இந்தியாவின் மின்சாரத்துறை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
இராமகுண்டம் அனல் மின்நிலையம், ஆந்திரப் பிரதேசம்
சபர்மதி அனல் மின்நிலையம், குசராத்
இந்தியாவில் 2018 ஜனவரி 31 இல் வாயில் வாரியாக நிறுவனத் திறன்[1]
இந்தியாவில் நிலக்கரிஇந்தியாவில் புனல்மின்சாரம்சிறுபுனல்: 4,418.15 மெவா (1.3%)காற்று ஆலைகள்: 32,848.46 மெவா (9.8%)இந்தியாவில் சூரிய ஆற்றல்உயிர்ப்பொருண்மை: 8,527.88 மெவா (2.6%)இந்தியாவில் அணுவாற்றல்இயல்வளிமம்: 25,150.38 மெவா (7.5%)டீசல்: 837.63 மெவா (0.3%)Circle frame.svg
 •   நிலக்கரி: 1,93,821.5 மெவா (58.0%)
 •   பெரும்புனல்: 44,963.42 மெவா (13.4%)
 •   சிறுபுனல்: 4,418.15 மெவா (1.3%)
 •   காற்று ஆலைகள்: 32,848.46 மெவா (9.8%)
 •   சூரிய ஆற்றல்: 17,052.41 மெவா (5.1%)
 •   உயிர்ப்பொருண்மை: 8,527.88 மெவா (2.6%)
 •   அணுவாற்றல்: 6,780 மெவா (2.0%)
 •   இயல்வளிமம்: 25,150.38 மெவா (7.5%)
 •   டீசல்: 837.63 மெவா (0.3%)

இந்திய மின்சாரத் துறை, 2018 ஜனவரி 31 இன் நிலவரப்படி, 334.40 கிகாவாட் நிறுவனத் திறன் கொன்ட ஒற்றைத் தேசிய மின்கட்டமைப்பாகும்.[1] புதுப்பிக்கவல்ல ஆற்றல் மட்டும் மொத்த நிறுவனத் திறனில் 32.2% அளவாக அமைகிறது. நிதியாண்டு 2016-17 இல் இந்திய மின்நிலையங்களால் ஆக்கப்பட்ட மின் ஆற்றல் அளவு 1,236.39 TWh ஆகும். ஆனால், அனைத்து மின்நிலையங்கள் ஆக்கவல்ல மொத்த மின் ஆற்றலின் அளவு 1,433.4 TWh ஆகும்.[2][3] நிதியாண்டு 2016-17 இன் தனியர் ஒருவருக்கான மொத்த நுகர்வு 1,122 kWh ஆகும்.[2] இந்தியா மின்னாக்கத்தில் உலகின் மூன்றாம் பெரிய நாடாகும். அதேபோல, இந்தியா மின் நுகர்விலும் உலகின் மூன்றாம் பெரிய நாடாகும்.[4][5] நிதியாண்டு 2015-16 இல் இந்தியாவின் வேளாண்மை மின் நுகர்வு உலக நாடுகள் அனைத்திலும் மிகவும் பேரளவாக (17.89%) அமைந்தது.[2] இந்தியாவில் மின்கட்டணம் குறைவாக இருந்தாலும் தனியருக்கான மின் நுகர்வு உலகின் பல நாடுகளை விட மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது.[6]

இந்தியாவில் மின்னாக்கம் உபரியாக இருந்த போதும் தேவப்படும் அனைத்து மக்களுக்கும் மின்சாரத்தைக் கொண்டுசெல்லும் அகக்கட்டமைப்பு ஏற்பாடு இல்லை. இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் போதுமான மின்சாரம் கிடைக்காத குறையை 2019 மார்ச்சுக்குள் போக்க இந்திய அரசு "அனைவருக்கும் மின்சாரம்" எனும் திட்டத்தைத் தொடங்கியது.[7] இந்தத் திட்டம் தேவையான அகக்கட்டமைப்பை உருவாக்கி தொடர்ந்த, தடங்கல் இல்லாத மின்சாரத்தை அனைத்து வீடுகளுக்கும் தொழிலகங்களுக்கும் வணிக நிறுவனங்களுக்கும் கொன்டுசெல்லும். இது இந்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் இந்திய ஒன்றிய பகுதிகளும் இணைந்து தேவையான நிதியைப் பகிர்ந்து ஒட்டுமொத்தப் பொருளாதாரத்தை வளர்க்கும் திட்டமாகும்.[8][9]

எரிபொருட்களின்படி, இந்தியாவின் மொத்த நிறுவப்பட்ட திறனளவில், நிலக்கரியால் இயங்கும் மின்நிலையங்களின் பங்கு 58% ஆக உள்ளது. நிலக்கரிக்கு அடுத்தநிலையில் புதுப்பிக்கத்தக்க நீர் மின் ஆற்றல் 19% ஆகவும், பிற புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் 32.2% ஆகவும் இயற்கை வளிமம் 7.5% ஆகவும் பங்கு வகிக்கின்றன.[10][11]

இந்திய 2016 ஆம் ஆண்டின் தேசிய மின்சாரத் திட்ட வரைவு 2027 வரை இந்தியாவுக்குப் புதுபிக்கவியலாத மின் நிலையங்கள் தேவையில்லை எனக் கருதுகிறது. ஏனெனில், அப்போதைக்குள் தற்போது கட்டிவரும் 50,025 மெவா நிலக்கரிவழி அனல்மின் நிலையங்களும் 275,000 மெவா புதுபிக்கவல்ல மின் நிலையங்களும் இயக்கத்துக்கு வந்துவிடும் எனக் கூறுகிறது.[12][13]

இந்திய மின்கட்டமைப்பில் ஏற்படும் இழப்பு 2010இல் 32%ஆக இருந்தது. இது உலகின் சராசரியான 15%ஐ விட இருமடங்காகும். இந்த இழப்பிற்கு தொழிற்நுட்பக் காரணங்களன்றி பிற காரணங்களும் உள்ளன. இவற்றில் பிழையான மின்னோட்ட அளவுமானிகளும் மின்திருடலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அரசு இந்த இழப்பினை 2022ஆம் ஆண்டிற்குள் 14.1%ஆக கொண்டுவர இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. கேரளாவில் நடத்தப்பட்ட ஓர் சோதனையோட்டத்தில் பிழையான அளவுமானிகளை மாற்றுவது மூலம் மின்இழப்பை 34% இலிருந்து 29%ஆக குறைக்க முடிந்துள்ளது.[14]

நிறுவனத்திறன்[தொகு]

மொத்த மின்னாக்க நிறுவனத்திறன் கொள்ளளவு அரசு மின்நிலையங்கள், தனியார் தொழிலக மின்னாக்கம், தனியார் மின்நிலையங்கள் ஆகியவற்றின் நிறுவனத்திறன் கொள்ளளவுகளின் கூட்டலாகும்

அரசு மின்நிலையங்கள்[தொகு]

இந்தியாவில் நிறுவனத்திறன் வளர்ச்சி[2]
நிறுவனத்திறன்
நாளது வரை
அனல்மின் திறன் (மெவா) அணுமின் திறன்
(மெவா)
புதுப்பிக்கவல்லன (மெவா) மொத்த (மெவா) % வளர்ச்சி
(ஆண்டடிப்படையில்)
நிலக்கரி இயல்வளி டீசல் மொத்தம்
அனல்மின்
புனல்மின் பிற
புதுப்பிக்கவல்லன
துணை-மொத்தம்
புதுப்பிக்கவல்லன
31-திச-1947 756 - 98 854 - 508 - 508 1,362 -
31-திச-1950 1,004 - 149 1,153 - 560 - 560 1,713 8.59%
31-மார்ச்-1956 1,597 - 228 1,825 - 1,061 - 1,061 2,886 13.04%
31-மார்ச்-1961 2,436 - 300 2,736 - 1,917 - 1,917 4,653 12.25%
31-மார்ச்-1966 4,417 137 352 4,903 - 4,124 - 4,124 9,027 18.80%
31-மார்ச்-1974 8,652 165 241 9,058 640 6,966 - 6,966 16,664 10.58%
31-மார்ச்-1979 14,875 168 164 15,207 640 10,833 - 10,833 26,680 12.02%
31-மார்ச்-1985 26,311 542 177 27,030 1,095 14,460 - 14,460 42,585 9.94%
31-மார்ச்-1990 41,236 2,343 165 43,764 1,565 18,307 - 18,307 63,636 9.89%
31-மார்ச்-1997 54,154 6,562 294 61,010 2,225 21,658 902 22,560 85,795 4.94%
31-மார்ச்-2002 62,131 11,163 1,135 74,429 2,720 26,269 1,628 27,897 105,046 4.49%
31-மார்ச்-2007 71,121 13,692 1,202 86,015 3,900 34,654 7,760 42,414 132,329 5.19%
31-மார்ச்-2012 112,022 18,381 1,200 131,603 4,780 38,990 24,503 63,493 199,877 9.00%
31 மார்ச் 2017[15] 192,163 25,329 838 218,330 6,780 44,478 57,260 108,518 326,841 10.31%

இங்கு குறிப்பிடும் மொத்த நிறுவனத்திறன் கொள்ளளவு மிகப் பழையவற்றையும் காலாவதியாகி விட்டவற்றையும் கழித்துவரும் மதிப்பாகும். 2017 மார்ச்சு 31 ஆம நாளது வரையிலான (அதாவது, 12 ஆம் ஐந்தாண்டுத் திட்ட முடிவு வரையிலான), புதுப்பிக்கவல்ல மின்னாக்கக் கொள்ளளவு நீங்கலாக, அனல்மின்னாக்கத் திறன் கொள்ளளவு 91,730 மெவா ஆகும். ஆனால் 12 ஆம் ஐந்தாண்டுத், திட்ட இலக்கு 161,403 மெவா ஆகும்..[16] எனவே, ஏறத்தாழ 70,000 மெவா மின்நிலையங்கள் 2017 மார்ச்சு 31 இல் பல்வேறு கட்டுமானக் கட்டங்களில் உள்ளன.

துறைப்பிரிவு வரியாகவும் வகைமை வாரியாகவும் 2017 ஏப்பிரல் 30 ஆம் நாளது வரையிலான மொத்த நிறுவனத்திறன் கீழே வருமாறு.[17]

துறைப்பிரிவு அனல்மின் (மெவா) அணுமின்
(மெவா)
புதுப்பிக்கவல்லன (மெவா) மொத்தம் (மெவா) %
நிலக்கரி இயல்வளிமம் டீசல் துணை-மொத்தம்
அனல்மின்
புனல்மின் பிற
புதுப்பிக்கவல்லன
நடுவண் அரசு 55,245.00 7,490.83 0.00 62,735.83 6,780.00 11,651.42 0.00 81,167.25 25
மாநில அரசுகள் 65,145.50 7,257.95 363.93 72,767.38 0.00 29,703.00 1,963.80 104,447.28 32
தனியார் 74,012.38 10,580.60 473.70 85,066.68 0.00 3,240.00 55,283.33 143,590.01 43
அனைத்திந்தியா 194,402.88 25,329.38 837.63 220,569.88 6,780.00 44,594.42 57,260.23 329,204.53 100

தொழிலக மின்னாக்கம்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 "All India Installed Capacity of Utility Power Stations" (PDF). 10 பிப்ரவரி 2018 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 5 January 2018 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "Growth of Electricity Sector in India from 1947-2017" (PDF). CEA. 5 ஆகஸ்ட் 2017 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 17 February 2017 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 3. "BP Statistical Review of World Energy June 2017" (PDF). 2012-07-05 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2018-03-31 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 4. "BP Statistical Review of world energy, 2016" (PDF). 2016-09-10 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2018-03-31 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 5. "Now, India is the third largest electricity producer ahead of Russia, Japan". 26 March 2018 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 6. "Tariff & duty of electricity supply in India". report. CEA, Govt. of India. March 2014.
 7. "India can achieve 1,650 billion units of electricity next year, Piyush Goyal". 9 July 2016 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 8. "States resolve to provide 24x7 power to everyone by March 2019". 18 June 2016 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 9. "Government decides to electrify 5.98 crore unelectrified households by December 2018". 20 June 2016 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 10. "Power sector at a glance: All India data". Ministry of Power, Government of India. June 2012. 2013-01-02 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2012-12-24 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 11. "The coal resource, a comprehensive overview of coal". World Coal Institute. March 2009. 2008-06-08 அன்று World Coal Institute – India மூலம் Check |url= value (உதவி) பரணிடப்பட்டது. 2012-12-24 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 12. "Government decides to electrify 5.98 crore unelectrified households by December 2018". 20 December 2016 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 13. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; dnep என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 14. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; iea2011 என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 15. "All India installed power capacity (In MW), CEA" (PDF). 17 மே 2017 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 17 May 2017 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 16. "Broad status of thermal power projects, page 17" (PDF). Central Electricity Authority. April 2017. 7 ஏப்ரல் 2018 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 3 May 2017 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 17. "Executive summary of Power sector, April 2017" (PDF). 28 மார்ச் 2018 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 25 May 2017 அன்று பார்க்கப்பட்டது.

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]