ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு கோட்டின் தூரம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

கணிதத்தில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு கோட்டின் தூரம் (distance from a point to a line) என்பது ஒரு புள்ளிக்கும் ஒரு கோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட மிகச்சிறிய தூரத்தைக் குறிக்கும். அப்புள்ளிக்குக் கோட்டிலிருந்து அமையும் செங்குத்துக் கோட்டின் போக்கில் தான் இரண்டிற்கும் இடையிலான மிகச்சிறிய தூரம் அமையும்.

கார்ட்டீசியன் ஆயங்கள்[தொகு]

கார்ட்டீசியன் ஆய முறைமையில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு நேர்கோட்டிற்குள்ள தூரம் காணல்:

ஒரு தளத்தில் அமையும் நேர்கோட்டின் சமன்பாடு:

ax + by + c = 0, ( a, b , c மெய்யெண்கள். a , b இரண்டும் ஒரே சமயத்தில் பூச்சியமாகாது.)

(x0,y0) என்ற புள்ளியிலிருந்து இக்கோட்டின் தூரம் காணும் வாய்ப்பாடு:

நிறுவல் 1 (இயற்கணித முறை)[தொகு]

தரப்பட்ட கோடு: ax + by + c = 0,

தரப்பட்ட புள்ளி: (m,n)

இப்புள்ளியிலிருந்து ax + by + c = 0 -க்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோடும் ax + by + c = 0 -ம் வெட்டும் புள்ளி (x,y) என்க.

இச்செங்குத்துகோட்டின் சாய்வு:

--------(1)

மேலும்,

--------(2)

(1) மற்றும் (2) -ஐக் கூட்ட:

---------(3)

(m,n) மற்றும் (x,y) புள்ளிகளுக்கு இடையேயுள்ள தூரம்:

----------(4)

நிறுவல் 2 (வடிவவியல் முறை)[தொகு]

தரப்பட்ட புள்ளி: S(m,n)

தரப்பட்ட கோடு: ax+by+c=0.

S-லிருந்து இக்கோட்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோடு இக்கோட்டைச் சந்திக்கும் புள்ளி G(x,y).

S -லிருந்து ax+by+c=0 -க்கு இணையாக ஒரு கோடு வரைந்து கொள்க. இந்த இணைகோட்டின் சமன்பாடு ax+by+d=0

y அச்சுக்கு இணையாகவும், G மற்றும் இணைகோட்டின் மீது அமையும் ஏதேனும் ஒரு புள்ளி F -ஐயும் இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டின் நீளம்:

முக்கோணம் SGF ஒரு செங்கோண முக்கோணம். அதன் பக்கங்களின் விகிதம் a : b : ஆக இருக்கும்.

இச்செங்கோண முக்கோணத்தின் செம்பக்கம் GF -ன் நீளம்:

இதனை b-ன் தனிமதிப்பால் பெருக்கி -ஆல் வகுக்க பக்கம் SG-ன் மதிப்பு கிடைக்கிறது.

திசையன் அமைப்பு[தொகு]

திசையன்கள் மூலம் தரப்படும் விளக்கம்.

கோட்டின் சமன்பாட்டைத் திசையன்கள் மூலமாக எடுத்துக் கொண்டால்:

இங்கு n ஒரு அலகு திசையன்.

ஏதாவது ஒரு புள்ளி p-லிருந்து இக்கோட்டிற்குள்ள தூரம் காணும் வாய்ப்பாடு:

இவ்வாய்ப்பாடு இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட பரிமாணங்களுக்கும் பொருந்தும்.

விளக்கம்[தொகு]

என்பது புள்ளி p -லிருந்து தரப்பட்ட கோட்டின் மீது அமையும் ஏதேனும் ஒரு புள்ளி a -க்கு வரையப்பட்ட திசையன்.
என்பது தரப்பட்ட கோட்டின் மீது திசையனின் வீழலின் நீளத்தைக் குறிக்கிறது.

அதாவது என்பது கோட்டின் மீதான -ன் வீழல் திசையனைக் குறிக்கிறது.

இக்கோட்டிற்கு செங்குத்துத் திசையில் -ன் கூறு:

எனவே இத்திசையனின் அளவே p -லிருந்து தரப்பட்ட கோட்டின் துரமாகும்.