உருவகப்படுத்துதல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
WWI இன் போது மரத்தாலான பொறியியல் குதிரை போலி உருவாக்கி.

உருவகப்படுத்துதல் என்பது ஏதேனும் இயற்கையான பொருள், நிகழ்வுகளின் நிலை அல்லது செயல்முறையின் பொய்த் தோற்றமாகும். ஏதேனும் ஒன்றை உருவகப்படுத்துதல் செயல்பாட்டில், பொதுவாகத் தேர்வுசெய்யப்பட்ட பெளதீக அல்லது எண்ணக்கரு அமைப்பின் நிச்சயமான அடிப்படைப் பண்பியல்பு அல்லது நடத்தைகளை இன்றியமையாத ஒன்றாகக் கொண்டிருக்கிறது.

இயற்கை அமைப்புகளின் உருமாதிரிகள் அல்லது மனித அமைப்புகள் உள்ளிட்ட பல சூழ்நிலைகளில், அவர்களது செயல்பாடுகளில் இருக்கும் நுண்ணறிவுகளைப் பெறுவதற்காக உருவகப்படுத்துதல் பயன்படுகிறது.[1] பாதுகாப்புப் பொறியியல், சோதனை, பயிற்சி மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றுக்கான செயல்திறன் உகந்ததாக்குதலுக்கான தொழில்நுட்பத்தின் உருவகப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பிற சூழல்களிலும் உருவகப்படுத்துதல் பயன்படுகிறது. மாறுபட்ட நிலைகளால் நிகழும் இயற்கையான விளைவுகள் மற்றும் செயலின் வழிகள் போன்றவற்றைக் காண்பிப்பதற்காகவும் உருவகப்படுத்துதல் பயன்படலாம்.

அடிப்படைப் பண்பியல்புகள் மற்றும் நடத்தைகள் ஆகியவற்றின் தொடர்புடைய தேர்வுசெய்தலைப் பற்றிய சரியான ஆதாரத் தகவலின் கையகப்படுத்தல், உருவகப்படுத்துதலில் எளிமையாக்கப்பட்ட தோரய மதிப்புக்கள் மற்றும் ஊகங்கள் ஆகியவற்றின் பயன்பாடு, மேலும் உருவகப்படுத்துதல் வெளியீடுகளின் மாறாப்பண்பு மற்றும் ஏற்புடைமை உள்ளிட்டவை உருவகப்படுத்துதலின் முக்கிய சிக்கல்களாக உள்ளன.

வகைப்படுத்துதல் மற்றும் சொல்லியல்[தொகு]

வெளியின் வெளியில் சுழற்சியில் மனித உருவகப்படுத்துதல்.
நேரடி எண்சார்ந்த உருவகப்படுத்துதல் உருமாதிரியின் உருவக் காட்சி.

வரலாற்று அடிப்படையில், பெரிய அளவில் தன்னிச்சையாய் உருவான பல்வேறு துறைகளில் உருவகப்படுத்துதல் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் அமைப்புகள் கோட்பாடு மற்றும் சைபர்னெட்டிக்ஸ் ஆகிய 20 ஆம் நூற்றாண்டின் கல்விகளானவை அனைத்து துறைகளிலும் பரவியிருக்கின்ற கணினிகளின் பயன்பாடுடன் இணைக்கப்பட்டு, சில ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கருத்துப்படிவத்தின் பெரும்பாலான திட்டப்படியான பார்வைக்கு இட்டுச்சென்றது.

பெளதீக உருவகப்படுத்துதல் , இயற்கையான பொருள்களுக்கான பதிலீடாக, பெளதீகப் பொருள்கள் இருக்கும் இடத்தில் உருவகப்படுத்துதலை மேற்கோளிடுகிறது (சில வட்டங்கள் [2] கணினி உருவகப்படுத்துதல் உருமாதிரிக்கான சொல்லைப் பெளதீகத்தின் தேர்வுசெய்யப்பட்ட சட்டத்தில் பயன்படுத்துகிறது, என்றாலும் இந்தக் கட்டுரையில் அதைப் பற்றிய விவரங்கள் இல்லை). இந்த பெளதீகப் பொருள்கள், உண்மையான பொருள் அல்லது அமைப்பை விட சிறியதாகவும் விலைமலிவானதாகவும் உள்ளதால் பெரும்பாலும் தேர்வுசெய்யப்படுகின்றன.

செயலெதிர் செயல் உருவகப்படுத்துதல் என்பது ஒரு சிறப்பு வகைப் பெளதீக உருவகப்படுத்துதல் ஆகும். இது மனிதச் சுழலின் உருவகப்படுத்துதல் என பொதுவாக குறிப்பிடப்படுகிறது, இந்த பெளதீக உருவகப்படுத்துதல்கள், விமானப் போலி உருவாக்கி அல்லது ஒரு உந்துசக்தி போலி உருவாக்கி போன்ற மனித இயக்குநர்களை உள்ளடக்கியவை ஆகும்.

மனித சூழலின் உருவகப்படுத்துதலானது, செயற்கைச் சுற்றுச்சூழல் எனப் பெயரளவில் இருக்கும் கணினி உருவகப்படுத்துதலை உள்ளடக்கி இருக்கலாம்.[3]

கணினி உருவகப்படுத்துதல்[தொகு]

கணினி உருவகப்படுத்துதல் (அல்லது "சிம்") என்பது கணினியில் உண்மையான வாழ்க்கை உருமாதிரி அல்லது கருதுகோள் வாயிலான உருவகப்படுத்துதல் போன்றவற்றின் ஒரு முயற்சியாகும். அதனால் இதன் மூலம் அமைப்புகளின் வேலைகளைப் பற்றிப் பயில முடியும். மாறுபடு பொருள்களின் மாற்றம், அமைப்பின் நடத்தையைப் பற்றிய முன்கூற்றுகளாக நிகழ்த்தப்பட்டு இருக்கலாம்.[1]

இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல்[4], மற்றும் பொருளியலின் மனித அமைப்புகள் மற்றும் சமூக அறிவியல் ( கணினி மயமாக்கப்பட்ட சமூகவியல்) அத்துடன் பொறியியல் போன்ற அமைப்புகளின் நடவடிக்கைக்கு நுண்ணறிவைப் பெற்றுத்தருவதற்கு பல இயற்கை அமைப்புகள் மாதிரியமைத்தலின் பயனுள்ள பகுதியாக கணினி உருவகப்படுத்துதல் மாறியுள்ளது. நெட்வொர்க் போக்குவரத்து உருவகப்படுத்துதலின் துறையில் நிறுவப்பட்டது, கணினிகளை உருவகப்படுத்துவதால் கிடைக்கும் பயன்பாட்டிற்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டாக இருக்கலாம். அதைப் போன்ற உருவகப்படுத்துதல்களில், சுற்றுச்சூழலுக்கான தொடக்க அளவுருக்களின் தொகுப்பு, அனுமானம் செய்யப்பட்டதைப் பொறுத்து ஒவ்வொரு உருவகப்படுத்துதலிலும் உருமாதிரி நடத்தை மாறுபடும்.

பாரம்பரியமாக, முறையான அமைப்புகளின் மாதிரியமைத்தலானது, கணிதம் சார்ந்த உருமாதிரி வழியாக இருக்கும், இது அளவுருக்களின் தொகுப்பு மற்றும் ஆரம்ப நிலைமைகளில் இருந்து அமைப்புடைய நடத்தையின் முன்கூற்றை விளைவிக்கும் பகுப்பாய்வு சார்ந்த தீர்வுகளை கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கும். கணினி உருவகப்படுத்துதல், சாதாரணமாக மூடப்பட்ட அமைப்பு பகுப்பாய்வு தீர்வுகள் சாத்தியமற்ற மாற்றியமைத்தல் அமைப்புகளுக்கான சேர்ப்புக்கு, அல்லது நிகராக்கலாக பெரும்பாலும் பயன்படுகிறது. பல மாறுபட்ட வகையாக கணினி உருவகப்படுத்துதல் உள்ளன, தடைசெய்யப்பட்ட அல்லது இயலாததாக இருக்கும் அனைத்து சாதகமான நிலைகளின் முழுமையான கணக்கெடுப்பு உருமாதிரிக்கான, உருவமாதிரி விவரக்குறிப்புகளின் மாதிரிகளை உருவாக்க முயற்சிக்க வழக்கமான கூறாக அவை அனைத்தும் பகுக்கப்பட்டுள்ளன.

இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் கணினி-அடிப்படையான உருவகப்படுத்துதல் மாற்றியமைத்தலுக்கான பல்வேறு மென்பொருள் தொகுப்புகள் ஏற்கனவே உள்ளன (எ.டு. மோண்டே கர்லோ உருவகப்படுத்துதல், முதன்மூல மாற்றியமைத்தல், பல்வகை மாற்றியமைத்தல் எனிலாஜிக்), இவை மாற்றியமைத்தலைப் பெரும்பாலும் முயற்சியற்றதாக ஆக்குகிறது.

"கணினி உருவகப்படுத்துதல்" என்ற சொல்லின் நவீனப் பயன்பாடானது எந்தக் கணினி அடிப்படையான வேண்டுகோளையும் தோற்ற நிலையில் உள்ளடக்கி இருக்கலாம்.

கணினி அறிவியல்[தொகு]

கணினி அறிவியலில், உருவகப்படுத்துதலுக்கு சில சிறப்புப் பொருள்கள் உள்ளன: ஆலன் டர்னிங், யூனிவர்சல் இயந்திரம் கூறு நிலைமாற்ற அட்டவணையை செயல்படுத்தும் போது (நவீன சொல்லியலில், கணினி ஒரு நிரலை இயக்கும் போது) என்ன நடந்தது என்பதை மேற்கோளிட "உருவகப்படுத்துதல்" என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினார், கூறு நிலைமாற்றங்கள், பொருள் தனி நிலை-கூறு இயந்திரத்தின் உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியீடுகள் ஆகியவற்றை இது விளக்குகிறது. கணினி, பொருள் இயந்திரத்தை உருவகப்படுத்துகிறது. அதன் விளைவாக, கருத்தியலான கணினி அறிவியலில் உருவகப்படுத்துதல் என்ற சொல், கூறு நிலைமாற்ற அமைப்புகளுக்கு இடையே ஆன தொடர்பாக, செய்கை சொற்பொருளியலின் கற்றலில் பயனுடையதாக உள்ளது.

குறை கோட்பாடுகளைப் பொறுத்து, கணினி உருவகப்படுத்தலின் ஒரு நேர்த்தியான பயன்பாடானது, கணினிகளை பயன்படுத்தி கணினிகளை உருவகப்படுத்துவதாக உள்ளது. கணினி கட்டுமானவியலில், போலி உருவாக்கியின் ஒரு வகை முன்மாதிரிக் கொள்ளல் எனப் பொருத்தமாக அழைக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் இது நிரலை செயல்படுத்துவதற்காக பயன்படுகிறது, சில வசதிகுறைவான வகையைச் சேர்ந்த கணினியில் அல்லது மிகவும் இறுக்கமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சோதனை சுற்றுச்சூழலிலும் இயங்கும்படியாகவும் இது செயல்படுகிறது (பார்க்க கணினி கட்டுமானவியல் போலி உருவாக்கி மற்றும் பிளாட்பார்ம் மெய்நிகராக்கம் ). எடுத்துக்காட்டாக, போலி உருவாக்கிகள் நுண்ணியநிரலில் குறைநீக்கம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது அல்லது சிலநேரங்களில் இலக்கு அமைப்புக்கு நிரலானது பதிவிறக்கம் செய்யப்படுவதற்கு முன்பு வணிகரீதியான பயன்பாடு நிரல்களில் போலி உருவாக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. கணினியின் செயல்பாடானது உருவகப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து, கணினியின் செயல்பாடு பற்றிய அனைத்து தகவலும் நேரடியாக நிரலருக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது, மேலும் அதனால் உருவகப்படுத்துதலின் வேகம் மற்றும் நிறைவேற்றுதல் மாற்றமுள்ளதாக இருக்கும்.

ஃபால்ட் ட்ரிகளை விளக்குவதற்காகவும், அல்லது VLSI தருக்க வடிவமைப்புகளை, அவை அமைக்கப்படுவதற்கு முன் சோதனை செய்வதற்காகவும் போலி உருவாக்கிகள் பயன்படுகின்றன. குறியீட்டு உருவகப்படுத்துதலானது அறியப்படாத மதிப்புகளுக்கான மாறிகளுக்காகப் பயன்படுகிறது.

ஏற்புடையதாக்குதல் துறையில் பெளதீக செய்முறைகளின் உருவகப்படுத்துதல்களானவை பெரும்பாலும் பரிமாணவழி கணினியுடன் உத்திகளைக் கட்டுப்படுத்தி உகந்ததாக இணைப்பதற்கு பயன்படுகின்றன.

கல்வி மற்றும் பயிற்சியில் உருவகப்படுத்துதல்[தொகு]

உருவகப்படுத்துதலானது பெரும்பாலும் பொதுமக்கள் மற்றும் இராணுவப் பணியாளரின் பயிற்சிக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.[5] இது வழக்கமாக, அநியாயமான விலை கூடுதலாக இருக்கும் போது அல்லது மிகவும் ஆபத்தான வகையில் உண்மை உலகின் இயற்கையான கருவிகளைப் பயிற்சியாளர்களைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் போதும் ஏற்படுகிறது. இதைப் போன்ற சூழ்நிலைகளில், "பாதுகாப்பான" மாய சூழ்நிலையைப் பற்றிய மதிப்பு நிறைந்த பாடங்களைக் கற்பதில் அவர்கள் நேரத்தைச் செலவிடுவர். பெரும்பாலும் பாதுகாப்பு-விமர்சன அமைப்புக்கான வசதிக்காக பயிற்சியின் போது தவறுகள் அனுமதிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக சிம் பள்ளி யின் ஆசிரியர்கள், உருவகப்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்காக வகுப்பறை மேலாண்மை மற்றும் ஆசிரியர் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் பயிற்சியளிப்பர். இதனால் "வேலையின் போது கற்கலாம்" என்ற நிலை தவிர்க்கப்பட்டு, உண்மையான மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதைத் தவிர்க்கலாம். பயிற்சி மற்றும் போதனை உருவகப்படுத்துதலுக்காக பயன்படும் உருவகப்படுத்துதலானது அதற்கு இடையில், அல்லது வழியாக ஒரு தனித்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது.

பயிற்சி உருவகப்படுத்துதல்கள் பொதுவாகப் பின்வரும் மூன்று வகைகளில் ஒன்றாக இருக்கும்:[6]

 • "நேரடி" உருவகப்படுத்துதல் (உண்மை உலகில் உண்மையான மக்கள் பயன்படுத்தும் உருவகப்படுத்தப்பட்ட (அல்லது "போலி") கருவிகள்);
 • "மெய்நிகர்" உருவகப்படுத்துதல் (உருவகப்படுத்தப்பட்ட உலகின் உருவகப்படுத்தப்பட்ட கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் உண்மையான மக்கள் அல்லது மெய்நிகர் சுற்றுச்சூழல் [3]), அல்லது
 • "ஆக்கபூர்வமான" உருவகப்படுத்துதல் (உருவகப்படுத்தப்பட்ட சுற்றுச்சூழலில் உருவகப்படுத்தப்பட்ட கருவியைப் பயன்படுத்தும் உருவகப்படுத்தப்பட்ட மக்கள்). மேசை போர் விளையாட்டுகளுக்கு சில ஒற்றுமையை கொடுப்பதில் இருந்து, ஆக்கப்பூர்வமான உருவகப்படுத்துதல் பெரும்பாலும் "போர்விளையாட்டு" என மேற்கோளிடப்படுகிறது, இதில் விளையாடுபவர்கள் தங்களது ஆணையின் மூலம் இராணுவப் படைவீரர்கள் மற்றும் கருவிகளைப் பலகையின் அனைத்துப் பக்கத்திலும் நகர்த்த முடியும்.

தரமாக்கப்பட்ட சோதனைகளில், "குறைந்த நம்பகத்திற்கு" எதிராக "நிகழக்கூடிய செயல்திறனின் மாதிரிகள்" விளைவிக்கப்படுவதால், "நேரடி" உருவகப்படுத்துதல்கள் சில நேரங்களில் "உயர்ந்த நம்பகம்" என அழைக்கப்படுகிறது. "பென்சில்-மற்றும்-காகிதம்" உருவகப்படுத்துதல் "சாதகமான செயல்திறனின் அறிகுறிகளை" மட்டுமே விளைவிக்கிறது[7], ஆனால் உயர், மிதமான மற்றும் குறைந்த நம்பகத்திற்கு இடையான தனிச்சிறப்பானது, அந்த குறிப்பிட்ட ஒப்பீடின் சூழ்நிலையைச் சார்ந்து ஒப்புநோக்கத்தக்கதாக எஞ்சியுள்ளது.

கல்வியில் உருவகப்படுத்துதல்கள் என்பது சற்றே பயிற்சி உருவகப்படுத்துதல்கள் போன்றே உள்ளது. குறிப்பிட்ட வேலையின் மேல் அவை மையப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 'நுண்ணிய உலகம்' என்ற சொல், ஒரு தத்ரூபமான பொருள் அல்லது சூழ்நிலையை உருவகப்படுத்துவதைக் காட்டிலும் சில எண்ணக்கரு கருத்துப்படிவத்தின் உருமாதிரியைக் கொண்டிருக்கும் கல்வி உருவகப்படுத்துதல்களை மேற்கோளிடப் பயன்படுகிறது, அல்லது சில சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு உண்மை உலக சுற்றுச்சூழலை எளிமையான வழியில் உருமாதிரியாகக் கொள்வதால், ஒரு பயில்பவர் அடிப்படை கருத்துப்படிவங்களை புரிந்துகொள்வதற்கு இது ஏதுவாக உள்ளது. சாதாரணமாக, ஒரு பயனர் நுண்ணிய உலகத்திற்குள் சில சுருக்கமான கட்டமைப்புகளை உருவாக்க முடியும், இது கருத்துப்படிவங்களுடன் இசைவுள்ள வழியில் வேலை செய்வதற்கு ஒரு உருமாதிரியாக உள்ளது. மைக்ரோவேர்ல்ஸின் மதிப்பை முதன்முதலில் பரிந்துரைத்தவர்களில் சேமோர் பேப்பர்ட் என்பவரும் ஒருவராவார், மேலும் மைக்ரோவேர்ல்ட்ஸின் மிகவும் பிரபலமான ஒன்றான லோகோ (நிரலாக்க மொழி) நிரலாக்கச் சுற்றுச்சூழல் பெப்பரெட்டால் உருவாக்கப்பட்டது. மற்றொரு எடுத்துக்காட்டாக, உலகளாவிய சவால் விருது, ஆன்லைன் STEM பயில்விக்கப்படும் வலைத்தளம், புவி வெப்பமாகுதல் மற்றும் ஆற்றலின் எதிர்காலம் போன்ற அறிவியல் சார்ந்த கருத்துப்படிவங்களை பயில்விப்பதற்கு மைக்ரோவேர்ட் உருவகப்படுத்துதல்களை பயன்படுத்தியது. ஓபன் சோர்ஸ் பெளதீகம் மற்றும் அதன் EJS சுற்றுச்சூழல் போன்றவை கல்வியின் உருவகப்படுத்துதலுக்கான பிற செயல்திட்டங்களாகும்.

அண்மைக் காலங்களில் தொழிற்கல்வியில் மேலாண்மை விளையாட்டுகள் (அல்லது தொழில் உருவகப்படுத்துதல் ) சாதகமாக இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.[8] தொழில் உருவகப்படுத்துதல்கள், ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இயக்காற்றல் உருமாதிரியானது அபாயமில்லாத சுற்றுச்சூழலில் தொழில் உத்திகளுடன் பரிசோதனையை இயலச்செய்கிறது, மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை கருத்துப் பரிமாற்றங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள விரிவாக்கத்தை வழங்குகிறது.

மானுடவியல், பொருளியல், வரலாறு, அரசியல் சார்ந்த அறிவியல், அல்லது சமூகவியல் பயிற்சிகளின் சமூக மற்றும் அரசியல் சார்ந்த செயல்முறைகளை விளக்குவதற்குச் சமூகவியல் வகுப்பறையில், எடுத்துக்காட்டாக உயர்நிலைப் பள்ளி அல்லது பல்கலைக்கழக நிலையில் சமூக உருவகப்படுத்துதல்கள் பயன்படுத்தப்படலாம். இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, உருவகப்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தின் பங்கேற்பவர்களின் அனுமானம் செய்யப்பட்ட பாத்திரங்களைக் கொண்ட குடியியல் உருவகப்படுத்துதலின் அமைப்பு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது, அல்லது பேரம் பேசுதல்களில் பங்கேற்பாளர்கள் ஈடுபடுத்திக்கொள்ளும் சர்வதேசத் தொடர்புகள் உருவகப்படுத்துதல்கள், ஒப்பந்த அமைவு, வர்த்தகம், செயல் திறம், மற்றும் ஆற்றலின் பயன்பாடு போன்றவை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. கற்பனையான அரசியல் சார்ந்த அமைப்புகள், அல்லது தற்போதைய அல்லது வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதைப்போன்ற உருவகப்படுத்துதல்கள் இருக்கலாம். இரண்டாவதாகக் கூறப்பட்டதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, பர்னர்டு கல்லூரியின் "ரியாக்டிங் டூ த பாஸ்ட்" கல்வி உருவகப்படுத்துதலின் தொடராக இருக்கலாம்.[9] "ரியாக்டிங்க் டூ த பாஸ்ட்" தொடரானது, உருவகப்படுத்துதல் விளையாட்டுகளையும் உள்ளடக்கி இருந்தது, அதில் அறிவியல் கல்விக்கு முகவரி அளிக்கப்பட்டு இருந்தது.

அண்மைக் காலங்களில், உதவி மற்றும் முன்னேற்ற அலுவலங்களில் பணியாளர் பயிற்சிக்காக சமூக உருவகப்படுத்துதலைப் பயன்படுத்துவது அதிகரித்துள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, கரனா உருவகப்படுத்துதல், யுனைட்டடு நேசன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் புரோகிராமால் முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்டது, மேலும் இப்போது சண்டையால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுடன் வாணிகம் செய்வதற்கு பணியாளர் பயிற்சிக்காக மிகவும் திருத்தப்பட்ட அமைப்புடன் உலக வங்கியால் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.[10]

மருத்துவ நல்வாழ்வுப் பராமரிப்பு போலி உருவாக்கிகள்[தொகு]

மருத்துவ போலி உருவாக்கிகள், நோய்த் தீர்வியல் மற்றும் அறுதியீட்டு செயல்முறைகள், மேலும் மருத்துவ கருத்துப் படிவங்கள் மற்றும் உடல்நலன் தொழில்களில் பணியாளர்களுக்கு தீர்மானங்கள் எடுப்பதற்கு பயிற்றுவிப்பதற்காக இவை அதிக அளவில் உருவாக்கப்பட்டு பரப்பப்பட்டுள்ளது. போலி உருவாக்கிகள், இரத்தத்தை வெளியே எடுத்தல் போன்ற அடிப்படை எல்லையில் இருந்து, லேபராஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் அவசர சிகிச்சை வரை, பயிற்சி செயல்முறைகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. உயிர்களில் மருத்துவ ஆய்வு பொறியியல் பிரச்சினைகளுக்கான புதிய சாதனங்களின் மூலப்பொருளுக்கு உதவுவதும் இதில் முக்கியமாக உள்ளது. தற்போது, புதிய மருத்துவங்கள், சிகிச்சைகள் மற்றும் முந்தைய மருத்துவத்தில் அறுதியிடலுக்கான கருவிகளின் ஆராய்ச்சி மற்றும் உருவாக்கத்திற்கு போலி உருவாக்கிகள் செயல்படுத்தப்பட்டது.

பல மருத்துவ போலி உருவாக்கிகள் கணினியில் உள்ளடக்கி, பொறுத்தமான உடற்கூறியலின் பிளாஸ்டிக் உருவகப்படுத்துதலுக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது.[சான்று தேவை] இந்த வகை அதிநவீன போலி உருவாக்கிகளுக்கு, வாழ்க்கை அளவு மேன்னேகுயின் பயன்படுத்தப்பட்டது, அது உட்செலுத்தப்பட்ட மருந்துகளுக்கு பிரதிசெயலாற்றுகிறது, மேலும் வாழ்க்கை-அபாயகர அவசர நிலைகளுக்கு உருவகப்படுத்துதல்களை உருவாக்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கலாம். பிற உருவகப்படுத்துதல்களில், செயலாற்றலுக்கு விடையளிக்கும் பெளதீக உருவகப்படுத்துதல் நடைமுறைகள் கணக்கிடப்பட்டு தொடல் பின்னூட்ட சாதனங்களில் ஒன்றுசேர்க்கப்பட்டு தொடுதலை-அடிப்படையாகக் கொண்ட பொருள்கள் மறுதயாரிப்பு செய்யப்படும் போது, செயல்முறையின் காட்சி சார் பொருள்கள், கணினி கிராபிக்ஸ் தொழில்நுட்பங்களால் மறுதயாரிப்பு செய்யப்படுகின்றன. இந்த வகையின் மருத்துவ உருவகப்படுத்துதல்கள், பெரும்பாலும் உண்மைநிலையை உணர்த்துவதற்கு நோயாளி தரவில் 3D CT அல்லது MRI ஸ்கேன்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சில மருத்துவ உருவகப்படுத்துதல்கள் பரவலாக விநியோகிப்பதற்கு உருவாக்கபட்டுள்ளன, (வலை-செயல்படும் உருவகப்படுத்துதல்கள் போன்றவையாகும், இவற்றைத் தரமான வலை உலாவிகளின் மூலம் பார்க்கமுடியும்) விசைப்பலகை மற்றும் சுட்டி போன்ற தரமான கணினி இடைமுகங்களைப் பயன்படுத்தி இதை இடைவினை புரியமுடியும்.

ஆயினும், அநேகமாய் போலி உருவாக்கி யின் சிறிது மாறுபட்ட கருத்தை சுட்டிக்காட்டும் விதமாய் மற்றொரு முக்கியமான போலி உருவாக்கியின் மருத்துவப் பயன்பாடாக மருந்துப்போலி மருந்து பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த சூத்திரமாக்கலானது மருந்துச் செயல்படுதிறனுடைய பரிசோதனைகளில் திறமையுள்ள மருந்தை உருவகப்படுத்துகிறது (பார்க்க மருந்துப்போலி (தொழில்நுட்ப சொல்லின் தொடக்கங்கள்)).

புதிய கண்டுபிடிப்புகளைக் கொண்டு நோயாளியின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துதல்[தொகு]

நோயாளியின் பாதுகாப்பு மருத்துவத் துறையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. நோயாளிகள் காயத்தின் காரணமாக அவதிப்படுவதும், நிர்வாகத்தின் பிழை காரணமாக இறக்க நேரிடலாம் என்பதையும் தெரிந்து வைத்திருந்தனர். மேலும் கவனிப்பு மற்றும் பயிற்சியில் சிறந்த தரங்களை பயன்படுத்தத் தவறியதாலும் இவ்வாறு நேரிடலாம் என நோயாளிகள் அறிந்திருந்தனர். உருவகப்படுத்துதல்-அடிப்படையான மருத்துவக் கல்விக்கான தேசிய செயற்குறிப்பு கட்டடத்தைப் பொறுத்தவரை (ஈடர்-வன் ஹூக், ஜேக்கி, 2004) , “உடல்நல அக்கறை வழங்குனரின் திறமையானது, எதிர்பாராத தருணங்களில், போர்துறை, தனிவழி, அல்லது மருத்துவமனை அவசரசிகிச்சை அறை என எங்கு நடந்தாலும் பொருட்படுத்தாமல், விவேகமுள்ள வகையில் நடந்துகொள்ள வேண்டுமென்பது, மருத்துவ அவசரநிலையில் உருவாக்கப்படும் ஒரு நேர்மறையான வெளிப்பாடாக மிகவும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகும் காரணிகளில் ஒன்றாகும்.” உருவகப்படுத்துதல். ஈடர்-வன் ஹூக் (2004) கூறும்போது, மருத்துவப் பிழைகளால் 98,000 வரையிலான மக்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர், அதன் கணக்கிடப்பட்ட தொகை $37 மற்றும் $50 மில்லியனுக்கு இடையில் இருக்கும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார், மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த நிகழுவுகளைத் தடுப்பதற்கு $17 முதல் $29 பில்லியன் டாலர்கள் வரை செலவிடப்படுகிறது எனத் தெரிவித்துள்ளார். “Deaths due to preventable adverse events exceed deaths attributable to மோட்டார் வாகன விபத்துகள், மார்பு புற்றுநோய் அல்லது AIDS” ஈடர்-வன் ஹூக் (2004). இந்த வகையான புள்ளிவிவரங்களுடன், இந்தத் துறையில் பொது நடைமுறை அக்கறையை நோயாளிகளின் பாதுகாப்புக்கு முன்னேறுவதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை.

நோயாளிகளின் மேல் எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் பல பாதுகாப்பு கவனிப்பைக் குறைக்கும் விதமாக, இப்போது மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கு, புதிய கண்டுபிடிப்பு உருவகப்படுத்துதல் பயிற்சித் தீர்வுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எனினும், இந்தக் கட்டுரையைப் பொறுத்தவரை, உருவகப்படுத்துதல் நோயாளியின் பாதுகாப்பை முன்னேற்றுமா? தன்-உச்சவினை, உறுப்புகளின் ஈடுசெய் செயல்திறன், இயக்க செயல்திறன், மற்றும் நோயாளி பாதுகாப்பு (நிஷிசகி A., கெரென் R., மற்றும் நட்கர்னி, V., 2007), இந்தக் குழுப் பட்டியல் இன்னும் நீள்கிறது. நிஷிசகி கூறும்போது, “உருவகப்படுத்துதல் பயிற்சியானது வழங்குனர் மற்றும் அணி தன்-உச்சவினை மற்றும் பொம்மை உடல்களின் உறுப்புகளின் ஈடுசெய்கின்ற செயல்திறன் ஆகியவற்றை வளர்க்கின்றது என்பதற்கு இது ஒரு நல்ல சான்றாகும். மேலும் நடைமுறை உருவகப்படுத்துதலானது, மருத்துவ அமைவுகளில் இயக்க செயல்திறனை முன்னேற்றுகிறது என்பதும் ஒரு நல்ல சான்றாகும். உருவகப்படுத்துதல் வழியான வள மேலாண்மை பணிக்குழு பயிற்சியானது காண்பிக்கப்படுகின்றது என்பதற்கான சான்றுகள் இல்லாத போதும், அதன் உறுதிமொழிக்கு மாறாக அது குழுவின் இயக்க செயல்திறனை மேம்படுத்துகின்றது. மேலும், உருவகப்படுத்துதல் பயிற்சியால், உண்மையில் நோயாளி பயனடைகிறார் என்பதை உறுதிபடுத்த இன்றுவரை எந்த சான்றும் இல்லை. எனினும், வருங்காலத்தின் பயிற்சிக்கருவியாக மருத்துவ உருவகப்படுத்துதலின் ஏற்புடைமை இருக்குமென நம்பிக்கை வளர்ந்து வருகிறது”. இந்த நம்பிக்கைக்கு காரணம், உருவகப்படுத்துதலின் வெற்றியை உறுதிபடுத்தும், நோயாளிகளின் பாதுகாப்பை முன்னேற்றும் முனைப்புகளுக்கான போதிய ஆராய்ச்சிகள் இன்று வரை கடைபிடிக்கப்படவில்லை. நோயாளியின் கவனிப்பை முன்னேற்ற பயன்படும் [மேலும் அதன் நிதி] ஆராய்ச்சி உருவகப்படுத்துதலின் [அண்மையில் நிறைவேற்றப்பட்டது] எடுத்துக்காட்டுகள், உருவகப்படுத்துதல் ஆராய்ச்சி வழியாக நோயாளியின் பாதுகாப்பு முன்னேற்றதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருக்கலாம் (அமெரிக்க மனிதநல சேவைகள் துறை) http://www.ahrq.gov/qual/simulproj.htm.

உருவகப்படுத்துதல்கள் பயிற்சியைப் பயன்படுத்தி நோயாளியின் பாதுகாப்பை முன்னேற்றும் ஒரு முயற்சியில், ஜஸ்ட்-இன்-டைம் சேவை அல்லது/மற்றும் ஜஸ்ட்-இன்-ப்ளேஸ் அளிப்பதற்கு குழந்தை மருத்துவ கவனிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. பணியாளர்கள் அவர்களது பணிநேரத்தைப் பதிவு செய்வதற்கு முன்பு 20 நிமிடங்களுக்கு உருவகப்படுத்துதல் பயிற்சியளிக்கப்பட்டது. சமீபத்திய இந்தப் பயிற்சியானது பொதுவாக செயல்முறையுடன் ஒருங்கிணைந்து இருக்கும் எதிர்மறை முடிவுகளைக் குறைத்து நேர்மறையான முடிவுகளை ஏற்படுத்தும் என நம்பப்படுகிறது. இந்தப் பயிற்சியின் உள்நோக்கம், ஜஸ்ட்-இன்-டைம் பயிற்சியானது நோயாளி பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோட்ராகெல் குழல் பொருத்தலின் இயக்க செயல்திறனை முன்னேற்றலாம் மற்றும் வேண்டாத ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நிகழுவுகளின் சம்பவங்களைக் குறைக்கலாம் மற்றும் “கருதுகோளைப் பரிசோதிப்பதற்கான உயர் நம்பக உருவகப்படுத்துதலானது பயிற்சியின் உச்சவினையை மற்றும் உருவகப்படுத்துதல் அமைவுகளில் நோயாளி பாதுகாப்பை அதிகப்படுத்தலாம்". இதன் இறுதி முடிவு எண்ணக்கரு P38 ஆக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது: ஜஸ்ட்-இன்-டைம் உருவகப்படுத்துதல் பயிற்சியானது, செயல்முறை வெற்றி அல்லது பாதுகாப்பைக் கொண்டு இல்லாமல், ICU மருத்துவ பயிற்சியாளர் காற்றுக்குழாய் மூச்சு முடுக்கி பங்கேற்பை முன்னேற்றுகிறது (நிஸ்ஹிசாகி A., 2008), இதன்மூலம் உருவகப்படுத்துதல் பயிற்சியானது, உண்மை நிகழ்ச்சிகளில் குடியிறுப்பு பங்கேற்புகளை முன்னேற்றுகிறது; ஆனால் சேவையின் தரத்தை துறப்பது இல்லை. உருவகப்படுத்துதல் பயிற்சியின் பயன் வழியாக உயரளவில் பயிற்சிபெற்ற வாழ்பவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துவதால் முடிவாக இவை கருதுகோள் ஆகலாம். இதனால் உருவகப்படுத்துதல் பயிற்சி உண்மையில் நோயாளியின் பாதுகாப்பை அதிகப்படுத்துகிறது. இந்தக் கருதுகோளானது, செல்லத்தக்து ஆக்குதாக்குதலான ஆராய்ச்சியாக இருக்கலாம், மேலும் இதன் முடிவுகள் பிற சூழ்நிலைகளுக்கு பொதுமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம்.

உடல்நல அக்கறையில் உருவகப்படுத்துதலின் வரலாறு[தொகு]

முதல் மருத்துவப் போலி உருவாக்கிகள், மனித நோயாளிகளின் சாதாரண உருமாதிரிகளாக இருந்தன.[11]

பழங்காலத்தில் இருந்து, நோய் நிலைகளின் மருத்துவ தன்மைகள் மற்றும் மனிதர்களின் மேல் அவற்றின் விளைவுகள் ஆகியவற்றை விளக்குவதற்கு களிமண் மற்றும் கல்லில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தன. பல கலாச்சாரங்கள் மற்றும் கண்டங்களில் இருந்து இந்த உருமாதிரிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. "அறுதியீட்டு" கருவியாக சில கலாச்சாரங்களில் (எ.டு., சீனக் கலாச்சாரம்) இந்த உருமாதிரிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன, தன்மானத்தின் சமுதாய விதிகளை நிலைநிறுத்திய போதும் பெண்கள் ஆண் மருத்துவர்களிடம் ஆலோசிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். தசைக்கூட்டு அமைப்பு மற்றும் உறுப்பு அமைப்புகளின் உடற்கூறியலை பயில்வதற்கு மாணவர்களுக்கு இந்த உருமாதிரிகள் இன்று பயன்படுத்தப்படுகிறது.[11]

உருமாதிரிகளின் வகைகள்[தொகு]

இயக்கத்திலுள்ள உருமாதிரிகள்
இயக்கத்திலுள்ள உருமாதிரிகள், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் உடற்கூறியியல் அல்லது உடலியக்கவியலை நவீன உருவாக்கங்களாக மறுதயாரிப்பு செய்வதற்கு முயற்சி செய்கின்றன. பிரபலமான “ஹார்வீ” மானிக்கின், மியாமி பல்கலைக்கழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டது, மேலும் இதன் மூலம் பரிசபரிசோதனை, ஒலிச்சோதனை, மற்றும் மின் இதயத்துடிப்புவரைவி உள்ளிட்ட இதயஇயல் பரிசோதனையின் இயற்பியல்சார் கண்டுபிடிப்புகளில் பலவற்றை மறு உருவாக்கம் செய்ய முடியும்.
செயலெதிர் செயல் உருமாதிரிகள்
மிகவும் அண்மையில், மாணவர் அல்லது மருத்துவரால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிர் செயலாற்றும் விதமாக செயலெதிர் செயல் உருமாதிரிகள் உருவாக்கப்பட்டன.[சான்று தேவை] அண்மைக்காலம் வரையிலும், இந்த உருவகப்படுத்துதல்கள் இரண்டு பரிமாண கணினி நிரல்களாக இருந்து, ஒரு நோயாளியைக் காட்டிலும் ஒரு ஆய்வுப்பொருளாக அதிக அளவில் செயல்பட்டது. மாணவருக்கு தீர்வுகள் எடுக்கவும், தவறுகள் செய்வதற்கும் கணினி உருவகப்படுத்துதல்கள் இடமளிக்கின்றன. மதிப்பீடு, சீர்தூக்கல், தீர்வு காணுதல், மற்றும் தவறு திருத்தம் வழியான மறுசெய்கையுடைய கற்றலின் செயல்பாடானது, உயிர்ப்பற்ற தகவலைக் காட்டிலும் மிகவும் உறுதியான கல்விச் சூழலை ஏற்படுத்துகிறது.
கணினி போலி உருவாக்கிகள்
மருத்துவ திறன்களுக்கான மாணவர்களின் மதிப்பீட்டிற்கான ஒரு சிறந்த கருவியாக போலி உருவாக்கிகள் எதிர் பார்க்கப்படுகின்றன.[12]
பொய்யான சேத பயிற்சிகள் உள்ளிட்ட, திட்டமிடப்பட்ட நோயாளிகள் மற்றும் உருவகப்படுத்தப்பட்ட மருத்துவ சூழ்நிலைகள், கல்வி மற்றும் சீர்தூக்கலுக்காக பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த “வாழ்வாதார” உருவகப்படுத்துதல்கள் விலை கூடுதலானவை மேலும் குறைவான மறு உருவாக்கப்படும்தன்மையைக் கொண்டவை. மருத்துவ திறன்களுடைய போதனை மற்றும் அளவீடுக்காக கிடைக்கக்கூடிய மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க கருவியாக ஒரு முழு வினைசார் "3Di" போலி உருவாக்கிகள் உள்ளன.
ஆழ்த்தப்படுதலின் நோய் நிலை உருவகப்படுத்துதல்களானது, மருத்துவர் அல்லது HCPயைக்கு, பொதுவாக நோய் எந்த மாதிரியான உணர்வுகளைக் கொடுக்கும் என்ற அனுபவத்தைக் கொடுக்கிறது. உணர்கருவிகள் மற்றும் ஆற்றல் மாற்றிகள் நோய்க்குறி விளைவுகளைப் பயன்படுத்தி, நோயாளியின் நோய் நிலையை பற்றிய அனுவத்தைப் பெற அவர்களுக்கு பங்கேற்பவர் இடமளிக்கிறார்.
மருத்துவ செயல்திறனுக்காக ஒரு நேர்மையான மற்றும் தரப்படுத்தப்பட்ட பரிசோதனையின் நோக்கங்களை அதைப் போன்ற போலி உருவாக்கி பூர்த்தி செய்கிறது.[13] இந்த அமைப்பானது, பரிசோதனைகளுக்கு மேலானதாக உள்ளது, இது "தரமான நோயாளிகளை" பயன்படுத்துகிறது, ஏனெனில் செயல்திறனின் அளவு சார்ந்த அளவீடை இது அனுமதிக்கிறது, மேலும் அதே நேர்த்தியான கண்டுபிடிப்புகளை மறுதயாரிப்பு செய்கிறது.[14]

பொழுதுபோக்கில் உருவகப்படுத்துதல்[தொகு]

பொழுதுபோக்கு உருவகப்படுத்துதல் என்ற சொல்லானது, திரைப்படம், தொலைக்காட்சி, (தொடர் விளையாட்டுகள் உள்ளிட்ட) வீடியோ விளையாட்டுகள் மற்றும் தீம் பார்க்குகளில் சவாரிகள் போன்ற பல பெரிய மற்றும் பிரபலமான துறைகளில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சி மற்றும் இராணுவத்தில் அதன் கிளைகளை நவீன உருவகப்படுத்துதலில் கொள்வதற்கு எண்ணப்பட்டு இருந்தாலும், இருபதாம் நூற்றாண்டில் இது முனைவகங்களுக்கான ஒரு கால்வாயாகவும் மாறியது, மேலும் இது வருங்காலத்தின் இன்பத்திற்குறியதாகவும் இருக்கும். 1980கள் மற்றும் 1990களின் தொழில்துறை வளர்ச்சிகள், உருவகப்படுத்துதல் மிகவும் பரவலாக பயன்படுவதற்கு காரணமாக அமைந்தது, மேலும் ஜுராஸிக் பார்க் (1993) போன்ற திரைப்படங்களிலும், அட்டாரியின் பேட்டில்ஜோன் போன்ற கணினி-அடிப்படையான விளையாட்டுகளிலும் இது தோன்றத் தொடங்கியது.

வரலாறு[தொகு]

ஆரம்பகால வரலாறு (1940கள் மற்றும் 50கள்)[தொகு]

1947க்கு முன்பு, தாமஸ் T. கோல்ட்ஸ்மித் ஜூனியர் மற்றும் எஸ்டில் ரே மன் இருவராலும் முதல் உருவகப்படுத்துதல் விளையாட்டு உருவாக்கப்பட்டு இருக்கலாம். இது ஒரு நேரடிமுன்னோக்கு விளையாட்டாக இருந்தது, இதில் எல்லையின் மேல் ஏவுகணையை செலுத்துவது போல் உருவகப்படுத்தப்பட்டு இருந்தது. பல்வேறு கைப்பிடிகளைப் பயன்படுத்தி ஏவுகணையின் வளைவு மற்றும் அதன் வேகத்தை சரிசெய்ய முடிந்தது. 1958 ஆம் ஆண்டில், வில்லி ஹிங்கின்போத்தம் என்பவரால் “டென்னிஸ் ஃபார் டூ ” என்று அழைக்கப்படும் கணினி விளையாட்டு உருவாக்கப்பட்டது, இரண்டு வீரர்களுக்கு இடையே நடக்கும் டென்னிஸ் விளையாட்டு இதில் உருவகப்படுத்தப்பட்டு இருந்தது, அலைவு காட்டியில் தெரியும் கைக் கட்டுப்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி இதன் இரு பக்க விளையாட்டையும் ஒரே சமயத்தில் விளையாட முடியும் [15]. ஒரு கிராபிக்கல் திரையில் பயன்படுத்தப்பட்ட முதல் மின்னணு வீடியோ விளையாட்டுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

நவீன உருவகப்படுத்துதல் (1980களில் இருந்து தற்போது வரை)[தொகு]

1980 ஆம் ஆண்டின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள், முந்தைய இருபது ஆண்டுகளில் [16] இருந்ததை விட கணினியை மிகவும் மலிவானதாகவும் மிகவும் ஆற்றலுடையதாகவும் ஆக்கின, இந்த வசதிகள் கணினி விளையாட்டுகள் பெருகுவதற்கு காரணமாக அமைந்தன. 1970கள் மற்றும் 80களின் முற்பகுதியில், முதல் வீடியோ விளையாட்டு கன்சோல்கள் வெளியிடப்பட்டன, ஆனால் 1983 ஆம் ஆண்டின் தொழில்துறை வீழ்ச்சியில் இவை அழிந்தன, ஆனால் 1985 ஆம் ஆண்டில் நிண்டெண்டோவானது (Nintendo), நிண்டெண்டோ பொழுதுபோக்கு அமைப்பை (NES) வெளியிட்டது. இது வீடியோ விளையாட்டு வரலாற்றில் சிறப்பாக விற்பனையான கன்சோலாக மாறியது [17]. 1990களில் த சிம்ஸ் மற்றும் காமாண்ட் அண்ட் கான்கர் போன்ற விளையாட்டின் வெளியீட்டால் கணினி விளையாட்டுகள் பரவலாக பிரபலமடைந்ததன, மேலும் மேசைக் கணினிகளின் திறனை இன்னும் உயர்த்துகின்றன. இன்று, வேர்ல்ட் ஆப் வார்கிராப்ட் போன்ற கணினி உருவகப்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டுகள், இலட்சக்கணக்கான மக்களால் உலகம் முழுவதும் விளையாடப்படுகிறது.
1976 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பே, பொருட்களை உருவகப்படுத்த திரைப்படத்தில் கணினியால் உருவாக்கப்பட்ட உருவங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன, இருந்தபோதும் முதன் முதலில் கணினியால் உருவாக்கப்பட்ட உருவங்களை சில நிமிடங்களுக்கு பயன்படுத்திய திரைப்படம் 1982 திரைப்படமான ட்ரோன் ஆகும். எனினும், திரைப்படத்தின் வணிகரீதியான தோல்வி, அந்தத் தொழில்நுட்பத்தில் இருந்து விலகிச் செல்வதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் [18]. 1993 ஆம் ஆண்டில், ஜுராசிக் பார்க் திரைப்படம், கணினியால் உருவாக்கப்பட்ட கிராபிக்ஸை பரவலாக பயன்படுத்திய முதல் பிரபலமான திரைப்படம் எனப் பெயர்பெற்றது, இதில் முழுமையாக உருவகப்படுத்தப்பட்ட டைனசார்கள், நேரடி அதிரடி காட்சிகளுக்கு பெரும்பாலும் பொருந்தியிருந்தது. இந்த நிகழ்ச்சி திரைப்படத்துறையை நிலைமாறச் செய்தது; 1995 ஆம் ஆண்டில் டாய் ஸ்டோரி திரைப்படம், கணினியால் உருவாக்கப்பட்ட உருவங்களை மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட முதல் திரைப்படமாகும், மேலும் திரைப்படங்களின் சிறப்பு விளைவுகளுக்கான முன்னணி விருப்பமாக புதிய புத்தாயிமாவது ஆண்டின் கணினியால் உருவாக்கப்பட்ட கிராபிக்ஸ் உள்ளது [19].
1930களின் லிங்க் டிரைனரில் இருந்து போலி உருவாக்கிகள் பொழுதுபோக்கிற்காக பயன்படுத்தப்பட்டன [20]. முதல் நவீன போலி உருவாக்கி சவாரி, 1987 ஆம் ஆண்டில் டிஸ்டினியால் திறக்கப்பட்ட ஸ்டார் டூர்ஸ் தீம் பார்க்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது, விரைவில் அதைத்தொடர்ந்து 1990 ஆம் ஆண்டில், யூனிவர்சலின் த ஃபெண்டாஸ்டிக் வேர்ல்ட் ஆப் ஹானா-பார்பெரா தொடங்கப்பட்டது, இது முழுமையான கணினி கிராபிக்ஸுடன் தொடங்கப்பட்ட முதல் சவாரியாகும் [21].

பொழுதுபோக்கு உருவகப்படுத்துதலின் எடுத்துக்காட்டுகள்[தொகு]

கணினி மற்றும் வீடியோ விளையாட்டுகள்[தொகு]

உருவகப்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டுகள், ஒரு சூழ்நிலையை துல்லியமாக விவரிக்கும் அல்லது உருவகப்படுத்துவதாக இருந்து பிற வீடியோவின் வகைகள் மற்றும் கணினி விளையாட்டுகளுக்கு எதிராக இருந்தது. இஃதன்றியும், விளையாடப்படும் பாத்திரங்கள் மற்றும் சூழ்நிலைக்கு இடையேயான செயலெதிர் செயல்களை தத்ரூபமாய் அவை விவரித்தன. இந்த வகையான விளையாட்டுகள், விளையாடுகையில் பொதுவாகக் கடினமாக இருந்தன [22]. உருவகப்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டுகள், வியக்கத்தக்க வகையில் அனைத்து வயதினரிடமும் பிரபலம் அடைந்தன, மேலும் பொருளதாரத் தேக்க நிலைமைகளை எதிர்க்கும் சக்தி கொண்ட சில துறைகளில் ஒன்றாக இதுவும் நிரூபிக்கப்பட்டது [23].

பிரபலமான உருவகப்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டுகள்

 • த சிம்ஸ்
 • காமாண்ட் அண்ட் கான்கர்
 • சிம்சிட்டி
 • ப்ளாக் அண்ட் ஒயிட்
 • டைகர் வுட்ஸ் பிஜிஏ டூர்
 • டோனி ஹாக்'ஸ் புரோ ஸ்கேட்டர்
 • நீட் ஃபார் ஸ்பீடு
 • வேர்ல் ஆப் வார்கிராப்ட்

திரைப்படம்[தொகு]

“சிறப்பு விளைவுகளுக்காக 3D கணினி கிராபிக்ஸ் துறையின் பயன்பாடு” கணினியால் உருவாக்கப்பட்ட உருவங்கள் எனப்படுகிறது. இந்த தொழில்நுட்பமானது, காட்சி விளைவுகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் அவை உயர்தரத்திலும், கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கும், மேலும் விலை, சாதனங்கள் அல்லது பாதுகாப்பு இதில் ஏதேனும் பிற தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்க சாத்தியமில்லாத விளைவுகளை இதனால் ஏற்படுத்த முடியும் [24]. கணினியால் உருவாக்கப்பட்ட கிராபிக்ஸை, இன்று பல நேரடி அதிரடித் திரைப்படங்களில் காணமுடியும், குறிப்பாக அதிரடி பாணித் திரைப்படங்களில் காணமுடியும். இதுமட்டுமில்லாமல், கணினியால் உருவாக்கப்பட்ட உருவங்களானது, சிறுவர்கள் திரைப்படங்களின் டிஸ்னி-பாணி (கையால் வரையப்பட்ட) அனிமேசனை பெரும்பாலும் முழுமையாக நீக்கப்பட்டு, கணினியால் உருவாக்கப்பட்டவை மட்டுமே அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கணினியால் உருவாக்கப்பட்ட உருவங்களைப் பயன்படுத்திய திரைப்படங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்

 • பைஃண்டிங் நெமோ
 • லை ஃப்ரீ ஆர் டை ஹார்டு
 • 300
 • அப்
 • ஐயர்ன் மேன்
 • வால்-ஈ

தீம் பார்க் சவாரிகள்[தொகு]

போலி உருவாக்கி சவாரிகளானது, இராணுவ பயிற்சிப் போலி உருவாக்கிகள் மற்றும் வணிகரீதியான போலி உருவாக்கிகளின் வழி வந்தவையாகும், ஆனால் இவை வெவ்வேறான அடிப்படை வழியைக் கொண்டதாகும். இராணுவ பயிற்சி போலி உருவாக்கிகள், நிகழ்நேரத்தில் பயிற்சி பெறுபவரின் உள்ளீடுக்கு தத்ரூபமாக எதிர்செயலாற்றும் போது, சவாரி போலி உருவாக்கிகள் உண்மையில் நகர்வதைப் போன்ற உணர்வை மட்டுமே கொடுக்கிறது, மேலும் முன்பதிவுசெய்யப்பட்ட இயக்க வடிவங்களைப் பொறுத்தே இவை நகர்கின்றன [21]. முதல் போலி உருவாக்கி சவாரிகளில் ஒன்றான, ஸ்டார் டூர்ஸில், $32 மில்லியன் செலவு செய்து, அடிப்படையில் நீராற்றலால் இயக்கப்படுகிற சிற்றறை பயன்படுத்தப்பட்டு இருந்தது. ஜாய்ஸ்டிக் என்பவரால் இந்த இயக்கம் திட்டமிடப்பட்டது. த அமேஸிங் அட்வென்சர்ஸ் ஆப் ஸ்பைடர்-மேன் போன்ற, இன்றைய போலி உருவாக்கி சவாரிகள், ஆழ்ந்த ஈடுபாடுகளுடைய அனுபவத்தைப் அதிகரிப்பதற்காக, 3D கற்பனை உருவம், இயற்பியல்சார் விளைவுகள் (நீரைத் தெளித்தல் அல்லது வாசனைத் திரவியங்களை உற்பத்தி செய்தல்), மற்றும் ஒரு சூழ்நிலை வழியான இயக்கம் போன்ற சவாரிகளை அடிப்படைக்கூறுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.[25]

உருவகப்படுத்துதலின் சவாரிகள்

 • சொலரின்’ ஓவர் கலிபோர்னியா
 • த அமேஷிங் அட்வென்சர்ஸ் ஆப் ஸ்பைடர்மேன்
 • மிசன் ஸ்பேஸ்
 • த சிம்ப்சன் ரைடு
 • ஸ்டார் டூர்ஸ்

மாறுபட்ட துறைகளில் பெரும்பாலான எடுத்துக்காட்டுகள்[தொகு]

நகர போலி உருவாக்கிகள் / நகர்சார்ந்த போலி உருவாக்கி[தொகு]

நகர போலி உருவாக்கிகள் பரணிடப்பட்டது 2009-04-30 at the வந்தவழி இயந்திரம், ஒரு விளையாட்டாக இருக்கலாம், ஆனால் நகரசார்ந்த திட்டமிடுபவர்களுக்கு, இதன் மூலம் பல்வேறு செயல்முறை தீர்மானங்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில், எதிர்பார்க்கும் படியாக எவ்வாறு நகரங்களை திட்டமிடலாம் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இது கருவியாக பயன்படுகிறது. அர்பன்சிம் பரணிடப்பட்டது 2009-08-22 at the வந்தவழி இயந்திரம் (வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டது), எனிலாஜிக், ILUTE (டொராண்டோ பல்கலைக்கழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டது) மற்றும் டிஸ்ட்ரிமோப்ஸ்[தொடர்பிழந்த இணைப்பு] (போலோக்னா பல்கலைக்கழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டது) போன்றவை நகர்சார்ந்த திட்டமிடுபவர்கள் பயன்படுத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட நவீன, மிகப்பெரிய நகர்சார்ந்த போலி உருவாக்கிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். நகர போலி உருவாக்கிகள், பொதுவாக நிலப் பயன்பாடு மற்றும் போக்குவரத்துக்கான, விளக்கமான நிகராட்சிகளுடன் முகவர்-அடிப்படையான உருவகப்பத்துதல்களாகும்.

வருங்காலத்தின் வகுப்பறை[தொகு]

பாடநூல் மற்றும் காட்சி சார் பயில் கருவிகளுக்கு கூடுதலாக, "வருங்காலத்தின் வகுப்பறை", அனேகமாக பல்வேறு வகையான போலி உருவாக்கிகளைக் கொண்டிருக்கலாம். இது மாணவர்களுக்கு உயர்ந்த திறன் படிநிலையுடன் மருத்துவ ஆண்டுகளில் நுழைவதற்கு சிறப்பாக ஆயத்தமாவதற்கு இடமளிக்கிறது. மேம்பட்ட மாணவர் அல்லது முதுநிலைப் பட்டதாரி, மறுபயிற்சியின் மிகவும் சுருக்கமான மற்றும் விரிவான முறையைப் பற்றித் தெரிந்து வைத்திருப்பார் — அல்லது அவர்களது திறமைகளுடன் புதிய மருத்துச் செயல்முறைகளை ஒன்று சேர்ப்பர் — மேலும் முறைப்படுத்தப்பட்ட சரத்துக்கள் மற்றும் மருத்துவ கல்வி நிலையங்கள், தனிநபர்களின் தகுதியுடைமை மற்றும் திறமையை எளிதாக மதிப்பீடு செய்வர்.

வருங்காலத்தின் வகுப்பறையினர், மருத்துவ பணியாளரின் கல்வியைத் தொடர்வதற்காக மருத்துவ திறன் அலகின் அடிப்படையையும் நிறுவுவர்; மேலும் அதே வழியில் காலமுறையுள்ள விமான பயிற்சியின் பயன்பாடானது, விமானபோக்குவரத்து விமானிகளுக்கு உறுதுணையாய் இருக்கிறது, இந்த தொழில்நுட்பம் பயிற்சிபெறுபவர்களின் தொழில் வாழ்க்கை முழுவதும் உறுதுணையாய் இருக்கிறது.[சான்று தேவை]

போலி உருவாக்கிகள் "வாழ்க்கை முறை" பாடநூலைக் காட்டிலும் அதிக ஆற்றலுடையதாக இருக்கலாம், மருத்துவ பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக முழுமையாக இது மாறி வருகிறது.[சான்று தேவை] மருத்துவக் கல்வி நிலையங்களின் பாடத்திட்ட முன்னேற்றத்திற்காக ஒரு தரமான தளத்தையும் இந்த போலி உருவாக்கி சூழல் தருகிறது.

டிஜிட்டல் வாழ்க்கை சுழற்சி உருவகப்படுத்துதல்[தொகு]

உருவகப்படுத்தப்பட்ட தீர்வுகள், CAx (CAD, CAM, CAE....) தீர்வுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளும் அதிகமாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு வருகிறது. உற்பத்திப்பொருள் வாழ்க்கை சுழற்சி முழுவதும் உருவகப்படுத்துதலின் பயனால், குறிப்பிடும் படியாக முந்தைய கருத்துப்படிவம் மற்றும் வடிவ நிலைகளில், போதிய அளவான ஆதாயங்களை வழங்க சாத்தியம் உள்ளது. குறைக்கப்பட்ட உருமாதிரிகளின் கட்டமைப்பு மற்றும் சுருக்கமான சந்தை நேரம் போன்ற, நேரடி விலைப் பிரச்சனைகளில் இருந்து இந்த ஆதாயங்களின் எல்லையானது, சிறப்பாக செயல்படும் தயாரிப்புகள் மற்றும் உயர் எல்லைகளைக் கொண்டுள்ளது. எனினும், சில நிறுவனங்களுக்கு உருவகப்படுத்துதல் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆதாயங்களை வழங்குவதில்லை.

உருவகப்படுத்துதலை பயன்படுத்தாத 3 அல்லது 4 பின் தங்கியவர்களை ஒப்பிடும் போது, அநேகமாக அனைத்து தரமுடைய உற்பத்தியாளர்களும் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு முன்பு உருவகப்படுத்துதலை பயன்படுத்துகின்றனர் என ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அபீர்தீன் குரூப் கண்டறிந்துள்ளது.

முந்தைய வாழ்க்கை சுழற்சியில், உருவகப்படுத்துதலின் பயன்பாட்டு வெற்றிகள், முழுமையான CAD, CAM மற்றும் PLM தீர்வுத் தொகுப்புடன் உருவகப்படுத்தப்பட்ட கருவிகளின் அதிகரிக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பால் அதிகமாக இயக்கப்படுகிறது. உருவகப்படுத்தப்பட்ட தீர்வுகளை பன்முக-CAD சூழலில் விரிவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பம் முழுவதும் இப்போது செயல்படுத்தலாம், மேலும் கையாளப்படும் உருவகப்படுத்துதலின் தரவு மற்றும் செயல்பாடுகளுக்கான தீர்வுகளையும் இது உள்ளடக்கியுள்ளது, மேலும் தயாரிப்பு வாழ்க்கை சுழற்சியின் வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக உருவகப்படுத்துதலின் முடிவுகள் கொண்டுள்ளதை இது உறுதிப்படுத்துகிறது. முழுமையான வாழ்க்கை சுழற்சி முழுவதும் உருவகப்படுத்துதலை பயன்படுத்தும் ஆற்றலானது, தகுதியுள்ள பயனர் இடைமுகங்கள் மற்றும் "வழிகாட்டிகள்" போன்ற முன்னேற்றப்பட்ட பயனர் இடைமுகங்கள் வழியாக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது அனைத்து பொருத்தமான PLM பங்கீட்டாளர்களையும் உருவகப்படுத்துதலின் செயல்பாட்டில் பங்கேற்க இடமளிக்கிறது.

பேரிழப்புக்கு ஆயத்தமாயிருத்தல் மற்றும் உருவகப்படுத்துதல் பயிற்சி[தொகு]

உருவகப்படுத்துதல் பயிற்சியானது, பேரழிவுகளில் இருந்து மக்கள் தயாராவதற்கான முறையாக மாறியுள்ளது. பயிற்சி பெறுபவர்களின் பிரதி செயலாற்றுவதைப் பொறுத்து உடனடி உருவகப்படுத்துதல் மற்றும் தடத்தினை உருவகப்படுத்துதல்கள் எதிரொலிக்கலாம். தீவிரவாதத் தாக்குதல்கள், இயற்கைப் பேரழிவுகள், திடீரெனத் தாக்கும் தொற்றுநோய்கள், அல்லது வாழ்க்கைக்கு கேடுவிளைவிக்கும் பிற நெருக்கடி நிலைகளை எவ்வாறு கையாள முடியும் என்பதை பேரிழப்புக்கு ஆயத்தமாயிருத்தல் உருவகப்படுத்துதலில் பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது.

பேரிழப்புக்கு ஆயத்தமாயிருத்தலுக்கான உருவகப்படுத்துதல் பயிற்சியை பயன்படுத்தும் ஒரு அமைப்பு CADE (முற்போக்குக்கான தொலைதூரக் கல்வி மையம்) ஆகும். பல்வேறு வகையான தாக்குதலுக்காக அவசர நிலை பணியாளர்களைத் தயார் படுத்துவதற்கு CADE[26] வீடியோ விளையாட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. ”உயிரியத் தீவிரவாதம், தொற்றுநோய் வியாதிகள், பெரியம்மை மற்றும் பிற பேரழிவுகளுக்கு கண்டிப்பாக அவசரநிலை பணியாளர் தயாராக இருக்க வேண்டுமென்பதை முன்மொழிவதில் வீடியோ விளையாட்டு முதல் வரிசையில் உள்ளது[27]” என News-Medical.Net தெரிவித்துள்ளது. சிகாகோவின் இல்லினியஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் (UIC) ஒரு குழுவால் இது உருவாக்கப்பட்டது, பாதுகாப்புடைய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவர்களது அவசர நிலைத் திறன்களை பயிற்சி செய்வதற்கு பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கு இந்த விளையாட்டு அனுமதிக்கிறது.

கனடாவில் பிரித்தானிய கொலம்பியாவின் வான்கோவரில் உள்ள பிரித்தானிய கொலம்பியா தொழிற்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தின் (BCIT) அவசரநிலை உருவகப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் (ESP), அவசரநிலை சூழல்களுக்காக பயிற்சிக்கு உருவகப்படுத்துதலை பயன்படுத்தும் அமைப்புக்கு மற்றொரு எடுத்துக்காட்டாகும். பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் பயிற்சிக்கு உருவகப்படுத்துதலை ESP பயன்படுத்துகிறது: வனப்பகுதி தீயணைப்புப் போராட்டம், எண்ணை அல்லது இராசயனம் சிதறுவதின் எதிர்விளைவு, நில நடுக்க எதிர்விளைவு, சட்டத்தின் கட்டாயப்படுத்துதல், நகராட்சிக்குரிய தீயணைப்புப் போராட்டம், இடர்விளையக்கூடிய பொருளைக் கையாளுதல், இராணுவப் பயிற்சி, மற்றும் தீவரவாதத் தாக்குதலின் எதிர்விளைவு [28] ஆகியவை ஆகும், ஒரு சிறப்பாக “ஆற்றல்மிகு நிகழ்காலக் கடிகாரத்தின்” கருவியை உருவகப்படுத்துதல் அமைப்பு கொண்டுள்ளது, விரும்பிய அளவுக்கு நேரத்தை 'வேகமாக' அல்லது 'மெதுவாக' 'உருவகப்படுத்தப்பட்ட' நேரத் திட்டத்தில் இயக்குவதற்கு உருவகப்படுத்துதலுக்கு இது இடமளிக்கிறது”[28], கூடுதலாக, அமர்வுப் பதிவுகள், உருவப்பட அடிப்படையிலான வழிச்செலுத்தல், தனிப்பட்ட உருவகப்படுத்துதலின் கோப்பு சேமிப்பு, பல்லூடக பொருள்கள், மற்றும் வெளிப்புறப் பயன்பாடுகளை நிறுவுவதற்கும் இந்த அமைப்பு இடமளிக்கிறது.

அறிவுறுத்தப்பட்டபடி, உருவகப்படுத்துதல்களின் வழியான அவசரநிலை பயிற்சியின் பயன்களில் பயில்பவரின் செயல்திறனானது அமைப்பின் வழியாக பரிசோதிக்கப்படலாம். தேவைக்கேற்றப்படி அமைத்துக் கொள்வதற்கு உருவாக்குநருக்கு இது இடமளிக்கிறது அல்லது தலைப்பில் கூடுதலான கவனம் தேவை என பயிற்றுநருக்கு அறிவுறுத்துகிறது. பிற நன்மைகளாக, அடுத்த அவசரநிலை பகுதியைத் தொடருவதற்கு முன், எவ்வாறு பொருத்தமான வகையில் எதிர் செயலாற்றுவது என்பதைக் கற்பவருக்கு, பயில்விக்கப்படுகிறது அல்லது பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது—இதைப் போன்ற அம்சம் நேரடி-சூழலில் கிடைக்கப்பெறாமல் போகலாம். பிற உருவகப்படுத்துதல்களானது, ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள தலைப்பை மீண்டும் பயில அறிவுறுத்தப்படும் சுருக்க முறையை கற்பவருக்கு வழங்குபோது, விரைவான பின்னூட்டத்திற்காக சில அவசரநிலை பயிற்சி போலி உருவாக்கிகளுக்கும் இது இடமளிக்கிறது.

நேரடி-அவசரநிலை சூழ்நிலையில், அவசரநிலைப் பணியாளர்களுக்கு வீணடிப்பதற்கு நேரம் இருக்காது. உருவகப்படுத்துதல்-பயிற்சி, இந்த சூழ்நிலையில் கற்பவர்களுக்கு அவர்களால் முடிந்த அளவு தகவலைச் சேர்ப்பதற்கு நல்வாய்ப்பை வழங்குகிறது, மேலும் அவர்களது அறிவுத்திறனை ஒரு பாதுகாப்பான சூழ்நிலையில் சோதிப்பதற்கு வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது. வாழ்வுக்கு இடர் உண்டாகாமல் அவர்கள் தவறுகள் செய்யலாம், மேலும் உண்மை வாழ்க்கை அவசரநிலைக்காக அவர்களது பிழைகளை முன்னேற்பாடாக சரிசெய்வதற்கு நல்வாய்ப்பும் வழங்கப்படுகிறது.

பொறியியல், தொழில்நுட்பம் அல்லது செய்முறை உருவகப்படுத்துதல்[தொகு]

பொறியியல் அமைப்புகள் அல்லது பல செயல்முறைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் எந்த ஒரு அமைப்பிலும் ஒரு முக்கியமான சிறப்பாக உருவகப்படுத்துதல் உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக மின் பொறியியலில், பரவல் தடையை உருவகப்படுத்துவதற்கு தடை இணைப்புகள் பயன்படுத்தப்படலாம், மேலும் ஒரு உண்மையான மின் செலுத்தத் தொடரினால் நிலைமைப்பெயர்வு ஏற்படக்காரணமாகிறது. அதுபோலவே, பரப்பலை உருவகப்படுத்தாமல் மாறுமின் மறுப்பை உருவகப்படுத்த போலியான பளுக்கள் பயன்படுத்தப்படலாம், மேலும் பரப்பல் தேவையில்லாத சூழ்நிலைகளிலும் இவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஒரு போலி உருவாக்கி, அது உருவகப்படுத்திய அலகின் சில செய்பணிகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை மட்டுமே மாதிரியாய் பின்பற்றலாம். இது ஈடாகப் போட்டியிடுவதற்கு மாறாக இருக்கிறது.[29]

பெரும்பாலான பொறியியல் உருவகப்படுத்துதல்கள், கணக்கியல் சார்ந்த மாதிரியமைத்தல் மற்றும் கண்னி உதவியுடனான விசாரணையை இன்றியமைவதாக்குகிறது. பல நிகழ்ச்சிகளில் இவ்வாறு இருந்தாலும், கணக்கியல் சார்ந்த மாதிரியமைத்தல் நம்பக்கூடியதாக இல்லை. பாய்ம இயக்கவியலில் உருவகப்படுத்துதலின் பிரச்சினைகளுக்கு பெரும்பாலும் கணக்கியல் சார்ந்த மற்றும் இயற்பியல்சார் உருவகப்படுத்துதல்கள் இரண்டும் தேவைப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சிகளில், இயற்பியல்சார் உருமாதிரிகளுக்கு இயக்க நிலை ஒற்றுமை தேவைப்படுகிறது. இயற்பியல்சார் மற்றும் வேதியியல்சார் உருவகப்படுத்துதல்கள், ஆராய்ச்சி பயன்பாடுகளைக் காட்டிலும், நேரடி யதார்த்தமான பயன்பாடுகளையும் கொண்டுள்ளன; எடுத்துக்காட்டாக வேதியியல்சார் பொறியியலில், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் போன்ற வேதியியல்சார் தொழிற்சாலைகளில் செயல்படுத்துவதற்காக செயல்முறை அளவுருக்களை விரைவாக அளிப்பதற்கு செயல்முறை உருவகப்படுத்துதல்கள் பயன்படுகின்றன.

செயற்கைக்கோள் வழிச்செலுத்தும் போலி உருவாக்கிகள்[தொகு]

GNSS ஏற்பிகளைச் சோதிப்பதற்கு மட்டுமான ஒரே உண்மை வழி (சேட்-நேவ் என வணிகரீதியான உலகத்தில் பொதுவாக அறியப்படுகிறது), RF விண்மீன் தொகுப்பு போலி உருவாக்கிகளைப் பயன்படுத்துவதே ஆகும். எடுத்துக்காட்டுக்காக, ஒரு விமானத்தில் ஏற்பியைப் பயன்படுத்தும் போது, உண்மையான விமானத்தின் மேல் எடுப்பதற்குத் தேவையில்லாமல் விசையியக்கவியல் சார்ந்த நிலைகளின் கீழ் சோதிக்கப்படலாம். மேலும் அனைத்து சோதனை அளவுருக்களின் மேல் முழுக் கட்டுப்பாடு இருக்கையில் சோதனை நிலைகள் துல்லியமாக மீண்டும் செய்யப்படலாம். உண்மை-உலகின் உண்மையான சமிக்ஞைகளை பயன்படுத்தும் போது இது சாத்தியமானது அல்ல. சோதனை ஏற்பிக்காக அது புதிய (செயற்கைக்கோள் வழிச்செலுத்தும்) கலிலியோவை பயன்படுத்துகிறது, உண்மையான சமிக்ஞைகள் இன்னும் தோன்றாமல் இருப்பதற்கு எந்த மாற்று ஏற்பாடும் இல்லை.

நிதித்துறை[தொகு]

நிதித்துறையில், கணினி உருவகப்படுத்துதல்கள் பெரும்பாலும் கருதுகோள் திட்டத்திற்காக பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, இடர்-இணக்கம் செய்யப்பட்ட தற்போதைய மதிப்பு, நல்-வரையறுக்கப்பட்டதில் இருந்து கணக்கிடப்படுகிறது, ஆனால் எப்போதும் உள்ளீடுகளை (அல்லது நிலையான) அறிந்திருப்பதில்லை. மதிப்பீட்டின் கீழ் இருக்கும் செயல்திட்டத்தின் செயல்திறனை மாதிரியாய் பின்பற்றும் விதமாக, தள்ளுபடி விகிதங்கள் மற்றும் பிற மாறிகளின் எல்லை மேலாய் NPV இன் பங்கீட்டை உருவகப்படுத்துதல் வழங்குகிறது.

விமானப் போலி உருவாக்கிகள்[தொகு]

ஒரு போலி உருவாக்கி, விமானிகளுக்கு நிலத்தின் மேல் பயிற்சியளிப்பதற்கு பயன்படுகிறது. விமானிக்கு எந்தவித காயமும் இல்லாமல் உருவகப்படுத்தப்பட்ட "வானூர்தியை" மோதுவதற்கு அவர் அனுமதிக்கப்படுகிறார். எஞ்சின் இல்லாமல் தரையிரங்கல், அல்லது முழுமையான மின் அல்லது நீர்மத்தால் இயங்கும் தோல்விகள் போன்ற, மிகவும் இடரார்ந்த சூழ்நிலைகளில் விமானி வானூர்தியை இயக்குவதற்காக, விமானிகளுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்கு பெரும்பாலும் விமான போலி உருவாக்கிகள் பயன்படுகின்றன. வழக்கமாக ஒரு விமானி, கண்டிப்பாக ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை, ஒரு முழுமையான போலி உருவாக்கி பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். வழக்கமாக, விமானிகள் குறிப்பிட்ட வகை வானூர்திக்கு புதிதாக இருந்தால், போலி உருவாக்கியின் மூலம் அவர்களது வகை தரவரிசைகளைப் பெறுவர். மிகவும் நவீன போலி உருவாக்கிகளானது, உயர்-நம்பக காட்சி அமைப்புகள் மற்றும் நீர்மத்தால் இயங்கும் இயக்க அமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு உண்மையான பயிற்றுனர் வானூர்தியைக் காட்டிலும், போலி உருவாக்கிகள் வழக்கமாக இயக்குவதற்கு விலைமலிவானதாகும்.

வீட்டில் கட்டப்படும் விமான போலி உருவாக்கிகள்[தொகு]

போலி உருவாக்கி மென்பொருளை பயன்படுத்தும் சில மனிதர்கள், குறிப்பாக விமான போலி உருவாக்கி மென்பொருளை பயன்படுத்துபவர்கள், அவர்களது சொந்த போலி உருவாக்கியை வீட்டில் கட்டிக்கொள்வர். சில மனிதர்கள் — அவர்களது வீட்டில் கட்டப்பட்ட போலி உருவாக்கி உண்மைநிலையை பெறுவதற்காக — அதே மென்பொருளில் இயக்கும், உண்மையான இயந்திரத்தின் பயன்படுத்தப்பட்ட அட்டைகள் மற்றும் அடுக்குகளை வாங்குவர். வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருளைப் பொருத்தும் பிரச்சினைக்கு விடை காண இது ஈடுபட்டுள்ள போது — பல மாறுபட்ட அடுக்குகளில் நூற்றுக்கணக்கான அட்டைகள் பொருத்தப்பட்டு இருப்பது பிரச்சினையாக இருக்கும் — இன்னும் பலர் இந்தப் பிரச்சினைகளுக்கு பயனுடைய தீர்வைத் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றனர். சிலர் தத்ரூபமான உருவகப்படுத்துதல் பற்றி மிகவும் தீவிரமாக உள்ளனர், அவர்கள் வானூர்தி சேமிப்பு கிடங்குகளில் உள்ள குறைந்த விலை வானூர்தியின் முழுமையான மூக்குப் பகுதிகள் போன்ற உண்மையான வானூர்தி பாகங்களை வாங்குவர். மக்களுக்கு உண்மை வாழ்வில் அடைய முடியாத இதை ஒரு பொழுதுபோக்காக உருவகப்படுத்த அவர்களுக்கு அனுமதிக்கிறது.

கடல்சார்ந்த போலி உருவாக்கிகள்[தொகு]

விமான போலி உருவாக்கிகளின் ஒப்புமையைத் தாங்கி இருக்கும், கடல்சார்ந்த போலி உருவாக்கிகள் கப்பலின் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கிறது. பின்வருவன மிகவும் பொதுவான கடல் சார்ந்த போலி உருவாக்கிகளாகும்:

 • கப்பலின் பால போலி உருவாக்கிகள்
 • எஞ்ஜின் அறை போலி உருவாக்கிகள்
 • சரக்கைக் கையாளும் போலி உருவாக்கிகள்
 • தொடர்பு / GMDSS போலி உருவாக்கிகள்

கடல்சார்ந்த கல்லூரிகள், பயிற்சிக் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் கடற்படைகளினுள் இதைப் போன்ற போலி உருவாக்கிகள் பெரும்பாலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவை பெரும்பாலும் கப்பல்கள் பாலத்தின் நகலாக்கத்தை, இயங்கு வேலை(களுடன்) கொண்டுள்ளன, மேலும் மெய்நிகர் சூழல்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு பல திரைகள் வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்கும்.

இராணுவ உருவகப்படுத்துதல்கள்[தொகு]

போர் விளையாட்டுகள் என முறைசாராமல் அறியப்படும் இராணுவ உருவகப்படுத்துதல்கள், போர்முறையின் கோட்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கும் உருமாதிரிகள் ஆகும், இதன் மூலம் உண்மையான போர் நடவடிக்கைகள் இல்லாமல் சோதிக்கவும் திருத்தவும் முடியும். இது மாறுபடும் உண்மைநிலையின் பாகைகளுடன், பல மாறுபட்ட வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளது. அண்மைக் காலங்களில், இராணுவத்தில் மட்டுமல்லாமல், அரசியல் மற்றும் சமுதாய ஆக்கக்கூறுகளுக்கும் அவர்களது நோக்கம் விரிவு படுத்தப்பட்டுள்ளது (எடுத்துக்காட்டாக, லத்தின் அமெரிக்காவின் உத்திபூர்வ பயிற்சியின் நேசனல் லேப் வரிசை.[30] பல அரசுகள் தனிப்பட்ட முறையிலும் இணைவு ஆக்க முறையிலும் உருவகப்படுத்துதலைப் பயன்படுத்தும் போது, வெளியுலகத் தொழில் வட்டாரங்களிலும் உருமாதிரிகளின் வகைகளைப் பற்றி சிறிது தெரிந்திருக்கிறது.

ரோபோவியல் போலி உருவாக்கிகள்[தொகு]

'உண்மை' ரோபோட்டின் மேல் முழுதும் சார்ந்தில்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட (அல்லது குறிப்பிடப்படாத) ரோபோட்டுக்கான பதிக்கப்பட்டப் பயன்பாடுகளை ரோபோவியல் போலி உருவாக்கியைப் பயன்படுத்தி உருவாக்க முடியும். சில நிகழ்ச்சிகளில், இந்த பயன்பாடுகளானது உண்மையான (அல்லது மறுகட்டமைப்பு செய்யப்பட்ட) ரோபோட்டுக்கு எந்த மாற்றமும் செய்யப்படாமல் மாற்றியமைக்கப்படலாம். ரோபோவியல் போலி உருவாக்கிகள், உருவகப்படுத்துதல்களை மறுதயாரிப்பு செய்ய அனுமதிக்கிறது, மூலத்தின் விலை, நேரம், அல்லது 'தனித்தன்மை' போன்ற காரணங்களால் இதைப் போன்று உண்மை உலகில் 'உருவாக்க' இயலாது. வேகமான ரோபோட் மூலவகைமாதிரியையும் போலி உருவாக்கி அனுமதிக்கிறது. ஒரு ரோபோட்டின் இயக்காற்றல்களை உருவகப்படுத்துவதற்கு பல ரோபோட் போலி உருவாக்கிகள் இயற்பியல்சார் எஞ்சின்களை சிறப்பாகக் கொண்டுள்ளன.

உயிர்இயந்திரவியல் போலிஉருவாக்கிகள்[தொகு]

உயிர்இயந்திரவியல் போலிஉருவாக்கி, நடைமுறை இயக்கவியல், விளையாட்டுக்கள் செயல்திறன் ஆய்வு, அறுவை செயல்முறைகளை உருவகப்படுத்துதல், இணைப் பளுக்களை பகுப்பாய்வு செய்தல், மருத்துவ சாதனங்களை வடிவமைத்தல், மற்றும் மனித மற்றும் விலங்கு இயக்கத்தை அனிமேட் செய்தல் போன்றவற்றை பகுப்பாய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

விற்பனைகள் செயல்முறை போலி உருவாக்கிகள்[தொகு]

விற்பனைகள் செயல்முறை பொறியியலின் துறை போன்ற தொழில் செயல்முறைகள் வழியான பரிமாற்றங்களின் போக்கிற்கு, உருவகப்படுத்துதலானது மாதிரியமைத்தலில் பயனுள்ளதாக உள்ளது, நிறைவு செய்யப்பட்ட பல்வேறு நிலைகளின் வழியாக வாடிக்கையாளர்களின் போக்கை ஆய்வுசெய்து முன்னேற்றுவதற்கு இவை பயனுள்ளதாக உள்ளது (ஆணை ஒப்புதல் மற்றும் நிறுவுதல் வழியாக பொருள்கள்/சேவைகளை வழங்குவதற்கான ஒரு தொடக்க முன்மொழிதலில் இருந்து கூறலாம்). செயல்முறையின் பல்வேறு நிலைகளின் மாறுதன்மை, விலை, வேலை நேரம், மற்றும் பரிமாற்றங்களின் அளவை எவ்வாறு முன்னேற்றங்களின் வகைகளின் விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம் என்பதை முன்பே தடுப்பதற்கு இதைப் போன்ற உருவகப்படுத்துதல்கள் உதவிபுரிகிறது. ஒரு முழுமையான சிறப்புகளைக் கொண்ட கணினி மயமாக்கப்பட்ட செயல்முறை போலி உருவாக்கியானது, ஸ்பரசீட் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி எளிதான கல்விசார் செயல்முறைக் காட்சிகளை செயல்படுத்துவது போல், பகடைச் சுருள் அடிப்படையில் கோப்பைகளுக்கு இடையில் காசுகளை இடமாற்றுவது, அல்லது வர்ண முத்துக்களைக் கொண்ட சம்மட்டியில் வாரியுடன் முழ்கி எடுப்பது போன்ற உருமாதிரிகளை சித்தரிப்பதற்கு பயன்படுகிறது[31].

டிரக் போலி உருவாக்கி[தொகு]

கனமான-சக்கர-வாகன இயக்கி போலி உருவாக்கியை ஒரு படைவீரர் சோதனை செய்கிறார்.

டிரக் போலி உருவாக்கியானது, ஒரு மெய்நிகர் சூழ்நிலையில் உண்மை வாகனங்களின் சிறப்பியல்புகளை மறுதயாரிப்பு செய்வதற்கு ஒரு நல்வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இதன் நகல் ஆக்கத்தின் வெளிப்புற ஆக்கக் கூறுகள் மற்றும் கட்டுபாடுகளானது, ஓட்டுனரை அவர்களது சொந்த வாகனத்தின் இயக்ககத்தில் அமர்ந்திருப்பதைப் போன்ற ஒரு உணர்வை இந்த வாகனம் ஏற்படுத்துகிறது. ஓட்டுனர்கள் இதை ஒரு சாதாரணமான கல்வி நிரல் என்று பார்ப்பதைக் காட்டிலும் முழுமையான அனுபவத்தில் ஆழ்த்தும் போதுமான தத்ரூப நிலையை உறுதி செய்வதுடன் காட்சிகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் நகலாக்கம் செய்யப்படுகிறது.

புதிய ஓட்டுனருக்காக கட்டமைக்கப்பட்ட அனுபவத்தை இந்த போலி உருவாக்கி வழங்குகிறது, மேலும் மிகவும் பக்குவமடைந்த ஓட்டுனருக்கு அதிகமான சிக்கலுள்ள பயிற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. புதிய ஓட்டுனர்களுக்காக, சிறந்த தொழிற்பயிற்சியைக் கொண்டு அவர்களது தொழில் வாழ்க்கையைத் தொடங்குவதற்கு நல்வாய்ப்பை டிரக் போலி உருவாக்கிகள் வழங்குகிறது. பக்குவமடைந்த ஓட்டுனர்களுக்காக, சிறப்பாக ஓட்டும் திறமையை அதிகரிப்பதற்கு அல்லது மோசமான தொழிற்பயிற்சியை கண்டறிவதற்கு மற்றும் குறை களைவு செயலுக்காக தேவையான படிகளை அறிவுறுத்துவதற்கு வசதிகளை உருவகப்படுத்துதல் வழங்குகிறது. நிறுவனங்களுக்காக, பணியாளர் ஓட்டும் திறமைகளை பயில்வதற்கு ஒரு நல்வாய்ப்பை இது வழங்குகிறது, இதன் மூலம் பராமரிப்பு செலவுகள் மட்டுபடுத்துவது நிறைவேற்றப்படுகிறது மற்றும் உற்பத்தி பெருக்கப்படுகிறது, மேலும் மிக முக்கியமாக அனைத்து நேர்மறை நிலைமைகளிலும் அவர்களது செயல்களின் பாதுகாப்புக்கு உத்திரவாதமளிக்கிறது.

உருவகப்படுத்துதல் மற்றும் விளையாட்டுகள்[தொகு]

பாரம்பரியம் மற்றும் நவீனகாலம் இரண்டிலும் வியூக விளையாட்டுகள் — இராணுவ பயிற்சிகள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களின் தேவைக்காக மனதில் எண்ணக்கூடிய தீர்வு காணல்களின் உருவகப்படுத்துதல்களாக பார்க்கப்படலாம் (அதைப் போன்ற பாரம்பரியத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக, பார்க்க கோவின் வரலாறு அல்லது மிகவும் நவீன எடுத்துக்காட்டுக்காக பார்க்க கிரேய்க்ஸ்பில்).

பல பிற வீடியோ விளையாட்டுக்கள், குறிப்பிட்டவகை போலி உருவாக்கிகள் ஆகும். தொழிலில் இருந்து, அரசுக்கு, கட்டுமானத்திற்கு, பறக்கும் வாகனங்களுக்கு அதைப் போன்ற விளையாட்டுக்களானது, இயற்கையின் பல்வேறு பண்புகளை உருவகப்படுத்துகின்றன. (மேலே பார்க்க).

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 அல்லது, கணினி அறிவியலின் என்சைக்ளோப்பீடியாவின் உருவகப்படுத்துதல் கட்டுரை யின் வார்த்தைகளில், "உண்மையான அல்லது கற்பனை அமைப்பின் உருமாதிரியை உருவாக்குவது மற்றும் அந்த உருமாதிரியுடன் பரிசோதனையில் ஈடுபடுவது" போன்றவை உள்ளன.
 2. கணினி கிராபிக்ஸில் எடுத்துக்காட்டாக [1] [2] பரணிடப்பட்டது 2007-10-12 at the வந்தவழி இயந்திரம்.
 3. 3.0 3.1 பிற வணிகர்கள் மெய்நிகர் உண்மை-பாணி போலி உருவாக்கிகளை மிகவும் பார்வைக்குரிய சொல்லாகப் பயன்படுத்தும் போது[3] பரணிடப்பட்டது 2008-01-22 at the வந்தவழி இயந்திரம், தாலஸ், "வெளிக்காரணிகளின் உருவகப்படுத்துதல், அவைகளை பாதிப்பதற்காக"[4] "உணரிகளின் போலி உருமாதிரிகளுக்கு ஒத்த பகுதியான களங்கள் மற்றும் பிற செயல்பாடுடைய பொருள்களாக" செயற்கையான சூழ்நிலையை வரையறுத்துள்ளார்.
 4. உயிர் வேதியியல் துறையின் பிரபலமான ஒரு ஆராய்ச்சி செயல்திட்டத்திற்காக "இந்த வினாக்களுக்கு குறிப்பிட்ட வகையில் பொருந்தியிருக்கும் கணினி உருவகப்படுத்துதல்" பயன்படுகிறது[5], பார்க்க போஃல்டிங்@ஹோம்.
 5. போலி உருவாக்கி பயிற்சியின் மேல் கல்வி சார் இலக்கிற்காக, பார்க்க எ.டு. டுவார்ட்ஸ் பில்டிங் ஆன் இண்டெராக்டிவ், சினாரியோ-பேஸ்டு டிரைய்னிங் சிமுலேட்டர் பரணிடப்பட்டது 2007-11-28 at the வந்தவழி இயந்திரம், மருத்துவ பயன்பாட்டிற்காக போலி உருவாக்கி வணிகரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மெடிக்கல் சிமுலேசன் டிரைனிங் பெனிபிட்ஸ் பரணிடப்பட்டது 2007-12-17 at the வந்தவழி இயந்திரம் மற்றும் இராணுவப் பயிற்சிக்கான சென்டர் ஃபார் இண்டர்நேசனல் கொள்கையால் வெளியிடப்பட்ட எ சிவிலியன்'ஸ் கைடு டூ யூ.எஸ் டிபன்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்ஸ் டூ லத்தின் அமெரிக்கா அண்ட் த கரிபியன் போன்றவை உள்ளன.
 6. பாதுகாப்பு மாதிரியமைத்தல் மற்றும் உருவகப்படுத்துதல் அலுவலகத்தால் வகையாக்கமானது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 7. ""ஹை வெர்சஸ் லோ பெடிலிட்டி சிமுலேசன்ஸ்: டஸ் த டைப் ஆப் பார்மேட் அஃபெக்ட் கேண்டிடேட்ஸ்' பெர்ஃபாமென்ஸ் ஆர் பெர்செப்சன்ஸ்?"" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2009-01-06. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-28.
 8. எடுத்துக்காட்டாக அனைத்து இந்திய மேலாண்மைக் கழகம் "இன்றைய மிகவும் குழப்பமான தொழில் தன்மைகளுக்கான உயர்ந்த சிந்தனையாக உள்ள, போட்டி மனப்பான்மையின் புதிய வடிவத்தை மனதிற்கொண்டு"[6] வெற்றிபெறுவதற்காக ஆடும் போட்டியாளர்களை பராமரிக்கிறது, மேலும் "வேர்ல்ட் ஆப் வார்கிராப்ட் போன்ற பெருமளவான பல்விளையாட்டாளர் டிராகன்-ஸ்லேயிங் விளையாட்டுகளை விளையாடுவதால் திறமைகள் கூர்தீட்டப்படுகின்றன, இது நவீன பன்னாடுகளை கையாளும்போது பயன்படுகிறது" என IBM வலியுறுத்தியது.[7]
 9. ""ரியாக்டிங் டூ த பாஸ்ட் ஹோம் பேஜ்"". Archived from the original on 2009-04-16. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-28.
 10. "கனரா," அட் 'பாக்ஸ்சிம்ஸ்' ப்ளாக், 27 ஜனவரி 2009
 11. 11.0 11.1 மெல்லர், G. (1997). மருத்துவ கல்விக்கான போலி உருவாக்கியின் வகையாக்கம். டிஜிட்டல் இமேஜிங்கின் பத்திரிகை. http://www.medsim.com/profile/article1.html பரணிடப்பட்டது 1999-11-27 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 12. Murphy D, Challacombe B, Nedas T, Elhage O, Althoefer K, Seneviratne L, Dasgupta P. (May 2007). "[Equipment and technology in robotics]" (in Spanish; Castilian). Arch. Esp. Urol. 60 (4): 349–55. பப்மெட்:17626526. 
 13. Vlaovic PD, Sargent ER, Boker JR, et al. (2008). "Immediate impact of an intensive one-week laparoscopy training program on laparoscopic skills among postgraduate urologists". JSLS 12 (1): 1–8. பப்மெட்:18402731. http://openurl.ingenta.com/content/nlm?genre=article&issn=1086-8089&volume=12&issue=1&spage=1&aulast=Vlaovic. பார்த்த நாள்: 2008-08-26. 
 14. Leung J, Foster E (April 2008). "How do we ensure that trainees learn to perform biliary sphincterotomy safely, appropriately, and effectively?". Curr Gastroenterol Rep 10 (2): 163–8. doi:10.1007/s11894-008-0038-3. பப்மெட்:18462603. http://www.current-reports.com/article_frame.cfm?PubID=GR10-2-2-03&Type=Abstract. பார்த்த நாள்: 2008-08-26. 
 15. http://www.pong-story.com/intro.htm
 16. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2009-08-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-28.
 17. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2010-03-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-28. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 18. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2009-05-25. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-28.
 19. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2012-07-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-28.
 20. http://www.starksravings.com/linktrainer/linktrainer.htm
 21. 21.0 21.1 "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 1999-01-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-28.
 22. http://open-site.org/Games/Video_Games/Simulation
 23. http://www.ibisworld.com/industry/retail.aspx?indid=2003&chid=1
 24. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2015-04-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-28.
 25. http://www.awn.com/mag/issue4.02/4.02pages/kenyonspiderman.php3
 26. CADE- http://www.uic.edu/sph/cade/
 27. செய்திகள்-மருத்துவம்.வலைக் கட்டுரை- http://www.news-medical.net/news/2005/10/27/14106.aspx
 28. 28.0 28.1 http://www.straylightmm.com/
 29. பெடரல் தர 1037C
 30. பார்க்க, எடுத்துக்காட்டாக, அமெரிக்கக் கூட்டுப்படை ஆணை "பன்னாட்டு பரிசோதனை 4" பரணிடப்பட்டது 2007-04-14 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 31. Paul H. Selden (1997). Sales Process Engineering: A Personal Workshop. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.

கூடுதல் வாசிப்பு[தொகு]

 • C. அல்டிரிச் (2003). லேர்னிங் பை டூயிங் : உருவகப்படுத்துதல்கள், கணினி விளையாட்டுகள், மற்றும் இணையக் கற்றலின் வழிகாட்டி மற்றும் பிற கல்வி சார் அனுபவங்களுக்கு ஒரு விரிவான வழிகாட்டியாக உள்ளது. சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ: பிஃபெய்பெர் — ஜான் வைய்லி & சன்ஸ்.
 • C. அல்டிரிச் (2004). சிமிலேசன்ஸ் அண்ட் த புயூச்சர் ஆப் லேனிங்: இணையக் கற்றலுக்கு ஒரு புதுமையான (மற்றும் அநேகமாய் புரட்சியான) அணுகுமுறையாகும். சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ: பிஃபெய்பெர் — ஜான் வைய்லி & சன்ஸ்.
 • ஸ்டீவ் கோஹன் (2006). விர்ச்சுவல் டிசிசன்ஸ். மஹ்வா, நியூஜெர்சி: லாரன்ஸ் எரல்பாம் அசோசியேட்ஸ்.
 • R. ஃபிர்க் மற்றும் S. ஹர்ட்மன் (2007). மாடல்ஸ் இன் சைன்ஸ். ஸ்டன்போர்டு என்சைக்லோபீடியா ஆப் ஃபிலாசபி இல் நுழைவு.
 • S. ஹர்ட்மன் (1996). த வேர்ல்ட் அஸ் எ ப்ராசஸ்: சிமுலேசன்ஸ் இன் த நேச்சுரல் அண்ட் சோசியல் சைன்சஸ், உள்ளே: R. ஹெக்செல்மன் மற்றும் பலர். (eds.), வடிவழகு அண்ட் சிமுலேசன்ஸ் இன் த சோசியல் சைன்சஸ் ஃப்ரம் த பிலாசபி ஆப் சைன்ஸ் பாய்ட் ஆப் வியூ , தியரி அண்ட் டிசிசன்ஸ் லைப்ரரி. டோர்ட்ரெட்ச்: குலூவர் 1996, 77–100.
 • J.P. ஹெர்டெல் (2002). யூசிங் புரொமோட் லேனிங் இன் ஹையர் எஜுகேசன். ஸ்டெர்லிங், விர்ஜினியா: ஸ்டைலஸ்.
 • P. ஹம்ப்ரேய்ஸ், எக்ஸ்டெண்டிங் அவர்செல்வ்ஸ்: கம்ப்யூடேசனல் சைன்ஸ், எம்ப்ரைசிசம், அண்ட் சைண்டிபிக் மெத்தடு . ஆக்ஸ்போர்டு: ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழக செய்திப் பத்திரிக்கை, 2004.
 • F. பெர்சிவல், S. லாட்ஜ் & D. சாண்டேர்ஸ் (1993). த சிமுலேசன்ஸ் அண்ட் கேமிங் இயர்புக்: டெவலப்பிங் டிரான்ஸ்பெரபில் ஸ்கில்ஸ் இன் எஜுகேசன் அண்ட் டிரைனிங். லண்டன்: கோகன் பேஜ்.
 • D. சவுண்டர்ஸ் (Ed.). 2000. த இண்டெர்நேசனல் சிமுலேசன் அண்ட் கேமிங் ரிசர்ச் இயர்புக், புத்தகப்பகுதி 8. லண்டன்: கோஹன் பேஜ் லிமிட்டடு.
 • ரோகர் D. ஸ்மித்: சிமுலேசன் ஆர்டிகல், என்சைக்லோபீடியா ஆப் கம்ப்யூட்டர் சைன்ஸ், நேச்சர் பப்ளிசிங் குரூப், பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-333-77879-0.
 • ரோகர் D. ஸ்மித்: "சிமுலேசன்: த எஞ்சின் பிகைண்ட் த விர்ட்சுவல் வேர்ல்ட்" பரணிடப்பட்டது 2010-10-23 at the வந்தவழி இயந்திரம், ஈமேட்டர், டிசம்பர், 1999.
 • R. சவுத் (1688). "எ சைமன் டெலிவர்டு அட் கிரிஸ்ட்-சர்ச், ஆக்ஸன்., பிஃபோர் த யூனிவர்சிட்டி, அக்டோபர். 14. 1688: பழமொழி. XII.22 கடவுளுக்கு பொய் சொல்லும் உதடுகளை வெறுத்து ஒதுக்குகிறார்", பப. 519–657 இல் சவுத், R., டெவல்வ் செர்மொன்ஸ் பிரீச்சுடு அப்பான் செவரல் ஒக்கேசன்ஸ் (இரண்டாவது பதிப்பு), புத்தகப்பகுதி I , தாமஸ் பென்னட்டுக்காக S.D.யால் அச்சிடப்பட்டது, (லண்டன்), 1697.
 • எரிக் வின்ஸ்பெர்க் (1999) சான்ங்சனிங் மாடல்ஸ்: த எஃபிஸ்டெமோலஜி ஆப் சிமுலேசன், உள்ளே சிஸ்மோண்டோ, செர்கியோ மற்றும் ஸ்நைட் கிசிஸ் (eds.) (1999), வடிவழகு அண்ட் சிமுலேசன். கட்டம் 12 இல் அறிவியலின் சிறப்பு வெளியீடு.
 • எரிக் வின்ஸ்பெர்க் (2001), “சிமுலேசன்ஸ், மாடல்ஸ் மற்றும் தியரீஸ்: காம்ப்ளெக்ஸ் பிசிக்கல் சிஸ்டம் மற்றும் தேர் ரெப்பெரசண்டேசன்ஸ்”, அறிவியலின் தத்துவம் 68 (செயல்முறை ஆணை): 442-454.
 • எரிக் வின்ஸ்பெர்க் (2003), சிமுலேட்டடு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ்: மெத்தோடோலொஜி ஃபார் எ விர்ச்சுவல் வேர்ல்ட், அறிவியலின் தத்துவம் 70: 105–125.
 • ஜோசப் வோல்ஃப் & டேவிட் குரூக்கல் (1998). டெவலப்பிங் எ சைண்டிபிக் நாலெட்ஜ் ஆப் சிமுலேசன்/கேமிங் பரணிடப்பட்டது 2007-06-25 at the வந்தவழி இயந்திரம். சிமுலேசன் & கேமிங்: ஆன் இண்டெர்நேசன ஜர்னல் ஆப் தியரி, டிசைன் அண்ட் ரிசர்ச் , 29(1), 7–19.
 • எலென் K. லெவி (2004) சிந்தெடிக் லைட்டிங்: காப்ளக்ஸ் சிமுலேசன்ஸ் ஆப் நேச்சர் , போட்டோகிராஃபி குவாட்டர்லி(#88) pp. 5–9

வரலாற்றுக் குறிப்புதவிகள்[தொகு]

வரலாற்றில், இந்த வார்த்தைக்கு எதிர்மறையான உட்பொருள்கள் இருந்தன:

…தனிச்சிறப்பு நோக்கத்திற்காக, வார்த்தைகளின் சாதுர்யமானது வழக்கமாக பொய் என அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் செயல்களின் சாதூர்யம், முகபாவங்கள், அல்லது நடத்தை ஆகிய பண்புகள் உருவகப்படுத்துதல் எனப்படுகிறது… ராபர்ட் சவுத் (1643–1716)[1]

எனினும், உருவகப்படுத்துதல் மற்றும் உண்மையை மறைத்தல் இரண்டுக்கும் இடையே ஆன தொடர்பு, பிறகு மறைந்து இப்போது மொழியியல் ஆர்வம் மட்டுமே நிலைத்திருக்கிறது.

புற இணைப்புகள்[தொகு]

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Simulation
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. சவுத், 1697, ப.525.
  ஒரு தவறானக் கூற்று மற்றும் ஒரு உண்மையிலேயே தவறானக் கூற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டைப் பற்றி சவுத் பேசுகிறார்; உண்மையில் பொய் உறைப்பது பற்றிய கூற்றில் உள்ள வேறுபாடு கண்டிப்பாக தெரியவேண்டும், மேலும் உண்மைக்கு எதிராக இருப்பவை அறிந்துகொள்ளும் விதமாக வெளிப்படுத்தப்படவேண்டும்.
  மேலும், இதில் இருந்து, ஏமாற்றக்கூடிய வார்த்தைகளில் உள்ளடங்கி இருக்கும் பொய் யை விரிவு படுத்தும், ஒரு உருவகப்படுத்துதலில் ஏமாற்றக்கூடிய செய்கைகள் , ஏமாற்றக்கூடிய முகபாவங்கள் , அல்லது ஏமாற்றக்கூடிய நடத்தை யைக் கொண்டிருக்கும்.
  இவ்வாறு, இது காணப்படும் போது, உருவகப்படுத்துதல் என்பது தவறாக இருந்தால், உண்மை கண்டிப்பாக தெரியவேண்டும் (உண்மைக்கு புறம்பானவைக்குப் பதிலாக அதன் நன்மை அறிமுகப்படுத்தப்படவேண்டும்); மேலும் உருவகப்படுத்துதலுக்கான போலி யும் தெரியவேண்டும்.
  இல்லையெனில் உருவகப்படுத்துதலில் ஒருவருக்கு எது கிடைக்கும் என்பது தெரியாது.
  பெக்கானின் கட்டுரையானது உருவகப்படுத்துதல் மற்றும் போலி உருவகப்படுத்துதலின் சற்றே ஒத்த பார்வையை வெளிப்படுத்துகிறது; மேலும் இதில் குறிப்பிடும் படியாக சாமுவேல் ஜான்சன், சவுத்தின் வரையறையை மிகவும் பெரிய அளவில் கருதினார், அதை அவரது ஆங்கில மொழியின் அகராதி யில் உருவகப்படுத்துதலுக்கான பதிவில் பயன்படுத்தினார்.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=உருவகப்படுத்துதல்&oldid=3924695" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது