உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிப்பீடியா:வார்ப்புருத் தகவல்கள்/கோப்பு பெயர்வெளி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
குறுக்கு வழிகள்:
WP:TMIN
WP:TMFN

These are tags that may be placed on the file description pages, i.e., the pages that open up when pictures in articles are clicked. This is not the complete list (at the moment). When tagging images, please see the full text list at Wikipedia:File copyright tags.

General

What to type What it makes
{{information}}
links talk edit
Description

 

Source No source specified. Please edit this file description and provide a source.
Date
Author

 

Permission
(Reusing this file)

See below.


{{bsr}}
links talk edit
{{duplicate}}
links talk edit
{{ffd}}
links talk edit
This template should only be used on file pages.
{{imagewatermark}}
links talk edit
{{NARA-image}}
links talk edit
{{not orphan}}
links talk edit
{{now commons}}
links talk edit
This template should only be used on file (image) pages.
{{POV-map}}
links talk edit
{{Split media}}
links talk edit
{{Split media - processed}}
links talk edit
{{SVG-Logo}}
links talk edit
{{trademark}}
links talk edit

Categories

What to type What it makes
{{file template notice}}
links talk edit

Copy to Wikimedia Commons

Images with a free license loaded into Wikipedia should be transferred into Wikimedia Commons. To do this simply add the template {{Copy to Wikimedia Commons}} to the image page.

What to type What it makes
{{copy to Wikimedia Commons}}
links talk edit
What to type What it makes
{{cc-by-1.0}}
links talk edit
This template should only be used on file pages.
{{cc-by-2.0}}
links talk edit
This template should only be used on file pages.
{{cc-by-2.5}}
links talk edit
{{cc-by-3.0}}
links talk edit
This template should only be used on file pages.
{{cc-by-3.0,2.5,2.0,1.0}}
links talk edit
This template should only be used on image pages.
{{cc-by-4.0}}
links talk edit
This template should only be used on file pages. For articles, see {{CC-notice}}.
{{cc-by-sa-1.0}}
links talk edit
This template should only be used on image pages.
{{cc-by-sa-2.0}}
links talk edit
This template should only be used on file pages.
{{cc-by-sa-2.0-uk}}
links talk edit
This template should only be used on image pages.
{{cc-by-sa-2.5}}
links talk edit
This template should only be used on image pages.
{{cc-by-sa-3.0}}
links talk edit
இவ்வார்ப்புருவை கோப்புப் பக்கங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
{{cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0}}
links talk edit
This template should only be used on image pages.
{{cc-by-sa-4.0}}
links talk edit
This template should only be used on file pages.
{{cc-sa}}
links talk edit
This template should only be used on file pages.

Deletion

What to type What it makes
{{db-f3}}
links talk edit
{{db-f9}}
links talk edit
{{di-disputed fair use rationale}}
links talk edit
{{di-no fair use rationale}}
links talk edit
{{di-no license}}
links talk edit
{{di-no source}}
links talk edit
{{di-orphaned fair use}}
links talk edit
{{di-replaceable fair use}}
links talk edit
{{puf}}
links talk edit

Featured content

What to type What it makes
{{featured picture}}
links talk edit

Format and quality

What to type What it makes
{{artifacts}}
links talk edit
{{bad GIF}}
links talk edit
{{bad JPEG}}
links talk edit
{{cleanup image}}
links talk edit
{{ClearType}}
links talk edit
{{ia-blownout}}
links talk edit
{{ia-focus}}
links talk edit
{{ia-underexposed}}
links talk edit
{{Image-Poor-Quality}}
links talk edit
{{obsolete}}
links talk edit
{{opaque}}
links talk edit
{{rename media}}
links talk edit
{{should be PNG}}
links talk edit
{{should be SVG}}
links talk edit
{{vector version available}}
links talk edit

Free images

What to type What it makes
{{CopyrightedFreeUseProvided}}
links talk edit
{{free screenshot}}
links talk edit
What to type What it makes
{{GFDL}}
links talk edit
This template will categorize into பகுப்பு:Wikipedia license migration candidates.
{{GFDL-self}}
links talk edit
This template will categorize into பகுப்பு:Wikipedia license migration candidates.
{{GPL}}
links talk edit
{{LGPL}}
links talk edit

Non-free images

What to type What it makes
{{non-free 2D art}}
links talk edit
{{non-free album cover}}
links talk edit
{{non-free book cover}}
links talk edit
{{non-free comic}}
links talk edit
{{non-free computer icon}}
links talk edit
{{non-free fair use}}
links talk edit
{{non-free film screenshot}}
links talk edit
{{non-free logo}}
links talk edit
{{non-free magazine cover}}
links talk edit
{{Non-free Microsoft screenshot}}
links talk edit
{{non-free Old-50}}
links talk edit
{{non-free product cover}}
links talk edit
{{non-free promotional}}
links talk edit
{{non-free symbol}}
links talk edit


{{non-free television screenshot}}
links talk edit
{{non-free video cover}}
links talk edit
{{non-free video game cover}}
links talk edit
{{non-free video game screenshot}}
links talk edit
{{non-free web screenshot}}
links talk edit
Copyrighted

இப்படிமம் காப்புரிமைச் செய்யப்பட்ட இணையத்தளம் ஒன்றிலிருந்து பெறப்பட்ட திரைக்காட்சியின் படிமமாகும். இதன் காப்புரிமை இணையத்தளத்துக்குச் சொந்தமாக இருக்கலாம். குறைந்த எண்ணிக்கை, குறைந்த தரம் என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்குக் கீழ் இப்படிமத்தைப் பயன்படுத்துவது பின்வரும் இடங்களில் காப்புரிமையை மீறாத செயலாகக் கருதப்படலாம்.

பயன்படுத்தல் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளின் சட்டத்தின் நியாயமான பயன்பாடு என்பதன் கீழ் தகுதி பெறும். இதைத் தவிர விக்கிப்பீடியா உட்பட, வேறு இடங்களில் பயன்படுத்தல் காப்புரிமையை மீறியதாகக் கருதப்படலாம். மேலதிகத் தகவல்களுக்கு விக்கிப்பீடியாவின் நியாயமான பயன்பாட்டுக் கொள்கைகளை ஒரு முறை பார்க்கவும்.

கோப்பைப் பதிவேற்றுபவருக்கு:ஒவ்வொரு படிமத்துக்கும் நியாயமான பயன்பாட்டுக்கான காரணங்களைக் குறிப்பிடவும். மேலும் படிமத்தின் மூலத்தையும் குறிப்பிடவும்.


இந்தக் காப்புரிமை வார்ப்புரு இணையத்தளங்களில் காணப்படும் படிமங்களுக்குப் பொருந்தாது, இணையத்தளங்களின் திரைக்காட்சிப் படிமங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்துக.

{{non-free with permission}}
links talk edit


{{non-free reduce}}
links talk edit
{{orphaned non-free revisions}}
links talk edit
{{non-free use rationale}}
links talk edit
உரிமையில்லா ஊடகத் தகவல் மற்றும் பயன்பாட்டுக் காரணம் – கட்டுரைத் தலைப்புத் தேவை
விளக்கம்

{{{Description}}}

மூலம் No source specified. Please edit this image description and provide a source.
கட்டுரை

[[{{{Article}}}]]

பயன்படுத்தப்பட்ட
பகுதி

{{{Portion}}}

குறைந்த பிரிதிறன்?

{{{Low resolution}}}

பயன்படுத்தப்பட்ட
காரணம்

No purpose specified. Please edit this image description and provide a purpose.

மாற்றீடு
செய்யத்தக்கதா?

{{{Replaceability}}}

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE:%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF
What to type What it makes
{{PD-art}}
links talk edit
{{PD-audio}}
links talk edit
{{PD-author}}
links talk edit
{{PD-because}}
links talk edit
{{PD-music-image}}
links talk edit
{{PD-old-100}}
links talk edit
{{PD-old-70}}
links talk edit
{{PD-Poland}}
links talk edit
{{PD-PolishGov}}
links talk edit
{{PD-RU-exempt}}
links talk edit
{{PD-self}}
links talk edit
{{PD-textlogo}}
links talk edit
{{PD-UA-exempt}}
links talk edit
{{PD-US}}
links talk edit
{{PD-US-LOC}}
links talk edit
{{PD-user}}
links talk edit
{{PD-USGov}}
links talk edit
{{PD-USGov-Atlas}}
links talk edit
{{PD-USGov-CIA}}
links talk edit
{{PD-USGov-Congress}}
links talk edit
{{PD-USGov-DHS}}
links talk edit
{{PD-USGov-DHS-CG}}
links talk edit
{{PD-USGov-DOC}}
links talk edit
{{PD-USGov-DOC-NOAA}}
links talk edit
{{PD-USGov-DOE}}
links talk edit
{{PD-USGov-DOT}}
links talk edit
{{PD-USGov-Education}}
links talk edit
{{PD-USGov-EPA}}
links talk edit
{{PD-USGov-FBI}}
links talk edit
{{PD-USGov-Interior}}
links talk edit
{{PD-USGov-Interior-BLM}}
links talk edit
{{PD-USGov-Interior-FWS}}
links talk edit
{{PD-USGov-Interior-NPS}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military-Air Force}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military-Army}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military-Army-USACE}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military-Award}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military-Badge}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military-Marines}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military-Navy}}
links talk edit
{{PD-USGov-NASA}}
links talk edit
{{PD-USGov-NRO}}
links talk edit
{{PD-USGov-NSA}}
links talk edit
{{PD-USGov-State}}
links talk edit
{{PD-USGov-USDA}}
links talk edit