விகிதமுறா சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

விகிதமுறா சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல் (List of integrals of irrational functions) கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

கொண்ட சார்புகளின் தொகையீடுகள்[தொகு]

கொண்ட சார்புகளின் தொகையீடுகள்[தொகு]

இங்கு

இங்கு , இதில் இன் நேர்ம மதிப்பை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

சார்புகள் கொண்ட தொகையீடுகள்[தொகு]

கொண்ட சார்புகளின் தொகையீடுகள்[தொகு]

(ax2 + bx + c) என்ற கோவையை (px + q)2 என சுருக்க முடியாது என எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

கொண்ட சார்புகளின் தொகையீடுகள்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]