தீட்டா

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
Theta.svg
கிரேக்க நெடுங்கணக்கு
Αα அல்ஃபா Νν நியூ
Ββ பீற்றா Ξξ இக்சய்
Γγ காமா Οο ஒமிக்ரோன்
Δδ தெலுத்தா Ππ பை
Εε எச்சைலன் Ρρ உரோ
Ζζ சீற்றா Σσς சிகுமா
Ηη ஈற்றா Ττ உட்டோ
Θθ தீற்றா Υυ உப்சிலோன்
Ιι அயோற்றா Φφ வை
Κκ காப்பா Χχ கை
Λλ இலமிடா Ψψ இப்சை
Μμ மியூ Ωω ஒமேகா
அநாதையாய்
Ϝϝ டிகாமா Ϟϟ கோப்பா
Ϛϛ சிடீகுமா Ϡϡ சாம்பை
Ͱͱ ஹஈற்றா Ϸϸ உஷோ
Ϻϻ சான்

தீட்டா (Theta, UK: /ˈθtə/, US: /ˈθtə/; Θ/θ) என்பது கிரேக்க மொழியில் உள்ள எட்டாவது எழுத்து ஆகும். கிரேக்க எண்ணூருக்களிலிதன் மதிப்பு 9 ஆகும். பண்டைய கிரேக்கத்தில் தீட்டாவானது Another symbol of a cross within a circle அல்லது A symbol of a cross within a circle ஆகிய வடிவங்களால் குறிக்கப்பட்டது.

பயன்பாடு[தொகு]

சிறிய வழக்கு (θ)[தொகு]

  • வடிவவியலில் கோணத்தைக் குறிக்கத் தீட்டா பயன்படுகிறது.
  • முக்கோணவியலில் அறியப்படாத மாறியைக் குறிக்கவும் தீட்டா பயன்படுகிறது.[1]
  • வானிலையியலில் தட்பவெப்பத்தைக் குறிக்கவும், பொருளாதார மாதிரிகளில் வங்கிகளின் இருப்பு விகிதத்தை குறிக்கவும் தீட்டா பயன்படுகிறது.
  • வட்ட வட்ட நிறப்புரிகளின் அடிப்படையில் இரட்டிக்கும் ஒரு வகை டி.என்.ஏ இரட்டிப்புக்கு தீட்டா வகை இரட்டிப்பு என்பது பெயர்.

பெரிய வழக்கு (Θ)[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. "கணிதத்தில் தீட்டா" (PDF).
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தீட்டா&oldid=3189430" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது