முராய்டியே

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/வார்ப்புரு:Taxonomy/முராய்டியே|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}
முராய்டியே
புதைப்படிவ காலம்:Middle Eocene – Recent
Common vole (Microtus arvalis)
உயிரியல் வகைப்பாடு e
Unrecognized taxon (fix): முராய்டியே
குடும்பம்

பிளாடகாந்தோமைடே
இசுபலாசிடே
கேலோமைசிடே
நெசோமைடே
கிரிசெடிடே
முரிடே

சகோதர பிரிவு: டைபோடோயிடே

எலிகள், சுண்டெலிகள், வோல்கள், வெள்ளெலிகள், பாலைவன எலிகள் மற்றும் பல உறவினர்கள் உள்ளிட்ட கொறித்துண்ணிகளின் பெரிய சூப்பர் குடும்பம் முராய்டியே ஆகும். அண்டார்டிக்காவைத் தவிர அனைத்துக் கண்டத்திலும் இவை பல்வேறு வகையான வாழ்விடங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளன. சில வகைபாட்டியலாளர்கள் இந்த குழுவின் அனைத்து உறுப்பினர்களையும் முரிடே என்ற ஒரே குடும்பத்தில் சேர்த்துள்ளனர். துணை குடும்பங்கள் ஒன்றையொன்று எவ்வாறு தொடர்புடையவை என்பதைத் தீர்மானிப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் காரணமாக ஒரே குடும்பமாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் வகைப்பாடு சமீபத்திய மூலக்கூறு பைலோஜெனிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.[1]

முராய்டுகள் ஆறு குடும்பங்கள், 19 துணைக்குடும்பங்கள், சுமார் 280 பேரினங்கள் மற்றும் குறைந்தது 1750 சிற்றினங்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

வகைப்பாட்டியல்[தொகு]

 • குடும்ப பிளாடகாந்தோமைடே (ஸ்பைனி டார்மவுஸ் மற்றும் பிக்மி டார்மைஸ்)
 • குடும்ப இசுபலாசிடே (புதைபடிவ முரோய்டுகள்)
  • துணை குடும்ப மயோஸ்பாலசினே (பாலைவன எலி)
  • துணை குடும்பம் ரைசோமினே (மூங்கில் எலிகள் மற்றும் வேர் எலிகள்)
  • துணை குடும்பம் ஸ்பாலசினே (குருட்டு மோல் எலிகள்)
 • கிளாட் யூமுரோய்டா - வழக்கமான முராய்டுகள்
  • குடும்ப கலோமிசிடே
   • துணை குடும்ப கலோமிசினே (சுண்டெலி போன்ற வெள்ளெலிகள்)
  • நெசோமைடே குடும்பம்
   • துணை குடும்பம் கிரிகெடோமினே (எலிகள் மற்றும் எலிகள்)
   • துணை குடும்பம் டென்ட்ரோமுரினே (ஆப்பிரிக்க மரமேறும் எலிகள், பாலைவன எலிகள், கொழுப்பு எலிகள் மற்றும் வன எலிகள்)
   • துணை குடும்பம் மிஸ்ட்ரோமினே (வெள்ளை வால் எலி)
   • துணை குடும்பம் நெசோமினே (மலகாசி எலிகள் மற்றும் சுண்டெலி)
   • துணை குடும்ப பெட்ரோமிசினே (பாறை எலிகள் மற்றும் ஏறும் சதுப்பு சுண்டெலி)
  • குடும்ப கிரிசெடிடே
   • துணை குடும்ப அர்விகோலினே (வோல்ஸ், லெம்மிங்ஸ் மற்றும் கத்தூரி)
   • துணை குடும்பம் கிரிகெடினா (உண்மையான வெள்ளெலிகள்)
   • துணை குடும்ப நியோடோமினே (வட அமெரிக்க எலிகள் மற்றும் எலிகள்)
   • துணை குடும்ப சிக்மோடோன்டினே (புதிய உலக எலிகள் மற்றும் எலிகள் )
   • துணைக் குடும்ப டைலோமினே (வெஸ்பர் எலிகள் மற்றும் ஏறும் எலிகள்)
  • குடும்பம் முரிடே
   • துணை குடும்ப டியோமினே (ஸ்பைனி எலிகள், பிரஷ் ஃபர்ட் எலிகள், இணைப்பு எலி)
   • துணை குடும்ப ஜெர்பில்லினே (ஜெர்பில்ஸ், ஜர்ட்ஸ் மற்றும் மணல் எலிகள்)
   • துணை குடும்பம் லெமாகோமைனே (டோகோ சுண்டெலி)
   • துணை குடும்ப லோபியோமினே (க்ரீஸ்டட் எலி)
   • துணை குடும்ப முரினே (பழைய உலக எலிகள் மற்றும் சுண்டெலி உட்பட எலிகள்)

தொகுதித்தோற்றவியல்[தொகு]

5 முக்கிய தொகுப்பாக ஜான்சா & வெக்ஸ்லரால் (2004) அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. [2]

முராயிடேவும் அதன் துணைக் குழுவான டைபோடோயிடியாவும் இணைந்து துணை வரிசையான மையோமார்பாவினை அமைக்கின்றன.

இடை ஒளி உணர்பெறும் ரெட்டினாய்ட் இணைப் புரதம் (ஐஆர்பிபி) மரபணுவின் மூலக்கூறு பைலோஜெனடிக் பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் 70க்கும் மேற்பட்ட முரோய்டியா பேரினங்களின் தொகுதித்தோற்றவியல், ஜான்சா & வெக்ஸ்லர் (2004: 264) தீர்மானிக்கப்பட்டது.[2] பிளாட்டகாந்தோமைடேவினை ஜான்சா & வெக்ஸ்லர் (2004) பகுப்பாய்வு செய்யவில்லை என்றாலும், ஃபேப்ரே மற்றும் பலர் மேற்கொண்ட ஆய்வின்படி (2012)[3] இது முரோய்டியாவின் மிக அடிப்படையான பரம்பரை என்று கூறுகிறது.  

முராய்டியே  

Platacanthomyidae[3]

Spalacidae 
Spalacinae 

Spalax

Myospalacinae 

Myospalax

Rhizomyinae 

Tachyoryctes

ரைசோமைசு

Eumuroida 
Calomyscidae 

Calomyscus

Nesomyidae 

Hypogeomys

நேசோமைசு

பிராக்கியூராமைசு

Monticolomys

Macrotarsomys

Brachytarsomys

Gymnuromys

Voalavo

Eliurus

Petromyscinae 

Petromyscus

Mystromyinae 

Mystromys

Cricetomys

பேமைசு

Saccostomus

Steatomys

Dendromus

முரிடே 
Lophiomyinae 

Lophiomys

Gerbillinae 

Tatera

Meriones

Acomyinae 

Lophuromys

தியோமைசு

அகோமைசு

முரினே 

Phloeomys

மைக்ரோமைசு

மேக்சோமைசு

Niviventer

சண்டாமைசு

ரேட்டசு

Rhynchomys

ஓடோமைசு

Aethomys

Rhabdomys

Grammomys

Tokudaia

Mus

மாசுடோமைசு

Praomys

Hylomyscus

Cricetidae 
Cricetinae 

Cricetulus

Phodopus

Mesocricetus

Tylomyinae 

Tylomys

Nyctomys

Neotominae 

Neotoma

Scotinomys

Peromyscus

Arvicolinae 

Microtus

Eothenomys

Clethrionomys

Sigmodontinae 

Sigmodon

Rheomys

Scapteromys

Akodon

Reithrodon

Thomasomys

Rhipidomys

Zygodontomys

Scolomys

Oryzomys

Oligoryzomys

Nectomys

Delomys

Phyllotis

Calomys

Juliomys

Irenomys

Wiedomys

Notiomys

Abrothrix

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Steppan, S.; Adkins, R.; Anderson, J. (2004). "Phylogeny and Divergence-Date Estimates of Rapid Radiations in Muroid Rodents Based on Multiple Nuclear Genes". Systematic Biology 53 (4): 533–553. doi:10.1080/10635150490468701. பப்மெட்:15371245. https://archive.org/details/sim_systematic-biology_2004-08_53_4/page/533. 
 2. 2.0 2.1 Jansa, S.A.; Weksler, M. (2004). "Phylogeny of muroid rodents: relationships within and among major lineages as determined by IRBP gene sequences". Molecular Phylogenetics and Evolution 31 (1): 256–276. doi:10.1016/j.ympev.2003.07.002. பப்மெட்:15019624. 
 3. 3.0 3.1 Fabre (2012). "A glimpse on the pattern of rodent diversification: a phylogenetic approach". BMC Evolutionary Biology 12: 88. doi:10.1186/1471-2148-12-88. பப்மெட்:22697210. 

 


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முராய்டியே&oldid=3521025" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது