உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

முடுக்கமானி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

முடுக்கமானி என்பது சரியான முடுக்கத்தை அளவிடும் ஒரு சாதனமாகும், முடுக்கமானது இயல்பான வீழ்ச்சிக்கு அனுபவமுள்ளதாக இருக்கிறது.

வெக்டார் அளவாக முடுக்கத்தின் எண் மதிப்பு மற்றும் திசையைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு தனியான- மற்றும் பல்-அச்சு உருமாதிரிகள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன, மேலும் திசைப்போக்கு, அதிர்வு மற்றும் அதிர்ச்சியை உணர்வதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. சாதனத்தின் திசைப்போக்கைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு அல்லது விளையாட்டு உள்ளீடுக்கானவற்றை வழங்குவதற்கு, கையடக்கமான மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் வீடியோ விளையாட்டுக் கட்டுப்படுத்திகளில் அதிக அளவில் தற்போது நுண்ணிய இயந்திர முடுக்கமானிகள் அதிகரிக்கும் விதத்தில் உள்ளன.

இயற்பியல்சார் கொள்கைகள்[தொகு]

முடுக்கத்தின் இயல்பான வீழ்ச்சிக்கு அனுபவம் உள்ளதாகவும், மக்கள் மற்றும் பொருள்களின் மூலமாக உணரப்படும் முடுக்கமாகவும் உள்ள முடுக்கமானியானது, சரியான முடுக்கத்தை அளவிடுகிறது. மற்றொரு வகையில் கூறினால், இடம்காலத்தின் எந்த புள்ளியிலும் சமநிலை கோட்பாடு பொறுப்புறுதிகளை உள்நிலை சடத்துவச்சட்டத்தின் உளதாம் நிலை தருகிறது, மேலும் சட்டத்திற்கு சார்ந்த முடுக்கத்தை முடுக்கமானி அளவிடுகிறது.[1]

ஒரு முடுக்கமானியின் பயனாக புவியின் மேற்பரப்புக்கு சார்ந்து, கிட்டத்தட்ட 1 g மேல்நோக்கி குறிப்பிடுகிறது, ஏனெனில் எந்த புள்ளியிலும் புவியின் மேற்பரப்புக்கு மேல்நோக்கி முடுக்கப்படுவது, உள்நிலை சடத்துவச்சட்டத்துக்கு சார்ந்திருக்கிறது. புவியை மதித்திருக்கும் இயக்கத்தின் காரணமாக முடுக்கத்தை அடைவதற்கு, இந்த "புவியீர்ப்பு குத்தளவு" கண்டிப்பாக கழிந்திருக்கும்.

ஈர்ப்புக்குரிய குத்தளவின் தோற்றத்திற்கான காரணம் என்பது ஐன்ஸ்டீனின் சமநிலைக் கோட்பாடு[2] ஆகும், ஒரு பொருளின் மேல் உள்ள புவியீர்ப்பின் விளைவானது சட்டத்தின் சுட்டுதலுடைய முடுக்கத்தில் இருந்து பிரித்தறிய முடியாத ஒன்றாகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ஈர்ப்புக்குரிய இடத்தில் பொருள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் போது, நில விளைவு அழுத்தம் அல்லது ஒரு சமநிலையின் மேல் நோக்கித் தள்ளுவதை ஈடுபடுத்துவது, இயல்பாக-வீழ்ச்சியடையும் சுட்டு சட்டத்திற்கு மதித்து ஒரு முடுக்கமானி மேல்நோக்கி முடுக்குவதற்கான (அதன் சொந்த உறை) சுட்டு சட்டம் ஆகும். இந்த சுட்டு சட்ட முடுக்கத்தின் விளைவானது, கருவியின் மூலமாக வேறு ஏதாவது முடுக்க அனுபவம் பெற்றதில் இருந்து பிரித்தறிய முடியாததாக உள்ளது.

முடுக்கமானியானது, இயல்பான வீழ்ச்சியின் போது பூஜ்ஜியத்தை க் குறிக்கும். விண்கலம் புவியை வலம் வரும் பயன்பாட்டை இது உள்ளடக்கியிருக்கிறது, ஆனால் மீண்டும் ஒருமுறை 1 g முடுக்கம் மேல்நோக்கி சுட்டிக்காட்டும் சாதனத்தின் புள்ளியில் இறுதித் திசைவேகத்தை அடையும் வரை, தடைவிசைகள் முடுக்கத்தை குறைக்கும் இடத்தில் காற்று (இயல்பற்ற) எதிர்ப்புத்தன்மையுடன் வீழ்ச்சியடைவதில்லை.

முடுக்கம் அளவீடு செய்யப்படுகிறது SI அலகுகளில் ஒரு விநாடியின் ஒரு விநாடி மீட்டர்கள் (மீ/வி2), cgs அலகுகளில் gal (Gal), அல்லது பிரபலமாக g-போர்ஸ் என்ற சொல்லில் (g ) முடுக்கம் அளவீடு செய்யப்படுகிறது.

பயிற்சி நோக்கத்திற்காக, இன்னெர்சியல் நேவிகேசன் சிஸ்டம் போன்ற புவியை சார்ந்திருக்கும் பொருள்களின் முடுக்கத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு, உள்நிலை புவியீர்ப்பின் அறிவு தேவைப்படுகிறது. ஒய்வு நிலையில்[3] சாதனத்தின் அளவீடு மூலமாகவோ அல்லது தோராயமான தற்போதைய நிலையின் புவியீர்ப்பின் உருமாதிரியை அறிவதில் இருந்தோ இது அடையப்பெறலாம்.

அமைப்பு[தொகு]

கருத்துப்படி, ஒரு முடுக்கமானியானது ஒரு சுருள்வில்லின் தணித்த எடைப்பொருளாக செயல்படுகிறது. முடுக்கத்தின் அனுபவத்தை முடுக்கமானி பெறும் போது, எடைப்பொருளானது அந்தப் புள்ளிக்கு இடம் மாறுகிறது, இதில் சுருள்வில்லினால் உறையாக அதே விகிதத்தில் உறையை முடுக்க முடியும். பின்னர் இந்த இடப்பெயர்ச்சியானது முடுக்கத்தைக் கொடுப்பதற்காக அளவிடப்படுகிறது.

நவீன முடுக்கமானிகள் பெரும்பாலும் சிறிய நுண்ணிய மின்-இயந்திரமுறை அமைப்புகளாக (MEMS) இருக்கின்றன, மேலும் ஆதார எடைபொருளுடன் (புவிநடுக்கத்துக்குரிய எடைப்பொருள் என்றும் அறியப்படுகிறது) நெடுங்கை விட்டத்தைக் காட்டிலும் சிறிது அதிகமானதாக அடங்கியுள்ள, உண்மையான எளிதான MEMS சாதனங்கள் சாத்தியமாகிறது. எஞ்சிய வாயுவில் இருந்து தணித்த முடிவுகள் சாதனத்தில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Q-காரணி மிகவும் குறைவாக இல்லாத வரை, தணிப்பானது கீழ்நிலையான உணர்திறனை விளைவாகக் கொடுக்காது.

வெளிப்புறமான முடுக்கங்களின் தாக்கத்தின் கீழ், ஆதார எடைப்பொருள் அதன் நடுநிலையில் இருந்து விலகுகிறது. இந்த விலக்கமானது, ஒரு அலைமருவி அல்லது டிஜிட்டல் முறையில் அளவிடப்படுகிறது. மிகவும் பொதுவாக, நிரந்திரமான விட்டங்களின் தொகுப்பு மற்றும் ஆதார எடைப்பொருளில் இணைக்கப்பட்டுள்ள விட்டங்களின் தொகுப்புக்கு இடையில் கொள்திறன் அளவிடப்படுகிறது. இந்த முறை எளிதானது, நம்பகமானது மற்றும் விலை மலிவானதாகும். சுருள்வில் உருமாற்றத்தை அறிவதற்கு சுருள்வில்களில் பைஜொரெசிஸ்டர்கள் தொகையிடப்படுகின்றன, ஆகையால் விலக்கல் என்பது ஒரு நல்ல மாற்றாகும், எனினும் புனைவு முறையின் போது ஒரு சில அதிகமான படிநிலைகள் இதில் தேவைப்படுகின்றன. மிகவும் உயர் உணர்திறன்களுக்காக குவாண்டம் டியூனலிங்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது; ஒரு உரிதாக்கப்பட்ட செயல்பாட்டை மிகவும் விலையுயர்ந்ததாக்குவதற்கு இது தேவைப்படுகிறது. பார்வைக்குரிய அளவானது, ஆய்வகத் தராசில் விளக்கிக்காட்டப்படுகிறது.

மற்றொரு மிகவும் அரிதான, MEMS-சார்ந்த முடுக்கமானி வகையானது, அதன் மிகவும் சிறிய குவிமுகத்தின் கீழ் ஒரு சிறிய வெப்பமாக்கியைக் கொண்டிருக்கிறது, இது குவிமுகத்தினுள் உள்ள காற்றின் வெப்பம் உயர்வதற்கு வெப்பமூட்டும் வேலையைச் செய்கிறது. குவிமுகத்தில் இருக்கும் வெப்ப இணையானது, குவிமுகத்தில் வெப்பகாற்று எங்கு சென்றடைய வேண்டும் என்பதை வரையறுக்கிறது, மேலும் மைய விலக்கல் என்பது உணரிக்கு செயற்படுத்தப்படும் முடுக்கத்தின் அளவையும் வரையறுக்கிறது.

பெரும்பாலான நுண்ணிய இயந்திர முடுக்கு மானிகள் தளத்திற்கு உட்பட்டு இயக்குகிறது, அதாவது, அவை கருவியின் தளத்தின் திசையில் மட்டுமே உணரக்கூடியதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு தனிப்பட்ட கருவியில் செங்குத்தாய் இரண்டு சாதனங்களை தொகையிடுவதன் மூலம் இரண்டு-அச்சு முடுக்கமானி உருவாக்கப்படுகிறது. தளத்தின் இயக்க சாதனத்தில் கூடுதலானவற்றை சேர்க்கும் போது, மூன்று அச்சுகள் அளவிடப்படுகின்றன. அதைப் போன்ற இணைவுப் பொருத்தமானது, பொதியத்திற்குப் பிறகு இணைக்கப்பட்ட மூன்று வெவ்வேறான உருமாதிரிகளைக் காட்டிலும் மிகவும் குறைவான ஒழுங்கமைக்கப்படாத தவறை எப்போதும் தருகிறது.

நுண்ணிய இயந்திர முடுக்கமானிகள் எல்லைகளை அளவிடுவதற்கு பரவலான இயல்புடன் கிடைக்கப்பெறுகிறது, இது ஆயிரக்கணக்கான gகளை அடைகிறது. உணர்திறன் மற்றும் அளவிடக்கூடிய அதிகப்படியான முடுக்கத்திற்கு இடையில் ஒத்திசைவை வடிவமைப்பாளர் கண்டிப்பாக உருவாக்க வேண்டும்.

பயன்பாடுகள்[தொகு]

பொறியியலில்[தொகு]

வாகனத்தின் முடுக்கத்தை அளவிடுவதற்கு முடுக்கமானிகள் பயன்படுகின்றன. அவை என்ஜின்/இயங்கு இரயில் மற்றும் தடுப்பு அமைப்புகள்[சான்று தேவை] இரண்டிலும் செயல்திறன் மதிப்பீட்டிற்கு இடமளிக்கிறது. 0-60mph, 60-0mph மற்றும் 1/4 மைல் நேரங்கள் போன்ற பயனுள்ள எண்கள் அனைத்தையும் முடுக்கமானிகளைப் பயன்படுத்தி அறியலாம்.

கார்கள், இயந்திரங்கள், கட்டடங்கள், செயல்முறை கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைத்தல்களில் அதிர்வை அளப்பதற்கு முடுக்கமானிகள் பயன்படுகின்றன. நில அதிர்ச்சி சார்ந்த நடவடிக்கைகள், அமைவு, இயந்திர அதிர்வு, ஆற்றல் மிகுந்த தூரம் மற்றும் புவியீர்ப்பின் தாக்கம் இருந்தும் இல்லாமலும் வேகம் ஆகியவற்றை அளவிடுவதற்கு அவை பயன்படுகின்றன. முடுக்கமானிகளுக்கான பயன்பாடுகளானது புவியீர்ப்பை அளவிடுகிறது, இதில் முடுக்கமானியானது எடையளவியலில் பயன்படுத்துவதற்காக குறிப்பிட்டு உருவாக்கப்படுகிறது, இவை ஈர்ப்புமானிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

முடுக்கமானிகளுடன் உடனமைத்த குறிப்பேடுகளானது நிலநடுக்க-பிடிப்பான் நெட்வொர்க்குக்கு பங்களிக்கப்படுகிறது. QCN என்பது நிலநடுக்கங்களின் அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் குறிக்கோளிடப்பட்ட BOINC செயல்திட்டம் ஆகும்.[4]

முடுக்கமானிகள், அதிக அளவில் உயிரிய அறிவியலில் பயன்படுகிறது. இரு-அச்சு[5] அல்லது மூன்று-அச்சு முடுக்கத்தின்[6] (>10 Hz) உயர் அதிர்வெண் பதிவுகளானது, விலங்குகள் பார்வையை விட்டு விலகியிருக்கையில் நடத்தையியல் அமைப்புகளின் பாகுபாட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது. மேலும், முடுக்கத்தின் பதிவுகள் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு அறுதியிடும் விகிதத்திற்கு இடமளிக்கிறது, அதாவது மூட்டு-தாக்க அதிர்வெண்ணின் உறுதி[7] அல்லது ஒட்டுமொத்தமான ஆற்றல் மிகுந்த உடல் முடுக்கத்தின்[8] அளவுகள் போன்று, வனத்தில் விலங்குகளின் விரிவான ஆற்றலை அறுதியிட முடிகிறது, காட்சிசார் கவனிப்புகளைப் பயன்படுத்தி வனத்தில் விலங்குகளைப் பற்றி ஆராய முடியாதக் காரணத்தால் இதைப் போன்ற அணுகுமுறைகள் பெரும்பாலும் கடல் சார்ந்த அறிவியலர்களால் பின்பற்றப்படுகிறது, எனினும் அதிகரித்து வரும் புவிக்குரிய உயிரியலாளர்களால் இதை ஒத்த அணுகுமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. சமிக்ஞையை விரிவுபடுத்துவதற்கு இந்த சாதனத்தை ஒரு ஒலிப்பெருக்கியில் இணைக்கலாம்.

இயந்திர நலனைக் கண்காணித்தல்[தொகு]

விசையியக்கக் குழாய்கள்,[9] விசிறிகள்,[10] உருளிகள்,[11] அழுத்திகள்[12] மற்றும் குளிர்படுத்தும் கோபுரங்கள்[13] போன்ற சுழலும் உபகரணங்களின் இயந்திர நலனைக் கண்காணிப்பதற்கு முடுக்கமானிகள் பயன்படுகின்றன. அதிர்வைக் கண்காணிக்கும் திட்டங்களானது பணத்தை சேமிக்கிறது, வேலையில்லா நேரத்தைக் குறைக்கிறது என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் விலையுயர்ந்த கோளாறுக்கு வழிவகுக்கும் அம்பு சீரின்மை, சுற்றக சமமின்மை, கியர் தோல்வி[14] அல்லது திசைக்கோணத் தவறு[15] போன்ற உணரப்படும் நிலைமைகள் மூலமாக உலகளவில் இயந்திரத் தொகுதிகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துகிறது என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இயந்திரங்களைக் கண்காணிக்கவும், சுழலும் உபகரணங்கள் தோல்வியடைவதற்கு முன்பு தவறுகளைக் கண்டுபிடிக்கவும் முடுக்கமானி அதிர்வுத் தரவு இடமளிக்கிறது. தானியங்கி உருவாக்கம்,[16] இயந்திரக் கருவிப் பயன்பாடுகள்,[17] மருந்துத் தொழிலுக்குரிய தயாரிப்பு,[18] ஆற்றல் உற்பத்தி[19] மற்றும் ஆற்றல் தொழில் தொகுதிகள்,[20] விளக்கு மற்றும் காகிதம்,[21] உணவு மற்றும் குடிநீர் உற்பத்தி, நீர் மற்றும் கழிவுநீர், ஹைட்ரோபவர், பெட்ரோலிய வேதிகள் மற்றும் எஃகு உற்பத்தி போன்ற தொழில் துறைகளில் அதிர்வைக் கண்காணிக்கும் திட்டங்கள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன.

கட்டடம் மற்றும் அமைப்பிற்குரிய கண்காணிப்பு[தொகு]

ஆற்றல் வாய்ந்த சுமைகளை வெளிப்படுத்துகிற அமைப்புமுறையின் இயக்கம் மற்றும் அதிர்வை அளவிடுவதற்கு முடுக்கமானிகள் பயன்படுகின்றன[22]. ஆற்றல் வாய்ந்த சுமைகளானது, பின்வரும் பல்வகையான மூலங்களில் இருந்து தொடங்குகிறது:

 • மனித நடவடிக்கைகள் - நடப்பது, ஓடுவது, நடனமாடுவது அல்லது அல்லது தாவுவது
 • வேலை செய்யும் இயந்திரங்கள் - கட்டடத்திற்கு உள்ளே அல்லது நிலப்பகுதியின் சுற்றுப்புறங்கள்
 • கட்டுமானப் பணி - இயங்கும் பெருங்கட்டடங்கள், தகர்ப்புகள், துளையிடுதல் மற்றும் செப்பனிடுதல்
 • பாலங்களில் நகரும் சுமைகள்
 • வாகன இடிபாடுகள்
 • செயல்விளைவு சுமைகள் - வீழும் சிதைபொருள்
 • தாக்குதலுடைய சுமைகள் - உட்புற மற்றும் வெளிப்புற வெடிகள்
 • அமைப்புமுறை மூலப்பொருள்களின் சிதைவு
 • காற்று சுமைகள் மற்றும் வன்காற்றுகள்
 • காற்று வெடிப்பு நெருக்கடி
 • நிலத்தோல்வியின் காரணமாக ஆதரவு இழப்பு
 • நிலநடுக்கம்

இந்த உள்ளீடுகளானது பாதுகாப்பு மற்றும் அமைப்பு முறையின் இணக்கத்தை அளவிடுவதற்கான விகிதத்திற்கு எவ்வாறு அமைப்புமுறை பிரதி செயலாற்றுகிறது என்பது அளவிடவும், பதிவு செய்யவும் படுகிறது. இந்த வகைக் கண்காணித்தலானது ஆற்றல் வாய்ந்த கண்காணித்தல் எனப்படுகிறது.

மருத்துவப் பயன்பாடுகள்[தொகு]

ஜோலின் AED பிளஸ் CPR-D•பேட்ஸைப் பயன்படுத்துகிறது, இதில் CPR மார்பு அழுத்தங்களின் ஆழத்தை அளவிடுவதற்கு முடுக்கமானியைக் கொண்டிருக்கிறது.

கடந்த பல்வேறு ஆண்டுகளினுள், நைக், போலார் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் ஒட்டப்பந்தய வீரர்களுக்கான கைக்கடிகாரங்களை தயாரித்து சந்தைப்படுத்தினர், இதில் அடங்கியுள்ள பாத அட்டைகளில் உள்ள முடுக்கமானிகள், ஓடுபவர்கள் அணிந்திருக்கும் அலகிற்கான வேகம் மற்றும் தூரத்தை அறிய இது உதவியாய் இருக்கிறது.

பெல்ஜியத்தில், மக்கள் தினமும் சில ஆயிரம் அடிகள் நடப்பதற்கு முடுக்கமானி-சார்ந்த அடி எண்ணிகள் அரசாங்கம் மூலமாக ஊக்குவிக்கப்பட்டது.

ஹெர்மன் டிஜிட்டல் ட்ரைனர், உடல் சார்ந்த பயிற்சியில் நிறுத்த விசையை அளவிடுவதற்கு முடுக்கமானிகள் படுத்துகின்றனர்.[23][24]

வழி நடத்தல்[தொகு]

இன்னெர்சியல் நேவிகேசன் சிஸ்டம் (INS) என்பது வழி நடத்துவதற்கான உதவியாகும், டெட் ரெக்காய்னிங் நிலை கண்டறிதல், வெளிப்புற சுட்டுகளின் தேவையில்லாமல் திசையமைவு மற்றும் நகரும் பொருளின் (நகர்வின் திசை மற்றும் வேகம்) திசைவேகம் வழியாக தொடர்ந்து கணக்கிடுவதற்கு இதில் கணினி மற்றும் இயக்க உணரிகள் (முடுக்கமானிகள்) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இன்னெர்சியல் நேவிகேசன் சிஸ்டம்ஸ் அல்லது அதை ஒத்த சாதனங்களானது, இன்னெர்சியல் கைடன்ஸ் சிஸ்டம் , இன்னெர்சியல் ரெஃபரன்ஸ் பிளாட்ஃபாம் மற்றும் பல பிற மாறுபாடுகளுடன் இருப்பதை உள்ளிட்டு பிற சொற்களைப் பயன்படுத்தியும் மேற்கோளிடப்படுகிறது.

முடுக்கமானி தனியாக, வானூர்தி மற்றும் ராக்கெட்டுகள் போன்ற கணிசமாக புவியீர்ப்பின் நிலைக்குத்து குறைவாக இருக்கும் தூரங்களின் மேல் உயரத்தின் மாறுதல்களை வரையறுப்பதற்கு பொறுத்தமின்றி இருக்கிறது. புவியீர்ப்புக்குரிய மாறல் விகிதத்தின் உளதாம் தன்மையில், அளவீடு மற்றும் தரவுக் குறைப்பு செயல்பாடு என்பது எண்ணளவில் நிலையற்று உள்ளது.[25][26]

போக்குவரத்து[தொகு]

முடுக்கமானிகள், இரண்டு தொழில்சார்ந்தவைகளிலும்[27], குறைபாடான[28] ராக்கெட்டரியிலும் பூமி உச்சநிலையைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தகவல் கெட்டிப்பு உருளிகளில் முடுக்கமானிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இன்னெர்சியல் கைடன்ஸ் அமைப்புகளில் சுழல் காட்டிகளின் பகுதியாகவும் முடுக்கமானிகள் பயன்படுகின்றன.[29]

மிகவும் பொதுவான ஒன்றாக, நவீன ஆட்டோமொபைல்களுக்கான வளிப்பை பயன்கொள் அமைப்புகளில் MEMS முடுக்கமானிகள் பயன்படுகின்றன. இந்த சூழ்நிலையில், வாகனத்தின் துரிதமான எதிர்மறை முடுக்கத்தைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு முடுக்கமானிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மோதல் ஏற்பட்ட நேரத்தையும், மோதலின் கடுமையையும் அறிவதற்கு இதில் முடுக்கமானிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மின்னணு நிலைப்பாடு கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளில் மற்றொரு பொதுவான தானியங்கிப் பயன்பாடு இருக்கிறது, கவனத்திற்கு வரும் விசைகளை அளப்பதற்கு பக்கவாட்டு முடுக்கமானியாக இது பயன்படுகிறது. தானியங்கி தொழில் துறையில் முடுக்கமானியின் பரவலான பயன்பாடு, பரபரப்பூட்டும் வகையில் அதன் விலையைக் குறைக்கிறது.[30] மற்றொரு தானியங்கி பயன்பாடு என்பது இரைச்சல், அதிர்வு மற்றும் கடுமைத் தன்மை ஆகியவற்றைக் (NVH) கண்காணிப்பதாகும், ஓட்டுனர்கள் மற்றும் பயணிகளுக்கான வசதியின்மைக்கு இந்தத் தரங்கள் காரணமாக அமைகிறது, மேலும் இயந்திரமுறைத் தவறுகளைக் குறிப்பிடவும் இது பயன்படுகிறது.

சாய்வாகச் செல்லுன் இரயில்களில் தேவையான சாய்வைக் கணக்கிடுவதற்கு முடுக்கமானிகள் மற்றும் சுழல்காட்டிகள் பயன்படுகின்றன.[31]

நுகர்வோர் மின்னணுக் கருவிகள்[தொகு]

முடுக்கமானிகள், தனிநபர் மின் சாதனங்களில் அதிக அளவாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. சில ஸ்மார்ட்போன்கள், டிஜிட்டல் ஆடியோ இயக்கிகள் மற்றும் தனிநபர் டிஜிட்டல் உதவிகளில் பயனர் இடைமுகக் கட்டுப்பாடாக முடுக்கமானிகள் உள்ளன. இந்தப் பயன்பாட்டின் முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருகின்றன: ஆப்பிள் ஐஃபோன், ஆப்பிள் ஐஃபோடு டச், ஆப்பிள் ஐபேடு, ஆப்பிள் ஐபோடு நானோ 4G மற்றும் 5G, கூகுள் நெக்ஸஸ் ஒன், HTC ஹீரோ, சாம்சங் ஆம்னியா, சாம்சங்க் ஆம்னியா ஹெச்டி, சாம்சங் இன்னோவ்8, சாம்சங் ரக் (U960), மோட்டோரோலா டிரயோடு, நோக்கியா N96, நோக்கியா N97, நோக்கியா 5800, நோக்கியா N97 மினி, சோனி எரிக்சன் W910i, சோனி எரிக்சன் C902பாஃம் பிரி, பிளாக்பெர்ரி ஸ்ட்ரோம், HTC டச் டயமண்ட்[32], HTC ட்ரீம் மற்றும் மைக்ரோசாஃப்ட் ஜூன் ஹெச்டி[33] ஆகியவை.

நிண்டென்டோவின் Wii வீடியோ விளையாட்டு முனையமானது Wii ரிமோட் என்ற கட்டுப்படுத்தியைப் பயன்படுத்துகிறது, இதில் மூன்று-அச்சு முடுக்கமானியைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் முக்கியமாக இயக்க உள்ளீடிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. பயனர்கள் நன்சக் என்ற கூடுதலான இயக்கம்-உணரும் பற்றுதலை வாங்கும் விருப்பத் தேர்வையும் கொண்டுள்ளனர், அதனால் இயக்க உள்ளீடானது, இரண்டு பயனர்களின் கைகளில் இருந்து சார்பற்ற முறையில் பதிவாகிறது.

த சோனி ப்ளேஸ்டேசன் 3, டியூயல்ஷாக் 3 ரிமோட்டைப் பயன்படுத்துகிறது, இதில் ஆறு-அச்சு முடுக்கமானி பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதன் மூலம் மோட்டார்ஸ்ட்ரோம் மற்றும் பர்ன்அவுட் பாரடைஸ் போன்ற பந்தைய விளையாட்டுகளில் மிகவும் தத்ரூபமாய் இருப்பதற்காக இந்த முடுக்கமானி பயன்படுகிறது.

லினோவாவின் (முந்தைய IBM இன்) இயக்கத்திலுள்ள பாதுகாப்பு அமைப்பு மற்றும் ஆப்பிளின் துரித இயக்க உணரி போன்ற பல மடிக்கணிகள் முடுக்கமானியை சிறப்பாகக் கொண்டுள்ளன, இதன் மூலம் வீழ்ச்சிகள் கண்டறியப்படுகின்றன. அவ்விதமாக வீழ்ச்சி கண்டறியப்பட்டால், அதிர்வின் மூலமாக ஏற்படும் தரவு இழப்பைத் தவிர்ப்பதற்காக வன் வட்டு நிறுத்தப்படும்.

ஏராளமான நோட்புக் கணினிகளில் சாதனம் இருக்கும் திசைக் கொண்டு திரையை தானாகவே ஒழுங்குசெய்வதற்கு இதில் முடுக்கமானிகளை சிறப்பாகக் கொண்டுள்ளன, அதாவது செங்குத்தான மற்றும் நிலத்தோற்ற முறைகளுக்கு இடையில் மாற்றிக்கொள்வதற்கு முடுக்கமானிகள் இதில் பயன்படுகின்றன. இந்த சிறப்பானது, டேப்லட் PCகள், சில ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் கேமிராக்களில் பொருத்தமானதாக உள்ளது[சான்று தேவை].

எடுத்துக்காட்டாக, ஐஃபோன், ஐபாட் டச் மற்றும் 4 ஆம் மற்றும் 5 ஆம் தலைமுறை ஐபாட் நானோவில் LIS302DL முடுக்கமானியை ஆப்பிள் பயன்படுத்துகிறது, இதன் மூலம் சாதனம் அதன் பக்கத்தில் எப்போது சாய்ந்தது என்பதை அறிய முடியும். மின் பாபில்ஹெட்டுகள் போன்ற கற்பனையான பயன்பாடுகளுடன் அதன் பயன்பாட்டை மூன்றாம்-நிலை உருவாக்குனர்கள் விரிவுபடுத்தினர்.[34]

நோக்கியா 5500 ஸ்போர்ட் மென்பொருளில் இருந்து அணுக முடிந்த 3D முடுக்கமானியை அம்சமாகக் கொண்டுள்ளது. இது விளையாட்டுப் பயன்பாட்டில் படிநிலை உணர்தலுக்காகப் (எண்ணுதல்) பயன்படுகிறது, மேலும் பயனர் இடைமுகத்தின் இலேசாகத் தட்டும் சைகை உணர்தலுக்காகவும் பயன்படுகிறது. சைகை உணர்தல்களானது, இசை இயக்கி மற்றும் விளையாட்டுப் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காகப் பயன்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக சாதனம் சட்டையுறையில் இருக்கும் போது துணி வழியாக தட்டுவதன் மூலம் அடுத்த பாடலிற்கு மாற்றுவது போன்றவை இதன் பயனாகும். நோக்கியா N95 மற்றும் நோக்கியா N82 போன்றவை, உட்புறமாகவே முடுக்கமானிகளைப் பதிக்கப்பட்டுள்ளன. இது முக்கியமாக உள்-கட்டமைக்கப்பட்ட கேமிராவினுள் நிழற்படங்களை திசையிடுதலில் குறியிடுவதற்காக சாய் உணரிகளில் பயன்படுகிறது, பின்னர் பிற பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்துவதற்கு சாதகமாக தள நிரல் மேம்பாடு செய்யப்பட்டதற்காக நன்றியுரைக்கப்பட்டது. நோக்கியா ஸ்போர்ட்ஸ் டிராக்கரின் தூணளவி செயல்பாடு உள்ளிட்ட நோக்கியா தொலைபேசிகளில் பிற பயன்பாடுகளுக்காகவும் முடுக்கமானி பயன்படுகிறது. வேறு சில சாதனங்களில் மலிவான ஆக்கக்கூறுடன் சாய் உணரும் சிறப்பு வழங்கப்படுகிறது, அது உண்மையான முடுக்கமானி அல்ல.

HTC டச் புரோ, HTC டச் டயமண்ட், சோனி எரிக்சன் G705, சோனி எரிக்சன் W595, சோனி எரிக்சன் W760, சோனி எரிக்சன் W910, சோனி எரிக்சன் W902, சோனி எரிக்சன் K850i, சோனி எரிக்சன் C905 மற்றும் சோனி எரிக்சன் C510 ஆகிய தொலைபேசிகளில் முடுக்கமானி உள் கட்டமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது பயனர்களுக்கு உலுக்கும் சிறப்பு மூலமாக இசை இயக்கியை மாற்றும் டிராக் மாறுதலை இயங்கச் செய்கிறது, ஆனால் W760, W910, W595, W902 மற்றும் K850 ஆகியவை விளையாடுதல், பிச்சர் UI ஆட்டோரேசன் மற்றும் வேறு பல பயன்பாடுகளில் இயக்க உணரி சிறப்பைப் பயன்படுத்துகிறது. அதற்கு அவை J2ME பயன்பாடு வழியாக அணுகப்படும் சிறப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். சோனி எரிக்சன் W910 மற்றும் சோனி எரிக்சன் K850 ஆகியவை முடுக்கமானி சிறப்பைக் கொண்டிருந்த நிறுவனத்தின் முதல் தொலைபேசியாகும்.

உருவப்பட நிலைப்பாட்டிற்காக கேம்கோடர்கள் முடுக்கமானிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. புகைப்படக் கேமராக்கள் மங்கலற்ற படம்பிடிப்பதற்கு முடுக்கமானிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. இதில் கேமரா நகரும் போது, படம் எடுக்கும் CCD "திரையை" மூடிக்கொள்ளாமல் கேமரா நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது. கேமரா நிற்கும் போது (கணப்பொழுது மட்டுமே இருந்தால், அதிர்வுக்கான நிகழ்வாக இருக்கலாம்), CCD "இயங்குகிறது". எடுத்துக்காட்டாக, இதைப்போன்ற தொழில்நுட்பத்தின் உபயோகிக்கப்படும் பயன்பாடானது, நோக்கியா N96 போன்ற முடுக்கமானியுடன் சிம்பியன் OS சார்ந்த தொலைபேசியில் இயக்கும் குளோசர் VS2[35] என்ற தொலைபேசிப் பயன்பாட்டில் உபயோகிக்கப்படுகிறது. ரிக்கோ R10, கெனானின் பவர்ஷாட் மற்றும் லக்ஸஸ் ரேன்ஞ் போன்ற சில டிஜிட்டல் கேமராக்கள், புகைப்படம் எடுக்கப்பட்ட திசை அமைவை அறிவதற்காகவும், தற்போதைய உருவப்படத்தை பார்க்கும் போது சுழற்றுவதற்காகவும் முடுக்கமானிகளைக் கொண்டிருக்கின்றன.

ஜனவரி 2009 இல் இருந்து, பெரும்பாலும் அனைத்து புதிய தொலைபேசிகள் மற்றும் டிஜிட்டல் கேமராக்களும் தானியங்கி உருவப்பட சுழற்சி, இயக்கம்-உணரும் சிறு-விளையாட்டுகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் எடுக்கையில் அதிர்வைக் சரிசெய்வதற்காகவும் குறைந்தது சாய் உணரிகளைக் கொண்டிருக்கின்றன (சில சமயங்களில் முடுக்கமானிகளைக் கொண்டிருக்கின்றன).

எடையளவியல்[தொகு]

ஈர்ப்புமானி அல்லது ஈர்ப்பு அளவி என்பது, உள்நிலை ஈர்ப்புமண்டலத்தை அளவிடுவதற்காக எடையளவியலில் பயன்படுத்தும் ஒரு கருவியாகும். ஈர்ப்புமானி என்பது முடுக்கமானியில் ஒரு வகையாகும், அலைவு முடுக்கத்திற்கு காரணமாக இருக்கும் இரைச்சல் உள்ளிட்ட அனைத்து அதிர்வுகளுக்கும் எளிதாக உட்படுகிற முடுக்கமானிகளைத் தவிர்த்து இதுவும் முடுக்கமானியில் ஒரு வகையாகும். முழுமை வாய்ந்த அதிர்வைத் தனித்திருந்தல் மற்றும் சமிக்ஞை பதனிடுதல் மூலமான ஈர்ப்புமானியில் இது எதிர்வேலையைச் செய்கிறது. எனினும், வடிவமைப்பில் முடுக்கமானிகளை ஒத்த அடிப்படைக் கோட்பாட்டைக் கொண்டிருக்கிறது, ஈர்ப்பு அளவிகளானது, குறிப்பாக 1 g இல் புவியின் ஈர்ப்புவிசையுடன் மிகவும் நுணுக்கமான மாறுதல்களை அளவிடுவதற்கு ஏதுவாக முடுக்கமானியைக் காட்டிலும் மிகவும் அதிகம் உணரும் தன்மையுடையதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மாறுபாடாக, பிற முடுக்கமானிகள் பெரும்பாலும் 1000 g அல்லது அதற்கும் அதிகமானவற்றை அளவிடுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் பல்வகை-அச்சு அளவைகளில் செயல்படுவதற்காகவும் பயன்படுகின்றன. உலகியல் சார்ந்த நுணுக்கத்தின் விகாரப்படுத்துகருவிகள் வழக்கமாக ஈர்ப்பு அளவிகளுக்கு குறைவாக இருக்கும், அதனால் நீண்ட "நேர மாறிலி"யுடன் வெளிப்பாட்டை செயல்படுத்துவதன் மூலம் நுணுக்கத்தை அதிகரிக்கிறது.

முடுக்கமானிகளின் வகைகள்[தொகு]

கட்டுமானம் மூலமாக[தொகு]

 • அழுத்தப்படம் அல்லது அழுத்த மின் உணரி [36]
 • நறுக்கு விசைமுறை முடுக்கமானி[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 • புறப்பரப்பு நுண்ணிய இயந்திரக் கொள்ளளவு (MEMS)
 • தெர்மல் (உபநுண்ணிய அளவி CMOS செயல்பாடு)
 • பெரு நுண்ணிய இயந்திரக் கொள்ளளவு
 • பெரு நுண்ணிய இயந்திர அழுத்தத் தடுப்பு
 • கொள்ளளவு சுருள்வில் எடைப்பொருள் தளம்
 • மின் இயக்க பணி (பணி விசை சமநிலை)
 • வெற்று-சமநிலை
 • விகாரமானி
 • ஒத்திசைவு
 • காந்தத்தூண்டல்
 • ஒளியியல்
 • சர்பேஸ் அக்கோஸ்டிக் வேவ் (SAW)
 • லேசர் முடுக்கமானி
 • DC ரெஸ்பான்ஸ்
 • உயர் வெப்பநிலை
 • குறை அதிர்வெண்
 • உயர் ஈர்ப்புவிசை
 • மூவச்சு
 • மாடலி டியூன்னுடு இம்பாக்ட் ஹம்மர்ஸ்[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 • இருக்கை அட்டை முடுக்கமானிகள்
 • PIGA முடுக்கமானி (சுழல்காட்டி முடுக்கமானியை தொகையிடும் கருவி)

இடைமுகத்தின் வகையாக[தொகு]

 • 4-20 mA லூப் பவர்
 • ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மின்சார அழுத்த (IEPE) முடுக்கமானி
 • ஒலிப்பெருக்கி உள்ளீட்டின் மின்னேற்றத்துடன் கருவிக்கு இணைப்பைக் கொடுக்கும் நேரடி மின்சார அழுத்த 'மின்னேற்று முறை' வெளியீடு [37]
 • பதிவு முடுக்கமானி

மேலும் காண்க[தொகு]

புற இணைப்புகள்[தொகு]

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

 1. Einstein, Albert (1920). "20". Relativity: The Special and General Theory. New York: Henry Holt. p. 168. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1-58734-092-5. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 2. Penrose, Roger (2005) [2004]. "17.4 The Principle of Equivalence". The Road to Reality. New York: Knopf. pp. 393–394. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0470085789.
 3. "Accelerometer Design and Applications". Analog Devices. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-12-23.
 4. "Quake-Catcher Network - Downloads". Quake-Catcher Network. Archived from the original on 21 ஜூன் 2010. பார்க்கப்பட்ட நாள் 15 July 2009. If you have a Mac laptop (2006 or later), a Thinkpad (2003 or later), or a desktop with a USB sensor, you can download software to turn your computer into a Quake-Catcher Sensor {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)
 5. யோதா மற்றும் பலர். (2001) ஜர்னல் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமென்டல் பயோலஜி 204(4): 685-690
 6. ஷெப்பர்டு மற்றும் பலர். (2008) என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீசிஸ் ரிசர்ச் http://www.int-res.com/articles/esr2008/theme/Tracking/TMVpp1.pdf
 7. கவாப் மற்றும் பலர். (2001) பிஷ்செரிஸ் சைன்ஸ் 69 (5):959 - 965
 8. வில்சன் மற்றும் பலர். (2006) ஜர்னல் ஆஃப் அனிமல் எக்கோலஜி :75 (5):1081 - 1090
 9. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-11-14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 10. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 11. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-11-14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 12. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-11-14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 13. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2009-02-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 14. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-11-14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 15. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-09-22. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 16. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2009-02-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 17. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2009-02-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 18. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2009-02-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 19. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2009-02-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 20. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2009-02-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 21. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2009-02-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 22. ஓ. சர்கோவிச் சார் "டைனமிக்ஸ் இன் த பிராக்டீஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன்" 2006 WIT பிரெஸ் பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1-84564-161-2
 23. த கன்டெண்டர் 3 எபிசோடு 1 SPARQ டெஸ்ட்டிங் ESPN
 24. http://www.goherman.com/martialarts.aspx
 25. வெர்ட்டிகல் ஸ்பீட் மெசர்மென்ட் , பை எட் ஹான் இன் sci.aeronautics.airliners, 1996-11-22
 26. US66,40,165 (PDF version) (2003-10-28) Hayward, Kirk W. and Stephenson, Larry G., Method and system of determining altitude of flying object. 
 27. http://westrocketry.com/articles/DualDeploy/DualDeployment.html
 28. http://www.picoalt.com/
 29. "டிசைன் ஆஃப் ஆன் இன்டெகிரேட்டடு ஸ்ட்ராப்டவுன் கைடன்ஸ் அண்ட் கன்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஃபார் எ டேக்டிகல் மிசல்" வில்லியம்ஸ், டி. ஈ.ரிச்மன், ஜே.ப்ரெட்லேண்ட், பீ. (சிங்கர் கம்பெனி., கெயர்போட் டிவிசன்., லிட்டில் ஃபால்ஸ், NJ) AIAA-1983-2169 இன்: கைண்டன்ஸ் அண்ட் கன்ட்ரோல் கான்ஃபரன்ஸ், காட்லிங்பர்க், TN, ஆகஸ்ட் 15-17, 1983, கலெக்சன் ஆஃப் டெக்னிகல் பேப்பர்ஸ் (A83-41659 19-63). நியூயார்க், அமெரிக்கன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஏரோநாட்டின்க்ஸ் அண்ட் ஆஸ்ட்ரோநாட்டிக்ஸ், 1983, ப. 57-66.
 30. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2018-07-12. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 31. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2011-06-04. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 32. "Accelerometer. Made to move". Apple Inc. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-12-23.
 33. "Microsoft Zune HD Teardown".
 34. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2012-04-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 35. "குலோகர்". Archived from the original on 2018-03-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-08.
 36. IMI - இண்டஸ்ட்ரியல் மானிட்டரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேசன்[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 37. "IEPE ஸ்டாண்டர்டு", மெட்ரோ மாஸ்- உண்ட் ஃபிரீக்வென்சிக் இன் ரதேபியல் இ.கே., அணுக்கத் தேதி 2009-05-18
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முடுக்கமானி&oldid=3591198" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது