உறவிலிப் பக்கங்கள்

Jump to navigation Jump to search

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 22:54, 7 திசம்பர் 2019 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

கீழ்கண்ட பக்கங்கள், விக்கிப்பீடியா-இத்தளத்தின் மற்ற பக்கங்களில் எந்தவிதத்திலும் இணைக்கப்படவில்லை.

 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. (2-குளோரோபீனைல்)தயோயூரியா
 2. (4538) விசுயானந்த்
 3. (48639) 1995 டிஎல்8
 4. -ஏன்
 5. 1,1,1,2,2,3,3-எப்டாகுளோரோபுரோப்பேன்
 6. 1,1,1,2-டெட்ராகுளோரோயீத்தேன்
 7. 1,1,3,3- டெட்ராமெத்தாக்சிபுரோப்பேன்
 8. 1,1- இருகுளோரோ-1-புளோரோயீத்தேன்
 9. 1,1-இருபீனைலெத்திலீன்
 10. 1,1-ஈரைதராக்சியெத்தீன்
 11. 1,1-டை குளோரோ எத்தீன்
 12. 1,1-டை புளோரோயீத்தேன்
 13. 1,1-டையீத்தாக்சியீத்தேன்
 14. 1,2,3,4-டெட்ராபீனைல்நாப்தலீன்
 15. 1,2,3,6-டெட்ரா ஐதரோபென்சால்டிகைடு
 16. 1,2,4- பியூட்டேன் டிரையால் டிரைநைட்ரேட்டு
 17. 1,2- டைபுரோமோடெட்ராபுளோரோயீத்தேன்
 18. 1,2-இருகுளோரோபுரொப்பேன்
 19. 1,2-இருமெத்திலைதரசீன்
 20. 1,2-ஈரையோடோயீத்தேன்
 21. 1,2-டை குளோரோ புரப்பேன்
 22. 1,2-டை புரோமோ ஈத்தேன்
 23. 1,2-டை புரோமோ எத்திலீன்
 24. 1,2-டைகுளோரோபென்சின்:
 25. 1,2-டைநைட்ரோபென்சீன்
 26. 1,2-டையாக்சின்
 27. 1,2-டையைதரோ-1,2-அசாபோரைன்
 28. 1,2-பென்சீன்டைதயோல்
 29. 1,3,5-டிரைமெத்தில்-1,3,5-டிரையசாசைக்ளோயெக்சேன்
 30. 1,3,5-டிரையசீன்
 31. 1,3,5-டிரையாக்சேன்
 32. 1,3-ஈரமினோபுரோப்பேன்
 33. 1,3-டை குளோரோ புரபீன்
 34. 1,3-டைநைட்ரோபென்சீன்
 35. 1,3-டைபுளோரோ-டிரைசல்பேன்-1,1-டைபுளோரைடு
 36. 1,3-புரோப்பேன் சல்டோன்
 37. 1,4,2-டைதயசோல்
 38. 1,4- பென்சோயீராக்சின்
 39. 1,4-டைகுளோரோ-2-நைட்ரோபென்சீன்
 40. 1,4-டைநைட்ரோபென்சீன்
 41. 1,5-டை ஐதராக்சிநாப்தலீன்
 42. 1,5 டைதைய வளைய ஆக்டேன்
 43. 1,8-டைபுரோமோ ஆக்டேன்
 44. 1,8-டையமினோநாப்தலீன்
 45. 1, 2-விட்டிக் மறுசீராக்கல் வினை
 46. 1-அமினோ-3-பீனைலின்டோல்
 47. 1-ஆக்டேன்தயோல்
 48. 1-ஐதராக்சிபைரீன்
 49. 1-குளோரோ-1,2,2,2-டெட்ராபுளோரோயீத்தேன்
 50. 1-குளோரோபியூட்டேன்

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:LonelyPages" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது