விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ஒ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 2 - 654
2 ஒக்கூர் மாசாத்தனார் 2 - 654
3 ஒக்கூர் மாசாத்தியார் 2 - 654
4 ஒங்கோல் 2 - 654
5 ஒங்கோல் மாடு 3 - 584
6 ஒட்டக் கூத்தர் 2 - 654;3 - 334,424;
7 ஒட்டக சிவிங்கி 2 - 656
8 ஒட்டகம் 2 - 657
9 ஒட்டு அட்டை 1 - 38
10 ஒட்டுண்ணி 1 - 38;2 - 658
11 ஒட்டுண்ணி நோய்கள் 2 - 664
12 ஒட்டுண்ணி நோய்கள் (கால்நடை) 3 - 565
13 ஒட்டுண்ணி விலங்கு 2 - 667
14 ஒட்டுண்ணித் தாவரங்கள் 2 - 663
15 ஒட்டுப் பலகை 2 - 667
16 ஒட்டுவர்ணம் 2 - 669
17 ஒட்டுவாரொட்டி 2 - 670
18 ஒடி நட்சத்திர மீன் 2 - 670
19 ஒடுக்கல் 1 - 42
20 ஒடுக்கலான் 2 - 720
21 ஒத்தகமந்து 2 - 670
22 ஒத்திசை 2 - 670
23 ஒத்திசை இயக்கம் 2 - 679
24 ஒத்துழையாமை 4 - 411
25 ஒதி 2 - 670
26 ஒதியன் 2 - 670
27 ஒப்படைப்பு 2 - 672
28 ஒப்பந்தச் சட்டம் 10 - 13
29 ஒப்பந்தம் 2 - 670
30 ஒப்பியல் மொழி அகராதிகள் 10 - 4
31 ஒப்பிலாமணி தேசிகர், திருவாரூர் 10 - 526
32 ஒப்பிலாமணிப் புலவர் 2 - 672
33 ஒப்பிலாமணியீசுரர் பதிகம் 10 - 212
34 ஒப்போசம் 2 - 673
35 ஒபீலியா 2 - 673
36 ஒய். டபிள்யூ. சி. ஏ 2 - 142
37 ஒய். எம். சீ. ஏ 2 - 142
38 ஒய். எம். எச். ஏ 2 - 143
39 ஒய். எம். ஐ. ஏ 2 - 143
40 ஒயாஹு 2 - 673
41 ஒயிட் 10 - 322
42 ஒயிட்ஹெட் 1 - 534
43 ஒயிட்ஹெட்,ராபர்ட் 2 - 673
44 ஒயிற் கும்மி 2 - 673
45 ஒரியா மொழி 2 - 673
46 ஒரிஸ்ஸா 2 - 675;4 - 727
47 ஒரு பித்தனின் சுயசரிதம் 10 - 269
48 ஒருங்குண்ணி 10 - 156
49 ஒருசிறைப் பெரியனார் 2 - 676
50 ஒருதுறைக் கோவை 4 - 337
51 ஒருப்படி 2 - 676
52 ஒருபா வொருபஃது 2 - 678
53 ஒருமைக் கொள்கை 2 - 678
54 ஒருஉத்தனார் 2 - 678
55 ஒரோடோகத்துக் கந்தரத்தனார் 2 - 678
56 ஒல்லையூர் கிழான்மகன் பெருஞ்சாத்தன் 2 - 678
57 ஒல்லையூர் தந்த பூதப்பாண்டியன் 1 - 376;2 - 678
58 ஒலர் 9 - 552
59 ஒலாப் பான் டாலின் 5 - 102
60 ஒலி 2 - 678
61 ஒலி பரப்புதல் 2 - 685
62 ஒலிப்பதிவும் மீட்டொலிப்பும் 2 - 682
63 ஒலிப்புலன் 3 - 475
64 ஒலிபரப்பு நிலையம் 2 - 686
65 ஒலிபெருக்கி 2 - 686
66 ஒலிம்பஸ் மலை 2 - 687
67 ஒலிம்பிக் ஆட்டங்கள் 2 - 687
68 ஒலிம்பியா 2 - 688
69 ஒலிமுறை 2 - 688
70 ஒலியந்தாதி 2 - 689
71 ஒலியலை விளைவுகள் 2 - 681
72 ஒலியின் வேகம் 2 - 682
73 ஒலிவ மரம் 2 - 689
74 ஒலிவடிவ எழுத்து 2 - 689
75 ஒழுக்க வளர்ச்சி 2 - 219
76 ஒளி கடத்து திறன் விளைவு 2 - 697
77 ஒளி மின்சாரவியல் 2 - 696
78 ஒளி மின்னோட்ட விளைவு 2 - 696
79 ஒளி மீள்திறன் 2 - 698
80 ஒளி ரசாயனவியல் 2 - 704
81 ஒளி அச்சக்கோப்பான் 1 - 26
82 ஒளிக்காமிரா 2 - 690
83 ஒளிக்கோட்ட முறை 10 - 402
84 ஒளிக்கோட்ட விளைவுகள் 9 - 267
85 ஒளிக்கோட்டம் 2 - 691
86 ஒளிச்சிதறல் 2 - 691;10 - 463
87 ஒளிச்செதுக்கு முறை 2 - 692
88 ஒளிச்செதுக்குச் சித்திரம் 2 - 691
89 ஒளிச்சேர்க்கை 2 - 692;10 - 157
90 ஒளிநாடு 2 - 695
91 ஒளிப் பிரதிபலிப்பு 2 - 695
92 ஒளிப் பிறழ்ச்சி 2 - 695;9 - 265
93 ஒளிமகுடம் 2 - 696;9 - 269
94 ஒளிமின்கலங்களின் பயன்கள் 2 - 698
95 ஒளிமின்கலம் 2 - 696
96 ஒளிமின்மட்ட விளைவு 2 - 697
97 ஒளிமுனைப்படாமை 3 - 91
98 ஒளியர் 2 - 698
99 ஒளியியல் 2 - 698
100 ஒளியியல் கட்டுரைகள் 2 - 700
101 ஒளியியற் கண்ணாடி 3 - 114
102 ஒளியின் அலைக்கொள்கை 2 - 700
103 ஒளியைப் பதிவு செய்தல் 2 - 698
104 ஒளிர்தல் 2 - 702
105 ஒளிர்விளக்கு 2 - 702
106 ஒளிர்வுப் பொறியியல் 2 - 703
107 ஒளிரும் பிராணிகள் 2 - 706
108 ஒற்றர் படை 2 - 707
109 ஒற்றாடல் 2 - 709
110 ஒற்றி 1 - 51
111 ஒற்றுணர்வு 10 - 161
112 ஒற்றை வரி 2 - 711
113 ஒற்றை விதையிலைத் தாவரம் 2 - 712
114 ஒற்றை ஆட்சி 2 - 710
115 ஒற்றை உலோக நாணயமுறை 2 - 710
116 ஒற்றைக் கபிலை 2 - 607
117 ஒற்றைக் கொம்பு விலங்கு 2 - 710
118 ஒற்றைத் தண்டவாள ரெயில் 2 - 711;9 - 625
119 ஒற்றைத் தலைவலி 2 - 711
120 ஒன்பதரசு உடன்படிக்கை 2 - 712
121 ஒன்றாத வஞ்சித் தளை 10 - 305
122 ஒன்றிய வஞ்சித் தளை 10 - 305
123 ஒன்னஸ், கேமர்லிங் 2 - 712
124 ஒனிகா 2 - 713
125 ஒனிகா ஏரி 2 - 713

மேற்கோள்கள்[தொகு]