சரகர் உறுதிமொழி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

சரகர் உறுதிமொழி அல்லது சரகா சபாத் (Charaka shapath) அல்லது சர்கா பிரமாணம் என்பது சரகர் இயற்றிய சரக சம்ஹிதையில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி ஆகும். இது ஆயுர்வேதம் மருத்துவ உறுதிமொழி (இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவம்) பற்றிய சமசுகிருத உரை ஆகும். இது பொது ஊழிக்கு முன் 100 மற்றும் பொது ஊழி 200க்கு இடையில் இயற்றப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. சரகர் உறுதிமொழி என்று குறிப்பிடப்படும் பத்தியானது, மருத்துவ அறிவியலின் வருங்கால மாணவர்களுக்கு ஆசிரியரின் அறிவுறுத்தல்களின் தொகுப்பாக எழுதப்பட்டுள்ளது.

சரக சம்கிதையின் கூற்றுப்படி, இந்த அறிவுறுத்தல்களுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கான நிபந்தனையற்ற உறுதிமொழி மருத்துவ அறிவியலில் கற்பிக்கத் தகுதி பெறுவதற்கு அவசியமான முன்னிபந்தனையாகும். மாணவப் பருவத்தில் துறவு கடைப்பிடிக்க வேண்டியதன் அவசியம், மாணவர்-ஆசிரியர் உறவு, நோயாளியின் நல்வாழ்வுக்காகத் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணிப்பதன் முக்கியத்துவம், யாரை எவ்வாறு நடத்த வேண்டும், பெண்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் பலவற்றைப் பற்றிய தெளிவான வழிமுறைகளைத் தொடர்புடைய பிரச்சினைகள் குறித்து இப்பகுதி வழங்குகிறது. சரக சம்ஹிதையில் விமான ஸ்தானத்தின் (மூன்றாவது ஸ்தானம்) அத்தியாயம் 8 -ல் 13-14 பத்திகளாக இந்த பகுதி தோன்றுகிறது.[1]

சரகர் உறுதி மொழி: ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன் தேவநாகரியில் உரை[தொகு]

தேவநாகரி நடையில் சமசுகிருத மொழியில் சரக ஷபத்தின் அசல் உரை மற்றும் அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன் கீழே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. உரை மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு பெரும்பாலும் சரக சம்ஹிதா, ஸ்ரீ கலப்குவெர்பா ஆயுர்வேத சமூகம், ஜாம்நகர் இந்தியா, 1947, தொகுதி II, பக். 865–871.[2] அசல் சமஸ்கிருதப் பதிப்பு, ஐதராபாத்தில் உள்ள தேசிய இந்திய மருத்துவப் பாரம்பரியக் கழகத்தின் இணையத்தில் மின் புத்தகமாகவும் கிடைக்கிறது.[3]

சரகர் உறுதிமொழி: ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புடன் தேவநாகரியில் உரை
தேவநாகரியில் மூல உரை ஆங்கிலம் தமிழ்
अथैनमग्निसकाशे ब्राह्मणसकाशे भिषक्सकाशे चानुशिष्यात् - The teacher then should instruct the disciple in the presence of the sacred fire, brahmanas and physicians - ஆசிரியர், புனித நெருப்பு, பிராமணர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் முன்னிலையில் சீடருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்
ब्रह्मचारिणा श्मश्रुधारिण सत्यवादिनाऽमांसादेन मेध्यसेविना निर्मत्सरेणाशस्त्रधारिणा च भवितव्यं, न च ते मद्वचनात् किञ्चिदकार्यं स्यादन्यत्र राजद्विष्टात् प्राणहराद्विपुलादधर्म्यादनर्थसम्प्रयुक्ताद्वाऽप्यर्थात्; (saying) "Thou shalt lead the life of a bachelor (Brahmachari), grow thy hair and beard, speak only the truth, eat no meat, eat only pure articles of food, be free from envy and carry no arms. There shall be nothing that thou oughtest not do at my behest except hating the king or causing another's death or committing an act of great unrighteousness or acts leading to calamity. "நீ பிரம்மச்சாரியின் வாழ்க்கையை நடத்து, தலைமுடியையும் தாடியையும் வளர்த்து, உண்மையை மட்டுமே பேசு, இறைச்சியை உண்ணாமல், தூய்மையான உணவை மட்டுமே உண்ண, பொறாமையின்றி இரு, ஆயுதங்களை ஏந்தாமல் இருப்பாய். இருக்கும் அரசனை வெறுப்பதையோ அல்லது மற்றொருவரின் மரணத்தையோ அல்லது பெரும் அநியாயத்தையோ அல்லது பேரழிவிற்கு வழிவகுக்கும் செயல்களையோ வேறு எதையும் நீ செய்யக்கூடாது.
मदर्पणेन मत्प्रधानेन मदधीनेन मत्प्रियहितानुवर्तिना च शश्वद्भवितव्यं, पुत्रवद्दासवदर्थिवच्चोपचरताऽनुवस्तव्योऽहम्,अनुत्सेकेनावहितेनानन्यमनसा विनीतेनावेक्ष्यावेक्ष्यकारिणाऽनसूयकेन चाभ्यनुज्ञातेन प्रविचरितव्यम्, अनुज्ञातेन (चाननुज्ञातेन च) प्रविचरता पूर्वं गुर्वर्थोपाहरणे यथाशक्ति प्रयतितव्यं; Thou shall dedicate thyself to me and regard me as thy chief. Thou shalt be subject to me and conduct thyself for ever for my welfare and pleasure. Thou shalt serve and dwell with me like a son or a slave or a supplicant. Thou shalt behave and act without arrogance and with care and attention, and with undistracted mind, humility, constant reflection, and with ungrudging obedience. Acting either at my behest or otherwise, thou shalt conduct thyself for the achievement of thy teacher's purpose alone to the best of thy abilities. நீ உன்னை எனக்கு அர்ப்பணித்து, என்னை உன் தலைவனாகக் கருது. நீ எனக்குக் கட்டுப்பட்டு, என் நலனுக்காகவும் மகிழ்ச்சிக்காகவும் என்றென்றும் நடந்துகொள்வாய். நீ ஒரு மகனைப் போலவோ அடிமையைப் போலவோ விண்ணப்பம் செய்பவனைப் போலவோ என்னுடன் சேவை செய்து வசிப்பாய். நீங்கள் ஆணவம் இல்லாமல், அக்கறையுடனும், கவனத்துடனும், கவனம் சிதறாத மனத்துடனும், பணிவுடனும், நிலையான சிந்தனையுடனும், தயக்கமில்லாத கீழ்ப்படிதலுடனும் நடந்து கொள்ளுங்கள். என் கட்டளையின்படியோ அல்லது வேறுவிதமாகவோ செயல்பட்டால், உனது திறமைக்கு ஏற்றவாறு உன்னுடைய ஆசிரியரின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக நீயே நடந்துகொள்.
कर्मसिद्धिमर्थसिद्धं यशोलाभं प्रेत्य च स्वर्गमिच्छता भिषजा त्वया गोब्राह्मणमादौ कृत्वा सर्वप्राणभृतां शर्माशासितव्यमहरहरुत्तिष्ठता चोपविशता च, If thou desirest success, wealth and fame as a physician and heaven after death, thou shalt pray for the welfare of all creatures beginning with the cows and brahmanas. மருத்துவராக வெற்றி, செல்வம் மற்றும் புகழ் மற்றும் மரணத்திற்குப் பிறகு சொர்க்கம் ஆகியவற்றை நீங்கள் விரும்பினால், பசுக்கள் மற்றும் பிராமணர்கள் முதல் அனைத்து உயிரினங்களின் நலனுக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்.
सर्वात्मना चातुराणामारोग्याय प्रयतितव्यं, जीवितहेतोरपि चातुरेभ्यो नाभिद्रोग्धव्यं, मनसाऽपि च परस्त्रियो नाभिगमनीयास्तथा सर्वमेव परस्वं, निभृतवेशपरिच्छदेन भवितव्यम्, अशौण्डेनापापेनापापसहायेन च, श्लक्ष्णशुक्लधर्म्यशर्म्यधन्यसत्यहितमितवचसा देशकालविचारिणा स्मृतिमता ज्ञानोत्थानोपकरणसम्पत्सु नित्यं यत्नवता च; Day and night, however thou mayest be engaged, thou shalt endeavour for the relief of patients with all thy heart and soul. Thou shalt not desert or injure thy patient even for the sake of thy life or thy living. Thou shalt not commit adultery even in thought. Even so, thou shalt not covet other's possessions. Thou shalt be modest in thy attire and appearance. Thou shouldst not be a drunkard or a sinful man nor shouldst thou associate with the abettors of crimes. Thou shouldst speak words that are gentle, pure and righteous, pleasing, worthy, true, wholesome and moderate. Thy behaviour must be in consideration of time and place and heedful of past experience. Thou shalt act always with a view to the acquisition of knowledge and the fullness of equipment. இரவும் பகலும், நீங்கள் எவ்வாறு ஈடுபட்டிருந்தாலும், நோயாளிகளின் நிவாரணத்திற்காக உங்கள் முழு இதயத்துடனும் ஆன்மாவுடனும் முயற்சி செய்வீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கைக்காக உங்கள் நோயாளியை விட்டுவிடாதீர்கள் அல்லது காயப்படுத்தாதீர்கள். எண்ணத்தில் கூட விபச்சாரம் செய்யாதே. அப்படியிருந்தும், பிறர் உடைமைகளுக்கு ஆசைப்பட வேண்டாம். நீ உன் உடையிலும் தோற்றத்திலும் அடக்கமாக இருக்க வேண்டும். நீ குடிகாரனாகவோ, பாவம் செய்யும் மனிதனாகவோ இருக்கக் கூடாது. குற்றங்களுக்குத் தூண்டுவோருடன் தொடர்பு கொள்ளக் கூடாது. நீங்கள் மென்மையான, தூய்மையான மற்றும் நேர்மையான, மகிழ்ச்சியான, தகுதியான, உண்மையான, ஆரோக்கியமான மற்றும் மிதமான வார்த்தைகளைப் பேச வேண்டும். உங்கள் நடத்தை நேரத்தையும் இடத்தையும் கருத்தில் கொண்டு கடந்த கால அனுபவத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அறிவைப் பெறுதல் மற்றும் உபகரணங்களின் முழுமை ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் எப்போதும் செயல்பட வேண்டும்.
न च कदाचिद्राजद्विष्टानां राजद्वेषिणां वा महाजनद्विष्टानां महाजनद्वेषिणां वाऽप्यौषधमनुविधातव्यं, तथा सर्वेषामत्यर्थविकृतदुष्टदुःखशीलाचारोपचाराणामनपवादप्रतिकारणां [२] मुमूर्षूणां च, तथैवासन्निहितेश्वराणां स्त्रीणामनध्यक्षाणां वा; No persons, who are hated of the king, or who are haters of the king or who are hated of the public, shall receive treatment. Similarly, those that are very unnatural, wicked and miserable character and conduct, those who have not vindicated their honour and those that are on the point of death and similarly women who are unattended by their husbands or guardians shall not receive treatment. அரசரால் வெறுக்கப்படுபவர்கள், அல்லது அரசரை வெறுப்பவர்கள் அல்லது பொதுமக்களால் வெறுக்கப்படுபவர்கள் யாரும் சிகிச்சை பெற மாட்டார்கள். அதேபோல், மிகவும் இயற்கைக்கு மாறான, பொல்லாத மற்றும் பரிதாபகரமான குணம் மற்றும் நடத்தை உடையவர்கள், தங்கள் மானத்தை நிலைநாட்டாதவர்கள் மற்றும் மரணத்தின் விளிம்பில் இருப்பவர்கள் மற்றும் அதேபோன்று கணவர்கள் அல்லது பாதுகாவலர்களால் கவனிக்கப்படாத பெண்கள் சிகிச்சை பெற மாட்டார்கள்.
न च कदाचित् स्त्रीदत्तमामिषमादातव्यमननुज्ञातं भर्त्राऽथवाऽध्यक्षेण, आतुरकुलं चानुप्रविशता विदितेनानुमतप्रवेशिना सार्धं पुरुषेण सुसंवीतेनावाक्शिरसा स्मृतिमता स्तिमितेनावेक्ष्यावेक्ष्य मनसा सर्वमाचरता सम्यगनुप्रवेष्टव्यम्, अनुप्रविश्य च वाङ्मनोबुद्धीन्द्रियाणि न क्वचित् प्रणिधातव्यान्यन्यत्रातुरादातुरोपकारार्थादातुरगतेष्वन्येषु वा भावेषु, न चातुरकुलप्रवृत्तयो बहिर्निश्चारयितव्याः, ह्रसितं चायुषः प्रमाणमातुरस्य जानताऽपि त्वया न वर्णयितव्यं तत्र यत्रोच्यमानमातुरस्यान्यस्य वाऽप्युपघाताय सम्पद्यते; No offering of meat by a woman without the behest of her husband or guardian shall be accepted by thee. While entering the patient's house, thou shalt be accompanied by a man who is known to the patient and who has his permission to enter and thou shalt be well-clad and bent of head, self-possessed, and conduct thyself after repeated consideration. Thou shalt thus properly make thy entry. Having entered, thy speech, mind, intellect and senses shall be entirely devoted to no other thought than that of being helpful to the patient and things concerning him only. The peculiar customs of the patient's household shall not be made public. Even knowing that the patient's span of life has come to a close, it shall not be mentioned by thee there where if so done it would cause shock to the patient or to others, ஒரு பெண் தன் கணவன் அல்லது பாதுகாவலரின் கட்டளையின்றி இறைச்சியை வழங்குவது உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. நோயாளியின் வீட்டிற்குள் நுழையும் போது, ​​நோயாளிக்குத் தெரிந்த மற்றும் அவரது அனுமதி பெற்ற ஒருவருடன் நீங்கள் வருவீர்கள், மேலும் நீங்கள் நன்றாக உடையணிந்து, தலை குனிந்து, சுயமாக, மீண்டும் மீண்டும் பரிசீலித்த பிறகு உங்களை நடத்த வேண்டும். இவ்வாறு நீங்கள் சரியாக நுழைய வேண்டும். உள்ளே நுழைந்ததும், உங்கள் பேச்சு, மனம், புத்தி மற்றும் புலன்கள் நோயாளிக்கும் அவரைப் பற்றிய விஷயங்களுக்கும் உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்பதைத் தவிர வேறு எந்தச் சிந்தனையிலும் முழுமையாக ஈடுபடக்கூடாது. நோயாளியின் குடும்பத்தின் விசித்திரமான பழக்கவழக்கங்கள் பகிரங்கப்படுத்தப்படக்கூடாது. நோயாளியின் ஆயுட்காலம் முடிவடைந்து விட்டது என்று தெரிந்தும், அப்படிச் செய்தால் அது நோயாளிக்கோ அல்லது பிறருக்கோ அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் என்பதை நீங்கள் அங்கு குறிப்பிடக்கூடாது.
ज्ञानवताऽपि च नात्यर्थमात्मनो ज्ञाने विकत्थितव्यम्, आप्तादपि हि विकत्थमानादत्यर्थमुद्विजन्त्यनेके. Though of knowledge one should not boast very much of one's knowledge. Most people are offended by boastfulness of even those who are otherwise good and authoritative. அறிவைப் பெற்றிருந்தாலும், தன் அறிவைப் பற்றி அதிகம் பெருமை கொள்ளக் கூடாது. மற்றபடி நல்லவர்களாகவும் அதிகாரம் மிக்கவர்களாகவும் இருப்பவர்களைப் பற்றிய தற்பெருமையால் பெரும்பாலான மக்கள் புண்படுத்தப்படுகிறார்கள்.
न चैव ह्यस्ति सुतरमायुर्वेदस्य पारं, तस्मादप्रमत्तः शश्वदभियोगमस्मिन् गच्छेत्, एतच्च [३] कार्यम्, एवम्भूयश्च वृत्तसौष्ठवमनसूयता परेभ्योऽप्यागमयितव्यं, कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः शत्रुश्चाबुद्धिमताम्, अतश्चाभिसमीक्ष्य बुद्धिमताऽमित्रस्यापि धन्यं यशस्यमायुष्यं पौष्टिकं लौक्यमभ्युपदिशतो [४] वचः श्रोतव्यमनुविधातव्यं चेति. There is no limit at all to the "Science of Life". So, thou shouldst apply thyself to it with diligence. This is how thou shouldst act. Again thou shouldst learn the skill of practice from another without carping. The entire world is a teacher to the intelligent and the foe to the unintelligent. Hence, knowing this well, thou shouldst listen and act according to the words of instruction of even an unfriendly person, when they are worthy and such as bring fame to you and long life, and are capable of giving you strength and prosperity." "வாழ்க்கை அறிவியலுக்கு" எல்லையே இல்லை. எனவே, நீங்கள் விடாமுயற்சியுடன் அதில் ஈடுபட வேண்டும். இப்படித்தான் நீங்கள் செயல்பட வேண்டும். மீண்டும் நீங்கள் பயிற்சியின் திறமையை மற்றொருவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். முழு உலகமும் அறிவாளிகளுக்கு ஆசானாகவும், அறிவில்லாதவர்களுக்கு எதிரியாகவும் இருக்கிறது. எனவே, இதை நன்கு அறிந்து, நட்பற்றவர் கூட உங்களுக்குப் புகழையும், நீண்ட ஆயுளையும் தருவதும், உங்களுக்கு வலிமையையும் செழிப்பையும் தரக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கும் போது, ​​அவர்களின் அறிவுரையின் வார்த்தைகளைக் கேட்டு அதன்படி நடக்க வேண்டும்."
अतः परमिदं ब्रूयात्- देवताग्निद्विजगुरुवृद्धसिद्धाचार्येषु ते नित्यं सम्यग्वर्तितव्यं, तेषु ते सम्यग्वर्तमानस्यायमग्निः सर्वगन्धरसरत्नबीजानि यथेरिताश्च देवताः शिवाय स्युः, अतोऽन्यथा वर्तमानस्याशिवायेति. Thereafter the teacher should say this - "Thou shouldst conduct properly with gods, the sacred fire, the twice-born, the guru, the aged, the adepts and the preceptors. If thou hast conducted thyself well with them, the fire, the fragrances, the tastes, the precious stones, the grains and the gods become well disposed towards thee. If thou shouldst conduct thyself otherwise, they become unfavourable to thee." இதற்குப் பிறகு, ஆசிரியர் இதைச் சொல்ல வேண்டும் - "தெய்வங்கள், புனித நெருப்பு, இருமுறை பிறந்தவர்கள், குரு, முதியவர்கள், வல்லுநர்கள் மற்றும் ஆசான்கள் ஆகியோருடன் நீங்கள் ஒழுங்காக நடந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் அவர்களுடன் நன்றாக நடந்து கொண்டால், நெருப்பு, வாசனை திரவியங்கள். , சுவைகள், விலையுயர்ந்த கற்கள், தானியங்கள் மற்றும் தெய்வங்கள் உன்னிடம் நன்றாகச் செயல்படுகின்றன, நீங்கள் வேறுவிதமாக நடந்து கொண்டால், அவை உங்களுக்குப் பாதகமாகிவிடும்."
एवं ब्रुवति चाचार्ये शिष्यः ‘तथा’ इति ब्रूयात्.

यथोपदेशं च कुर्वन्नध्याप्यः, अतोऽन्यथा त्वनध्याप्यः.

अध्याप्यमध्यापयन् ह्याचार्यो यथोक्तैश्चाध्यापनफलैर्योगमाप्नोत्यन्यैश्चानुक्तैः श्रेयस्करैर्गुणैः शिष्यमात्मानं च युनक्ति. इत्यध्यापनविधिरुक्तः.
To the teacher that has thus spoken, the disciple should say "Even so".

If he behaves as instructed, he deserves to be taught, else, he does not deserve to be taught. The teacher who teaches the worthy disciples will obtain all the auspicious fruits of teaching, those described and even others not described here and obtains all auspicious qualities for himself as well as for his disciples. Thus has been described the method of instruction.

இப்படிப் பேசிய ஆசிரியரிடம், சீடன் "அப்படியும்" என்று சொல்ல வேண்டும்.

அவர் அறிவுறுத்தியபடி நடந்து கொண்டால், அவர் கற்பிக்கத் தகுதியானவர், இல்லையெனில், அவர் கற்பிக்கத் தகுதியற்றவர். தகுதியான சீடர்களுக்குப் போதிக்கும் ஆசிரியர், கற்பித்தலின் அனைத்து மங்களகரமான பலன்களைப் பெறுவார், மேலும் இங்கு விவரிக்கப்படாத மற்றவர்களும் கூட, தனக்கும் தனது சீடர்களுக்கும் அனைத்து மங்களகரமான குணங்களையும் பெறுவார். இவ்வாறு பயிற்றுவிக்கும் முறை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்போகிரட்டிக் உறுதிமொழிக்குப் பதிலாக சரகா உறுதிமொழி சர்ச்சை[தொகு]

இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மருத்துவக் கல்லூரிகளின் அதிகாரிகளுடனான கலந்துரையாடல் கூட்டத்தில், இந்தியத் தேசிய மருத்துவ ஆணையம், மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பெற்றோர்களுடன் மருத்துவ உடை அணியும் விழாவை நடத்தும் போது, இப்போக்கிரட்டீசு உறுதிமொழி ஏற்பதற்கு பதிலாக "மகரிஷி சரகர் உறுதிமொழி" என்ற திட்டத்தை முன்வைத்தது.[4][5] பல மருத்துவ பயிற்சியாளர்கள் தனித்தனியாகவும் கூட்டாகவும் இந்த முன்மொழிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.[6]

கூடுதல் தகவல்களுக்காக[தொகு]

 • Meharban Singh (1997). "Oaths, codes, ethics and the essence of medicine: A time for resurrection". The National Medical Journal of India 10 (4): 190–193. பப்மெட்:9325646. http://archive.nmji.in/approval/archive/Volume-10/issue-4/medical-ethics.pdf. பார்த்த நாள்: 14 February 2022. 
 • Shaan Bhandarkar (21 November 2020). "The Hypocrisy of Hippocrates: Ethics from Medical Oaths". The Yale Global Health Review 8 (1). https://yaleglobalhealthreview.com/2020/11/21/the-hypocrisy-of-hippocrates-ethics-from-medical-oaths/. பார்த்த நாள்: 14 February 2022. 
 • "Oath of Inititation (Caraka Samhita)". Encyclopedia.com. Encyclopedia of Bioethics. Archived from the original on 2022-03-14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 14 February 2022.
 • "Rogabhishagjitiya Vimana: Vimana Sthana Chapter 8. Methods of conquering debate and disease". Charak Samhita New Live Edition. Charak Samhita Research, Training and Skill Development Centre. பார்க்கப்பட்ட நாள் 15 February 2022.
 • For another English translation of the Charak shapath see: Kaviraj Avinash Chandra Kaviratna (1890). Charaka-Samhita – translated in to English. Calcutta: Pareshnath Sarma, son of Kaviraj Avinash Chandra Kaviratna. pp. 552–557. பார்க்கப்பட்ட நாள் 15 February 2022.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. A. V. R. Murthy, Dhanya C. P. (November 2018). "The Medical Oath of Cosecration of Ancient India". Journal of Vishwa Ayurved Parishad: 9–16. https://www.vishwaayurveda.org/images/journal/02--the-medical-oath-of-consecration-of-ancient-india-1849299046.pdf. பார்த்த நாள்: 14 February 2022. 
 2. I A Menon and H F Haberman (July 1070). "The medical students' oath of ancient India". Med Hist. 4 (3): 295–299. doi:10.1017/s0025727300015593. பப்மெட்:4921981. 
 3. "चरकसंहिता". e-Samhita. Central Council for Research in Ayurveda and Siddha (CCRAS), New Delhi. பார்க்கப்பட்ட நாள் 14 February 2022.
 4. The Wire staff. "Medical Commission Board Proposes To Replace Hippocratic Oath With 'Charak Shapath'". Science : The Wire. The Wire. Archived from the original on 2022-03-14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 14 February 2022.
 5. FP Staff. "Explained: What the Hippocratic Oath is and proposal of replacing it with Charak Shapath". Firstpost. Firstpost. Archived from the original on 2022-03-14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 14 February 2022.
 6. Bobins Abraham (11 February 2022). "Doctors Angry Over Alleged Proposal To Replace Hippocratic Oath With 'Charak Shapath'". India Times. https://www.indiatimes.com/news/india/doctors-hippocratic-oath-with-charak-shapath-561828.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2022. 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சரகர்_உறுதிமொழி&oldid=3675091" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது