கிலோபைட்டு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
பைட்டுக்களின் பெருக்கம்
SI இரும முன்னொட்டு இரும
பாவனை
IEC இரும முன்னொட்டு
பெயர்
(குறியீடு)
பெறுமானம் பெயர்
(குறியீடு))
பெறுமானம்
கிலோபைட்டு (KB) 103 210 கிபிபைட்டு (KiB) 210
மெகாபைட்டு (MB) 106 220 மெபிபைட்டு (MiB) 220
கிகாபைட்டு (GB) 109 230 கிபீபைட்டு (GiB) 230
டெராபைட்டு (TB) 1012 240 டெபிபைட்டு (TiB) 240
பீட்டாபைட்டு (PB) 1015 250 பெபிபைட்டு (PiB) 250
எக்சாபைட்டு (EB) 1018 260 எக்ஸ்பிபைட்டு (EiB) 260
செட்டாபைட்டு (ZB) 1021 270 செபிபைட்டு (ZiB) 270
யொட்டாபைட்டு (YB) 1024 280 யொபிபைட்டு (YiB) 280

கிலோபைட்டு என்பது அனைத்துலக முறை அலகுகளின் கிலோ என்னும் முன்னொட்டை பைட்டு என்பதோடு சேர்ப்பதால் உருவானதாகும். இது கணினிகளின் தகவல் அளவு மற்றும் சேமிப்பளவைக் குறிப்பதற்காகப் பயன்படுகின்றது. பொதுவா 1000 அல்லது 1024 என்றவாறு கையாளப்படுகின்றது.

பொதுவாக் கணினிகளில் அடி இரண்டில் உள்ள எண்களே பாவிக்கப்படுவதால் 210 = 1024 ≈ 1000 என்றவாறு எண்ணளவாகக் கருதப்படுகின்றது. எனினும் 1024 ஐயும் 1000 ஐயும் வேறு வேறாக இனம் காண்பதற்காக பொதுவாக 1024 ஐ K (பெரிய எழுத்துக்களிலும்) 1000 ஐச் சிறிய எழுத்துக்களிலும் கையாள்கின்றனர். (K என்பது கெல்வினைக் குறித்தாலும் கூட).

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கிலோபைட்டு&oldid=2741052" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது