நேர்மாறு அதிபரவளைவுச் சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

நேர்மாறு அதிபரவளைவு சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல் (List of integrals of inverse hyperbolic functions) கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

நேர்மாறு அதிபரவளைவு சைன் சார்புகளின் தொகையீடுகள்[தொகு]

நேர்மாறு அதிபரவளைவு கொசைன் சார்புகளின் தொகையீடுகள்[தொகு]

நேர்மாறு அதிபரவளைவு டேன்ஜெண்ட் சார்புகளின் தொகையீடுகள்[தொகு]

நேர்மாறு அதிபரவளைவு கோடேன்ஜெண்ட் சார்புகளின் தொகையீடுகள்[தொகு]

நேர்மாறு அதிபரவளைவு சீகெண்ட் சார்புகளின் தொகையீடுகள்[தொகு]

நேர்மாறு அதிபரவளைவு கொசீகெண்ட் சார்புகளின் தொகையீடுகள்[தொகு]