உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பாசுக்கல் (நிரலாக்க மொழி)

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


பஸ்கால்
நிரலாக்கக் கருத்தோட்டம்:imperative programming
தோன்றிய ஆண்டு:1970, 1992 இல் இறுதி மீளாய்வு.
வடிவமைப்பாளர்:நிக்கலஸ் வேர்த்
இயல்பு முறை:static, strong, safe
முதன்மைப் பயனாக்கங்கள்:CDC 6000, PASCAL-P, PDP-11, PDP-10, IBM System/370, HP, GNU
மொழி வழக்குகள்:UCSD, போர்லாண்ட், டேர்போ பஸ்கால்
பிறமொழித்தாக்கங்கள்:அல்கோல்
இம்மொழித்தாக்கங்கள்:மொடியூலா-2, அடாAda, டெல்பை, ஆக்ஸிஜீன்.

மொழி அமைப்பு[தொகு]

உலகே வணக்கம்[தொகு]

program HelloWorld;
uses crt;

begin
   writeln('Hello World');
   readln;
end.
Hello World


கட்டுப்பாடு[தொகு]

program TestControl;
uses crt;

var x:integer;

begin
  writeln('enter a number');
  readln(x);

  if x mod 2=0 then
    begin
       writeln('it is an even number');
    end
  else
    begin
       writeln('it is an odd number');
    end;
  readln;
end.
enter a number
4
it is an even number


சுற்று[தொகு]

For சுற்று[தொகு]

program TestLoop;
uses crt;

var x:integer;

begin
  for x:=1 to 10 do
  begin
     writeln('Repeat ', x);
  end;
  readln;
end.
Repeat 1
Repeat 2
Repeat 3
Repeat 4
Repeat 5
Repeat 6
Repeat 7
Repeat 8
Repeat 9
Repeat 10


செயலி[தொகு]

program SumOfTwoNumbers;
uses crt;

function sum(x,y:integer):integer;
     begin
       sum := x + y;
     end;

var
x,y,z:integer;

begin
   writeln('Enter a number');
   readln(x);

   writeln('Enter another number');
   readln(y);

   z:=sum(x,y);

   writeln(z);

   readln;
end.
Enter a number
40
Enter another number
-30
10


உள்ளீடு/வெளியீடு[தொகு]

கோப்பை கையாளுத்தல்[தொகு]

program TestFileHandling;
uses crt;

var
x:string;
f:text;

begin
   assign(f,'Example.txt');
   reset(f);

   while not EOF(f) do
   begin
     readln(f,x);
     writeln(x);
   end;

   close(f);
   readln;
end.
This is a test file. 
This will be read by the program.