முக்கோணவியல் சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

முக்கோணவியல் சார்புகளின் தொகையீடுகள் (எதிர் வகைக்கெழுச் சார்புகள்) பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன. முக்கோணவியல் சார்பு -ன் வகைக்கெழு

அனைத்து வாய்ப்பாடுகளிலும் மாறிலி a பூச்சியமற்றதாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. C -தொகையீட்டு மாறிலியைக் குறிக்கும்.

சைன் சார்பு மட்டும் கொண்ட தொகையீடுகள்[தொகு]

கோசைன் மட்டும் கொண்ட தொகையீடுகள்[தொகு]

டேன்ஜெண்ட் மட்டும் கொண்ட தொகையீடுகள்[தொகு]

சீக்கெண்ட் மட்டும் கொண்ட தொகையீடுகள்[தொகு]

[1]

கோசீக்கெண்ட் மட்டும் கொண்ட தொகையீடுகள்[தொகு]

கோடேன்ஜெண்ட் மட்டும் கொண்ட தொகையீடுகள்[தொகு]

சைன் மற்றும் கோசைன் கொண்ட தொகையீடுகள்[தொகு]

also:
also:
also:
also:
also:

சைன் மற்றும் டேன்ஜெண்ட் கொண்ட தொகையீடுகள்[தொகு]

கோசைன் மற்றும் டேன்ஜெண்ட் கொண்ட தொகையீடுகள்[தொகு]

சைன் மற்றும் கோடேன்ஜெண்ட் கொண்ட தொகையீடுகள்[தொகு]

கோசைன் மற்றும் கோடேன்ஜெண்ட் கொண்ட தொகையீடுகள்[தொகு]

சமச்சீரான எல்லைகள் கொண்ட தொகையீடுகள்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Stewart, James. Calculus: Early Transcendentals, 6th Edition. Thomson: 2008