பரப்பளவு அடிப்படையில் ஏரிகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஏரிகளின் அளவு அது கொள்ளும் இடப்பரப்பு, நீர்க் கொள்ளளவு ஆகியவற்றின் அளவைக் கொண்டு குறிப்பிடப்படுகின்றது. கீழே உள்ள பட்டியல் பரப்பளவு அடிப்படையில் உலகின் பெரிய ஏரிகளின் விபரங்களைத் தருகின்றது. சில ஏரிகளின் பரப்பு காலத்துக்குக் காலம் பெருமளவுக்கு வேறுபடுவது உண்டு. பருவகாலங்களைப் பொறுத்தும், சில சமயங்களில் ஆண்டுக்கு ஆண்டும் இவ் வேறுபாடுகள் ஏற்படுகின்றன. வரண்ட பகுதிகளில் உள்ள உப்பு ஏரிகளைப் பொறுத்து இது பெருமளவு உண்மையாகும்.

பட்டியல்[தொகு]

Thumbnail,
at fixed scaleScale outline.png
Name Countries with shoreline Type Area Length Max.
depth
Volume Notes
Caspian outline.png 1 காசுப்பியன் கடல்[n 1]  கசக்கஸ்தான்
 உருசியா
 துருக்மெனிஸ்தான்
 அசர்பைஜான்
 ஈரான்
Saline 371,000 km2
143,000 sq mi
1,199 km
745 mi
1,025 m
3,363 ft
78,200 km3
18,800 cu mi
Despite its name, it is often regarded as the world's largest lake, though it contains an oceanic basin (contiguous with the world ocean until 11 million years ago) rather than being entirely over continental crust.[1][2][3][4][5]
Superior outline.gif 2 Superior  கனடா
 ஐக்கிய அமெரிக்கா
82,100 km2
31,700 sq mi[6]
616 km
383 mi[6]
406.3 m
1,333 ft[6]
12,100 km3
2,900 cu mi[6]
Largest of the அமெரிக்கப் பேரேரிகள் by volume, having more water than the other four combined.[7] The largest freshwater lake in the world by area.[8]
Victoria outline.gif 3 Victoria  உகாண்டா
 கென்யா
 தன்சானியா
68,870 km2
26,590 sq mi
322 km
200 mi
84 m
276 ft
2,750 km3
660 cu mi
The largest lake by area in Africa.[9]
Huron outline.png 4 Huron[n 2]  கனடா
 ஐக்கிய அமெரிக்கா
59,600 km2
23,000 sq mi[6]
332 km
206 mi[6]
229 m
751 ft[6]
3,540 km3
850 cu mi[6]
Contains Manitoulin Island, the world's largest lake island.[15]
Michigan outline.gif 5 Michigan[n 2]  ஐக்கிய அமெரிக்கா 58,000 km2
22,000 sq mi[6]
494 km
307 mi[6]
281 m
922 ft[6]
4,900 km3
1,200 cu mi[6]
The largest lake (by area) that is located entirely in one country.
Tanganyika outline.gif 6 Tanganyika 32,600 km2
12,600 sq mi
676 km
420 mi
1,470 m
4,820 ft
18,900 km3
4,500 cu mi
Longest freshwater lake in the world and third largest of any kind by volume.[16]
Baikal outline.png 7 Baikal  உருசியா 31,500 km2
12,200 sq mi
636 km
395 mi
1,637 m
5,371 ft
23,600 km3
5,700 cu mi
Deepest lake in the world and largest freshwater lake in the world by volume.[17]
Great bear outline.gif 8 கரடிப் பேரேரி  கனடா 31,000 km2
12,000 sq mi
373 km
232 mi
446 m
1,463 ft
2,236 km3
536 cu mi
Largest lake entirely within Canada,[18] and the largest lake partially within the Arctic Circle
Nyasa outline.gif 9 Malawi  மலாவி
 மொசாம்பிக்
 தன்சானியா
29,500 km2
11,400 sq mi
579 km
360 mi
706 m
2,316 ft
8,400 km3
2,000 cu mi
Has more species of fish than any other lake in the world.[19]
Great slave outline.gif 10 சிலாவியப் பேரேரி  கனடா 27,000 km2
10,000 sq mi
480 km
300 mi
614 m
2,014 ft
1,560 km3
370 cu mi
Deepest lake in North America[20]
Erie outline.gif 11 Erie  கனடா
 ஐக்கிய அமெரிக்கா
25,700 km2
9,900 sq mi[6]
388 km
241 mi[6]
64 m
210 ft[6]
489 km3
117 cu mi[6]
Winnipeg outline.gif 12 Winnipeg  கனடா 24,514 km2
9,465 sq mi
425 km
264 mi
36 m
118 ft
283 km3
68 cu mi
Ontario outline.gif 13 Ontario  கனடா
 ஐக்கிய அமெரிக்கா
18,960 km2
7,320 sq mi[6]
311 km
193 mi[6]
244 m
801 ft[6]
1,639 km3
393 cu mi[6]
Ladoga outline.gif 14 Ladoga  உருசியா 18,130 km2
7,000 sq mi
219 km
136 mi
230 m
750 ft
908 km3
218 cu mi
Largest lake in Europe.[21]
Balkhash outline.png 15 Balkhash  கசக்கஸ்தான் Saline 16,400 km2
6,300 sq mi
605 km
376 mi
26 m
85 ft
106 km3
25 cu mi
16 Bangweulu  சாம்பியா 15,100 km2
5,800 sq mi
75 km
47 mi
10 m
33 ft
Vostok outline.gif 17 Vostok  அண்டார்டிகா 12,500 km2
4,800 sq mi
250 km
160 mi
900–1,000 m
3,000–3,300 ft
5,400 ± 1,600 km3
1,300 ± 380 cu mi
Largest lake in Antarctica
Onega outline.gif 18 Onega  உருசியா 9,700 km2
3,700 sq mi
245 km
152 mi
127 m
417 ft
285 km3
68 cu mi
Second-largest lake in Europe.
Titicaca outline.gif 19 Titicaca  பொலிவியா
 பெரு
8,372 km2
3,232 sq mi
177 km
110 mi
281 m
922 ft
893 km3
214 cu mi
Highest navigable lake in the world and largest lake in South America.
Nicaragua outline.gif 20 Nicaragua  நிக்கராகுவா 8,264 km2
3,191 sq mi
177 km
110 mi
26 m
85 ft
108 km3
26 cu mi
Largest lake in Central America. Contains fresh water sharks.
Athabasca outline.png 21 Athabasca  கனடா 7,850 km2
3,030 sq mi
335 km
208 mi
243 m
797 ft
204 km3
49 cu mi
Turkana outline.gif 22 Turkana  எதியோப்பியா
 கென்யா
Saline 6,405 km2
2,473 sq mi
248 km
154 mi
109 m
358 ft
204 km3
49 cu mi
Largest permanent desert lake and the world's largest alkaline lake.[22]
Reindeer outline.gif 23 Reindeer Lake  கனடா 6,330 km2
2,440 sq mi
245 km
152 mi
337 m
1,106 ft
95.25 km3
22.85 cu mi
Issyk-kul outline.gif 24 இசிக்-குல் ஏரி  கிர்கிசுத்தான் Saline 6,200 km2
2,400 sq mi
182 km
113 mi
668 m
2,192 ft
1,738 km3
417 cu mi
Vänern outline.gif 26 Vänern  சுவீடன் 5,545 km2
2,141 sq mi
140 km
87 mi
106 m
348 ft
153 km3
37 cu mi
Largest lake in the ஐரோப்பிய ஒன்றியம்.
Winnipegosis outline.gif 27 Winnipegosis  கனடா 5,403 km2
2,086 sq mi
245 km
152 mi
18 m
59 ft
Albert outline.png 28 Albert  உகாண்டா
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு
5,299 km2
2,046 sq mi
161 km
100 mi
58 m
190 ft
280 km3
67 cu mi
Mweru outline.png 29 Mweru  சாம்பியா
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு
5,120 km2
1,980 sq mi
131 km
81 mi
27 m
89 ft
38 km3
9.1 cu mi
Nettilling outline.gif 30 Nettilling  கனடா 5,066 km2
1,956 sq mi
113 km
70 mi
132 m
433 ft
Largest lake on an island, namely பாஃபின் தீவு.[23]
Nipigon outline.gif 31 Nipigon 4,843 km2
1,870 sq mi
116 km
72 mi
165 m
541 ft
248 km3
59 cu mi
Manitoba outline.gif 32 Manitoba 4,706 km2
1,817 sq mi
225 km
140 mi
7 m
23 ft
14.1 km3
3.4 cu mi
Taymyr outline.png 33 Taymyr  உருசியா 4,560 km2
1,760 sq mi
250 km
160 mi
26 m
85 ft
12.8 km3
3.1 cu mi
Largest lake entirely within the Arctic Circle.
Qinghai outline.png 34 சிங்காய் ஏரி  சீனா Saline 4,489 km2
1,733 sq mi (2007)
32.8 m
108 ft
Saimaa outline.gif 35 Saimaa  பின்லாந்து ≈ 4,400 km2
1,700 sq mi
82 m
269 ft
36 km3
8.6 cu mi
Lake of the Woods outline.gif 36 Lake of the Woods  கனடா
 ஐக்கிய அமெரிக்கா
4,350 km2
1,680 sq mi
110 km
68 mi
64 m
210 ft
19.4 km3
4.7 cu mi
Khanka outline.png 37 Khanka  சீனா
 உருசியா
4,190 km2
1,620 sq mi
90 km
56 mi
10.6 m
35 ft
18.3 km3
4.4 cu mi
Sarygamysh outline.png 38 Sarygamysh  உஸ்பெகிஸ்தான்
 துருக்மெனிஸ்தான்
3,955 km2
1,527 sq mi
125 km
78 mi
40 m
130 ft
68.56 km3
16.45 cu mi
39 Dubawnt  கனடா 3,833 km2
1,480 sq mi
40 Van  துருக்கி Saline 3,755 km2
1,450 sq mi
119 km
74 mi
451 m
1,480 ft
607 km3
146 cu mi
41 Peipus  எசுத்தோனியா
 உருசியா
3,555 km2
1,373 sq mi
15.3 m
50 ft
25 km3
6.0 cu mi
Largest trans-boundary lake in Europe.
42 Uvs  மங்கோலியா Saline 3,350 km2
1,290 sq mi
84 km
52 mi
22 m
72 ft
43 Poyang  சீனா 3,210 km2
1,240 sq mi
170 km
110 mi
25.1 m
82 ft
25.2 km3
6.0 cu mi
44 Tana  எதியோப்பியா 3,200 km2
1,200 sq mi
84 km
52 mi
15 m
49 ft
45 Amadjuak  கனடா 3,115 km2
1,203 sq mi
46 Melville Saline 3,069 km2
1,185 sq mi

Source for the 20 largest lakes (and their areas):[24]

குறிப்புக்கள்[தொகு]

குறிப்பு: ஏரிகளின் பரப்பளவில் உசாத்துணை மூலங்களைப் பொறுத்து வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடும்.

இவற்றையும் பார்க்கவும்[தொகு]

மூலங்கள்[தொகு]

 1. "Plume over the Caspian Sea". NASA. 16 April 2008. 2010-11-29 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 2. "Caspian Sea". Britannica. 2010-11-29 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 3. "Endorheic Lakes". United Nations. 2007-09-27 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2010-11-29 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 4. DuMont, H.J. "The Caspian Lake: History, biota, structure, and function" (PDF). American Society of Limnology and Oceanography. 2010-11-29 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 5. Planet Earth And the New Geoscience (2003:154). Victor Schmidt, William Harbert, University of Pittsburgh
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 http://www.epa.gov/glnpo/atlas/gl-fact1.html Great Lakes Factsheet No. 1 US Environmental Protection Agency website retrieved September 9, 2012
 7. "Great Lakes: Basic Information: Physical Facts". United States Environmental Protection Agency (EPA). May 25, 2011. 2012-05-29 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. November 9, 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 8. Superior Pursuit: facts about the Greatest Great Lake – Minnesota Sea Grant பரணிடப்பட்டது 2017-07-21 at the வந்தவழி இயந்திரம். University of Minnesota.
 9. "WorldAtlas.com: Lake Victoria". 18 November 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 10. David Lees in Canadian Geographic writes, "Contrary to popular belief, the largest lake in the world is not Lake Superior but mighty Lake Michigan–Huron, which is a single hydrological unit linked at the மக்கினாக் நீரிணை." Lees, David. "High and Dry" Canadian Geographic (May/June 2004) pp.94-108.
 11. "Lakes Michigan and Huron are considered to be one lake hydraulically because of their connection through the deep மக்கினாக் நீரிணை." Great Lakes Environmental Research Laboratory, part of the National Oceanic and Atmospheric Administration. "Great Lakes Sensitivity to Climatic Forcing: Hydrological Models பரணிடப்பட்டது 2010-08-08 at the வந்தவழி இயந்திரம்." NOAA, 2006.
 12. "Lakes Michigan and Huron are considered to be one lake, as they rise and fall together due to their union at the Straits of Mackinac." U.S. Army Corps of Engineers, "Hydrological Components" Record Low Water Levels Expected on Lake Superior பரணிடப்பட்டது 2008-10-15 at the வந்தவழி இயந்திரம். August 2007. p.6
 13. "Great Lakes Map". Michigan Department of Environmental Quality. 20 September 2012 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 14. "Largest Lake in the World". geology.com. 28 September 2012 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 15. "Manitoulin Island website". 23 November 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 16. "Lake Tanganyika at Encyclopædia Britannica". 23 November 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 17. "Lake Baikal, World's Largest Freshwater Body". International Business Times. 9 September 2014. 23 November 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 18. "Plate 18. Large Lakes" (PDF). Natural Resources Canada. 20 November 2013 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 12 September 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 19. "Protected Areas Programme". United Nations Environment Programme, World Conservation Monitoring Centre, UNESCO. October 1995. 2008-05-11 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2008-06-26 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 20. "WorldAtlas.com: Great Slave Lake". 23 November 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 21. "Freshwater Ecoregions of the World: Lake Ladoga". 16 January 2017 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 23 November 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 22. "Omo Valley in Ethiopia, Lake Turkana". 31 October 2014 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 23 November 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 23. "Lakes on Islands". 23 November 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 24. "Largest Lakes (Area)". LakeNet. 3 March 2013 அன்று பார்க்கப்பட்டது.

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]


பிழை காட்டு: <ref> tags exist for a group named "n", but no corresponding <references group="n"/> tag was found