விகிதமுறு சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

விகிதமுறு சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல் (List of integrals of rational functions) கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

பலவகைப்பட்ட தொகையீட்டுச் சார்புகள்[தொகு]

எந்தவொரு விகிதமுறு சார்பையும் பகுதி பின்னங்களாகப் பிரித்துத் தொகையிடமுடியும். தரப்பட்ட விகிதமுறு சார்பை பின்வரும் வடிவங்களுக்கு மாற்றித் தொகையிடலாம்.

, and

xm(a x + b)n வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள்[தொகு]

பொதுவாக,[1]

xm / (a x2 + b x + c n வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள்[தொகு]

எனில்,xm (a + b xn)p வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள்[தொகு]

(A + B x) (a + b x)m (c + d x)n (e + f x)p வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள்[தொகு]xm (A + B xn) (a + b xn)p (c + d xn)q வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள்[தொகு](d + e x)m (a + b x + c x2)p (இங்கு b2 − 4 a c = 0) வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள்[தொகு]

(d + e x)m (A + B x) (a + b x + c x2)p வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள்[தொகு]xm (a + b xn + c x2n)p (இங்கு b2 − 4 a c = 0) வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள்[தொகு]

xm (A + B xn) (a + b xn + c x2n)p வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. "Reader Survey: log|x| + C", Tom Leinster, The n-category Café, March 19, 2012