விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ல

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 9 - 1
2 ல மான் 9 - 11
3 ல ஹாவ்ரெ 9 - 13
4 லக்கோனியா 9 - 2
5 லக்செம்பர்கு 9 - 2
6 லங்க்காஸ்ட்டர் வமிசம் 9 - 3
7 லங்கூர் 9 - 3
8 லட்சுமணசாமி முதலியார், டாக்டர் சர் ஏ. 3 - 306
9 லட்சுமணபுரி 9 - 3
10 லட்சுமி 9 - 4
11 லட்சுமி நாராயணா, நந்தளிகே 9 - 4
12 லட்சுமிநாத பெஸ்பரூபா 1 - 292
13 லடக் 9 - 4
14 லண்டன் 9 - 6
15 லண்டன் பெருநெருப்பு 9 - 7
16 லண்டன் பெரும் பிளேகு 9 - 7
17 லண்டன்டெரி 10 - 464
18 லத்தின் 6 - 360
19 லத்தீன் 3 - 360;9 - 7
20 லத்தீன் அமெரிக்கா 9 - 10
21 லத்தீன் இலக்கியம் 9 - 8
22 லபச்செவ்ஸ்க்கீ 9 - 10
23 லம்பாடிகள் 9 - 10
24 லயம் 9 - 11
25 லயன்ல் ராபின்ஸ் 10 - 414
26 லயோலா, செயின்ட் இக்னேஷியஸ் 9 - 11
27 லல்லா தேவி 9 - 11
28 லவங்கம் 9 - 12
29 லவன் 9 - 12
30 லவாய்சியே 9 - 12,485
31 லவூப் 9 - 12
32 லவே 2 - 464
33 லழாண்ட்ர 9 - 12
34 லன்டானா 9 - 12
35 லஷோ 9 - 13
36 லக்ஷ்மி 9 - 13
37 லக்ஷ்மி கர்ணன் 10 - 198
38 லஓட்ஸே 5 - 31,673;
39 லா கொரூனியா 9 - 16
40 லா பான்டீன் 10 - 465
41 லா பான்டென் 9 - 20
42 லா பாஸ் 9 - 20
43 லா பிலாட்டா 9 - 20
44 லா ராஷெல் 9 - 25
45 லா, ஆண்ட்ரூ பானர் 9 - 14
46 லாக் 10 - 240
47 லாக், ஜான் 1 - 166,317;
48 லாக், ஜான 2 - 60,408,647; 9 - 14
49 லாக்ட்டிக அமிலம் 9 - 15
50 லாக்ட்டோன்கள் 9 - 15
51 லாக்ட்டோஸ் 3 - 529;9 - 15
52 லாகர்லவ் 10 - 464
53 லாகர்லாப், செல்மா 9 - 15
54 லாகரிதம் 3 - 143;9 - 15
55 லாகஸ் 9 - 16
56 லாகிரான்ஷ் 9 - 16
57 லாகூர் 9 - 16
58 லாங் தீவு 9 - 17
59 லாங்க 10 - 382,464
60 லாங்கல கஜபதி 10 - 256
61 லாங்ட்டன், ஸ்ட்டீபன் 9 - 17
62 லாங்மியூர் 10 - 464
63 லாங்லி 9 - 17
64 லாசரஸ் பாதிரியார் 10 - 367
65 லாசா 9 - 17
66 லாட்டரன் உடன்படிக்கை 9 - 17
67 லாட்விய மொழி 10 - 465
68 லாட்வியா 9 - 17
69 லாட்ஜ், சர் ஆலிவர் ஜோசப் 1 - 324;9 - 18
70 லாட நண்டு 9 - 18
71 லாடி 10 - 465
72 லாடு, வில்லியம் 9 - 18
73 லாடொகா 9 - 18
74 லாண்ட்ஸ் எண்ட் 9 - 18
75 லாண்டர் 1 - 320
76 லாப்பிளாஸ் 9 - 18,485
77 லாப்பு சாதியார் 9 - 19
78 லாப்ரடார் 9 - 19
79 லாப்லாந்து 9 - 19
80 லாபுவான் 9 - 20
81 லாபெ 5 - 149
82 லாம், சார்லஸ் 1 - 317,320,532; 9 - 20
83 லாம்ப்ரே 9 - 21
84 லாம்பர்டி 9 - 21
85 லாம்பர்டு சங்கம் 9 - 21
86 லாம்பர்டுகள் 9 - 21
87 லாமா (விலங்கு) 9 - 22
88 லாமா 9 - 21
89 லாமார்க் கொள்கை 9 - 23
90 லாமார்க்கு 10 - 186;6 - 754; 9 - 22
91 லாமார்டீன் 9 - 24
92 லாமெல்லி பிராங்க்கியேட்டா, 9 - 24
93 லாயிடு மார்கன், சீ. 6 - 755
94 லாயிடு ஜார்ஜ் 9 - 24
95 லாயிடு அணை (பம்பாய்) 1 - 468
96 லாயிடு இன்ஷூரன்சுக் கார்ப்பொரேஷன் 9 - 24
97 லார்வா 2 - 192;9 - 24
98 லார்வா மைகிரன்ஸ் 10 - 515
99 லார்வேசியீ 9 - 25
100 லார்ஸ் விலாவிஸ் 5 - 102
101 லாரன்ட்ஸ்? ஹெண்ட்ரிக் ஆன்டூன் 10 - 466
102 லாரன்ஸ் தாமஸ், எட்வர்டு 1 - 318,328; 9 - 25
103 லாரன்ஸ் பிரபு, ஜான் 9 - 25
104 லாரன்ஸ் ஹவுஸ்மன் 1 - 319
105 லாரன்ஸ், டேவிட் ஹெர்பர்ட் 9 - 25
106 லாரன்ஸ், ஈ.ஓ. 5 - 227
107 லாரி 9 - 25
108 லாரி, பாரன் ஜீன் 1 - 391
109 லாரென்சோ டி. மெடிச்சீ 1 - 549
110 லாரென்சோ வாலா 1 - 550
111 லாரென்ட்ஸ் 9 - 25
112 லாரென்ஷான் 3 - 646
113 லாரென்ஸ் 10 - 466
114 லாரேசியா 10 - 393
115 லால்குடி 9 - 26
116 லால்பகதூர் சாஸ்திரி 10 - 185,466;
117 லாலர்டுகள் 9 - 26
118 லாலா லஜபதிராய் 10 - 466,539; 1 - 332; 9 - 26
119 லாலான் 9 - 28
120 லாலேசுவரி 9 - 11
121 லாவரான் 10 - 468
122 லாவால், பியெர் 9 - 28
123 லாவெண்டர் 9 - 28
124 லாவோஸ் 9 - 29
125 லான் பிரான்க் 9 - 29
126 லான்ட் ஷ்ட்டைனர், கார்ல் 9 - 29
127 லான்தனைடுகள் 10 - 468
128 லான்ஜோ 9 - 30
129 லான்ஸ்டவுன் பிரபு 9 - 30
130 லாஸ் பிளீஸிஸ் 10 - 465
131 லாஸ் ஆஞ்சலிஸ் 9 - 30
132 லாஸ்க்கி, ஹாரல்டு 9 - 30
133 லாஸ்யம் 9 - 31
134 லிக்ட்டென்ஷ்ட்டைன் 9 - 32
135 லிக்னின் 9 - 32
136 லிகூரியக் கடல் 9 - 32
137 லிகூரியா 9 - 32
138 லிங்க்ஸ் 9 - 32
139 லிங்குலா 9 - 33
140 லிச்சவிகள் 10 - 468
141 லிட்டன் பிரபு, எட்வர்டு ராபர்ட் 9 - 33
142 லிட்டன் ஸ்டிரேச்சி 1 - 319,321;
143 லிட்வியெனாவ் 9 - 33
144 லிடியா 9 - 33
145 லிண்ட், ராபர்ட் 10 - 468
146 லிண்ட்பர்க் 9 - 339
147 லிண்டு 10 - 528
148 லித்தோ அச்சுமுறை 9 - 33
149 லித்ரேசியீ 9 - 34
150 லிதியம் 10 - 388;3 - 534; 9 - 34
151 லிதுவேனியா 9 - 34
152 லிபரல் கொள்கை 9 - 34
153 லிபிடோ 9 - 35
154 லிபிடோக் கொள்கை 2 - 400
155 லிபியா 9 - 36
156 லிம்போப்போ 5 - 339;6 - 142; 9 - 36
157 லிமுலஸ் 9 - 36
158 லியப்போல்டு 10 - 381;9 - 36
159 லியனார்டோ டா வீன்சி 1 - 550;9 - 37,338,729;
160 லியனார்டோ புரூனி 1 - 550
161 லியாபார்டி 1 - 551
162 லியேழ் 9 - 37
163 லியோ 9 - 37
164 லியோனார்டு உல்ப் 2 - 318
165 லியௌடுங் தீபகற்பம் 9 - 38
166 லியௌயாங் 9 - 38
167 லிரிக் 1 - 324
168 லில்லி 9 - 38
169 லில்லியேசியீ 9 - 38
170 லிலி 1 - 319,324;
171 லிவர்ப்பூல் 9 - 39
172 லிவான்ட் 9 - 39
173 லிவி 9 - 39
174 லிவி ஆறு 5 - 299
175 லிவிங்ஸ்ட்டன், டேவிட் 9 - 39,668
176 லிவீயஸ் ஆண்ட்ரனைக்கஸ் 9 - 8
177 லின்கன் ஆடு 3 - 587
178 லின்கன், ஆபிரகாம் 1 - 118;9 - 40,47
179 லின்கன்ஷயர் 9 - 42
180 லின்லித்கோ பிரபு 3 - 496
181 லின்னேயஸ் 10 - 186
182 லின்னேயஸ், கரோலஸ் 4 - 272;9 - 42
183 லினன் துணி 9 - 44
184 லினன் வெளுத்தல் 9 - 500
185 லினியஸு 10 - 440
186 லிஸ்ட்டர், ஜோசப், பிரபு 9 - 44
187 லிஸ்பன் 9 - 45
188 லீ டீ பாரஸ்ட்டு, டாக்கூர் 2 - 686
189 லீ ஹு ங் சாங் 9 - 48
190 லீ, ஜெனரல் ராபர்ட் எட்வர்டு 10 - 469
191 லீசா யூக்ரேன்கா 8 - 613
192 லீட்ஸ் 10 - 469
193 லீப் ஆண்டு 9 - 46
194 லீப்மான் 10 - 469
195 லீபான் 4 - 109
196 லீபிக் 9 - 46
197 லீமர், லெமூர் 9 - 46
198 லீமா 9 - 47
199 லீமான் ஏரி 9 - 621
200 லீயொப்போல்டுவில் 9 - 47
201 லீல் 9 - 47
202 லீவர்டு தீவுகள் 1 - 133;9 - 47
203 லீவின் 10 - 134
204 லீனா ஆறு 9 - 47
205 லீஸ் 7 - 613
206 லுக்கீமியா 10 - 487
207 லுகான்ஸ்க் 10 - 470
208 லுங்க்கீ 9 - 49
209 லுசிக்னன் 10 - 344
210 லுசிப்பியஸ் 1 - 533
211 லுட்விக் ஹால்பெர்க் 6 - 413
212 லுத்தர், மார்ட்டின் 4 - 450;9 - 49
213 லுதியானா 9 - 49
214 லுப்ட்வாப 9 - 49
215 லுப்பிஸ் 5 - 317
216 லுவார் ஆறு 6 - 734;7 - 316; 9 - 49
217 லூக்காஸ் கார்னிக்கி 7 - 737
218 லூக்ரீஷெஸ் 10 - 470,440; 1 - 58
219 லூசாக்கா 9 - 50
220 லூசான் 9 - 50
221 லூசிட்டேனியா 9 - 50
222 லூசிப்பஸ் 1 - 57
223 லூசியன் 3 - 701
224 லூட்விக் 10 - 481
225 லூட்விக் ஹெர்ஜ்பெல்டு 2 - 44
226 லூட்விக்ஸ்ஹாபென் ஆம் ரைன் 9 - 50
227 லூட்வீ ஹால்பேர் 5 - 385
228 லூட்ஸென் 9 - 50
229 லூடண்டார்ப், எரிக் 9 - 50
230 லூபெக் 9 - 50
231 லூயி XV 9 - 52
232 லூயி XVI 1 - 373;9 - 52
233 லூயி XVIII 9 - 52
234 லூயி XI 9 - 51
235 லூயி XIV 3 - 110;9 - 51
236 லூயி XII 9 - 51
237 லூயி IX 9 - 51
238 லூயி 9 - 51
239 லூயி நெப்போலியன் 9 - 52
240 லூயி பிரெனன் 9 - 625
241 லூயி பிரேல் 3 - 320
242 லூயி பிளேரியோ 9 - 339
243 லூயி பீலீப்பு 9 - 52
244 லூயி பூவோல்ட் 10 - 203
245 லூயிசியானா 9 - 52
246 லூயிஸ், சின்க்லேர் 10 - 470
247 லூனா 10 - 507
248 லூஜ் 9 - 53
249 லூஷிங்ட்டன் ஷோல் 3 - 323
250 லூஷை மலைகள் 9 - 53
251 லெக் 1 - 436
252 லெக்ஹார்ன் 9 - 54
253 லெக்ஹார்ன் கோழிகள் 4 - 339
254 லெகுமினோசீ 9 - 54
255 லெசொத்தோ 10 - 470
256 லெட்டிஷ் மொழி 10 - 465
257 லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் 10 - 514
258 லெப்பிஸ்மா 9 - 57
259 லெபனன் 9 - 57
260 லெபாக்ஷி 9 - 57
261 லெபிடஸ் 1 - 20
262 லெம்மிங் 9 - 58
263 லெம்னாஸ் 9 - 59
264 லெர்மா 8 - 480
265 லெர்னர் 10 - 139
266 லெவின் 1 - 13 , 14
267 லெவென்ஹூக் 10 - 440
268 லென்ட்ஸ் 9 - 59
269 லென்ட்ஸ் விதி 9 - 59
270 லென்ஸ் 9 - 59
271 லெனின் இராச்சிய நூல் நிலையம் 9 - 63
272 லெனின், விளாடிமர் இலியீச் உலியனாவ் 2 - 456;3 - 21; 9 - 60,667
273 லெனின்கிரேடு 9 - 63
274 லெஸ்க்காவ் 8 - 666
275 லெஸ்ட்டர் 9 - 64
276 லெஸ்ட்டர் ஆடு 3 - 587
277 லெஸ்ட்டர்ஷயர் 9 - 64
278 லெஸ்லீ ஸ்டீபன், சர் 2 - 318
279 லெஸ்ஸெப்ஸ், பெர்டினாண்டு டி 9 - 64
280 லெஸிங் 9 - 64
281 லேகாஷ் 9 - 65
282 லேட்டன் 9 - 65
283 லேட்டே 9 - 65
284 லேட்டேக்ஸ் 9 - 65
285 லேடிஸ்மித் 9 - 65
286 லேப்பான்டோ 9 - 65
287 லேப்பான்டோ வளைகுடா 9 - 65
288 லேப்பான்டோ ஜலசந்தி 9 - 65
289 லேபாக்ஷி 9 - 65
290 லேபியேட்டீ 9 - 65
291 லேமன் 10 - 133
292 லேயஸ் 2 - 187
293 லேயோப்பார்டீ ஜாக்கோமோ 9 - 66
294 லேனா ஆறு 8 - 667
295 லைக்கர்கஸ் 9 - 66
296 லைக்கன் பிளானஸ் 10 - 487
297 லைக்கா 10 - 499,506;
298 லைக்கோப்போடியம் 5 - 66
299 லைசாண்டர் 9 - 67
300 லைசென்ஸ் 10 - 450
301 லைடன் ஜாடி 9 - 67
302 லைப்சிக் 2 - 457;9 - 67
303 லைப்னிட்ஸ், கோட்பிரீட் வில்ஹெல்ம் 2 - 401,647; 3 - 144,256,329; 9 - 67
304 லைப்னிட்ஸின் கொள்கை 9 - 68
305 லைபாக் 9 - 68
306 லைபீரியா 9 - 68
307 லையர் 9 - 745
308 லையல், சார்லஸ் 9 - 69
309 லையன்ஸ் 9 - 69
310 லையால்ப்புர் 10 - 470
311 லைனஸ் 3 - 165
312 லைனோ அச்சுமுறை 1 - 35;9 - 69
313 லொக்கார்னோ 9 - 70
314 லொசான் 9 - 70
315 லொசான் உடன்படிக்கை 9 - 70
316 லொமொனாசாவ் 8 - 662
317 லொரென்சோ 9 - 70
318 லோக் சகாயச் சேனை 10 - 209
319 லோகாசாரியர் 10 - 536
320 லோடை 9 - 71
321 லோதல் 10 - 470
322 லோதேர் 9 - 71
323 லோபாசெவ்ஸ்கி 1 - 534
324 லோபோட்டின் 9 - 71
325 லோயீ 10 - 441
326 லோராந்த்தஸ் 9 - 71
327 லோரேன் 9 - 71
328 லோரேன்சூ மர்க்கேஷ் 9 - 71
329 லோலை 10 - 171
330 லோவல், மெர்சிவல் 7 - 516;9 - 71
331 லோவி 10 - 471
332 லோஷன்கள் 1 - 216
333 லோஹி ஆடு 3 - 587

மேற்கோள்கள்[தொகு]