தீக்காயம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
  1. வழிமாற்று [[எரிகாயம்]jpBnud Vw;gLk; jPf;fhak;!


jPf;fhaj;jpw;fhd KjYjtp :

✔ rikay; nra;Ak;NghJ jPahy; tpuiyr; Rl;Lf; nfhz;lhy;> jz;zPupy; tpuiy itj;Jf; Fspur; nra;J ntg;gj;ij tpiutpy; mg;Gwg;gLj;JtNj Kjy; cjtp.

✔ fud;l; ~hf;> kpd;dy; ~hf; Vw;gl;l Neuq;fspy; mtHfisr; Rw;wp #o;e;J nfhs;shky; mtHfSf;F fhw;W tpl Ntz;Lk;.

✔ jPg;Gz;fs; fpUkpfs; ,y;yhjit. vdNt mRj;jkhd if glf; $lhJ. jPg;gw;wpa Jzp Gz;zpy; xl;bf; nfhz;bUe;jhy; mijg; gpa;f;ff; $lhJ.

✔ jPg;Gz; Vw;gl;lhy; eiffs;> fbfhuk; Nghd;wtw;iw clNd fow;wptpl Ntz;Lk;. gpwF vLj;jhy; tPf;fj;jpdhy; typ mjpfk; Vw;gLk;.

✔ clypy; jPg;Gz; vt;tsTf;F gutyhf ,Uf;fpwNjh> mt;tsT tpgj;jpd; nfh^uk; mjpfk;. jPapdhy; uj;j ehsq;fSk;> jir ehHfSk; rpijTgl;L> ePH Nghd;w jputk; clypy; ,Ue;J ntspNa tUfpwJ. mjdhy; uj;jk; Rz;bg; Ngha; jputj; jd;ik Fiwe;J nfl;bahfpwJ. ,g;gb mjpff; fdKs;s uj;jj;ij clypy; nrYj;j ,jak; kpff; fbdkhf ciof;f Ntz;bapUf;fpwJ. mjdhy; ghjpf;fg;gl;ltHfs; clNd kUj;Jkidf;F nfhz;L nry;Yjy; mtrpak;.

✔ cly; VjhtJ xU gFjp jpBH jP tpgj;jpw;Fs;shdhy; me;jr; #o;epiyiar; rkhspf;f> ghjpf;fg;gl;l gFjpfSf;F mjpf uj;jk; ghAk;. Njhy;> rijg; ghfq;fs;> [Puzf; Foha; Nghd;wtw;wpy; uj;j Xl;lk; FiwAk;. mjdhy;jhd; jP tpgj;Jf;Fs;shdtHfspd; cly; ntSj;Jk;> rpy;nyd;Wk;> <ukhfTk; ,Uf;Fk;. nrupkhd rf;jpAk; ,Uf;fhJ. ,tHfSf;F> fbdkhf cs;s czitf; nfhLf;ff; $lhJ. jhfk; vLj;jhy; jz;zPH Nghd;w ePuhfhuk; kl;LNk nfhLf;f Ntz;Lk;.

✔ jPg;gw;wh fk;gspfisf; nfhz;L kl;LNk jPia mizf;f Kw;gl Ntz;Lk;. fk;gsp Nghd;w jPia mizf;Fk; jpwDila kpf jbkdhd Jzp tiffis gad;gLj;jyhk;.


✔ jPg;Gz; NkNy MwpaJ Nghy ,Ue;jhYk;> cs;spUf;Fk; jpRf;fs; ghjpf;fg;gl;bUf;Fk;. mjdhy; fhak; MWk; epiyapy; ,Uf;Fk; NghJ mjd; kPJ mdy; glhky;> ntg;gk; jhf;fhky; ghJfhf;f Ntz;Lk;. B tbfl;Lk; NghJ kw;Wk; ,l;yp vLf;Fk; NghJ ntspg;gLk; ePuhtp Nghd;witAk; glhky; ghHj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;.

✔ RLePupy; Fspf;ff;$lhJ. jPf;fhak; gl;l ,lj;jpd; kPJ jbkdhd Jzpfs; mzptij jtpHf;f Ntz;Lk;. ngupa jPf;fhaq;fspd; NghJ Vw;gLk; tLf;fs; jtpHf;f Kbahjit. rpwpa jPf;fhaj;jhy; tLf;fs; Vw;glhky; jLf;f vz;nza; my;yJ f;uPk; jlt Ntz;Lk;.

✔ jP tpgj;Jf;F cs;shdtHfs;> mjpHr;rpahy; ghjpf;fg;gl;ltHfSf;F jd;dk;gpf;ifNa Kjy; kUe;J.

clypy; jPg;gw;wpf;nfhz;lhy; nra;tJ vd;d?

jPf;fhaq;fs; ahUf;Fk; vg;NghJk; Vw;glyhk;. me;j gjw;wkhd Neuj;jpy; vd;d nra;tJ> vg;gb ele;J nfhs;tJ vdj; njupahky; mtru fjpapy;> cld; ,Ug;gtHfs; nray;gLthHfs;. ghjpf;fg;gl;ltHfspd; ed;ikf;fhf ,tHfs; nra;Ak; rpy tp~aq;fs; NkYk; Mgj;ij Vw;gLj;Jtjhf mikjy; $lhJ. jPg;gpbj;jhy; Vw;gLk; ghjpg;ig tpl> mjid Kiwahf ifahshjjhy; Vw;gLk; ghjpg;GfNs mjpfk;. jPg;gpbj;Jf; nfhz;lJk; cjtpf;fhf mq;Fkpq;Fk; xUtH ele;jhy;> mjdhy; fhw;Nwhl;lk; Vw;gl;L Jzp KOtJk; jP guTk;. clypy; jPg;gpbj;jhy; jiuapy; gLj;J cUz;L jPg;guthky; jLf;f Ntz;Lk;. kz; jiuapy; cUs;tJ ,d;Dk; ey;yJ.

ePq;fs; mwpe;J vq;fhtJ jPg; gw;wpf;nfhz;lhy; clNd jPaizg;Gj; Jiwf;F (Nghd; vz; 101) jfty; njuptpAq;fs;.

jpBnud Vw;gLk; jPf;fhak;!


jPf;fhaj;jpw;fhd KjYjtp :

✔ rikay; nra;Ak;NghJ jPahy; tpuiyr; Rl;Lf; nfhz;lhy;> jz;zPupy; tpuiy itj;Jf; Fspur; nra;J ntg;gj;ij tpiutpy; mg;Gwg;gLj;JtNj Kjy; cjtp.

✔ fud;l; ~hf;> kpd;dy; ~hf; Vw;gl;l Neuq;fspy; mtHfisr; Rw;wp #o;e;J nfhs;shky; mtHfSf;F fhw;W tpl Ntz;Lk;.

✔ jPg;Gz;fs; fpUkpfs; ,y;yhjit. vdNt mRj;jkhd if glf; $lhJ. jPg;gw;wpa Jzp Gz;zpy; xl;bf; nfhz;bUe;jhy; mijg; gpa;f;ff; $lhJ.

✔ jPg;Gz; Vw;gl;lhy; eiffs;> fbfhuk; Nghd;wtw;iw clNd fow;wptpl Ntz;Lk;. gpwF vLj;jhy; tPf;fj;jpdhy; typ mjpfk; Vw;gLk;.

✔ clypy; jPg;Gz; vt;tsTf;F gutyhf ,Uf;fpwNjh> mt;tsT tpgj;jpd; nfh^uk; mjpfk;. jPapdhy; uj;j ehsq;fSk;> jir ehHfSk; rpijTgl;L> ePH Nghd;w jputk; clypy; ,Ue;J ntspNa tUfpwJ. mjdhy; uj;jk; Rz;bg; Ngha; jputj; jd;ik Fiwe;J nfl;bahfpwJ. ,g;gb mjpff; fdKs;s uj;jj;ij clypy; nrYj;j ,jak; kpff; fbdkhf ciof;f Ntz;bapUf;fpwJ. mjdhy; ghjpf;fg;gl;ltHfs; clNd kUj;Jkidf;F nfhz;L nry;Yjy; mtrpak;.

✔ cly; VjhtJ xU gFjp jpBH jP tpgj;jpw;Fs;shdhy; me;jr; #o;epiyiar; rkhspf;f> ghjpf;fg;gl;l gFjpfSf;F mjpf uj;jk; ghAk;. Njhy;> rijg; ghfq;fs;> [Puzf; Foha; Nghd;wtw;wpy; uj;j Xl;lk; FiwAk;. mjdhy;jhd; jP tpgj;Jf;Fs;shdtHfspd; cly; ntSj;Jk;> rpy;nyd;Wk;> <ukhfTk; ,Uf;Fk;. nrupkhd rf;jpAk; ,Uf;fhJ. ,tHfSf;F> fbdkhf cs;s czitf; nfhLf;ff; $lhJ. jhfk; vLj;jhy; jz;zPH Nghd;w ePuhfhuk; kl;LNk nfhLf;f Ntz;Lk;.

✔ jPg;gw;wh fk;gspfisf; nfhz;L kl;LNk jPia mizf;f Kw;gl Ntz;Lk;. fk;gsp Nghd;w jPia mizf;Fk; jpwDila kpf jbkdhd Jzp tiffis gad;gLj;jyhk;.


✔ jPg;Gz; NkNy MwpaJ Nghy ,Ue;jhYk;> cs;spUf;Fk; jpRf;fs; ghjpf;fg;gl;bUf;Fk;. mjdhy; fhak; MWk; epiyapy; ,Uf;Fk; NghJ mjd; kPJ mdy; glhky;> ntg;gk; jhf;fhky; ghJfhf;f Ntz;Lk;. B tbfl;Lk; NghJ kw;Wk; ,l;yp vLf;Fk; NghJ ntspg;gLk; ePuhtp Nghd;witAk; glhky; ghHj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;.

✔ RLePupy; Fspf;ff;$lhJ. jPf;fhak; gl;l ,lj;jpd; kPJ jbkdhd Jzpfs; mzptij jtpHf;f Ntz;Lk;. ngupa jPf;fhaq;fspd; NghJ Vw;gLk; tLf;fs; jtpHf;f Kbahjit. rpwpa jPf;fhaj;jhy; tLf;fs; Vw;glhky; jLf;f vz;nza; my;yJ f;uPk; jlt Ntz;Lk;.

✔ jP tpgj;Jf;F cs;shdtHfs;> mjpHr;rpahy; ghjpf;fg;gl;ltHfSf;F jd;dk;gpf;ifNa Kjy; kUe;J.

clypy; jPg;gw;wpf;nfhz;lhy; nra;tJ vd;d?

jPf;fhaq;fs; ahUf;Fk; vg;NghJk; Vw;glyhk;. me;j gjw;wkhd Neuj;jpy; vd;d nra;tJ> vg;gb ele;J nfhs;tJ vdj; njupahky; mtru fjpapy;> cld; ,Ug;gtHfs; nray;gLthHfs;. ghjpf;fg;gl;ltHfspd; ed;ikf;fhf ,tHfs; nra;Ak; rpy tp~aq;fs; NkYk; Mgj;ij Vw;gLj;Jtjhf mikjy; $lhJ. jPg;gpbj;jhy; Vw;gLk; ghjpg;ig tpl> mjid Kiwahf ifahshjjhy; Vw;gLk; ghjpg;GfNs mjpfk;. jPg;gpbj;Jf; nfhz;lJk; cjtpf;fhf mq;Fkpq;Fk; xUtH ele;jhy;> mjdhy; fhw;Nwhl;lk; Vw;gl;L Jzp KOtJk; jP guTk;. clypy; jPg;gpbj;jhy; jiuapy; gLj;J cUz;L jPg;guthky; jLf;f Ntz;Lk;. kz; jiuapy; cUs;tJ ,d;Dk; ey;yJ.

ePq;fs; mwpe;J vq;fhtJ jPg; gw;wpf;nfhz;lhy; clNd jPaizg;Gj; Jiwf;F (Nghd; vz; 101) jfty; njuptpAq;fs;.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தீக்காயம்&oldid=2282831" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது