செலுத்து கம்பி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

செலுத்து கம்பி என்பது மிகப் பொதுவான கண்ணோட்டத்தில் ஏதேனும் ஒருவகையான ஆற்றலைக் கடத்தும் அல்லது செலுத்தும் குறிப்பிட்ட பொருளால் ஆன ஊடகம் ஆகும். மின்னாற்றல், மின்காந்த அலைகள், ஒலியலைகள் என்று பல்வேறு வகையான ஆற்றல் வடிவங்களிலும் ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்துக்குக் கடத்தப் பயன்படும் கம்பிகள் அல்லது ஊடகங்களை இது குறிக்கும். செலுத்த வேண்டிய ஆற்றலின் வடிவத்தைப் பொருத்து செலுத்து கம்பி வகைகள் மின் கம்பிகளாகவோ, இணையச்சு வடங்களாகவோ, மின் வன்கடத்தி அல்லது மின்கடத்தாப் பொருள்களால் ஆன பலகைகளாகவோ, நாடாக்கடத்திகளாகவோ, ஒளியிழைகளாகவோ, மின்னாற்றல் கம்பிகளாகவோ அலை வழிப்படுத்திகளாகவோ இருக்கலாம்.[1]

வரலாறு[தொகு]

மின்னாற்றல் செலுத்துகம்பிகளின் நடத்தையைக் கணித அடிப்படையில் பகுப்பாய்வு செய்து வளர்த்தெடுத்த முன்னோடிகள், சேம்சு கிளார்க் மேக்ஃசுவெல் (James Clerk Maxwell), லார்ட் கெல்வின் (Lord Kelvin), ஒலிவர் எவிசைடு (Oliver Heaviside) ஆகியோராவர். 1855 ஆம் ஆண்டில் கடலடி மின் செலுத்துவடம் ஒன்றில் மின்னோட்டம் விரவுதலை விளக்கும் ஒப்புரு (model) ஒன்றை லார்டு கெல்வின் உருவாக்கினார். இந்த ஒப்புரு (model), 1858 ஆம் ஆண்டில் கடலடி மின்வடத்தின் மோசமான செயல்திறனை சரியாகக் கணித்தது. 1885 ஆம் ஆண்டில் மின்கம்பிகளில் பரப்புதல் பற்றியும் தந்திச்சமன்பாடுகளின் தற்கால வடிவத்தையும் எவிசைட் தனது பகுப்பாய்வில் முதல் ஆய்வுத்தாள்களில் விரித்துரைத்தார்.[2]

பொருந்துதல்[தொகு]

கூறுகளை இணைக்கும் மின் சுற்றுகளில் கம்பிகளின் நீளம் பெரும்பாலான பகுதிகள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. ஒரு சில பகுதிகளில் கம்பிகளில் செல்லும் மின்னலகானது ஒரே மாதிரியாக கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளியில் கம்பியில் கீழ்நோக்கி செல்லும் குறிப்பலையில் மின்னலகு மாறும் போது நீளம் முக்கியமானதாகவும் அவை செலுத்து கம்பியாகவும் கருதப்படுகின்றன. மற்றொரு வழியில் கம்பியின் நீளம் முக்கியமானதாகும் குறிப்பலை அதிர்வெண் கூறுகளுடன்கூடிய அலை இடைக்காலத்துடன்ஒப்பிடும் போது கம்பியின் நீளம் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

பொதுவான விதிமுறையின் படி ஒரு கம்பி அல்லது கம்பிவடமானது செலுத்து கம்பியாக கருதப்படும் அதன் நீளமானது அலை இடைகாலத்தின் 1/10 க்கு அதிகமாக இருக்கும் போது செலுத்து கம்பியின் தத்துவத்தின் படி அமைக்கப்படாத கருவியில் பிரிவு தாமதம் மற்றும் கம்பிகளில் ஏற்படும் குறுக்கீடு ஆகியவை முக்கியமாக இல்லை எனில் கருவிகளில் எதிர்பார்க்க முடியாத விளைவுகளை உருவாக்கும்.

நான்கு முனைய மாதிரி[தொகு]

செலுத்து கம்பியின் திட்டமிட்ட மின்னணுசார் குறியின் மாற்றங்கள்.

பகுப்பாய்வின் காரணமாக மின்சார செலுத்து கம்பியானது இரண்டு-முனை வலையமாக முன்மாதிரியாக்கப்படுகிறது. ( நான்முனை வலையமைப்பு என்றும் அழைக்கப்படும்) அவை பின் வருமாறு:

எளிமையான நேரங்களில் வலையமைப்பானது நேரோட்டமாக கருதப்படுகிறது ( அதாவது சிக்கலான மின்னழுத்தம் ஏதாவதொரு முனையத்தில் மின் போக்கில் பிரதிபலிப்பு இல்லாத போது விகிதசமமாக இருக்கும்), இரண்டு முனைகளும் மாற்றத்தக்கவையாக கருதப்படும். செலுத்து கம்பியானது நீளத்தில் ஒரே அளவாக இருக்கும் போது அதன் நடத்தையானது ஒற்றை அளப்புரு சிறப்பியல்பு மாறுமின் மறுப்பு, Z0 என்ற குறியீட்டில் அழைக்கப்படுகிறது. இது தான் கம்பியில் ஒரு பகுதியில் சிக்கலான அலையில் கொடுக்கப்பட்ட அலைக்கும் சிக்கலான மின்சாரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரே அலைக்கும் உள்ள விகிதமாகும். ஓரச்சுவடத்தில் 50 அல்லது 75 ஓம் களும், வளைவு இணை கம்பிகளில் 100 ஓம் களும், ரேடியோ ஒலிபரப்புகளில் பயன்படும் முறுக்கிறாத இணைகளில் 300 ஓம் களும் Z0{/வின் மதிப்பு இருக்கும்.

செலுத்து கம்பியில் சக்தியை கீழ்நோக்கி செலுத்தும் போது சுமையின் காரணமாக அதிகப்படியான சக்தியை உறிஞ்சும் என்றும் ஆதாரத்திற்கு சிறியளவு பிரதிபலிப்பு இருக்கும் என்றும் விரும்பத்தக்கது. சுமையின் மாறுமின் மறுப்பு Z0 க்கு சமமாக்கி உறுதி செய்யப்படுகிறது. இந்த நிலையில் செலுத்து கம்பியானது சமமாக கருதப்படுகிறது. ஆதார மாறுமின் மறுப்பு Z0 க்கு சமமாகும் போது ஆதாரத்திலிருந்து செலுத்து கம்பிக்கான சக்தி இடமாற்று அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் கம்பியின் நடத்தையில் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது.

செலுத்து கம்பியில் செல்லும் சக்தியானது சில சமயங்களில் மின்தடையின் காரணமாக இழக்கப்படுகிறது. இந்த விளைவானது ஓமிக் அல்லது தடுப்பு இழப்பு எனப்படும் (பார்க்க ஓமிற்குரியவெப்பமாக்குகை). அதிகமான அதிர்வெண்களில் மின்காப்பு பொருள் இழப்பு என்ற மற்றொரு விளைவு சாத்தியமானது. மின் தடைகளின் இழப்பை இணைக்கும் போது மின்காப்பு பொருள் இழப்பு செலுத்திக் கம்பியின் காவலிடல் மூலக்கூறு மாறுபட்ட மின் தளத்திலிருந்து சக்தியை உறிஞ்சி வெப்பமாக மாற்றுகிறது (பார்க்க மின்காப்பு பொருள் வெப்பமாக்கல்).

செலுத்து கம்பியின் முழுமையான சக்தி இழப்பு டெசிபல் பெர் மீட்டர் (dB/m) என்று குறிக்கப்படுகிறது. இது அதிர்வெண்னின் குறியைப் எப்போதும் சார்ந்திருக்கும். குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்களில் ஏற்பட்ட இழப்பை உற்பத்தியாளர்கள் dB/m என்ற வரைப்படத்தின் மூலம் வெளிவிடுவர். 3 dB ன் இழப்பு தோராயமாக திறனின் அரைத்தடுப்பாகும்.

அதிக அதிர்வெண்களைக் கொண்ட செலுத்து கம்பிகள் மின்காந்த அலைகளை எடுத்துச் செல்ல வடிவமைக்கபடுகிறது. அவற்றின் அலைநீளம் கம்பியை விட குறைவாகவும் அல்லது கம்பியின் நீளத்திலும் இருக்கும். இந்த காரணங்களினால் தோராயமான கணக்கீடுகளின் கொண்ட குறைவான அதிர்வெண்கள் மிகச் சரியாக இருக்காது. இவை அதிகமாகரேடியோ நுண்ணலை மற்றும் ஒளியிழை குறிகளில் இருக்கும் மிகுந்த வேகமான குறிகளைக் கொணட டிஜிட்டல் சர்க்யூட்டிலும் கண்டறியப்படுகிறது.

தந்தியாளரின் சமன்பாடுகள்[தொகு]

தந்தியாளரின் சமன்பாடுகள் (அல்லது தந்திச் சமன்பாடுகள்) மின்னாற்றல் செலுத்து கம்பியின் நீளம் மற்றும் தூரத்தைப் பொறுத்து மின்னழுத்தம் மற்றும் மின் திறனை விவரிக்கும் நேரோட்ட வேறுபட்ட சமன்பாடுகளின் இரட்டையாகும். மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளின் அடிப்படையில் செலுத்து கம்பி மாதிரியை உருவாக்கிய ஓலிவர் ஹெவிசைட் இதை உருவாக்கினார்.

செலுத்து கம்பியின் திட்டமிடபட்ட அடிப்படை பாகங்களின் விளக்கம்.

செலுத்து கம்பி மாதிரியானது செலுத்துக் கம்பியானது எல்லையற்ற இரண்டு முனைகளைக் கொண்ட மூலக் கோட்பாடுகளுக்குரிய கூறுகளின் தொடர்ச்சி என்றும் இவை செலுத்து கம்பியின் நுண்ணிய பகுதிகளை பிரதிபலிக்கும்.

 • மின்சாரம் கடத்தும் பொருளின் பரம்பிய தடையம் ஆனது தொடர்ச்சியான மின் தடையங்களினால் விவரிக்கப்படுகிறது (ஓம் பெர் யூனிட் லெந்த் என்று உச்சரிக்கப்படும்)
 • பரம்பிய மின் தூண்டலானது ( கம்பிகளை சுற்றியுள்ள மின்காந்த பகுதிகளாலும் தனிப்பட்ட தூண்டல், etc.) தொடர்ச்சியான தூண்டு மின்னோட்டி மூலம் விவரிக்கப்படுகிறது (ஹென்ரைஸ் பெர் யூனிட் லெந்த்)
 • இரண்டு கடத்திகளுக்கு இடையான மின்தேக்கத் திறன் தடம்மாற்றி மின் தேக்கி மூலம் C விவரிக்கப்படுகிறது (ஃபராட் பெர் யூனிட் லெந்த்)
 • மின்கடத்தாப் பொருள் கூறுகளின் கடத்து திறன்இரண்டு கடத்திகளை பிரிக்கும் குறிப்பலை கம்பி மற்றும் திரும்பு கம்பியின் தடம்மாற்றி மின் தடையம் மூலம் விவரிக்கப்படுகிறது (ஹோஸ் பெர் யூனிட் லெந்த்).

இந்த மாதிரியானது படத்தில் காண்பது போல எல்லையற்ற வரிசைகளை கொண்டது, கூறுகளின் மதிப்பானது பெர் யூனிட் லெந்த்க்கு மதிப்பிடப்படுகிறது. ஆகவே படத்தின் கூறுகள் தவறாக இருக்கலாம். ,,மற்றும் அதிர்வெண்ணின் சார்புகளாக இருக்கலாம். மாற்றுவழி குறியீடு ,,,,நீளத்தின் மூலத்தினின்று பெற்றது என்று வற்புறுத்தி கருதப்படுகின்றன. இந்த அளவுகள் முதன்மை வரி மாறிலிகள் என்றும் கருதப்படுகின்றன. அவைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட இரண்டாம் வரி மாறிலிகளை வேறுபடுத்த இனப்பெருக்க மாறிலி, தேய்வு மாறிலி மற்றும் பிரிவு மாறிலி என்றும் உள்ளன.

கம்பி மின்னழுத்தம் மற்றும் மின் திறன் அதிர்வெண் வரம்பில் இவ்வாறு சொல்லப்படுகின்றன.

இந்தத் தனிமங்கள் மற்றும் தவிர்க்கத்தக்க சிறிய செலுத்து கம்பி இழப்பில்லாத கட்டுமானமாக கருதப்படுகிறது. இந்த அநுமானிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சியின் அடிப்படையில் மாதிரியானது மற்றும் பகுப்பாய்வை இது சிறப்பாக எளிதாக்குகிறது இழப்பில்லாத செலுத்து கம்பியில் இரண்டாம் கம்பிசை நிலையான-நிலை தந்தியாளரின் சமன்பாடானது.

இவை தான் அலை சமன்பாடுகளாகும் ஒருதள அலைகளுடன் நேராக மற்றும் எதிர் திசையிலும் பரப்புதல் வேகத்தின் தீர்வுகளாகும். இந்த அமைப்பின் சிறப்பம்சம் மின்காந்த அலைகளானது செலுத்து கம்பிகளை கீழ்நோக்கி பரவச் செய்கிறது. மேலும் பொதுவாக அசல் குறிப்பலையுடன் பிரதிபலிக்கபட்ட பொருள் தலையிடுகிறது. இந்த சமன்பாடுகள் செலுத்து கம்பிகளின் கோட்பாடுகளுக்கு அடிப்படையாகும்.

மற்றும் புறக்கணிக்கப் படவில்லை என்றால், தந்தியாளர் சமன்பாடானது

பின்வருமிடத்தில்

மற்றும் சிறப்பியல்பு மின் தடுப்பானது:

மற்றும் ன் முடிவுகளானது:

மாறிலிகள் மற்றும் எல்லை நிபந்தனைகளை பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. மின்னழுத்தத் துடிப்பானது தொடங்கி நேர்திசையில் செல்லும் போது மாற்றபட்ட துடிப்பானது இடத்தில் பூரியர்மாற்று கணக்கீட்டின் படி பெறப்படுகிறது. பொருளின் அதிர்வெண் அலைக்குறைப்பானது மூலமும், பிரிவை அதிகரிப்பதன் மூலமும் மற்றும் நேர்மாறான பூரியர்மாற்று முறையை எடுப்பதன் மூலம் பெறப்படுகிறது. உண்மை மற்றும் கற்பனை பகுதிகள் இவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றன.

அடான்2 இரண்டு-அளப்புரு நேர்மாறு டாஞ்சன் மற்றும்

சிறிய இழப்புகள் மற்றும் பெரிய அதிர்வெண்களுக்காக, முதல் வரிசையானது மற்றும் ஒன்று பெறப்படுகிறது>

குறிப்பு வரைதல் பகுதியின் முன்னேற்றப் பிரிவு சமமாகவும் நேர தாமதத்திற்கு, இவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது

இழப்பில்லா செலுத்து கம்பியின் உள்ளீட்டு மாறுமின் மறுப்பு[தொகு]

ஒற்றை மின்னழுத்த அலையிலிருந்து மின் திறன் அலைக்கு உள்ள விகிதமே செலுத்து கம்பியின் தனிசிறப்பு மாறுமின் மறுப்பு சில செலுத்து கம்பிகள் பிரதிபலிக்கப்பட்ட அலைகளைக் கொண்டுள்ளன. தனிச்சிறப்புத் தடங்களானது பெரும்பாலும் கம்பிகளின் ஏற்படும் தடங்களைப் பொறுத்து இல்லை கணக்கிட உதவுகிறது.

இழப்பில்லா செலுத்து கம்பியில் கொடுக்கப்பட்ட பகுதியில் தடங்களானது சுமை தடங்களிலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது.

அலை எண்ணாகும் .

கணக்கிடும்போது , அலைநீளமானது வெற்றிடம் மற்றும் திசைவேக மாறிலி இருக்கும் அளவிலிருந்து செலுத்து கம்பியின் உள்ளிருக்கும் அளவிற்கு மாறுபட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரியான கணக்கீடுகளுக்கு செலுத்துக் கம்பி தயாரிக்கப்பட்ட மூலக்கூறும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

பிரத்யேக சூழ்நிலைகள்[தொகு]

அரை அலை நீளம்[தொகு]

பிரத்யேக சூழ்நிலைகளில் இதில் n என்பது முழு எண்ணாக (கம்பியின் நீளம் அலைநீள பாதியின் பெருக்கம்), சமன்பாடு சுமை தடங்கலைக் குறைக்கிறது.

இறுதியாக . இந்த சூழ்நிலைகளை உள்ளடக்கியது , செலுத்து கம்பியின் நீளம் அலைநீளத்துடன் ஒப்பிடும் போது குறைவானது என்று பொருள்படும். இவைகளின் அமைப்பு சிறப்பியல்புகளானது செலுத்து கம்பியை தவிர்க்கிறது (கம்பியாக நடத்துகிறது) மற்றொரு சூழ்நிலையில்

காற்பகுதி அலை நீளம்[தொகு]

இந்த சூழ்நிலைகளில் கம்பியின் நீளமானது அலைநீளத்தின் காற்பகுதியாகவும், ஒற்றை மடங்கு அலைநீளத்தின் காற்பகுதியாகவும், உள்ளீட்டு தடங்கலானது இவ்வாறும்

பொருத்த மின்சுமை[தொகு]

மற்றொரு பிரத்யேக சூழ்நிலையில் சுமை தடங்கலானது கம்பியின் சிறப்பியல்பு தடங்கலுக்கு சமமாக இருக்கும் (அதாவது கம்பி பொருத்தமாக இருக்கும்). இந்த சூழ்நிலையில் தடங்கலானது கம்பியின் சிறப்பியல்பு தடங்கலை குறைக்கும் ஆகையால்

அனைத்து க்கு மற்றும் அனைத்து .

குறுகிய[தொகு]

குறைவான சுமை சூழ்நிலைகளில் (அதாவது ), உள்ளீட்டு தடங்கலானது முற்றிலும் கற்பனையாகவும் மற்றும் காலமுறை நிலைகள் மற்றும் அலைநீளம் (அதிர்வெண்)

திறந்த[தொகு]

திறந்த சூழ்நிலைகளில் (அதாவது ), உள்ளீட்டு தடங்கலானது மறுபடியும் கற்பனை மற்றும் காலமுறை நிலைகள்

படிமுறை செலுத்து கம்பி[தொகு]

மூன்று பாகங்களைக் கொண்ட செலுத்து கம்பியின் எடுத்துக்காட்டு

படிமுறை செலுத்து கம்பியானது[தொடர்பிழந்த இணைப்பு] அகல நெடுக்க மாறுமின் மறுப்பு பொறுத்தத்தில் உபயோகிக்கப்படுகிறது பல செலுத்து கம்பி பாகமானது தொடர் வரிசையாக இணைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மூலகமும் சிறப்பியல்பு தடங்கலுடன் Z0,i கருதப்படும். உள்ளீட்டு தடங்கலானது கூட்டு தொடர்பு மூலம் அடுத்தடுத்த உபயோகம் மூலம் பெறப்படும்.

i thசெலுத்து கம்பியின் அலை எண் பிரிவாகும் மற்றும் i பிரிவின் நீளமாகும் மற்றும் th பிரிவின் முன்-முனை மாறுமின் மறுப்பாகும்.

செலுத்து கம்பியுடன் கூடிய மாறுமின் மறுப்பு நிலைமாற்ற வட்டத்தின் சிறப்பியல்பு தடங்கலானது Z0, i என்பது உள்ளீட்டு கம்பி Z0 வை விட சிறியதாகும்.முடிவில், மாறுமின் மறுப்பு வளையமானது -x ஆக்சிஸில் நடுப்பகுதியிலிருந்து விலகி இருக்கும். மறுதலையாக Z0,i > Z0 இருக்கும் போது மாறுமின் மறுப்பு வளையமானது +x ஆக்சிஸில் நடுப்பகுதியிலிருந்து விலகி இருக்கும்.

ஏனெனில் சிறப்பியல்பு தடங்கலானது ஒவ்வொரு செலுத்து கம்பியின் பிரிவு Z0,i Z0 உள்ளீட்டு மின்கம்பியிலிருந்து மாறுபட்டு இருக்கும் மாறுமின் மறுப்பு செலுத்து வளையம் x ஆக்சிஸில் பகுதி நடுவில் ஸ்மித் வரைபடத்தில்மாறுமின் மறுப்பு விளக்கத்தில் இருப்பது போல இருக்கும் Z0 க்கு நெறிபடுத்தபட்ட முறையில் இருக்கும்.

நடைமுறை வகைகள்[தொகு]

ஓரச்சு மின்கம்பி[தொகு]

ஓரச்சு கம்பிகள் மின்காந்த அலைகளை மின் கம்பியின் உள்ளே நடுகடத்தி மற்றும் கவசத்திற்கு இடையில் பிடித்து அடைத்து வைக்கின்றன. மின்கம்பியின் உள்ளே கடத்திகளுக்கு இடையே மின்கடத்தா பொருள் மூலம் சக்தியானது முழுவதுமாக கடத்தப்படுகிறது. ஓரச்சு கம்பிகள் ஆகவே வளைக்கபட்டு மற்றும் முறுக்கப்படுகின்றன( அளவுகளை பொறுத்து) எதிர்மறை விளைவுகள் இல்லாமல் தேவையற்ற மின் திறன் இல்லாமலே கடத்திகள் மூலம் செலுத்த இயலும். சில கி கா ஹொட்ஸ் வரை உள்ள ரேடியோ-அதிர்வெண் உபயோகங்களில், அலையானது குறுக்குநிலை மின் மற்றும் காந்த முறையிலும்(TEM) பெருக்கமடைகிறது, திசையைப் பொறுத்து பெருக்கம் அடைவதில் மின் மற்றும் காந்த பகுதிகள் செங்குத்தாக உள்ளன (மின் பகுதியானது கதிர்களாகவும் மற்றும் காந்த பகுதியானது சுற்றளவிலும் இருக்கும்). எனினும் அதிவெண்களில் அலைநீளங்கள் (மின்கடத்தா பொருளில்) மின்கம்பியின் சுற்றளவை விட குறைவாக இருக்கும் குறுக்குநிலை மின் மற்றும் குறுக்குநிலை காந்த அலை வழிப்படுத்திகளும் பெருக்கமடையும். ஒரு மாதிரிக்கு மேலான மாதிரிகள் இருந்தால் வளைப்பு மற்றும் முறைகேடான மின்கம்பிகளின் வடிவவியல் மின் திறனை ஒரு மாதிரியிலிருந்து மற்றொரு மாதிரிக்கு மாற்றும்.

ஓரச்சு மின்கம்பிகளின் உபயோகமானது பல மெகா ஹொட்ஸ் பட்டையகலம் கொண்ட தொலைக்காட்சி மற்றும் மற்ற அலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 20 ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் நீண்ட தூரதொலைப்பேசி இணைப்புகளை கொண்டு சென்றன.

மைக்கிரோத்துண்டு[தொகு]

தரை பரப்புக்கு இணையாக மெல்லிய தடினமான கடத்தியை மைக்ரோத்துண்டு சுற்று உபயோகப்படுத்துகிறது. காப்பர் துண்டுகளை அச்சிட்டசுற்றுப் பலகையின் (PCB) ஒரு பகுதியில் அல்லது தொடர்ச்சியான தரை பரப்பில் பீங்கான் தளப்பொருள் மற்றொரு பகுதியிலும் வைக்கப்பட்டு மைக்ரோ துண்டுகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. துண்டுகளின் அகலம், காப்பீட்டு அடுக்கின் தடிமன் (PCB அல்லது பீங்கான்) மற்றும் காப்பீட்டு அடுக்கின் மின்கடவாப்பொருள் மாறிலிகள் தடங்கலின் சிறப்பியல்புகளை தீர்மானிக்கின்றன. மைக்ரோத்துண்டுகள் திறந்த கட்டமைப்பிலும் ஓரச்சுவடம் மூடிய கட்டமைப்பிலும் இருக்கும்.

ஸ்டிரிப்லைன்[தொகு]

இரண்டு இணையான தரைப் பரப்பிக்கு இடையில் தட்டையான உலோக துண்டுகளை வைத்து ஸ்டிரிப்லைன் சுற்று உபயோகப் படுத்துகிறது. தளப்பொருள்களின் காப்பீட்டுப் பொருள் மின்கடத்தாப் பொருளை உருவாக்குகிறது. துண்டுகளின் அகலம், தளப்பொருள்களின் தடிமன் மற்றும் தளப்பொருள்களின் தன்கொள்ளளவுத்திறன் செலுத்து கம்பிகளின் மாறுமின் மறுப்பு சிறப்பியல்புகளை தீர்மானிக்கின்றன.

சமன்படுத்தப்பட்ட கம்பிகள்[தொகு]

சமன்படுத்தப்பட்ட கம்பிகள் என்பது ஒரே மாதிரியான இரண்டு கடத்திகளைக் கொண்ட செலுத்து கம்பிகளாகும். மேலும் தரைக்கும் மற்ற சுற்றுகளுக்கும் சமமான மாறுமின் மறுப்பு கொண்டவையாகும். சமன்படுத்தப்பட்ட கம்பிகளில் பல வகைகள் உள்ளன. அவைகளில் டிவிஸ்டேட் ஃபேர், நாலுடுச்சுற்று மற்றும் டிவின்-லீட் பொதுவானவைகள் ஆகும்.

டிவிஸ்டேட் ஃபேர்[தொகு]

டிவிஸ்டேட் ஃபேர் பெரும்பாலும் புவிக்குரிய தொலைபேசி இணைப்புகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டு முதல் ஆயிரம் வரை உள்ள இணைகள் ஒரு குழுவாக இணைக்கப்பட்டு ஒரு கம்பியாக மாற்றப்படுகிறது. கட்டிடங்களுக்குள் தகவலை வலையமைப்பு மூலம் வழங்க இந்த முறை உபயோகப்படுகிறது. இந்த முறைகளில் கம்பிகள் மிக விலை கூடுதலாகவும் இரண்டு அல்லது நான்கு இணைகளை கொண்டு இறுக்கமாகவும் உபயோகப்படுத்த படுகிறது.

நாலுடுச்சுற்று[தொகு]

குறைந்த அதிர்வெண்களில் உபயோகப்படுத்தபடும் சமன்படுத்தப்பட்ட வடிவமாகும் 4-கம்பிதொலைபேசி மற்றும் ஒலிவாங்கி சுற்றுகளை உள்ளடக்கியவையாகும்.

டிவின்-லீட்[தொகு]

தொடர்ச்சியான மின்கடத்தாப் பொருள் நீங்கலாக கடத்திகளின் இணையை டிவின்-லீட் கொண்டுள்ளது.

லெச்சர் கம்பிகள்[தொகு]

பிரிவுள்ள சுற்றுகளை உருவாக்க இணையான கடத்தி வடிவத்தில் UHF இல் உபயோகப்படுத்தும் கம்பிகள் லெச்சர் கம்பிகள். இவைகள் வசதியான நடைமுறை வடிவங்களாக மொத்தமான கூறுகள் HF/VHF உபயோகப்படுத்தபடும்) மற்றும் பரிவுள்ள துவாரங்களுக்கு (UHF/SHFஉபயோகப்படுத்தபடும்) இடையே உள்ள பிளவுகளை சரிசெய்கிறது.

ஒற்றை-கம்பி வரிகள்[தொகு]

சமன்படுத்தபடாத கம்பிகள்முன்பு தந்தி பரிமாற்றத்திற்கு அதிகமாக உபயோகப்படுத்தபட்டன. தற்போது இந்த முறை தொடர்பு உபயோகத்திலிருந்து வீழ்ச்சியடைந்து விட்டது. கம்பிகள் பெரும்பாலும் டிவிஸ்டேட் ஃபேர் போன்றே ஒரே கம்பியில் கட்டப்பட்டு இருக்கும். ஆனால் ஒரு சுற்றுக்கு ஒரே ஒரு கடத்தி மட்டுமே வழங்கப்பட்டு திருகு இல்லாமல் இருக்கும். எல்லா சுற்றுகளும் ஒரே பாதையில் உள்ள பொதுவான வழியை திரும்பும் மின் திறனுக்கு (புவிமீள்) உபயோகப்படுத்தும். நிறைய பகுதிகளில் ஒற்றை-கம்பி புவிமீள்திறன் ஒலிபரப்பு பதிப்பு உபயோகப்படுத்தப் படுகிறது.

அலை வழிப்படுத்தி[தொகு]

அலை வழிபடுத்திகள் செங்குத்தாக அல்லது வட்டவடிமான உலோகக் குழாய்கள், மின்காந்த அலைகள் குழாய்களில் உள்ளில் பெருக்கம் மற்றும் அடைத்தும் வைக்கப்படுகிறது. செம்பு கம்பிகளில் காணப்படும் குறுக்குநிலை மின்காந்த அலைகளை கடத்த அலைக் கடத்திகள் உகந்தவைகள் அல்ல அதற்கு வேறொரு முறையை உபயோகிக்க வேண்டும். இதன் விளைவாக மின்கம்பிகள் மூலம் நேரடியாக இணைக்க முடியாது இடைமுகப்பாக ஒன்றை வழங்கி அலை வழிபடுத்தி முறையை உருவாக்க பொறிநுட்பம் உண்டு.

ஒளியிழை[தொகு]

ஒளியிழைகள் என்பவை நிலையான ஒளிபுகும் இழைகளின் கண்ணாடி அல்லது பலபடிச் சேர்மமாகும்ஒரு குறியை ஒளியியல் அல்லது அருகில் உள்ள அகசிவப்பு, அலைநீளங்களுக்கு கடத்துகிறது. புதிய புவிக்குரிய தொடர்பு வலையங்களில் அதிகப்படியான பட்டையகலத்தைப் பெறுவதற்கும் உருவாக்கத்திற்கு முதுகெலும்பாக உள்ளது. ஒளியிழைகள் அலை வழிபடுத்திகளின் மற்றொரு வகையாகும்.

பொதுவான பயன்பாடுகள்[தொகு]

குறிப்பலை இடமாற்றம்[தொகு]

மின்சார செலுத்து கம்பிகளானது அதிக அதிர்வெண் உள்ள குறிகளை குறைவான மின்திறன் இழப்புடன் குறைவான அல்லது அதிகமான தொலைவில் கடத்துவதற்கு பயன்படுத்தப் படுவையாகும். ஒரு பிரபலமான உதாரணம் தொலைக்காட்சி அல்லது ரேடியோவிற்கு தரையிரக்கம் மூலம் அலைவாங்கியிலிருந்து பெறும் கருவிக்கு பெறுவதாகும்.

துடிப்பு உருவாக்கம்[தொகு]

செலுத்து கம்பிகள் துடிப்பு உருவாக்கத்திற்கும் பயன்படுகின்றன. செலுத்து கம்பியை திறனேற்றுதல் மற்றும் தடைச்சுமை திறனிறத்தல் மூலம் மின்சார நீளத்திற்குஇரண்டு மடங்கு நீளமும் மின்னழுத்ததில் பகுதியும் கொண்ட செவ்வக துடிப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. ஃபுளுமெலின் செலுத்து கம்பி என்ற துடிப்பு உருவாக்கும் கருவி இந்த குறையை வெற்றிக் கொண்டது. ரேடார்அனுப்பும் கருவிமற்றும் மற்ற கருவிகளுக்கு ஆற்றல் துடிப்புஆதாரமாக சில நேரங்களில் உபயோகப்படுகிறது.

ஸ்டப் பில்டர்ஸ்[தொகு]

பகுதி A இலிருந்து பகுதி B க்கு குறிகளை கடத்தும் வரிக்கு இணையாக சுற்றப்பட்ட குறுகிய-சுற்று அல்லது திறந்த-சுற்று செலுத்து கம்பியானது பில்டராக இயங்கும். ஸ்டபுகளை உருவாக்கும் முறையானது தெளிவற்ற அதிர்வெண் அளவீடுகளை கொண்ட லீசர் லைன் முறையை ஒத்ததாகும். ஆனால் இவைகள் பின்னோக்கி வேலை செய்யும். RSGB யின் ரேடியோகம்யூனிகேசன் கையேட்டில் பரிந்துரைக்கபட்ட முறையானது அலைவாங்கியிலிருந்து திறந்த-சுற்று நீளம் கொண்ட செலுத்து கம்பிகளை இணையாக வரிசைப்படுத்தி மின்னூட்டி மூலம் குறிகளை வெளியிடுவது. செலுத்து கம்பிகளின் தேவையற்ற முனைகளை வெட்டுவதன் மூலம் வலிமை குறைந்த பெறும் கருவியில் குறியை காணலாம். இந்த நிலையில் ஸ்டப் பில்டரானது ஒற்றை ஒத்திசைவுகளையும் அதிர்வெண்களையும் நிராகரிக்கிறது. ஆனால் ஸ்டப்பின் முனைகளை குறுக்கும் போது ஸ்டப்பானது பில்டராக மாறி இரட்டை ஒத்திசைவுகளை நிராகரிக்கிறது.

ஒலி சம்பந்தமான செலுத்து கம்பி[தொகு]

ஒலி சம்பந்தமான செலுத்து கம்பி மின்சார செலுத்து கம்பியின் ஒலி சம்பந்தமான அலைமருவியாகும். நீளமாகவும் சன்னமாகவும் உள்ள வளையாத குழாயில் ஒலி அலைநீளம் இருப்பதாகும்.

மேற்குறிப்புகள்[தொகு]

பெடரல் ஸ்டாண்டர்டு 1037C இருந்து கட்டுரையின் பகுதி பெறப்பட்டது

 1. பெடரல் ஸ்டாண்டர்டு 1037C
 2. எர்ணசுட்டு வெபர் மற்றும் ஃபெடரிக் நிபிகெர் எலக்ட்ரிக்கல் எஞ்சினியரிங்கின் பரிமாணம் , IEEE அச்சகம், பிசுக்காட்டவே,நியூ செர்சி அமெரிக்கா, 1994 பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-7803-1066-7
 • ஸ்டென்மெட்ஸ், சார்லஸ் ஃப்ரோடியஸ், "தி நேச்சரல் பிரியட் ஆப் எ ட்ரான்ஸ்மிசன் லைன் அண்ட் த ஃப்ரிகன்சி ஆப் லைட்னிங் டிஸ்சார்ஜ் தேர்ஃபோர்ம் ". தி எலக்ட்ரிக் வேர்ல்ட் ஆகஸ்ட் 27, 1898. பக்கம். 203 - 205.
 • எலக்ட்ரோமேக்னடிசம் இரண்டாம் பதிப்பு., கிராண்ட், I.S., மற்றும் பிலிப்ஸ், W.R., ஜான் வில்லே பதிப்பகம், பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-471-92712-0
 • ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆப் அப்ளைடு எலக்ட்ரோமேக்னடிக்ஸ் ௨௦௦௪ மீடியா எடிசன்., உலாபி , F.T., பிரிண்டைஸ் ஹால் பதிப்பகம், பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-13-185089-X
 • ரேடியோ கம்யூனிகேசன் ஹேண்ட்புக், பக்கம் 20, அத்தியாயம் 17, RSGB, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-900612-58-4
 • நாரிடோ, J.L., A.C. சவுடாக், மற்றும் J.R. மார்தி, சிமுலேசன் ஆப் ட்ரான்சியண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரான்ஸ்மிசன் லைன்ஸ் வித் கோரோனா வியா தி மெத்தேட் ஆப் கேரக்டர்ஸ்டிக்ஸ் ஜெனரேசன், ட்ரான்ஸ்மிசன் அண்ட் டிஸ்டிரிபியூசன், IEE ஃப்ரோசீடிங்ஸ். பகுதி 142.1, Inst. de இன்வஸ்டிகாசியன்ஸ்., மோர்லஸ், ஜனவரி 1995.

பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண் 1350-2360

புறக்கட்டுரைகள் மற்றும் கூடுதல் வாசிப்பு[தொகு]

! software, யூசிங் ட்ரான்ஸ்மிசன் லைன் அண்ட் பாராமீட்டர்ஸ். ஸ்டார்-ஹச்ஸ்பைஸ் மேனுவல், ஜூன் 2001.

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=செலுத்து_கம்பி&oldid=3521855" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது