உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

அதிபரவளைவுச் சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

அதிபரவளைவுச் சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல் (List of integrals of hyperbolic functions) கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

  • C ஆனது தொகையிடலின் குறிப்பிலா மாறிலி ஆகும். ஏதாவது ஒரு புள்ளியில் தொகையீட்டின் மதிப்பைப் பற்றித் தெரிந்தால் மட்டுமே C இன் மதிப்பைத் தீர்மானிக்க முடியும். எனவே ஒவ்வொரு சார்புக்கும் முடிவுறா எண்ணிக்கையில் தொகையீடுகள் உள்ளன.
  • a பூச்சியமற்ற மாறிலியாகக் கொள்ளப்படுகிறது.
மேலும்:
மேலும்:
மேலும்:
மேலும்:
மேலும்:
மேலும்:
மேலும்:
மேலும்:
மேலும்:
மேலும்: