஆந்தலீ ஆந்தலீ-91
சீவன் பிசோல பிசோல-96
சீவன் சீவன் சீவன்-77
சீவன் போலட போலட-77
சீவன் கோபிந்தபுரா கோபிந்தபுரா-77
சீவன் பர்ஷமாஜரா பர்ஷமாஜரா-2
சீவன் கான்பூர் கான்பூர் 25
சீவன் டோஹர டோஹர-30
பூண்டரீ பந்தரானா பந்தரானா-4
பூண்டரீ கேடீ சிகந்தர் கேடீ சிகந்தர்-25
பூண்டரீ டுலியானீ டுலியானீ-22
பூண்டரீ ஜடௌலா ஜடௌலா-6
பூண்டரீ மயோலீ மயோலீ-9
பூண்டரீ ஜடஹேடீ ஜடஹேடீ-28
பூண்டரீ ரமானாரமானீ ரமானாரமானீ-44
பூண்டரீ டிடவானா டிடவானா-10
பூண்டரீ கேரடூ கேரடூ-16
பூண்டரீ பாபலா பாபலா-21
பூண்டரீ அகமதுபூர் அகமதுபூர்-34
பூண்டரீ சூஹடமாஜரா சூஹடமாஜரா-13
பூண்டரீ பபனாவா பபனாவா-20
பூண்டரீ சாகரா சாகரா-18
பூண்டரீ சாஞ்ச சாஞ்ச-36
பூண்டரீ ஹஜவானா ஹஜவானா-45
பூண்டரீ ஜாஜன்பூர் ஜாஜன்பூர்-11
பூண்டரீ மோஹனா மோஹனா-23
பூண்டரீ ஆஹூம் ஆஹூம்-19
பூண்டரீ ஜாம்பா ஜாம்பா-24
பூண்டரீ முன்னாரேஹடீ முன்னாரேஹடீ-32
பூண்டரீ துசைன் துசைன்-20
பூண்டரீ ரசீனா ரசீனா-35
பூண்டரீ சலேம்புரமதூத சலேம்புரமதூத-16
பூண்டரீ டாண்ட டாண்ட-9
பூண்டரீ கௌல கௌல-16/1
பூண்டரீ பரல பரல-12
பூண்டரீ புச்சீ புச்சீ-33
பூண்டரீ பதனாரா பதனாரா-39
பூண்டரீ டீக டீக-43
பூண்டரீ பாகல பாகல-74
பூண்டரீ சிரசல சிரசல-38
பூண்டரீ டயோண்டா டயோண்டா-21
பூண்டரீ சந்தலானா சந்தலானா-13/1
பூண்டரீ சங்கரௌலீ சங்கரௌலீ-15
பூண்டரீ கேடீமடரவா கேடீமடரவா-14
பூண்டரீ ராவணஹேடா ராவணஹேடா-10
பூண்டரீ ராவணஹேடா ஜீதகட
பூண்டரீ கேடீசாகரா கேடீசாகரா-17
பூண்டரீ பிலனீ பிலனீ-27
பூண்டரீ ஹாபடீ ஹாபடீ-31
பூண்டரீ பதேஹ்பூர் பதேஹ்பூர்-8
பூண்டரீ பரசானா பரசானா-30
பூண்டரீ சோஹலூமாஜரா சோஹலூமாஜரா-8
பூண்டரீ பாய் பாய்-48
கலாயத் மடௌர் மடௌர்-26
கலாயத் வஜீர்நகர் வஜீர்நகர்-19
கலாயத் கைலரம கைலரம-18
கலாயத் ஜுலானீகேடா ஜுலானீகேடா-23
கலாயத் டுண்டவா டுண்டவா-17
கலாயத் கேடீ சேரகாம் கேடீ சேரகாம்
கலாயத் கேடீ சேரகாம் பாலங்க-74
கலாயத் கரகபாண்டவா கரகபாண்டவா-29
கலாயத் பாலூ ராபடியா பட்டீ பாலூ ராபடியா பட்டீ-20
கலாயத் பாலூ காதடபட்டீ பாலூ காதடபட்டீ-20
கலாயத் பாலூ பிடான பட்டீ பாலூ பிடான பட்டீ-20
கலாயத் துப்பல துப்பல-13
கலாயத் கலாசர் கலாசர்-72
கலாயத் பின்ஜூபுரா பின்ஜூபுரா-31
கலாயத் கோலேகாம் கோலேகாம்-45
கலாயத் சினத சினத-12
கலாயத் ஷிமலா ஷிமலா-32
கலாயத் கமால்பூர் கமால்பூர்-21
கலாயத் சைசாலா சைசாலா-28
கலாயத் பாஹமனீவாலா பாஹமனீவாலா-16
கலாயத் ராமகட் பாண்டவா ராமகட் பாண்டவா-27
கலாயத் படசீகரீ கலாம் படசீகரீ கலாம்-24
கலாயத் பாதாம் பாதாம்-15
கலாயத் நரவலகட் நரவலகட்-15
கலாயத் துமாடா துமாடா-1
கலாயத் குரார் குரார்-47
கலாயத் ஹரீபுரா ஹரீபுரா-11
கலாயத் படசீகரீகுர்து படசீகரீகுர்து-22
கலாயத் கேடீலாம்பா கேடீலாம்பா-46
ராஜவுந்து குகடகண்டா குகடகண்டா-47
ராஜவுந்து பரியாபாத் பரியாபாத்-48
ராஜவுந்து கேடீசிம்பலவாலீ கேடீசிம்பலவாலீ-63
ராஜவுந்து பிரதேபாஹரீ பிரதேபாஹரீ-66
ராஜவுந்து சௌங்கரீ சௌங்கரீ-59
ராஜவுந்து ஜகௌலீ தாபதல ஜகௌலீ தாபதல-56
ராஜவுந்து ஜகௌலீ கமான் ஜகௌலீ கமான்-56
ராஜவுந்து மாஜரானந்தகரண மாஜரானந்தகரண-51
ராஜவுந்து தாராகட் தாராகட்-58
ராஜவுந்து சந்தோகமாஜரா சந்தோகமாஜரா-49
ராஜவுந்து கசான கசான-57
ராஜவுந்து கோடடா கோடடா-53
ராஜவுந்து குலியானா குலியானா-60
ராஜவுந்து பானா பானா-49
ராஜவுந்து சௌங்கல சௌங்கல-50
ராஜவுந்து சேரதா சேரதா-52
ராஜவுந்து கிச்சானா கிச்சானா-55
ராஜவுந்து நரவல நரவல-54
ராஜவுந்து நீமவாலா நீமவாலா-54
ராஜவுந்து கரோடா கரோடா-46
ராஜவுந்து மாஜராரோஹேடா மாஜராரோஹேடா-50
ராஜவுந்து பீரபாங்கடா பீரபாங்கடா-52
ராஜவுந்து மண்டவால மண்டவால-71
ராஜவுந்து கேடீராவோவாலீ கேடீராவோவாலீ-64
ராஜவுந்து கிடானா கிடானா-61
ராஜவுந்து ரோஹேடா ரோஹேடா-62
ராஜவுந்து ராஜவுந்து ராஜவுந்து-51
ராஜவுந்து குரடா குரடா-51

சான்றுகள்[தொகு]

  1. "மக்களவைத் தொகுதிகளும் சட்டமன்றத் தொகுதிகளும் (ஆங்கிலத்தில்) - [[இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்]]" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2010-10-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-09-13.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கைத்தல்_மாவட்டம்&oldid=3861027" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது