பழுப்புக் குறுமீன்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
T-வகை பழுப்புக் குறுமீன்இன் ஓவியம்
ஒப்பீடு:பெரும்பாலான பழுப்புக் குறுமீன்கள் வியாழனைவிட பெரியவை (10–15%), ஆனால் தம் உயர் அடர்த்தியால், அதைப்போல 75 மடங்கு எடைமிக்கவை. குறிப்பு: சூரியன் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளதைவிடப் பெரியது.

பழுப்புக் குறுமீன்கள் (Brown dwarfs) அல்லது பழுப்புக் குறளிகள் என்பவை முதன்மை வரிசை விண்மீன்களைப் போல, தம் அகட்டில் நீரக அணுக்கருப் பிணைவை நிகழ்த்தவல்ல பொருண்மை போதாத துணைஉடுக்கணப் பொருட்கள் ஆகும். இவற்றின் பொருண்மை எடைகுறைந்த பெருவளிமக் கோள்களில் இரூந்து ந்டையருகிய விண்மீன்கள் வரை வேறுபடும். இவற்றின் மேல்வரம்பு 75[1] முதல் 80 மடங்கு வியாழன் பொருண்மை வரை அமையும். 13 மடங்கு வியாழன் பொருண்மையை விட கூடுதலான பொருண்மையுள்ள பழுப்புக் குறுமீன்கள் ட்யூட்ரியப் பிணைப்பு வினை நிகழ்பவை. இதற்கும் கூடுதல் எடையுள்ளவை, அதாவது வியாழனைப் போல தோராயமாக 65 மடங்கு வியாழன் பொருண்மையுள்ளவை, கல்லியப் பிணைவு வினையும்கூட நிகழ்த்துபவை.[2] Brown dwarfs may be fully convective, with no layers or chemical differentiation by depth.[3]

மிகக் குறைந்த பொருண்மை பழுப்புக் குறுமீனுக்கும் 13 மடங்கு வியாழப் பொருண்மையுள்ள ஒரு வளிமப் பெருங்கோளுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடுகள் விவாதத்திலேயே உள்ளன.[4] உருவாக்கம் சார்ந்த விளக்கப்பள்ளியும் அக இயற்பியல் சார்ந்த ஒரு விளக்கப்பள்ளியும் இச்சிந்தனையில் பங்கேற்கின்றன.[4] இதில் ஒரு பகுதி விவாதம் இவ்வகை விண்மீன்களின் வரலாற்றுக் கட்டத்தில் ஏதாவதொரு நிலையில் அணுக்கருப் பிணைவே ஏற்பட்டதா என ஆய்வதாகவே உள்ளது.

விண்மீன்கள் பல கதிர்நிரல் வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. இவ்வகைப்பாட்டில் பழுப்புக் குறுமீன்கள் M, L, T, Y ஆகிய கதிர்நிரல் வகைகளாக அமைகின்றன.[4][5] இவை பழுப்புக் குறுமீன்கள் என அழைக்கப்பட்டாலும் பல நிறங்களில் அமைகின்றன.[4] பல பழுப்புக் குறுமீன்கள் கண்ணில் பார்க்கும்போது மெஜந்தா நிறத்தில் அல்லது [4][6] வெளிர்சிவப்பு/சிவப்பு நிறத்தில் அமைகின்றன.[7] பழுப்புக் குறுமீன்கள் கண்ணால் பார்க்கும்போது கட்புல அலைநீளங்களில் அவ்வளவு பொலிவாக அமைவதில்லை.

பழுப்புக் குறுமீன்களைச் சில கோள்கள் சுற்றிவருவதாக அறியப்பட்டுள்ளது. அவையாவன: 2M1207b, MOA-2007-BLG-192Lb, and 2MASS J044144b

மிக அருகில் உள்ள பழுப்புக் குறுமீன் உலுகுமான் 16 2013 இல் கண்டறியப்பட்ட்து. இது ஓர் இரும அமைப்புள்ள விண்மீனாகும். டெனிசு-P J082303.1-491201 b மிகவும் பொருண்மைமிகுந்த புறக்கோளாக மார்ச் 2014 இல் நாசாவின் புறக்கோள் ஆவணத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. கோள்களின் வரம்புப் பொருண்மை வியாழனைப் போல 13 மடங்கே என்றாலும் இது அம்மதிப்பில் இருமடங்கினும் கூடுதலாக உள்ளது. அதாவது, வியாழனைப் போல 28.5 மடங்குப் பொருண்மையைக் கொண்டுள்ளது.[8]

கோள்களும் பழுப்புக் குறுமீன்களும்[தொகு]

பழுப்புக் குறுமீனைச் சுற்றியமைந்த தூசு, வளிம வட்டின் ஓவியம்.[9]

பழுப்புக் குறுமீன்களை பெரிய வட்டணையில் சூற்றிவரும் மீவியாழக் கோள்பொருண்மையுள்ள துணைஉடுக்கணப் பொருட்களான 2M1207b, 2MASS J044144 ஆகியவை வளிமக்குலைவால் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டுமே ஒழிய அகந்திரள்வால் ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை. எனவே இவைதுணைப் பழுப்புக் குறுமீன்களாக அமையுமே தவிர கோள்களாக அமைய வாய்ப்பே இல்லை என்பது அவற்றின் பெரும்பொருண்மையும் பெருவட்டனைகளுமே உறுதிப்படுத்துகின்றன.ஆர விரைவு நுட்பத்தால், பழுப்புக் குறுமீனைச் சிறுவட்டணையில் சுற்றும் தாழ்பொருண்மைக் கோளான (ChaHα8) இன் கண்டுபிடிப்பு, பழுப்புக் குறுமீன்களைச்சில வானியல் அலகு தொலைவில் அல்லது அதைவிட குறைவான தொலைவில் சுற்றும் கோள்களைக் கண்டறியும் வாய்ப்புகட்கு வழிவகுத்தது.[10][11] என்றாலும் ChaHα8எனும் கோளைப் பொறுத்தவரையில், முதன்மை, துணைப் பொருள்களுக்கிடையில் உள்ள பொருண்மை விகிதம் 0.3 என்பதால் இந்த அமைப்பு இரும விண்மீன் அமைப்பையே ஒத்துள்ளது . பிறகு 2013 இல் (OGLE-2012-BLG-0358L b) எனும் சிறுவட்டணையில் சுற்றும் தாழ்பொருண்மை கோள் ஒரு பழுப்புக் குறுமீனைச் சுற்றிவருவது கண்டறியப்பட்டது.[12] பிறகு 2015 இல் முதல் புவியொத்த மண்திணிந்த கோள் ஒரு பழுப்புக் குறுமீனைச் சுற்றிவருவது கண்டறியப்பட்டது. இது OGLE-2013-BLG-0723LBb எனப்பட்டது.[13]

பழுப்புக் குறுமீன்களைச் சுற்றிவரும் கோள்கள் பெரும்பாலும் நீரற்ற கரிமம் உள்ளவையாகவே அமையலாம்.[14]

வாழ்தகவு[தொகு]

பழுப்புக் குறுமீன்களைச் சுற்றும் கோள்களின் வாழ்தகவு குறித்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவற்றின் தொடர்ந்த குளிர்வு நிகழ்வால் இவற்றின் கோள்களில் வாழும் சூழல் நிலைகள் அருகியே அமைதலைக் கணினி ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இவற்றின் கோள்களின் வட்டணைகள் மிகவும் குறைந்த வட்டவிலக்கத்தை 10−6 கொண்டுள்ளன. எனவே பசுமைக் குடில் விளைவு தரும் வலிய ஓத விசைகள் தவிர்த்து கோள்களை வாழத் தகுதி அற்றனவாக மாற்றுகின்றன.[15]

மீஉயர் பழுப்புக் குறுமீன்கள்[தொகு]

 • WD 0137-349 B:தன் முதன்மைச் செம்பெருமீன் கட்ட விண்மீனில் இருந்து எஞ்சிநிலவும் முதன்முதல் பழுப்புக் குறுமீன்.[16]
 • சில வானியலாளர்கள் 1984 இல் சூரியனைச் சுற்றிவரும் பழுப்புக் குறுமீன் நிலவ வாய்ப்புள்ளதெனக் கருதினர்.இதை நெமிசிசு எனப் பெயரிட்டழைத்தனர். இது ஊர்த் முகிலுடன் ஊடாட்டம் புரிவதாகவும் அவர்கள் கருதிடலாயினர். என்றாலும் இக்கருதுகோள் மெல்ல மறைந்துவிட்டது.[17]
முதல் கண்டுபிடிப்புகளின் பட்டியல்
பதிவு பெயர் கதிர்நிரல் வகை வல ஏற்றம்/இறக்கக் கோணம் விண்மீன்குழு குறிப்புகள்
முதல் கண்டுபிடிப்பு தீய்தே 1 (பிளீய்தெசு திறந்த விண்மீன் கொத்து) M8 3h47m18.0s +24°22'31" தாரசு விண்மீன்குழு 1989 இலும் 1994 இலும் படம்பிடிக்கப்பட்டது
ஒளிப்புறணி பதிவியால் முதலில் படம்பிடிக்கப்பட்டது கிளீசு 229 B T6.5 06h10m34.62s −21°51'52.1" இலெப்பசு விண்மீன்குழு 1994 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது
கோள்பொருளுடனான முதல் விண்மீன் 2MASSW J1207334-393254 M8 12h07m33.47s −39°32'54.0" செண்டாரசு
கோள்பொருள் வட்டணையீல் சூற்றும் முதல் விண்மீன் 2M1207 கோள் 2004 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது
முந்துகோள் வட்டமைந்த முதல் விண்மீன்
இருமுனையப் பாய்வுள்ள முதல் விண்மீன்
முதல் தனிவகை விண்மீன் தீய்தே 1 M8 3h47m18.0s +24°22'31" தாரசு 1995
இயல்பு விண்மீனின் முதல் துணை விண்மீன் கிளீசு 229 B T6.5 06h10m34.62s −21°51'52.1" இலெப்பசு 1995
முதல் கதிர்நிரல்வகை இரும பழுப்புக் குறுமீன் PPL 15 A, B [18] M6.5 தாரசு பாசுரி, மர்ட்டின், 1999
ஒளிமறைப்புள்ள முதல் இரும பழுப்புக் குறுமீன் 2M0535-05 [19]

[20]

M6.5 ஓரியன் இசுடாசுன் குழு, 2006, 2007 (தொலைவு ~450 பார்செக்)
முதல் T வகைப் பழுப்புக் குறுமீன் எப்சிலான் இண்டி Ba, Bb]] [21] T1 + T6 இண்டசு (சிந்து) விண்மீன்குழு தொலைவு: 3.626 பார்செக்
முதல் மும்மை பழுப்புக் குறுமீன் தெனிசு-P J020529.0-115925 A/B/C L5, L8, T0 02h05m29.40s −11°59'29.7" சேதசு டெல்ஃபாசே குழு, 1997, mentions
முதல் வெளிவளிம வட்டப் பழுப்புக் குறுமீன் 2மாசு J05325346+8246465 sd]]L7 05h32m53.46s +82°46'46.5" ஜெமினி (இரட்டை) விண்மீன்குழு ஆடம் ஜே. பர்காசர் குழு, 2003
முதல் பிந்தும்=M கதிர்நிரல்வகை தீய்தே 1 M8 3h47m18.0s +24°22'31" தாரசு 1995
முதல்L கதிர்நிரல்வகை
முதல் T கதிர்நிரல்வகை கிளீசு 229 B T6.5 06h10m34.62s −21°51'52.1" இலெப்பசு 1995
அண்மைய-T கதிர்நிரல் ULAS J0034-00 T9[22] சேதசு 2007
முதல் Y கதிர்நிரல்வகை CFBDS0059[23] ~Y0 2008; this is also classified as a T9 dwarf, due to its close resemblance to other T dwarfs[22]
முதல் X-கதிர் உமிழ்வுவகை சா ஃஆல்பா 1 M8 காமிலியான் (அரணை) விண்மீன்குழு]] 1998
முதல் X-கதிர்த் சுடர்வுவகை LP 944-20 M9V 03h39m35.22s −35°25'44.1" போர்னாக்சு 1999
முதல் கதிரலை வீச்சுவகை (சுடர்விலும் அமைதிநிலையிலும்) LP 944-20 M9V 03h39m35.22s −35°25'44.1" போர்னாக்சு 2000
முதல் சூரிய மண்டலத்துக்கு வெளியே கோள்முனைச் சுடர்வுகள் கண்டுபிடிப்பு LSR J1835+3259 M8.5 இலைரா 2015

இது ஒரு நிறைவற்ற பட்டியல். இதை நிறைவு செய்ய நீங்கள் விக்கிபீடியாவுக்கு உதவ முடியும்.

அறுதி விண்மீன்கள் பட்டியல்
பதிவு பெயர் கதிர்நிரல் வகை வல ஏற்றம்/இறக்கக் கோணம் விண்மீன்குழு குறிப்புகள்
மிக முதிர்ந்த்து
மிக இளையது
எடைமிக்கது
பொன்மச் செறிவானது
பொன்மநிலை குறைந்தது 2மாசு (MASS) J05325346+8246465 sdL7 05h32m53.46s +82°46'46.5" ஜெமினி (இரட்டை) விண்மீன்குழு தொலைவு: ~10–30 பார்செக், பொன்மநிலை: 0.1–0.01; Zசூரியன்
மிக எடைகுறைந்தது
மிகப் பெரியது
மிகச் சிறியது
மிகத் தொலைவில் உள்ளது விசுப்பு 0307-7243[24] T4.5 03h07m45.12s −72°43'57.5" தொலைவு: 400 பார்செக்
மிக அருகில் உள்ளது உலுகுமான் 16 தொலைவு: ~6.5 ஒளியாண்டு
மிகப் பொலிவானது டீர்கார்டன் விண்மீன் M6.5 jmag=8.4
Dimmest வைசு 1828+2650 Y2 jmag=23
மிகச் சூடானது
மிகக் குளிர்ந்தது வைசு 0855−0714[25] வெப்பநிலை -48 to -13 C
மிக உயரடர்த்தி கொரோட்-3b[26] கோரட் 3b பழுப்புக் குறுமீன்களைக் கடக்கும் புறக்கோள்கள் வியாழன் கோள்நிகர் பொருண்மையும் 1.01±0.07 மடங்கு வியாழனின் விட்டமும் கொண்டுள்ளன. இதன் அடர்த்தி செந்தரநிலை ஆசுமிய் அடர்த்தியை விடச் சற்றே கூடுதலானது.
மிகக் குறைந்த அடர்த்தி

மேலும் காண்க[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Boss, Alan (2001-04-03). "Are They Planets or What?". Carnegie Institution of Washington. 2006-09-28 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2006-06-08 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 2. Nicholos Wethington (October 6, 2008). "Dense Exoplanet Creates Classification Calamity". Universetoday.com. January 30, 2013 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (உதவி)
 3. Ian O'Neill (13 September 2011). "Violent Storms Rage on Nearby Brown Dwarf". Discovery.com. 5 ஏப்ரல் 2016 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. January 30, 2013 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (உதவி)
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Burgasser, A. J. (June 2008). "Brown dwarfs: Failed stars, super Jupiters" (பி.டி.எவ்). Physics Today. 11 January 2016 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 5. Cushing, Michael C. (2014), "Ultracool Objects: L, T, and Y Dwarfs", in Joergens, Viki (ed.), 50 Years of Brown Dwarfs - From Prediction to Discovery to Forefront of Research, Astrophysics and Space Science Library, 401, Springer, pp. 113–140, ISBN 978-3-319-01162-2
 6. Burrows, A.; Hubbard, W.B.; Lunine, J.I.; Liebert, J. (2001). "The Theory of Brown Dwarfs and Extrasolar Giant Planets". Reviews of Modern Physics 73 (3). doi:10.1103/RevModPhys.73.719. Bibcode: 2001RvMP...73..719B. 
 7. Cain, Fraser (January 6, 2009). "If Brown Isn't a Color, What Color are Brown Dwarfs?". 24 September 2013 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 8. [1]
 9. "Even Brown Dwarfs May Grow Rocky Planets". ESO Press Release. http://www.eso.org/public/news/eso1248/. பார்த்த நாள்: 3 December 2012. 
 10. Joergens, V.; Müller, A. (2007). "16-20 MJup Radial Velocity Companion Orbiting the Brown Dwarf Candidate Cha Hα 8". The Astrophysical Journal 666 (2): L113-L116. doi:10.1086/521825. Bibcode: 2007ApJ...666L.113J. 
 11. Joergens, V.; Müller, A.; Reffert, S. (2010). "Improved radial velocity orbit of the young binary brown dwarf candidate Cha Hα 8". Astronomy and Astrophysics 521 (A24). doi:10.1051/0004-6361/201014853. Bibcode: 2010A&A...521A..24J. 
 12. "First Planet Discovered Orbiting a Brown Dwarf". MIT Technology Review. 29 July 2013. 16 அக்டோபர் 2015 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 29 July 2013 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 13. A Venus-Mass Planet Orbiting a Brown Dwarf: Missing Link between Planets and Moons, A. Udalski, Y. K. Jung, C. Han, A. Gould, S. Kozlowski, J. Skowron, R. Poleski, I. Soszyński, P. Pietrukowicz, P. Mróz, M. K. Szymański, Ł. Wyrzykowski, K. Ulaczyk, G. Pietrzyński, Y. Shvartzvald, D. Maoz, S. Kaspi, B. S. Gaudi, K.-H. Hwang, J.-Y. Choi, I.-G. Shin, H. Park, V. Bozza, (Submitted on 9 Jul 2015 (v1), last revised 13 Jul 2015 (this version, v2))
 14. The Atomic and Molecular Content of Disks Around Very Low-mass Stars and Brown Dwarfs, Ilaria Pascucci (LPL), Greg Herczeg (Kavli Institute), John Carr (NRL), Simon Bruderer (MPE), (Submitted on 5 Nov 2013)
 15. Barnes, Rory; Heller, René (2011). "Habitable Planets Around White and Brown Dwarfs: The Perils of a Cooling Primary". Astrobiology 13 (3): 279–291. doi:10.1089/ast.2012.0867. பப்மெட்:23537137. Bibcode: 2013AsBio..13..279B. 
 16. Maxted P. F. L. Napiwotzki Dobbie Burleigh (2006). "Survival of a brown dwarf after engulfment by a red giant star". Nature 442 (7102): 543–5. doi:10.1038/nature04987. பப்மெட்:16885979. Bibcode: 2006Natur.442..543M. 
 17. David Morrison (August 2, 2011). "Scientists today no longer think an object like Nemesis could exist". NASA Ask An Astrobiologist. 2012-12-13 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2011-10-22 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 18. Basri, Gibor; Martin, Eduardo (1999-08-02). "[astro-ph/9908015] PPl 15: The First Brown Dwarf Spectroscopic Binary". The Astronomical Journal (Arxiv.org) 118 (5): 2460–2465. doi:10.1086/301079. Bibcode: 1999AJ....118.2460B. 
 19. "Discovery of two young brown dwarfs in an eclipsing binary system". Nature. 2006-03-16. 2013-07-08 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 20. Stassun, Keivan G.; Mathieu, Robert D.; Valenti, Jeff A. (2007-04-24). "[astro-ph/0704.3106] A Surprising Reversal of Temperatures in the Brown-Dwarf Eclipsing Binary 2MASS J05352184-0546085". The Astrophysical Journal (Arxiv.org) 664 (2): 1154–1166. doi:10.1086/519231. Bibcode: 2007ApJ...664.1154S. 
 21. "eso0303 - Discovery of Nearest Known Brown Dwarf". ESO. 2003-01-13. 2012-07-16 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2013-03-16 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 22. 22.0 22.1 Ben Burningham; Pinfield; Leggett; Tamura; Lucas; Homeier; Day-Jones; Jones et al. (2008). "Exploring the substellar temperature regime down to ~550K". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 391: 320–333. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13885.x. Bibcode: 2008MNRAS.391..320B. 
 23. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; tytrans என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 24. "Discovery of Three Distant, Cold Brown Dwarfs in the WFC3 Infrared Spectroscopic Parallels Survey". arxiv.org. 2012-04-27. http://arxiv.org/abs/1204.6320. பார்த்த நாள்: 2012-05-01. 
 25. http://www.nasa.gov/jpl/wise/spitzer-coldest-brown-dwarf-20140425/#.U1xsD1VdU1I
 26. "ESA Portal – Exoplanet hunt update". Esa.int. 2013-03-16 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
பிழை காட்டு: <ref> tag with name "DwarfArchives" defined in <references> is not used in prior text.

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

Commons-logo-2.svg
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Brown dwarf
என்பதின் ஊடகங்கள் உள்ளன.

வரலாறு[தொகு]

 • S. S. Kumar, Low-Luminosity Stars. Gordon and Breach, London, 1969—an early overview paper on brown dwarfs
 • The Columbia Encyclopedia

விவரங்கள்[தொகு]

விண்மீன்கள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பழுப்புக்_குறுமீன்&oldid=3562224" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது