வார்ப்புரு:தமிழ் அனையெழுத்துக் குறியேற்ற அரிச்சுவடி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
தமிழ் அனையெழுத்துக் குறியேற்றம்(TACE16) அரிச்சுவடி
மெய்யெழுத்துக்கள்→
உயிரெழுத்துக்கள்
E10 E18 E1A E1F E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E2A E2B E2C E2D E2E E2F E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E3A E3B E3C E3D E3E E3F
0 அரைக்கால் க் ங் ச் ஞ் ட் ண் த் ந் ப் ம் ய் ர் ல் வ் ழ் ள் ற் ன் ஜ் ஶ் ஷ் ஸ் ஹ் க்ஷ்
1 கால் க்ஷ
2 அரை கா ஙா சா ஞா டா ணா தா நா பா மா யா ரா லா வா ழா ளா றா னா ஜா ஶா ஷா ஸா ஹா க்ஷா
3 முக்கால் ி கி ஙி சி ஞி டி ணி தி நி பி மி யி ரி லி வி ழி ளி றி னி ஜி ஶி ஷி ஸி ஹி க்ஷி
4 அரைவீசம் கீ ஙீ சீ ஞீ டீ ணீ தீ நீ பீ மீ யீ ரீ லீ வீ ழீ ளீ றீ னீ ஜீ ஶீ ஷீ ஸீ ஹீ க்ஷீ
5 வீசம் கு ஙு சு ஞு டு ணு து நு பு மு யு ரு லு வு ழு ளு று னு ஜு ஶு ஷு ஸு ஹு க்ஷு
6 மூவீசம் கூ ஙூ சூ ஞூ டூ ணூ தூ நூ பூ மூ யூ ரூ லூ வூ ழூ ளூ றூ னூ ஜூ ஶூ ஷூ ஸூ ஹூ க்ஷூ
7 அரைமா கெ ஙெ செ ஞெ டெ ணெ தெ நெ பெ மெ யெ ரெ லெ வெ ழெ ளெ றெ னெ ஜெ ஶெ ஷெ ஸெ ஹெ க்ஷெ
8 பௌர்ணமி ஒருமா கே ஙே சே ஞே டே ணே தே நே பே மே யே ரே லே வே ழே ளே றே னே ஜே ஶே ஷே ஸே ஹே க்ஷே
9 அமாவாசை இரண்டுமா கை ஙை சை ஞை டை ணை தை நை பை மை யை ரை லை வை ழை ளை றை னை ஜை ஶை ஷை ஸை ஹை க்ஷை
A கார்த்திகை மும்மா கொ ஙொ சொ ஞொ டொ ணொ தொ நொ பொ மொ யொ ரொ லொ வொ ழொ ளொ றொ னொ ஜொ ஶொ ஷொ ஸொ ஹொ க்ஷொ
B ராஜ நாலுமா கோ ஙோ சோ ஞோ டோ ணோ தோ நோ போ மோ யோ ரோ லோ வோ ழோ ளோ றோ னோ ஜோ ஶோ ஷோ ஸோ ஹோ க்ஷோ
C முந்திரி கௌ ஙௌ சௌ ஞௌ டௌ ணௌ தௌ நௌ பௌ மௌ யௌ ரௌ லௌ வௌ ழௌ ளௌ றௌ னௌ ஜௌ ஶௌ ஷௌ ஸௌ ஹௌ க்ஷௌ
D அரைக்காணி ஸ்ரீ
E காணி
F முக்காணி
குறிப்பு:
ஒருங்குறியக் கூட்டமைப்பின் தமிழ் ஒருங்குறி குறியேற்றத்தில்(v6.3) இல்லை
ஆய்வுகளுக்காக(NLP)ஒதுக்கப்பட்ட இடம்
எதிர்காலத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது