கிரேக்க எழுத்துக்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
கிரேக்க எழுத்துக்கள்
வகை அகரவரிசை
மொழிகள் கிரேக்கம், பல்வேறு மாற்றங்களுடன் பல மொழிகள்
காலக்கட்டம் ~கிமு 800 தொடக்கம் இன்று வரை[1]
மூல முறைகள் Proto-Canaanite alphabet
 → பினீசிய எழுத்து
  → கிரேக்க எழுத்துக்கள்
தோற்றுவித்த முறைகள் Gothic
Glagolitic
Cyrillic
Coptic
Armenian alphabet
Old Italic alphabet
Latin alphabet
ஐஎசுஓ 15924 Grek
Greekalphabet.svg

கிரேக்க எழுத்துக்கள் என்பன கிரேக்க மொழியை எழுதப் பயன்பட்ட 24 எழுத்துக்களைக் கொண்ட ஒரு தொகுதி ஆகும். இது கிமு 9 ஆம் அல்லது 8 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒவ்வொரு உயிரெழுத்துக்கும், மெய்யெழுத்துக்கும் தனித்தனி எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தும் எழுத்து முறை என்ற அளவில் இதுவே உலகின் மிகப் பழமையான எழுத்து முறையாகும். இது இன்றுவரை பயன்பாட்டில் உள்ளது. கிமு llஇரண்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்து கிரேக்க எண்களைக் குறிக்கவும் எழுத்துக்கள் பயன்பட்டன.

கிரேக்கம் # # போனீசியன் # எண்
# # # # # # # #
Α α ἄλφα
άλφα
Alpha
[a] [aː] [a] Aleph Aleph a a 1
Β β βῆτα
βήτα
Beta
[b] [v] Beth Beth b v 2
Γ γ γάμμα
γάμμα
γάμα
Gamma
[ɡ] [ʝ] முன் [e̞] அல்லது [i];
[ɣ] வேறுவழியில்
Gimel Gimel g gh, g, j 3
Δ δ δέλτα
δέλτα
Delta
[d] [ð] Daleth Daleth d d, dh 4
Ε ε εἶ
ἒ ψιλόν
έψιλον
Epsilon
[e] [e̞] He He e e 5
Ζ ζ ζῆτα
ζήτα
Zeta
[zd]
([dz])
[zː]
[z] Zayin Zayin z z 7
Η η ἦτα
ήτα
Eta
[ɛː] [i] Heth Heth e, ē i 8
Θ θ θῆτα
θήτα
Theta
[tʰ] [θ] Teth Teth th th 9
Ι ι ἰῶτα
ιώτα
γιώτα
Iota
[i] [iː] [i], [j] Yodh Yodh i i 10
Κ κ κάππα
κάππα
κάπα
Kappa
[k] [c] முன் [e̞] அல்லது [i];
[k] வேறுவழியில்
Kaph Kaph k k 20
Λ λ λάβδα
λάμβδα
λάμδα
λάμβδα
Lambda
[l] [l] Lamedh Lamedh l l 30
Μ μ μῦ
μι
μυ
Mu
[m] [m] Mem Mem m m 40
Ν ν νῦ
νι
νυ
Nu
[n] [n] Nun Nun n n 50
Ξ ξ ξεῖ
ξῖ
ξι
Xi
[ks] [ks] Samekh Samekh x x, ks 60
Ο ο οὖ
ὂ μικρόν
όμικρον
Omicron
[o] [o̞] Ayin 'Ayin o o 70
Π π πεῖ
πῖ
πι
Pi
[p] [p] Pe Pe p p 80
Ρ ρ ῥῶ
ρω
Rho
[r], [r̥] [r] Res Resh r (: rh) r 100
Σ σ
ς
(final)
σῖγμα
σίγμα
Sigma
[s] [s] Sin Shin s s 200
Τ τ ταῦ
ταυ
Tau
[t] [t] Taw Taw t t 300
Υ υ
ὓ ψιλόν
ύψιλον
Upsilon
[y] [yː]
([u] [uː])
[i] Waw Waw u, y y, v, f 400
Φ φ φεῖ
φῖ
φι
Phi
[pʰ] [f] நிச்சயமற்ற ph f 500
Χ χ χεῖ
χῖ
χι
Chi
[kʰ] [ç] முன் [e̞] அல்லது [i];
[x] வேறுவழியில்
ch ch, kh 600
Ψ ψ ψεῖ
ψῖ
ψι
Psi
[ps] [ps] ps ps 700
Ω ω
ὦ μέγα
ωμέγα
Omega
[ɔː] [o̞] Ayin 'Ayin o, ō o 800
கிரேக்கம் போனீசியன் # # # எண்
# # #
Ϝ ϝ(Ͷ ͷ) Waw Waw Digamma ϝαῦ δίγαμμα w [w] 6
Ϛ ϛ Stigma στίγμα st [st] 6
Ͱ ͱ Heth Heth Heta ἧτα ήτα h [h]
Ϻ ϻ Sade Sade San ϻάν σάν s [s]
Ϟ ϟ(Ϙ ϙ) Qoph Qoph Koppa ϙόππα κόππα q [q] 90
Ϡ ϡ(Ͳ ͳ) Sade Sade Sampi σαμπῖ ss [sː], [ks], [ts] 900
Ϸ ϸ Shin Shin Sho š [ʃ]

வரலாறுThe[தொகு]

தோற்றம்[தொகு]

கிரேக்க எழுத்துக்கள் கி.மு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலோ அல்லது கி.மு எட்டாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலோ வெளிவந்தன. இக் கிரேக்க எழுத்துக்கள் போனீசியன் எழுத்துக்களிலிருந்து வந்தவை எனக் கூறப்படுகின்றது.

போனீசியன் கிரேக்கம்
Phoenician aleph.svg aleph /ʔ/ Greek Alpha 03.svg Α அல்ஃபா /a/, //
Phoenician beth.svg beth /b/ Greek Beta 16.svg Β பீற்றா /b/
Phoenician gimel.svg gimel /ɡ/ Greek Gamma archaic 1.svg Γ காமா /ɡ/
Phoenician daleth.svg daleth /d/ Greek Delta 04.svg Δ தெலுத்தா /d/
Phoenician he.svg he /h/ Greek Epsilon archaic.svg Ε எச்சைலன் /e/, //
Phoenician waw.svg waw /w/ Greek Digamma oblique.svg (டிகாமா) /w/
Phoenician zayin.svg zayin /z/ Greek Zeta archaic.svg Ζ சீற்றா [zd]
Phoenician heth.svg heth /ħ/ Greek Eta archaic.svg Η ஈற்றா /h/, /ɛː/
Phoenician teth.svg teth // Greek Theta archaic.svg Θ தீற்றா //
Phoenician yodh.svg yodh /j/ Greek Iota normal.svg Ι அயோற்றா /i/, //
Phoenician kaph.svg kaph /k/ Greek Kappa normal.svg Κ காப்பா /k/
Phoenician lamedh.svg lamedh /l/ Greek Lambda 09.svg Λ இலமிடா /l/
Phoenician mem.svg mem /m/ Greek Mu 04.svg Μ மியூ /m/
Phoenician nun.svg nun /n/ Greek Nu 01.svg Ν நியூ /n/
போனீசியன் கிரேக்கம்
Phoenician samekh.svg samekh /s/ Greek Xi archaic.svg Ξ இக்சய் /ks/
Phoenician ayin.svg ʿayin /ʕ/ Greek Omicron 04.svg Ο ஒமிக்ரோன் /o/, //
Phoenician pe.svg pe /p/ Greek Pi archaic.svg Π பை /p/
Phoenician sade.svg ṣade // Greek San 02.svg (சான்) /s/
Phoenician qoph.svg qoph /q/ Greek Koppa normal.svg (கோப்பா) /k/
Phoenician res.svg reš /r/ Greek Rho pointed.svg Ρ உரோ /r/
Phoenician sin.svg šin /ʃ/ Greek Sigma normal.svg Σ சிகுமா /s/
Phoenician taw.svg taw /t/ Greek Tau normal.svg Τ உட்டோ /t/
Phoenician waw.svg (waw) /w/ Greek Upsilon normal.svg Υ உப்சிலோன் /u/, //
Greek Phi archaic.svg Φ வை //
Greek Chi normal.svg Χ கை //
J Greek Psi straight.svg Ψ இப்சை /ps/
Greek Omega normal.svg Ω ஒமேகா /ɔː/

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Pierre Swiggers, Transmission of the Phoenician Script to the West, in Daniels and Bright, The World's Writing Systems, 1996