வார்ப்புரு:Convert/list of units

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

The table below lists units supported by {{convert}}. More complete lists are linked for each dimension. For a complete list of all dimensions, see full list of units.

{{Convert}} uses unit-codes, which are similar to, but not necessarily exactly the same as, the usual written abbreviation for a given unit. These unit-codes are displayed in column 3 of the following tables. These are accepted as input by {{convert}} as the second and third unnamed parameters:

 • {{convert|100|kg|lb}} → 100 கிலோகிராம்கள் (220 lb)
 • {{convert|100|lb|kg}} → 100 pounds (45 kg)

The unit-codes should be treated as case-sensitive:

 • {{convert|100|Mm|mm}} → 100 மெகாமீட்டர்கள் (1.0×1011 mm)

The output of {{convert}} can display multiple converted units, if further unit-codes are specified after the second unnamed parameter (without the pipe separator). Typical combination output units are listed below in column 7.

 • {{convert|55|nmi|km mi}} → 55 கடல் மைல்கள் (102 km; 63 mi)
 • {{convert|1|oz|ozt g gr}} → 1 அவுன்சு (0.91 ozt; 28 g; 440 gr)

Some units have alternative unit-codes. These are shown in brackets in column 3, e.g. °F (F). Either may be entered for Fahrenheit (but not a lower-case f).

Abridged list of supported units
Explanation
system unit unit-
code
symbol or
abbrev.
notes sample default
conversion
combination
output units
the system(s) to which the unit belongs units listed by name unit-code to use in template symbols shown in output other notes about the units sample of the default conversion for the unit output codes for multiple conversions


AREA
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
SI சதுர கிலோமீட்டர் km2 km2 US spelling: square kilometer
1.0 km2 (0.39 sq mi)
 • km2 sqmi
சதுர மீட்டர் m2 m2 US spelling: square meter
1.0 m2 (11 sq ft)
 • m2 sqft
சதுர சென்டிமீட்டர் cm2 cm2 US spelling: square centimeter
1.0 cm2 (0.16 sq in)
 • cm2 sqin
சதுர மில்லிமீட்டர் mm2 mm2 US spelling: square millimeter
1.0 mm2 (0.0016 sq in)
 • mm2 sqin
non-SI metric எக்டேர் ha ha 1.0 ha (2.5 ஏக்கர்கள்)
Imperial
&
US customary
சதுர மைல் sqmi sq mi 1.0 sq mi (2.6 km2)
 • sqmi km2
ஏக்கர் acre (none) 1.0 ஏக்கர் (0.40 ha)
சதுர யார்டு sqyd sq yd 1.0 sq yd (0.84 m2)
சதுர அடி sqft
(sqfoot)
sq ft Code "sqfoot" will show "square foot" if plural. 1.0 sq ft (0.093 m2)
 • sqft m2 (sqfoot m2)
சதுர அங்குலம் sqin sq in 1.0 sq in (6.5 cm2)
 • sqin cm2
Other சதுர கடல் மைல் sqnmi sq nmi 1.0 sq nmi (3.4 km2; 1.3 sq mi)
dunam dunam (none) For alternative spellings and definitions see the full list 1.0 dunam (0.0010 km2; 0.00039 sq mi)
tsubo tsubo (none) 1.0 tsubo (3.3 m2)


DENSITY
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
Metric kilogram per cubic metre kg/m3 kg/m3 1.0 kg/m3 (1.7 lb/cu yd)
 • kg/m3 lb/ft3 (kg/m3 lb/cuft)
 • kg/m3 lb/yd3 (kg/m3 lb/cuyd)
கிராம் per கன சதுர மீட்டர் g/m3 g/m3 1.0 g/m3 (0.0017 lb/cu yd)
 • g/m3 kg/m3
 • g/m3 lb/ft3 (g/cm3 lb/cuft)
 • g/m3 lb/yd3 (g/cm3 lb/cuyd)
Imperial
&
US customary
pound per cubic foot lb/ft3 lb/cu ft 1.0 lb/cu ft (0.016 g/cm3)
 • lb/ft3 kg/m3 (lb/cu ft g/m3)
 • lb/ft3 g/m3 (lb/cu ft g/m3)
pound per cubic yard lb/yd3 lb/cu yd 1.0 lb/cu yd (0.59 kg/m3)
 • lb/yd3 kg/m3 (lb/cuyd kg/m3)
 • lb/yd3 g/m3 (lb/cuyd g/m3)


ENERGY
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
SI கிகாjoule GJ GJ 1.0 GJ (280 kWh)
மெகாjoule MJ MJ 1.0 MJ (0.28 kWh)
கிலோjoule kJ kJ 1.0 kJ (240 cal)
எக்டோjoule hJ hJ 1.0 hJ (24 cal)
டெக்காjoule daJ daJ 1.0 daJ (2.4 cal)
joule J J 1.0 J (0.24 cal)
டெசிjoule dJ dJ 1.0 dJ (0.024 cal)
சென்டிjoule cJ cJ 1.0 cJ (0.0024 cal)
மில்லிjoule mJ mJ 1.0 mJ (0.00024 cal)
மைக்ரோjoule μJ (uJ) µJ 1.0 µJ (2.4×10−7 cal)
நானோjoule nJ nJ 1.0 nJ (2.4×10−10 cal)
cgs megaerg Merg Merg 1.0 Merg (0.10 J)
kiloerg kerg kerg 1.0 kerg (0.10 mJ)
erg erg (none) 1.0 erg (0.10 µJ)
Watt-hour multiples terawatt-hour TWh TWh 1.0 TWh (3.6 PJ)
TW.h TW⋅h
gigawatt-hour GWh GWh 1.0 GWh (3.6 TJ)
GW.h GW⋅h
megawatt-hour MWh MWh 1.0 MWh (3.6 GJ)
MW.h MW⋅h
kilowatt-hour kWh kWh 1.0 kWh (3.6 MJ)
kW.h kW⋅h
watt-hour Wh Wh 1.0 Wh (3.6 kJ)
W.h W⋅h
Electron-
volt
multiples
gigaelectronvolt GeV GeV 1.0 GeV (0.16 nJ)
megaelectronvolt MeV MeV 1.0 MeV (0.16 pJ)
kiloelectronvolt keV keV 1.0 keV (0.16 fJ)
electronvolt eV eV 1.0 eV (0.16 aJ)
millielectronvolt meV meV 1.0 meV (0.16 zJ)
Calorie multiples calorie Cal Cal The thermo-chemical calorie is the default definition. For others, see the full list. 1.0 Cal (4.2 kJ)
megacalorie Mcal Mcal 1.0 Mcal (4.2 MJ)
kilocalorie kcal kcal 1.0 kcal (4.2 kJ)
calorie cal cal 1.0 cal (4.2 J)
millicalorie mcal mcal 1.0 mcal (4.2 mJ)
pound/
ounce
-foot/
inch-hour-minute-second
foot-poundal ftpdl ft⋅pdl 1.0 ft⋅pdl (0.042 J)
foot-pound force ftlbf ft⋅lbf 1.0 ft⋅lbf (1.4 J)
ftlb-f ft⋅lbf
inch-pound force inlbf in⋅lbf 1.0 in⋅lbf (110 mJ)
inlb-f in⋅lbf
inch-ounce force inozf in⋅ozf 1.0 in⋅ozf (7.1 mJ)
inoz-f in⋅ozf
horsepower-hour hph hp⋅h 1.0 hp⋅h (0.75 kWh)
British thermal unit British thermal unit Btu Btu The International Steam Table British thermal unit is used. For others, see the full list. 1.0 Btu (1.1 kJ)
BTU BTU
TNT-based units gigatonne of TNT GtTNT (none) 1.0 gigatonne of TNT (4.2 EJ)
gigaton of TNT GtonTNT (none)
megatonne of TNT MtTNT (none) 1.0 megatonne of TNT (4.2 PJ)
megaton of TNT MtonTNT Mt
kilotonne of TNT ktTNT (none) 1.0 kilotonne of TNT (4.2 TJ)
kiloton of TNT ktonTNT kt
tonne of TNT tTNT (none) 1.0 tonne of TNT (4.2 GJ)
ton of TNT tonTNT (none)
Other
Hartree Eh Eh 1.0 Eh (27 eV)
rydberg Ry Ry 1.0 Ry (14 eV)
tonne of oil equivalent toe toe 1.0 toe (42 GJ)
barrel of oil equivalent BOE BOE 1.0 BOE (6.1 GJ)
cubic foot of natural gas cuftnaturalgas (cufootnaturalgas) Unit-code cufootnaturalgas will show "cubic foot of natural gas" if plural. 1.0 cubic foot of natural gas (1.1 MJ)
litre-atmosphere latm l⋅atm 1.0 l⋅atm (100 J)
Latm L⋅atm
imperial gallon-atmosphere impgalatm imp gal⋅atm 1.0 imp gal⋅atm (460 J)
US gallon-atmosphere USgalatm
(usgalatm)
US gal⋅atm 1.0 US gal⋅atm (380 J)
U.S.galatm
(usgalatm)
U.S. gal⋅atm


FORCE
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
SI கிகாnewton GN GN Allows triple output units. See: full list. 1.0 GN (220,000,000 lbf)
 • GN LT-f
 • GN LTf
 • GN ST-f
 • GN STf
மெகாnewton MN MN Allows triple output units. See: full list. 1.0 MN (220,000 lbf)
 • MN LT-f
 • MN LTf
 • MN ST-f
 • MN STf
கிலோnewton kN kN Allows triple output units. See: full list. 1.0 kN (220 lbf)
 • kN LT-f
 • kN LTf
 • kN ST-f
 • kN STf
newton N N 1.0 N (0.22 lbf)
 • N lb-f
 • N lbf
 • N oz-f
 • N ozf
மில்லிnewton mN mN 1.0 mN (0.0036 ozf)
 • mN oz-f
 • mN ozf
 • mN gr-f
 • mN grf
மைக்ரோnewton μN (uN) µN 1.0 µN (0.0016 grf)
 • μN gr-f
 • μN grf
நானோnewton nN nN 1.0 nN (1.6×10−6 grf)
 • nN gr-f
 • nN grf
cgs megadyne Mdyn Mdyn 1.0 Mdyn (2.2 lbf)
kilodyne kdyn kdyn 1.0 kdyn (0.036 ozf)
dyne dyn
(dyne)
dyn 1.0 dyn (0.016 grf)
millidyne mdyn mdyn 1.0 mdyn (1.6×10−5 grf)
Metric gravitational units tonne-force t-f tf 1.0 tf (9.8 kN; 0.98 LTf; 1.1 STf)
tf tf
kilogram-force kg-f kgf 1.0 kgf (9.8 N; 2.2 lbf)
kgf kgf
gram-force g-f gf 1.0 gf (9.8 mN; 0.035 ozf)
gf gf
milligram-force mg-f mgf 1.0 mgf (9.8 µN; 0.015 grf)
mgf mgf
Avoirdupois-based units poundal pdl pdl 1.0 pdl (0.14 N)
long ton-force LT-f LTf 1.0 LTf (10.0 kN)
 • LT-f ST-f
LTf long ton-force
 • LTf STf
short ton-force ST-f STf 1.0 STf (8.9 kN)
 • ST-f LT-f
STf short ton-force
 • STf LTf
pound-force lb-f lbf 1.0 lbf (4.4 N)
lbf lbf
grain-force gr-f grf 1.0 grf (640 µN)
grf grf


LENGTH
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
SI மெகாமீட்டர் Mm Mm US spelling: megameter
1.0 Mm (620 mi)
கிலோமீட்டர் km km US spelling: kilometer
1.0 km (0.62 mi)
 • km mi
மீட்டர் m m US spelling: meter
1.0 m (3 ftin)
 • m ft
 • m ftin
சென்டிமீட்டர் cm cm US spelling: centimeter
1.0 cm (0.39 in)
 • cm in
மில்லிமீட்டர் mm mm US spelling: millimeter
1.0 mm (0.039 in)
 • mm in
மைக்ரோமீட்டர் μm (um) µm US spelling: micrometer
1.0 µm (3.9×10−5 in)
நானோமீட்டர் nm nm US spelling: nanometer
1.0 nm (3.9×10−8 in)
non-SI metric ஆங்ஸ்டிராம் Å
(angstrom)
Å 1.0 Å (3.9×10−9 in)
Imperial
&
US customary
மைல் mi mi 1.0 mi (1.6 km)
 • mi km
பர்லாங் furlong (none) 1.0 பர்லாங் (660 ft; 200 m)
chain chain (none) 1.0 chain (66 ft; 20 m)
rod rd rd For other names of this unit see the full list. 1.0 rd (17 ft; 5.0 m)
பதொம் fathom (none) fathom ≡ 6 ft 1.0 பதொம் (6.0 ft; 1.8 m)
யார்டு yd yd assumes the international definition 1.0 yd (0.91 m)
அடி ft (foot) ft Code "அடி" will show "அடிகள்" if plural. 1.0 ft (0.30 m)
 • ftin (feet and inches)
 • ft m (foot m)
அங்குலம் in in 1.0 in (25 mm)
 • in cm
 • in mm
Other கடல் மைல் nmi nmi the அனைத்துலக சீர்தரம் nautical mile
For other nautical miles see the full list.
1.0 nmi (1.9 km; 1.2 mi)
புடைநொடி pc pc 1.0 pc (3.3 ly)
ஒளியாண்டு ly ly 1.0 ly (63,000 AU)
வானியல் அலகு AU AU 1.0 AU (150,000,000 km; 93,000,000 mi)


MASS
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
SI கிலோகிராம் kg kg Allows triple output units. See: full list. 1.0 kg (2.2 lb)
 • kg lb
 • kg st
கிராம் g g 1.0 g (0.035 oz)
 • g oz
மில்லிகிராம் mg mg 1.0 mg (0.015 gr)
 • mg gr
மைக்ரோகிராம் μg (ug) µg 1.0 µg (1.5×10−5 gr)
non-SI metric tonne t t Allows triple output units. See: full list. 1.0 t (0.98 long tons; 1.1 short tons)
 • t LT
 • t ST
metric ton MT t
 • MT LT
 • MT ST
Avoirdupois long ton LT (none) 2,240 lb
used mostly in the British Commonwealth.
Allows triple output units. See: full list.
1.0 long ton (1.0 t)
 • LT t
 • LT MT
 • LT ST
long ton long ton
short ton ST (none) 2,000 lb
used mostly in the US.
Allows triple output units. See: full list.
1.0 short ton (0.91 t)
 • ST t
 • ST MT
 • ST LT
short ton short ton
stone st st 14 lb
used mostly in the British Commonwealth except Canada.
Allows triple output units. See: full list.
1.0 st (14 lb; 6.4 kg)
 • st kg
 • st lb
pound lb lb Allows triple output units. See: full list. 1.0 lb (0.45 kg)
 • lb kg
 • lb st
அவுன்சு oz oz 1.0 oz (28 g)
 • oz g
drachm drachm (none) 1.0 drachm (1.8 g)
drachm dram (none)
grain gr gr equivalent to the troy grain 1.0 gr (0.065 g)
Troy troy ounce ozt ozt 1.0 ozt (1.1 oz; 31 g)
other கேரட் carat (none) 1.0 கேரட் (0.20 g)


SPEED
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
SI metre per second m/s m/s US spelling: meter per second
1.0 m/s (3.3 ft/s)
 • m/s ft/s (m/s foot/s)
non-SI metric kilometre per hour km/h km/h US spelling: kilometer per hour
1.0 km/h (0.62 mph)
 • km/h mph
Imperial
&
US customary
mile per hour mph mph 1.0 mph (1.6 km/h)
 • mph km/h
 • mph kn
foot per second ft/s (foot/s) ft/s Code "foot/s" will show "foot per second" if plural. 1.0 ft/s (0.30 m/s)
 • ft/s m/s
Maritime units knot kn (knot) kn 1.0 kn (1.9 km/h; 1.2 mph)
 • kn mph


TEMPERATURE
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
SI K K K Allows triple output units. See: full list. 1.0 K (−272.15 °C; −457.87 °F)
 • K °C (K C)
 • K °R (K R)
 • K °F (K F)
°C °C (C) °C 1.0 °C (33.8 °F)
 • °C K (C K)
 • °C °R (C R)
 • °C °F (C F)
Imperial
&
US customary
°R °R (R) °R 1.0 °R (0.556 K; −458.670 °F; −272.594 °C)
 • °R K (R K)
 • °R °C (R C)
 • °R °F (R F)
°F °F (F) °F 1.0 °F (−17.2 °C)
 • °F K (F K)
 • °F °C (F C)
 • °F °R (F R)
Celsius change C-change Used for temperature intervals instead of actual temperatures
Example:  {{convert|5|C-change|0}} warmer
Result: 5 °C (9 °F) warmer
Fahrenheit change F-change Used for temperature intervals instead of actual temperatures
Example:  {{convert|10|F-change|0}} colder
Result: 10 °F (6 °C) colder


TORQUE
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
Industrial
SI newton metre Nm N⋅m Triple combinations are also possible. See the full list. 1.0 N⋅m (0.74 lbf⋅ft)
 • Nm kg.m
 • Nm lb.ft
Non-SI metric kilogram metre kg.m kg⋅m 1.0 kg⋅m (9.8 N⋅m; 7.2 lb⋅ft)
 • kg.m Nm
 • kg.m lb.ft
Imperial
&
US customary
pound force-foot lb.ft lb⋅ft 1.0 lb⋅ft (1.4 N⋅m)
 • lb.ft Nm
 • lb.ft kg-m
Scientific
SI newton metre N.m N⋅m Triple combinations are also possible. See the full list. 1.0 N⋅m (0.74 lbf⋅ft)
 • N.m kgf.m
 • N.m lbf.ft
Non-SI metric kilogram force-metre kgf.m kgf⋅m 1.0 kgf⋅m (9.8 N⋅m; 7.2 lbf⋅ft)
 • kgf.m N.m
 • kgf.m lbf.ft
Imperial
&
US customary
pound force-foot lbf.ft lbf⋅ft 1.0 lbf⋅ft (1.4 N⋅m)
 • lbf.ft N.m
 • lbf.ft kgf.m


VOLUME
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
SI கன சதுர மீட்டர் m3 m3 US spelling: cubic meter
one kilolitre
1.0 m3 (35 cu ft)
கன சதுர சென்டிமீட்டர் cm3 cm3 US spelling: cubic centimeter
one millilitre
1.0 cm3 (0.061 cu in)
cc cc
கன சதுர மில்லிமீட்டர் mm3 mm3 US spelling: cubic millimeter
1.0 mm3 (6.1×10−5 cu in)
non-SI metric கிலோலிட்டர் kl kl US spelling: kiloliter
one cubic metre
1.0 kl (35 cu ft)
kL kL
லிட்டர் l l US spelling: liter
one cubic decimetre
Allows triple output units. See: full list.
1.0 l (0.22 imp gal; 0.26 US gal)
 • l impgal
 • l USgal
 • l U.S.gal
 • l USdrygal
 • l U.S.drygal
L L
 • L impgal
 • L impqt
 • L USgal
 • L U.S.gal
 • L USdrygal
 • L U.S.drygal
சென்டிலிட்டர் cl cl US spelling: centiliter
1.0 cl (0.35 imp fl oz; 0.34 US fl oz)
cL cL
மில்லிலிட்டர் ml ml US spelling: milliliter
one cubic centimetre
1.0 ml (0.035 imp fl oz; 0.034 US fl oz)
 • ml impoz
 • ml USoz
 • ml U.S.oz
mL mL
 • mL impoz
 • mL USoz
 • mL U.S.oz
Imperial
&
US customary
cubic yard cuyd cu yd 1.0 cu yd (0.76 m3)
cubic foot cuft (cufoot) cu ft Code "cufoot" will show "cubic foot" if plural. 1.0 cu ft (0.028 m3)
cubic inch cuin cu in 1.0 cu in (16 cm3)
Imperial imperial barrel impbbl imp bbl 36 imp gal 1.0 imp bbl (160 l; 36 imp gal; 43 US gal)
imperial bushel impbsh imp bsh 8 imp gal 1.0 imp bsh (36 l; 8.0 imp gal; 8.3 US dry gal)
impbu imp bu
imperial gallon impgal imp gal 4.54609 litres by definition, also
4 imp qt or 8 imp pt or 160 imp fl oz
Allows triple output units. See: full list.
1.0 imp gal (4.5 l; 1.2 US gal)
 • impgal l
 • impgal L
 • impgal USgal
 • impgal U.S.gal
 • impgal USdrygal
 • impgal U.S.drygal
imperial quart impqt imp qt 1/4 imp gal or 40 imp fl oz 1.0 imp qt (1,100 ml; 38 US fl oz)
imperial pint imppt imp pt 1/8 imp gal or 20 imp fl oz 1.0 imp pt (0.57 l)
imperial fluid ounce impoz (impfloz) imp fl oz 1/160 imp gal 1.0 imp fl oz (28 ml; 0.96 US fl oz)
 • impoz USoz
 • impoz U.S.oz
 • impoz ml
 • impoz mL
US customary
liquid measure
US barrel USbbl US bbl 31½ US gal
used for liquids except for oil and beer (see the full list)
1.0 US bbl (120 l; 32 US gal; 26 imp gal)
U.S.bbl U.S. bbl
barrel oilbbl bbl 42 US gal 1.0 bbl (0.16 m3)
US beer barrel USbeerbbl
(usbeerbbl)
US bbl 1.0 US bbl (120 l; 31 US gal; 26 imp gal)
U.S.beerbbl
(usbeerbbl)
U.S. bbl
அமெரிக்க கலன் USgal US gal 231 cubic inches by definition, also
4 US qt or 8 US pt or 128 US fl oz
Allows triple output units. See: full list.
1.0 US gal (3.8 l; 0.83 imp gal)
 • USgal l
 • USgal L
 • USgal impgal
U.S.gal U.S. gal
 • USgal l
 • USgal L
 • USgal impgal
US quart USqt US qt 1/4 US gal or 32 US fl oz 1.0 US qt (950 ml)
U.S.qt U.S. qt
US pint USpt US pt 1/8 US gal or 16 US fl oz 1.0 US pt (0.47 l; 0.83 imp pt)
U.S.pt U.S. pt
US fluid ounce USoz
(USfloz)
US fl oz 1/128 US gal 1.0 US fl oz (30 ml)
 • USoz ml
 • USoz mL
 • USoz impoz
U.S.oz
(U.S.floz)
U.S. fl oz
 • U.S.oz ml
 • U.S.oz mL
 • U.S.oz impoz
US customary
dry measure
US dry barrel USdrybbl US dry bbl 105/32 US bsh 1.0 US dry bbl (0.12 m3)
U.S.drybbl U.S. dry bbl
US bushel USbsh US bsh 2150.42 cubic inches by definition 1.0 US bsh (35 l; 8.0 US dry gal; 7.8 imp gal)
U.S.bsh U.S. bsh
US bushel USbu US bu 2150.42 cubic inches by definition 1.0 US bu (35 l; 8.0 US dry gal; 7.8 imp gal)
U.S.bu U.S. bu
US dry gallon USdrygal US dry gal 1/8 US bsh
Allows triple output units. See: full list.
1.0 US dry gal (4.4 l)
 • USdrygal l
 • USdrygal L
 • USdrygal impgal
U.S.drygal U.S. dry gal
 • U.S.drygal l
 • U.S.drygal L
 • U.S.drygal impgal
US dry quart USdryqt US dry qt 1/32 US bsh 1.0 US dry qt (1,100 ml)
U.S.dryqt U.S. dry qt
US dry pint USdrypt US dry pt 1/32 US bsh 1.0 US dry pt (550 ml)
U.S.drypt U.S. dry pt


PRESSURE
unit unit-
code
abbrev-
iation
sample default
conversion
கிகாpascal GPa GPa 1.0 GPa (150,000 psi)
மெகாpascal MPa MPa 1.0 MPa (150 psi)
கிலோpascal kPa kPa 1.0 kPa (0.15 psi)
எக்டோpascal hPa hPa 1.0 hPa (0.015 psi)
pascal Pa Pa 1.0 Pa (0.00015 psi)
மில்லிpascal mPa mPa 1.0 mPa (1.5×10−7 psi)
millibar mbar mbar 1.0 mbar (1.0 hPa)
mb mb
decibar dbar dbar 1.0 dbar (10 kPa)
bar bar (none) 1.0 bar (100 kPa)
kilobarye kBa kBa 1.0 kBa (1.0 hPa)
barye Ba Ba 1.0 Ba (0.10 Pa)
standard atmosphere atm atm 1.0 atm (100 kPa)
torr Torr Torr 1.0 Torr (0.13 kPa)
millimetre of mercury mmHg mmHg 1.0 mmHg (0.13 kPa)
inch of mercury inHg inHg 1.0 inHg (3.4 kPa)
pound per square inch psi psi 1.0 psi (6.9 kPa)
FUEL EFFICIENCY
unit unit-
code
notes combinations
kilometres per litre km/l (km/L) Use km/L to get "km/L"
 • km/l mpgimp
 • km/l mpgus
litres per 100 kilometres l/100 km (L/100 km) Use L/100 km to get "L/100 km"
 • l/100 km mpgimp
 • l/100 km mpgus
litres per kilometre l/km (L/km) Use L/km to get "L/km"
 • l/km impgal/mi
 • l/km usgal/mi
miles per imperial gallon mpgimp
 • mpgimp mpgus
miles per US gallon mpgus (mpgUS, mpgU.S.) Use mpgUS to get "US"

Use mpgU.S. to get "U.S."
mpgus will give "U.S." if spelling is
set to US & "US" otherwise

 • mpgus mpgimp
imperial gallons per mile impgal/mi
 • impgal/mi
US gallons per mile usgal/mi (USgal/mi, U.S.gal/mi) As above with the us vs US vs U.S.
 • usgal/mi
The mpgUS, mpgU.S., USgal/mi vs U.S.gal/mi, km/L, L/100 km and L/km variants work within combinations also (making 36 combinations in total).
POPULATION DENSITY
unit unit-
code
notes combinations
inhabitants per square kilometre PD/sqkm PD stands for population density, i.e. humans (inhabitants)
 • PD/sqkm PD/sqmi
per square kilometre /sqkm Used when the word 'inhabitants' would be inappropriate.
 • /sqkm /sqmi
inhabitants per hectare PD/ha
 • PD/ha PD/acre
per hectare /ha
 • /ha /acre
inhabitants per square mile PD/sqmi PD stands for population density, i.e. humans (inhabitants)
 • PD/sqmi PD/sqkm
per square mile /sqmi Used when the word 'inhabitants' would be inappropriate.
 • /sqmi /sqkm
inhabitants per acre PD/acre
 • PD/acre PD/ha
per acre /acre
 • /acre /ha
COST PER UNIT MASS
unit unit-
code
notes combinations
dollars per pound $/lb "$" can mean US$, HK$, etc.
 • (none)
dollars per kilogram $/kg
 • (none)
dollars per troy ounce $/ozt 12 troy ounces in 1 troy pound
 • (none)
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Convert/list_of_units&oldid=2743504" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது