நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல் (List of integrals of inverse trigonometric functions) கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

  • நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள், ஆர்க் சார்புகள் (arc functions) எனவும் வழங்கப்படுகின்றன.
  • C ஆனது தொகையிடலின் குறிப்பிலா மாறிலி ஆகும். ஏதாவது ஒரு புள்ளியில் தொகையீட்டின் மதிப்பைப் பற்றித் தெரிந்தால் மட்டுமே C இன் மதிப்பைத் தீர்மானிக்க முடியும். எனவே ஒவ்வொரு சார்புக்கும் முடிவுறா எண்ணிக்கையில் தொகையீடுகள் உள்ளன.
  • பொதுவாக நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளுக்கு மூன்றுவிதமான குறியீடுகள் உள்ளன.

எடுத்துக்காட்டாக, நேர்மாறு சைன் சார்பின் குறியீடு:

நேர்மாறு சைன் சார்பின் தொகையீட்டு வாய்ப்பாடுகள்[தொகு]

நேர்மாறு கொசைன் சார்பின் தொகையீட்டு வாய்ப்பாடுகள்[தொகு]

நேர்மாறு டேன்ஜெண்ட் சார்பின் தொகையீட்டு வாய்ப்பாடுகள்[தொகு]

நேர்மாறு கோடேன்ஜெண்ட் சார்பின் தொகையீட்டு வாய்ப்பாடுகள்[தொகு]

நேர்மாறு சீகெண்ட் சார்பின் தொகையீட்டு வாய்ப்பாடுகள்[தொகு]

நேர்மாறு கொசீகெண்ட் சார்பின் தொகையீட்டு வாய்ப்பாடுகள்[தொகு]