இருவித்திலைத் தாவரம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
இருவித்திலைத் தாவரம்
Magnolia wieseneri.jpg
மக்னோலியா தாவரத்தின் பூ
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: தாவரம்
பிரிவு: மக்னோலியோபைட்டா
வகுப்பு: மக்னோலியோப்சிடா
புரொங்னியார்ட்
ஒழுங்கு

கட்டுரையைப் பார்க்க.

முதிர்ந்த இலைகளினின்றும் வேறுபட்டுத் தெரியும் இரட்டை வித்திலைகளைத் தெளிவாகக் காட்டும் ஆமணக்கு மர நாற்று

இருவித்திலைத் தாவரம் அல்லது இருவித்திலையி (Dicotyledon) என்பது வித்துக்களில் இரு வித்திலைகளைக் கொண்ட பூக்கும் தாவரக் குலமொன்றைச் சேர்ந்த தாவரமாகும். இக்குலத்தில் சுமார் 199,350 சிறப்பினங்கள் இருக்கின்றன [1]. இருவித்திலைத் தாவரங்கள் அல்லாத பிற பூக்கும் தாவரங்கள் ஒருவித்திலைத் தாவரங்கள் ஆகும். இவை தமது வித்துக்களில் ஒரு வித்திலையைக் கொண்டிருக்கின்றன.

தற்போது, இருவித்திலைத் தாவரக் குலத்தை ஒரு முறையான குலமாக எடுத்துக்கொள்வது இல்லை. வகைப்பாட்டியல் குறித்த தேவைகளுக்காவது இருவித்திலைத் தாவரம், இருவித்திலையி போன்ற பெயர்கள் பயன்படுத்தப்படா. எனினும் பழைய இருவித்திலைத் தாவரக் குலத்தில் காணப்பட்ட பெரும்பாலான தாவரங்கள் எடிகாட்ஸ் எனப்படும். ஒற்றைமரபுக் குலமொன்றை உருவாக்குகின்றன. இவற்றை, இவற்றின் மகரந்தத் தூள்களின் அமைப்பைக் கொண்டு ஏனைய தாவரங்களிலிருந்து பிரித்தறிய முடியும்.

பழைய மரபுப்படி, இவை வகைப்பாட்டின் எந்தநிலையில் கருதப்பட்டாலும், இருவித்திலைத் தாவரங்கள் (அல்லது டைகோட்டிலெடோனியே) என அழைக்கப்பட்டன. குரொன்குயிஸ்ட் முறைமையில் உள்ளதுபோல இக் குலத்தை ஒரு வகுப்பாகக் கருதினால், இது, மக்னோலியோப்சிடா என அழைக்கப்பட்டது. சில முறைமைகளில் எடிகாட்ஸ், ரோசோப்சிடா (இன வகை ரோசா) எனும் தனியான வகுப்பாக அல்லது தனியான பல வகுப்புக்களாகக் கருதப்பட்டது.

புதிய வகைப்பாடு[தொகு]

பின்வரும் பட்டியல், இருவித்திலைக் குலத்தினுள் முன்னர் சேர்க்கப்பட்டிருந்த தாவர ஒழுங்குகளையும், ஏபிஜி மற்றும் குரோன்குயிஸ்ட் முறைமைகளில் அவற்றின் புதிய இடங்களையும் காட்டுகிறது.

ஏபிஜி II குரொன்குயிஸ்ட் முறைமை

ஆம்போரலேசியே (Amborellaceae)

குளோரந்தேசியே (Chloranthaceae)

நிம்பயேசியே (Nymphaeaceae) [+ கபொம்பேசியே (Cabombaceae)]

ஆஸ்த்ரோபைலயேலஸ் (Austrobaileyales)

செராதொபைலேலஸ் (Ceratophyllales)

மக்னோலியிட்ஸ் (magnoliids)
eudicots

Note: "+ ..." = optional segregrate family, that may be split off from the preceding family.

மக்னோலியோப்சிடா

Magnoliidae (mostly basal dicots)

Hamamelidae

Caryophyllidae

Dilleniidae

Rosidae

Asteridae