யூரியா சுழற்சி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

யூரியா சுழற்சி [Urea cycle] (அ) ஆர்னிதின் சுழற்சி என்பது பல விலங்குகளில் அமோனியாவிலிருந்து, யூரியா தயாரிக்க நடைபெறும் உயிரிவேதி வினைகளின் சுழற்சியாகும். யூரியா சுழற்சி கல்லீரலில் முதன்மையாகவும், சிறுநீரகத்தில் குறைவான அளவும் நடைபெறுகின்றது.

யூரியா சுழற்சி வினைகள் அட்டவணை மற்றும் வரைபடம்[தொகு]

மணியிழையத்தில் (மைட்டோகாண்டீரியா) இரண்டும், உயிரணுக்கணிகத்தில் (சைடோசால்) மூன்றுமாக ஐந்து வினைகளை யூரியா சுழற்சிக் கொண்டுள்ளது. இச்சுழற்சியில், இரண்டு அமினோ தொகுதிகள் (NH4+ - லிருந்து ஒன்று, அஸ்பார்டிக் அமிலத்திலிருந்து ஒன்று) மற்றும் ஒரு கார்பன் அணுவானது (HCO3 - லிருந்து) நச்சுத்தன்மையில்லாத யூரியா என்னும் கழிவுப் பொருளாக மாற்றப்படுகின்றது.

யூரியா சுழற்சி வினைகள் அட்டவணை
படி வினைபொருட்கள் விளைபொருட்கள் வினையூக்கி நடைபெறும் இடம்
1 NH4+ + HCO3 + 2 [அடெனோசின் டிரைபாஸ்பேட்டு (ATP)] கார்பமோயில் பாஸ்பேட்டு + 2 [அடெனோசின் டைபாஸ்பேட்டு(ADP)] + பாஸ்பேட்(Pi) கார்பமோயில் பாஸ்பேட்டு இணைப்பி 1 (CPS1) மணியிழையம்
2 கார்பமோயில் பாஸ்பேட்டு + ஆர்னிதின் சிட்ருலின் + பாஸ்பேட்டு; Pi ஆர்னிதின் கார்பமோயில் இடமாற்றி (OTC) மணியிழையம்
3 சிட்ருலின் + அஸ்பார்டேட்டு + அடெனோசின் டிரைபாஸ்பேட்டு (ATP) ஆர்ஜினினோ சக்சினேட்டு + அடெனோசின் மோனோபாஸ்பேட்டு (AMP) + பைரோபாஸ்பேட்டு (PPi) ஆர்ஜினினோ சக்சினேட்டு தொகுப்பி (ASS) உயிரணுக்கணிகம்
4 ஆர்ஜினினோ சக்சினேட்டு ஆர்ஜினின் + ஃபியூமரேட்டு ஆர்ஜினினோ சக்சினேட்டு சிதைப்பி (ASL) உயிரணுக்கணிகம்
5 ஆர்ஜினின் + H2O ஆர்னிதின் + யூரியா ஆர்ஜினினேசு 1 (ARG1) உயிரணுக்கணிகம்
யூரியா சுழற்சி வினைகள் வரைபடம்

1 L-ஆர்னிதின்
2 கார்பமோயில் பாஸ்பேட்டு
3 L-சிட்ருலின்
4 ஆர்ஜினினோ சக்சினேட்டு
5 ஃபியூமரேட்டு
6 L-ஆர்ஜினின்
7 யூரியா
L-Asp L: அஸ்பார்டேட்டு
கார்பமோயில் பாஸ்பேட் இணைப்பி 1 (CPS-1)
ஆர்னிதின் கார்பமோயில் இடமாற்றி (OTC)
ஆர்ஜினினோ சக்சினேட்டு தொகுப்பி (ASS)
ஆர்ஜினினோ சக்சினேட்டு சிதைப்பி (ASL)
ஆர்ஜினினேசு 1 (ARG1)

முதல் வினையில், NH4+ + HCO3 = NH3 + கரிவளி (CO2) + நீர் (H2O).

யூரியா சுழற்சியின் சமன்பாடுகள்[தொகு]

ஒட்டுமொத்தச் சமன்பாடு

NH3 + CO2 + அஸ்பார்டேட்டு + 3 [ATP] + 2 [H2O] → யூரியா + ஃபியூமரேட்டு + 2 [ADP] + 2 [Pi] + AMP + PPi

சுருக்கச் சமன்பாடு

2 NH3 + CO2 + 3 [ATP] + [H2O] → யூரியா + 2 [ADP] + 4 [(Pi] + AMP

யூரியா சுழற்சி சீர்கேடுகள்[தொகு]

மேற்கண்ட பல சீர்கேடுகளும் இரத்தத்தில் அமோனியா மிகைப்புடன் தொடர்பு உடையவை.

கூடுதல் படங்கள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=யூரியா_சுழற்சி&oldid=2744845" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது