உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஒடுக்கற்பிரிவு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


ஒடுக்கற்பிரிவுடன் தொடர்புடைய நிகழ்வுகள். இது நிறமி குறுக்குப் பாய்வைக் காண்பிக்கிறது

உயிரியலில் ஒடுக்கற்பிரிவு (meiosis) (maɪˈoʊsɨs என உச்சரிக்கப்படுகிறது) என்பது ஒரு உயிரணுவில் உள்ள பல நிறமூர்த்தங்கள் பாதியாக உடைகின்ற ஒடுக்கப்பிரிவின் செயல்பாடு ஆகும். விலங்குகளில் ஒடுக்கற்பிரிவானது எப்போதும் புணரிகள் உருவாக்கத்தை விளைவிக்கும். அதே சமயம் மற்ற உயிரினங்களில் இது வித்திகளை அதிகரிக்கலாம். இழையுருப்பிரிவில் இருப்பது போன்று ஒடுக்கற்பிரிவு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு ஆரம்ப உயிரணுவின் டி.என்.ஏவானது உயிரணு சுழற்சியின் S-பிரிவு சமயத்தில் பின்புறம் மடிந்திருக்கிறது. இரண்டு உயிரணுப் பிரிவுகள் பின்புறம் மடிந்த நிறமூர்த்தங்களை நான்கு ஒருமடிய புணரிகள் அல்லது வித்திகளாகப் பிரிக்கும்.

ஒடுக்கற்பிரிவு பால்சார் இனப்பெருக்கத்துக்கு இன்றியமையாததாக இருக்கிறது. ஆகையால் பாலியல் ரீதியாக மீண்டும் உற்பத்தி செய்யப்படும் அனைத்து மெய்க்கருவுயிரிகளிலும் (ஒரு கல உயிரினங்கள் உட்பட) இது ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக பிடெல்லாய்ட் ரோட்டிஃபயர்கள் போன்ற சில ஈகார்யோட்டுகள் ஒடுக்கற்பிரிவை நிகழ்த்தும் திறனை இழந்துள்ளன. அவைபாலினச் சேர்க்கையற்ற இனப்பெருக்கம் மூலமாக இனவிருத்தி செய்யும் திறனைப் பெற்றுவிடுகின்றன. ஒடுக்கற்பிரிவு ஆர்க்கீயா அல்லது பாக்டீரியாவில் ஏற்படுவதில்லை. அதில் இருகூற்றுப்பிளவு போன்ற கலவியிலாச் செயல்பாடுகள் மூலமாக இனவிருத்தி நிகழ்கிறது.

ஒடுக்கற்பிரிவு சமயத்தில் டி.என்.ஏவின் நீண்ட பகுதிகளால் உருவாக்கப்படும் இரு மடிய நிறமூர்த்தம் முளைக் கலத்தின் மரபுத்தொகுதியானது நிறமூர்த்தங்களினுள் தொகுக்கப்படுகிறது. பிரிவின் இரண்டு சுற்றுகள் மூலமாக டி.என்.ஏ பிரதிசெய்கைக்கு உட்படுவதன் விளைவாக நான்கு ஒரு மடிய கலங்கள் உருவாகின்றன. இந்த உயிரணுக்களில் ஒவ்வொன்றும் நிறமூர்த்தங்களின் ஒரு முழுமையான தொகுப்பு அல்லது மூலக் கலத்தின் மரபுவழி உள்ளடக்கத்தில் பாதியைக் கொண்டிருக்கின்றன. ஒடுக்கற்பிரிவு புணரிகளை உருவாக்கினால் இந்த உயிரணுக்கள் ஏதேனும் புதிய வளர்ச்சி ஏற்படுவதற்கு முன்பு புதிய இருமடிய கலம் அல்லது இரு பாலணு இணைவுப்பொருளை உருவாக்குவதற்கு கருத்தரித்தல் நேரத்தில் உருக வேண்டும். ஆகையால் ஒடுக்கற்பிரிவின் பிரிவு இயங்கமைப்பு கருத்தரித்தலில் ஏற்படும் இரண்டு மரபுத்தொகுதிகளின் இணைவுக்குத் தலைகீழ் செயல்பாடாக இருக்கிறது. ஒடுக்கற்பிரிவு சமயத்தில் ஒவ்வொரு மூல நிறமூர்த்தங்களும் பண்பொத்த மறுசேர்க்கைக்கு உட்படுவதன் காரணமாக புணரியும் மற்றும் அதனால் ஒவ்வொரு இரு பாலணு இணைவுப்பொருளும் அதன் டி.என்.ஏவில் தனித்த மரபுவழி ப்ளூபிரிண்ட் குறியீடு அடைதலைக் கொண்டிருக்கும். மேலும் ஒடுக்கற்பிரிவு மற்றும் கருத்தரித்தல் ஈகார்யோட்டுகளில் பாலினத்தை உருவாக்குகின்றன. மேலும் உயிர்களில் மரபுவழியில் தனிப்பட்ட தனிநபர்களை உருவாக்குகின்றன.

அனைத்து தாவரங்களிலும் மற்றும் புரோடிஸ்டுகளிலும் ஒடுக்கற்பிரிவானது வித்திகள் என்று அறியப்படும் கருத்தரித்தலுக்கு உட்படாமல் பதியம் செய்யப்படக்கூடிய ஒரு தொகுதி உயிரணுக்களை உருவாக்குகின்றது. இந்தக் குழுக்களில் இழையுருப்பிரிவு மூலமாக புணரிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

நிறமூர்த்தங்களின் நிலைமாற்றத்தைச் செய்வதற்காக இழையுருப்பிரிவு சமயத்தில் ஒடுக்கற்பிரிவு பெரும்பாலும் ஒரே உயிரிவேதியியல் இயங்கமைப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது. பல்வேறு சிறப்புக்கூறுகள் ஒடுக்கற்பிரிவுகளுக்குத் தனித்ததாக இருக்கின்றன. இதில் மிகவும் முக்கியமானதாக அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களுக்கு இடையில் இணைதல் மற்றும் மறுசேர்க்கை இருக்கிறது.

Meiosis (ஒடுக்கற்பிரிவு) என்ற வார்த்தை குறைவான என்ற பொருளுடைய -meio என்ற மூலத்தில் இருந்து வந்தது.

வரலாறு[தொகு]

ஒடுக்கற்பிரிவு முதன் முதலில் 1876 ஆம் ஆண்டில் குறிப்பிடத்தக்க ஜெர்மானிய உயிரியல் வல்லுநர் ஆஸ்கார் ஹெர்ட்விக் (Oscar Hertwig) (1849–1922) மூலமாக கடல் முள்ளெலி முட்டைகளில் கண்டறியப்பட்டு விவரிக்கப்பட்டது. இது 1883 ஆம் ஆண்டு பெல்ஜிய விலங்கியலாளர் எடொவார்ட் வான் பெனெடன் (Edouard Van Beneden) (1846–1910) மூலமாக ஆஸ்காரிஸ் புழுக்களின் முட்டைகளில் மீண்டும் விவரிக்கப்பட்டது. எனினும் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மரபுரிமைப்பேறு ஆகியவற்றுக்கான ஒடுக்கற்பிரிவின் தனிமுறைச்சிறப்பு 1890 ஆம் ஆண்டில்தான் ஜெர்மானிய உயிரியல் வல்லுநர் ஆகஸ்ட் வெய்ஸ்மான் (August Weismann) (1834–1914) மூலமாக விவரிக்கப்பட்டது. நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கையானது பேணப்பட வேண்டும் என்றால், ஒரு இருதொகுதி உயிரணுவில் இருந்து நான்கு ஒரு தொகுதி உயிரணுக்களாகப் பிரிக்கப்படுவதற்கு இரண்டு உயிரணுப் பிரிவுகள் தேவையாக இருக்கின்றன என்பதைக் கவனித்தார். 1911 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க மரபியலர் தாமஸ் ஹண்ட் மோர்கன் (Thomas Hunt Morgan) (1866–1945) டிரோசோஃபைலா மெலனோகாஸ்ட்டரில் ஒடுக்கற்பிரிவின் குறுக்குப் பாய்வை உற்று நோக்கி, மரபணுக்கள் நிறமூர்த்தங்கள் மூலமாக பரிமாற்றப்படுகின்றன என்பதற்கான முதல் மரபு ரீதியானச் சான்றினை வழங்கினார்.

பரிணாமம்[தொகு]

ஒடுக்கற்பிரிவு 1.4 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தோன்றியிருக்கக் கூடும் எனக் கருதப்படுகிறது. அனைத்து உயிரினங்களிலும் ஒடுக்கற்பிரிவு இல்லாத ஒரே ஈகார்யோட்டுகளின் மேன்மையான குழு எக்சாவாடா மட்டுமே ஆகும். ஓபிஸ்தோகோண்ட்ஸ், அமீபோசோ, ரிசாரியா, ஆர்சேபிளாஸ்டிடா மற்றும் குரோமால்வியோலட்ஸ் ஆகியவை மற்ற ஐந்து முக்கிய மேன்மைக் குழுக்கள் ஆகும். இவை அனைத்தும் எப்போதும் செயல்படுவதாக இருப்பதில்லை என்றாலும் கூட, ஒடுக்கற்பிரிவு எங்கும் இருப்பதற்கான மரபணுக்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. ஒடுக்கற்பிரிவு கொண்டிருக்கும் சில எக்ஸ்காவாடா இனங்கள் பழமையான பாராபைலட்டிக் தரங்களாக இருக்கும் குழுக்களின் கற்பிதக்கொள்கையுடன் இசைவானதாக இருக்கின்றன. ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறாத ஈகார்யோட்டிங் உயிரினத்துக்கான எடுத்துக்காட்டு ஈகில்நாய்ட் ஆகும்.

ஈகோர்யோடிக் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் ஒடுக்கற்பிரிவு நிகழ்தல்[தொகு]

புணரி வாழ்க்கைச் சுழற்சி.
ஜைகோட்டிக் வாழ்க்கைச் சுழற்சி.
விதை சார்ந்த வாழ்க்கைச் சுழற்சி.

ஒடுக்கற்பிரிவு மற்றும் கருத்தரித்தல் ஆகியவற்றின் நிலையான சுழற்சிச் செயல்பாட்டை உள்ளடக்கிய கலவி இனப்பெருக்கத்திற்கு உள்ளாகின்ற ஈகார்யோட்டிக் வாழ்க்கைச் சுழற்சிகளில் ஒடுக்கற்பிரிவு ஏற்படுகிறது. இது சாதாரண இழையுருப்பிரிவு கலப் பிரிவுடன் கூடவே நிகழ்கிறது. பல கலமுடைய உயிரினங்களில், உயிரி வளரும் இருதொகுதி மற்றும் ஒரு தொகுதி பரிமாற்றத்துக்கு இடையில் இடையீட்டாளர் படிநிலையாக இது இருக்கிறது. அந்த உயிரினம் பின்னர் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் தொடர்ந்துவரும் முளையக் கலங்களை உருவாக்கும். உடலியலுக்குரிய உயிரணுக்கள் என்று அழைக்கப்படும் எஞ்சிய உயிரணுக்கள் உயிரினத்திற்குள் செயல்பட்டு, அவற்றுடன் அழிகின்றன.

சுழற்சி ஒடுக்கற்பிரிவு மற்றும் கருத்தரித்தல் நிகழ்வுகள் மாற்று ஒருதொகுதி மற்றும் இருதொகுதி நிலைகளுக்கு இடையில் பின் மற்றும் முன் பரிமாற்றங்களின் வரிசைகளை உருவாக்குகின்றன. வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் உயிரினப் பிரிவு இரட்டை நிறமூர்த்த நிலையிலோ (புணரி அல்லது இருமடிய நிறமூர்த்த வாழ்க்கைச் சுழற்சி), ஒரு தொகுதி நிலையிலோ (நுகம் அல்லது ஒருமடிய வாழ்க்கைச் சுழற்சி) அல்லது இரண்டிலுமோ (வித்தி அல்லது ஒருஇருமடிய வாழ்க்கைச் சுழற்சி, இதில் ஒரு தொகுதி நிலையில் ஒன்று மற்றும் இரட்டை நிறமூர்த்த நிலையில் மற்றொன்று ஆகிய இரண்டு மாறுபட்ட உயிரனப் பிரிவுகள் இருக்கின்றன) ஏற்படலாம். இந்த வகையில், கலவி இனப்பெருக்கத்தைப் பயன்படுத்தும் மூன்று வகையான வாழ்க்கைச் சுழற்சிகள் இருக்கின்றன. அவை உயிரினங்களின் பிரிவின்(களின்) இடம் சார்ந்து வேறுபடுத்தப்படுகின்றன.

மனித இனமும் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் புணரி வாழ்க்கைச் சுழற்சி யில் இனமானது இருமடியமாகும். இது இரு பாலணு இணைவுப்பொருள் (ஜைகோட்) என்று அழைக்கப்படும் இருதொகுதி உயிரணுவில் இருந்து வளர்ச்சியடைந்ததாகும். உயிரினத்தின் இரு தொகுதி முளைய-வரிசைக் காம்பு உயிரணுக்கள் ஒரு தொகுதி புணரிகளை உருவாக்க ஒழுக்கற்பிரிவுக்கு உள்ளாகின்றன (ஆணிற்கு விந்துக்கலம் மற்றும் பெண்களுக்கு சினை முட்டை எனப்படுகிறது). இந்த புணரிகள் இரு பாலணு இணைவுப்பொருளை உருவாக்க கருக்கட்டுகின்றன. இரு தொகுதி இரு பாலணு இணைவுப்பொருளானது உயிரினமாக வளர்வதற்காக திரும்பத் திரும்ப இழையுருப்பிரிவுக்கு உள்ளாகிறது. இழையுருப்பிரிவு என்பது ஒடுக்கற்பிரிவுடன் தொடர்புடைய செயல்பாடாக இருக்கிறது. அது மூல உயிரணுவுக்கு மரபுவழியில் ஒத்திசைவான இரண்டு உயிரணுக்களை உருவாக்குகிறது. இழையுருப்பிரிவு உடலியலுக்குரிய உயிரணுக்களை உருவாக்குகிறது என்பதும் ஒடுக்கற்பிரிவு முளைய உயிரணுக்களை உருவாக்குகிறது என்பதுமே பொதுவான கொள்கையாகும்.

இரு பாலணு இணைவுப்பொருளுக்குரிய வாழ்க்கைச் சுழற்சி யில் உள்ள இனங்கள் ஒருதொகுதியாய் இருப்பதற்கு மாறாக புணரி என்று அழைக்கப்படும் ஒற்றை ஒரு தொகுதி உயிரணுவின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் வகைப்படுத்துதல் மூலமாக வித்தினைக் கொண்டிருக்கின்றன. எதிரெதிர் பாலினத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு உயிரினங்கள் இரு தொகுதி இரு பாலணு இணைவுப்பொருளை உருவாக்குவதற்காக அவற்றின் ஒரு தொகுதி முளைய உயிரணுக்களின் பங்களிப்பை அளிக்கின்றன. இரு பாலணு இணைவுப்பொருளானது உடனடியாக நான்கு ஒரு தொகுதி உயிரணுக்களை உருவாக்குவதற்கு ஒடுக்கற்பிரிவுக்கு உட்படுகிறது. இந்த உயிரணுக்கள் உயிரினத்தை உருவாக்குவதற்கு இழையுருப்பிரிவுக்கு உட்படுகிறது. பெரும்பாலான பூஞ்சை மற்றும் பெரும்பாலான ஓரணு உயிர்கள் போன்றவை இரு பாலணு இணைவுப்பொருளுக்குரிய வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றன.

இறுதியாக வித்தி சார்ந்த வாழ்க்கைச் சுழற்சி யில் வாழும் உயிரினம் ஒரு தொகுதி மற்றும் இரு தொகுதி நிலைகளுக்கு இடையில் ஒன்றுவிட்டொன்று மாறி மாறி செயல்படுகிறது. தொடர்ந்து இந்தச் சுழற்சி தலைமுறைகளின் மாற்றம் என்றும் அறியப்படுகிறது. இரு தொகுதி உயிரினங்களின் முளைய-வரிசை உயிரணுக்கள் வித்திகளை உருவாக்குவதற்காக ஒடுக்கற்பிரிவுக்கு உட்படுகின்றன. இழையுருப்பிரிவு மூலமாக வித்திகள் பெருக்கமடைகின்றன. இவை ஒரு தொகுதி உயிரினமாக வளர்கின்றது. ஒரு தொகுதி உயிரினத்தின் முளைய உயிரணுக்கள் பின்னர் மற்றொரு ஒரு தொகுதி உயிரினத்தின் உயிரணுக்களுடன் இணைந்து இரு பாலணு இணைவுப்பொருளை உருவாக்குகின்றன. இரு பாலணு இணைவுப்பொருளானது இருதொகுதி உயிரினமாக மீண்டும் மாறுவதற்கு மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் இழையுருப்பிரிவு மற்றும் வகைப்படுத்தலுக்கு உட்படுகிறது. வித்தி சார்ந்த வாழ்க்கைச் சுழற்சியானது புணரி மற்றும் இரு பாலணு இணைவுப்பொருளுக்குரிய வாழ்க்கைச் சுழற்சிகளின் இணைவாகக் கருதப்படலாம்.

செயல்முறை[தொகு]

ஒடுக்கற்பிரிவு "ஒரு-வழி" செயல்முறையாக இருப்பதன் காரணமாக இழையுருப்பிரிவில் நடைபெறுவது போல இது உயிரணுச் சுழற்சியில் ஈடுபடுவதாகக் கூற முடியாது. எனினும் ஒடுக்கற்பிரிவுக்கு தலைமைவகிக்கும் முன்னேற்பாடான படிநிலைகள் ஒடுக்கற்பிரிவுக்குரிய உயிரணுச் சுழற்சியின் இடைநிலைக்கு அமைப்பு மற்றும் பெயரில் ஒத்ததாக இருக்கின்றன.

இடைநிலை மூன்று அவத்தைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது:

 • வளர்ச்சி 1 (G1) அவத்தை|வளர்ச்சி 1 (G1) அவத்தை : இது மிகவும் இயக்கம் நிறைந்த காலமாக இருக்கிறது. இதில் உயிரணு அதன் பெருமளவிலான புரதங்களின் தொகுப்பை உருவாக்குகிறது. இந்தப் புரதங்களில் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான நொதிகள் மற்றும் கட்டமைப்புப் புரதங்களும் அடங்கும். G1 நிலையில் ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தமும் டி.என்.ஏவின் ஒற்றை (மிகவும் நீண்ட) மூலக்கூறைக் கொண்டிருக்கும். மனிதர்களில் இந்த நிலையில் உயிரணுக்கள் உடலியலுக்குரிய உயிரணுக்களுக்கு ஒத்ததாக இருக்கும் 46 நிறமூர்த்தங்கள், 2N ஐக் கொண்டிருக்கின்றன.
 • தொகுப்பு (S) அவத்தை : மரபியல் சார்ந்த பொருள் இருமடங்கு ஆக்கப்படும். அதன் ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தத்தின் படியெடுத்தல்களும் 46 நிறமூர்த்தங்களை உருவாக்குகின்றன. அவை ஒவ்வொன்றும் இரண்டு இணை புன்னிறமூர்த்தங்களினால் உருவாக்கப்பட்டன. அந்த உயிரணு அதே எண்ணிக்கையிலான மையப்பாத்துகளைக் கொண்டிருப்பதன் காரணமாக இருதொகுதி உடையதாகக் கருதப்படுகிறது. ஒத்தியங்கு இணை புன்னிறமூர்த்தங்கள் ஒளி உருப்பெருக்கியில் பார்க்கக் கூடியதாக இருக்கும் அடர்த்தியாக தொகுக்கப்பட்ட நிறமூர்த்தங்களினுள் இன்னமும் ஒடுங்கவில்லை. இது ஒடுக்கற்பிரிவில் முதல்நிலை I சமயத்தில் இடம்பெறுகிறது.
 • வளர்ச்சி 2 (G2) அவத்தை|வளர்ச்சி 2 (G2) அவத்தை : G2 பிரிவு ஒடுக்கற்பிரிவில் இடம்பெறுவதில்லை

இடையவத்தையானது ஒடுக்கற்பிரிவு I மற்றும் பின்னர் ஒடுக்கற்பிரிவு II ஆகியவற்றால் தொடரப்படும். ஒடுக்கற்பிரிவு I ஆனது இரண்டு உயிரணுக்களினுள் இரண்டு இணை புன்னிறமூர்த்தங்களால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பொத்த நிறமூத்தத்தின் ஜோடிகளைப் பிரிப்பதை உள்ளடக்கும். நிறமூர்த்தங்களின் ஒரு முழு ஒரு தொகுதி உள்ளடக்கத்தை ஒவ்வொரு விளைவு சேய் உயிரணுக்களும் கொண்டிருக்கின்றன. ஆகையால் முதல் ஒடுக்கற்பிரிவானது இரண்டின் காரணி மூலமாக மூல உயிரணுவின் மடியமுடைமையைக் குறைக்கிறது.

ஒடுக்கற்பிரிவு II ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தத்தின் இணை இழைகளின் (புன்னிறமூர்த்தங்கள்) இணைப்புநீக்கத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன. மேலும் தனிப்பட்ட புன்னிறமூர்த்தங்களை ஒரு தொகுதி சேய் உயிரணுக்களாகப் பிரிக்கிறது. ஒடுக்கற்பிரிவு I இன் விளைவாக வரும் இரண்டு உயிரணுக்கள் ஒடுக்கற்பிரிவு II சமயத்தில் பிரிந்து 4 ஒரு தொகுதி சேய் உயிரணுக்களை உருவாக்குகின்றன. ஒடுக்கற்பிரிவிற்குரிய உயிரணு சுழற்சியில் அவற்றின் ஒத்த உபஅவத்தைகளுக்கான நோக்கத்தைப் போன்று ஒடுக்கற்பிரிவு I மற்றும் II ஆகியவை ஒவ்வொன்றும் முன்னவத்தை, அனுவவத்தை, மேன்முகவவத்தை மற்றும் ஈற்றவத்தை ஆகிய நிலைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் ஒடுக்கற்பிரிவானது ஒடுக்கற்பிரிவு I (முன்னவத்தை I, அனுவவத்தை I, மேன்முகவவத்தை I, ஈற்றவத்தை I) மற்றும் ஒடுக்கற்பிரிவு II (முன்னவத்தை II, அனுவவத்தை II, மேன்முகவவத்தை II, ஈற்றவத்தை II) ஆகிய நிலைகளை உள்ளடக்குகிறது.

ஒடுக்கற்பிரிவு மரபுசார்ந்த மாறுபாட்டை பின்வரும் இரண்டு வழிகளில் உருவாக்குகிறது: (1) முதல் ஒடுக்கற்பிரிவு சமயத்தில் அமைப்பொத்த நிறமூர்த்த ஜோடிகளின் சார்பற்ற வரிசையாக்கம் மற்றும் பின்வரும் பிரிவானது ஒவ்வொரு புணரியின் உள்ளும் ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தத்தின் பிரித்தலின் சீரற்ற மற்றும் சார்பற்ற தேர்ந்தெடுப்பை அனுமதிக்கிறது; மற்றும் (2) முன்னவத்தை I சமயத்தில் அமைப்பொத்த மறுசேர்க்கை மூலமாக அமைப்பொத்த நிறமூர்த்த மண்டலங்களின் பெளதீகப் பரிமாற்றத்தின் விளைவாக நிறமூர்த்தங்களுக்குள் டி.என்.ஏ இன் புதிய சேர்க்கைகள் உருவாகின்றன.

ஒடுக்கற் பிரிவுகளின் வரைபடம்

ஒடுக்கற்பிரிவு அவத்தைகள்[தொகு]

ஒடுக்கற்பிரிவு I[தொகு]

ஒடுக்கற்பிரிவு I அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களைப் பிரித்து இரண்டு ஒரு தொகுதி உயிரணுக்களை (மனிதர்களில் 23 N நிறமூர்த்தங்கள் ) உருவாக்குகிறது. அதனால் ஒடுக்கற்பிரிவு I குறைக்கக்கூடிய பிரிவு எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. வழக்கமான இரு தொகுதி மனித உயிரணு 46 நிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்கிறது. இது 23 ஜோடி அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டிருப்பதன் காரணமாக 2N எனக் கருதப்படுகிறது. எனினும் ஒடுக்கற்பிரிவு I க்குப் பிறகு உயிரணு 46 புன்னிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்கும் போதும் அது 23 நிறமூர்த்தங்களுடன் N ஆக மட்டுமே கருதப்படுகிறது. இது பின்னர் மேன்முகவவத்தை I இல், புதிய உயிரணுவின் துருவத்தை நோக்கி ஜோடிகளை சுழல் அச்சு இழுப்பது போன்று இணை புன்னிறமூர்த்தங்கள் ஒன்றுசேர்ந்து இருப்பதன் காரணமாக ஏற்படுகிறது. ஒடுக்கற்பிரிவு II இல் இழையுருப்பு பிரிவை ஒத்த சமபாட்டு பிரிதல் ஏற்படும். ஆகையால் இணை புன்னிறமூர்த்தங்கள் இறுதியாகப் பிரிந்து, முதலாவது பிரிதலில் இருந்து ஒரு இணை உயிரணுவுக்கு மொத்தமாக 4 ஒரு தொகுதி உயிரணுக்கள் (23 நிறமூர்த்தங்கள், N ) உருவாகின்றன.

முன்னவத்தை I[தொகு]

முன்னவத்தை I சமயத்தில் டி.என்.ஏவானது அமைப்பொத்த மறுசேர்க்கை என்று அழைக்கப்படும் செயல்பாட்டில் அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களுக்கு இடையில் பரிமாற்றப்படுகிறது. இது பொதுவாக நிறமூர்த்தக் குறுக்குப் பாய்வின் விளைவாக இருக்கிறது. குறுக்குப் பாய்வு சமயத்தில் உருவாக்கப்படும் டி.என்.ஏவின் புதிய இணைவுகள் பாரம்பரிய வேறுபாட்டின் குறிப்பிடத்தக்க மூலமாக இருக்கின்றன. மேலும் இவை எதிருருக்களின் பயனுள்ள புதிய இணைவுகளின் விளைவாக இருக்கலாம். ஜோடியான மற்றும் இரட்டிப்படைந்த நிறமூர்த்தங்கள் இரட்டைத் தொகுப்பு அல்லது நால்கூற்றுத்தொகுதி என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவை ஒவ்வொரு மூலத்தில் இருந்தும் ஒரு நிறமூர்த்தம் வருவதுடன் இரண்டு நிறமூர்த்தங்கள் மற்றும் நான்கு புன்னிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த நிலையில் இணையல்லாத புன்னிறமூர்த்தங்கள் கையாஸ்மாட்டா (பன்மை; ஒருமை கையாஸ்மா) என்று அழைக்கப்படும் புள்ளிகளில் குறுக்குப் பாய்வை அடையலாம்.

மெல்லிழைநிலை[தொகு]

முன்னவத்தை I இன் முதல் நிலை மெல்லிழைநிலை ஆகும். இது லெப்டொனெமா என்றும் அறியப்படுகிறது. கிரேக்கத்தில் இந்த வார்த்தையின் பொருள் "மெல்லிய புரிகள்" என்பதாகும்.[1] இந்த நிலை சமயத்தில் தனிப்பட்ட நிறமூர்த்தங்கள் அணுக்கருவினுள் நீண்ட இழைகளாக ஒடுங்க ஆரம்பிக்கின்றன. எனினும் இரண்டு இணை புன்னிறமூர்த்தங்கள் அவை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிரித்தறிய முடியாததாக இருப்பது போல் மிகவும் இறுக்கமாகக் கட்டமைக்கப்படுகின்றன.

சர்க்கை நிலை[தொகு]

"ஜோடிப் புரிகள்" என்ற பொருளில் வரும் கிரேக்க வார்த்தையான ஜைகோனேமா எனவும் அறியப்படும் இந்த சர்க்கைநிலை [1] அமைப்பொத்த நிறமூர்த்த ஜோடிகளினுள் நிறமூர்த்தங்ககள் ஒன்றுக்கொன்று தோராயமாக வரிசையாக அமைவதன் மூலமாக ஏற்படுகிறது. இது அணுக்கருவின் ஒரு முனையில் கடைத் துணுக்குக் கொத்தின் வழியின் காரணமாக கொத்துவடிவ நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களின் ஒன்றியொடுங்கல் (இணைதல்/ஒன்றாக வருதல்) இடம்பெறுகிறது.

தடிப்பிழைநிலை[தொகு]

"தடித்த புரிகள்" என்ற பொருளின் வரும் கிரேக்க வார்த்தையான பாச்சினேமா எனவும் அறியப்படும் இந்த தடிப்பிழைநிலை [1] பின்வரும் நிறமூர்த்த குறுக்குப் பாய்வைக் கொண்டிருக்கிறது. அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களின் இணையல்லாத புன்னிறமூர்த்தங்கள் அமைப்பொப்பு மண்டலங்களின் மீது பாரம்பரியத் தகவலின் பகுதிகளை சீரின்றி பரிமாற்றம் செய்கின்றன. எனினும் பாலின நிறமூர்த்தங்கள் முழுமையாக ஒத்த திறன் உடையதாக இல்லை. மேலும் அமைப்பொப்பு சிறிய மண்டலங்களின் மீது மட்டுமே தகவலைப் பரிமாற்றம் செய்கின்றன. இந்தப் பரிமாற்றங்கள் மறுசேர்க்கை முடிச்சுகள் (கையாஸ்மாட்டா) உருவாகும் இடத்தில் இடம்பெறுகின்றன. இணையல்லாத புன்னிறமூர்த்தங்களுகு இடையில் தகவலின் பரிமாற்றம் தகவலின் மறுசேர்க்கையின் விளைவாக இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தமும் அது முன்பு கொண்டிருந்த தகவலின் முழுமையான தொகுப்பைக் கொண்டிருக்கும். மேலும் செயல்பாட்டின் விளைவாக எந்த இடைவெளிகளும் உருவாகாது. நிறமூர்த்தங்களை சினாப்டோனிமால் தொகுதியில் வேறுபடுத்த முடியாமல் இருப்பதன் காரணமாக குறுக்குப் பாய்வின் உண்மையான நடவடிக்கையை உருபெருக்கி வழியாக அறிந்துகொள்ள முடியாமல் உள்ளது.

இருமடியவிழைநிலை[தொகு]

"இரண்டு புரிகள்" என்ற பொருளில் வரும் கிரேக்க வார்த்தையான டிப்லோனேமா எனவும் அறியப்படும் இருமடியவிழைநிலை சமயத்தில்[1] சினாப்டொனேமல் தொகுதி நிலை தாழ்ந்து அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சிறிதளவு பிரிகின்றன. நிறமூர்த்தங்கள் தாமாகவே ஓரளவுக்கு சுருளினைப் பிரிக்கின்றமையானது டி.என்.ஏவின் சில படியெடுத்தலை அனுமதிக்கிறது. எனினும் ஒவ்வொரு இரட்டைத் தொகுப்பின் அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களும் குறுக்குப் பாய்வு ஏற்படும் மண்டலங்களான கையாஸ்மாட்டாவில் இறுக்கமாகக் கட்டமைக்கப்பட்டதாக தொடர்ந்திருக்கும். நிறமூர்த்தங்கள் மேன்முகவவத்தை I இல் தீவிரமடையும் வரை அவற்றின் மீது கையாஸ்மாட்டா நீடித்திருக்கும்.

மனிதக் கரு முட்டையாக்கத்தில் உருவாகின்ற அனைத்து முட்டைக்குழியங்களும் இந்த நிலையை உருவாக்குகின்றன. மேலும் பிறப்பதற்கு முன்பு நிறுத்திவிடுகின்றன. இந்த நிறுத்திவைக்கப்பட்ட நிலை டிக்ட்யோடீன் நிலை|டிக்ட்யோடீன் நிலை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் இது பருவமடைதல் வரை நீடித்திருக்கிறது. ஆண்களில் பருவமடைதலில் ஒடுக்கற்பிரிவு ஆரம்பிக்கும் வரை விந்துமூலங்கள் (விந்தணு உற்பத்தி) மட்டுமே இருக்கும்.

ஊடியக்கநிலை[தொகு]

"உள்ளே நகர்தல்" என்று பொருளில் வரும் கிரேக்க வார்த்தையான டயாகினெஸிஸ் என அறியப்படும் ஊடியக்கநிலை சமயத்தில் நிறமூர்த்தங்கள் தொடர்ந்து ஒடுங்குகின்றன.[1] இதுவே ஒடுக்கற்பிரிவில் நால்கூற்றுத்தொகுதிகளின் நான்கு பகுதிகளை உண்மையில் பார்க்கக் கூடியதாக இருப்பதன் முதல் புள்ளி ஆகும். குறுக்குப் பாய்வு ஒன்றுக்கொன்று சிக்கும் இடங்களில் திறன்மிக்கதாக மேற்படிதல் கையாஸ்மாட்டாவை தெளிவாகப் பார்க்கக் கூடியதாக்குகின்றன. இந்த அவதானிப்பைத் தவிர்த்து எஞ்சிய நிலைகள் ஒடுக்கற்பிரிவின் அனுவவத்தைமுன்னிலையை மிகவும் ஒத்திருக்கிறது. அணுக்கரு மென்படலம் சிறுகுமிழ்களாகச் சிதைந்து உட்கரு மறைந்துவிடுகிறது. மேலும் ஒடுக்கச் சுழல் அச்சு உருவாக ஆரம்பிக்கிறது.

ஒத்தியங்குச் செயல்பாடுகள்[தொகு]

இந்த நிலையில் விலங்கு உயிரணுக்களில் உள்ள புன்மையத்திகளின் ஜோடிகளைக் கொண்ட இரண்டு மையமூர்த்தங்கள் உயிரணுவின் இரண்டு துருவங்களுக்கு இடம்பெயர்கின்றன. S-பிரிவு சமயத்தில் பிரதியெடுக்கப்பட்ட இந்த இணைப்புமையங்கள் அணுக்கரு நுண்குழாய் மையங்களை ஒழுங்குபடுத்தும் நுண்குழாயாகச் செயல்படுகின்றன. அவை உயிரணுக் கயிறுகள் மற்றும் துருவங்களை இன்றியமையாததாகக் கொண்டிருக்கின்றன. அணுக்கரு உறை சிதைவுகளுக்குப் பிறகு நுண்குழாய்கள் அணுக்கரு மண்டலங்களுக்குப் படையெடுத்து இயக்கத்தானத்தில் நிறமூர்த்தங்களுடன் இணைகின்றன. இதில் இயக்கதானம் இயக்கியாகச் செயல்பட்டு மூலப் புன்மையத்தியை நோக்கி புகைவண்டி இருப்புப்பாதையில் செல்வது போன்று இணைக்கப்பட்ட நுண்குழாய்கள் நெடுகிலும் நிறமூர்த்தத்தை இழுக்கிறது. ஒவ்வொரு நால்கூற்றுத்தொகுதியிலும் நான்கு இயக்கத்தானங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் ஒவ்வொரு இணை புன்னிறமூர்த்தம் மீதும் ஒரு ஜோடி இயக்கதானங்கள் உருகி ஒடுங்கற்பிரிவு I சமயத்தில் ஒரு அலகாகச் செயல்படுகின்றன.[2][3]

இயக்கதானங்களுடன் இணைந்திருக்கும் நுண்குழாய்கள் இயக்கதான நுண்குழாய்கள் என்று அறியப்படுகின்றன. மற்ற நுண்குழாய்கள் எதிர் புன்மையத்தியில் இருக்கும் நுண்குழாய்களுடன் தொடர்புகொள்ளும். இவை இயக்கதானமல்லாத நுண்குழாய்கள் அல்லது துருவ நுண்குழாய்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மூன்றாவது வகை நுண்குழாய்களான உடுவுரு நுண்குழாய்கள் மையமூர்த்தத்தில் இருந்து குழியவுருவுக்கு ஆரச்சீர் உடையதாக இருக்கின்றன அல்லது மென்படலக் கூட்டின் கூறுகளைத் தொடர்புகொள்வதாக இருக்கின்றன.

அனுவவத்தை I[தொகு]

அமைப்பொத்த ஜோடிகள் ஒன்றாக இணைந்து மையநிலைத் தகடு நெடுகிலும் நகர்கின்றன: இரண்டு புன்மையத்திகளில் இருந்து இயக்கதான நுண்குழாய்கள் அவற்றின் முறையான இயக்கதானங்களுடன் இணைவது போன்று அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் இரண்டு இயக்கதான அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களில் இருந்து வெளிப்படும் நுண்குழாய்கள் மூலமாக இரட்டைத் தொகுப்பு மீது நெருக்கும் தொடர் எதிரீடுசெய்தல் ஆற்றல்கள் காரணமாக சுழல் அச்சினை இருசமக் கூறிடும் சரி ஒப்புநிலை தளம் நெடுக வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன. நிறமூர்த்தங்களின் சார்பற்ற வகைப்படுதல்களின் பெளதீக அடிப்படையானது மைய நிலைத் தகடு நெடுக ஒவ்வொரு இரட்டைத் தொகுப்பின் சீரற்ற ஒருங்கமைதலாக இருக்கிறது. இந்த ஒருங்கமைதல் அதே சரி ஒப்புநிலை வரிசை நெடுக மற்ற இரட்டைத் தொகுப்பின் ஒருங்கமைதலுக்கு ஏற்றவாறு இருக்கும்.

மேன்முகவவத்தை I[தொகு]

இயக்கத்தான (இருதுருவ சுழல் அச்சுக்கள்) நுண்குழாய்கள் மறுசேர்க்கை முடிச்சுக்களைச் சிறியதாக்கிக் கடுமையாக்குகின்றன. மேலும் அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களைத் தனியாக இழுக்கின்றன. ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தமும் ஒரே ஒரு செயல்பாட்டு அலகு இயக்கதானங்களின் ஜோடிகளைக் கொண்டிருப்பதால்[3] முழு நிறமூர்த்தங்களும் எதிர்துருவங்களை நோக்கி இழுக்கப்படுகின்றன. இது இரண்டு ஒரு தொகுதித் தொகுப்புக்களை உருவாக்குகிறது. ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தமும் இப்போதும் ஒரு ஜோடி இணை புன்னிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்கும். இயக்கதானமல்லாத நுண்குழாய்கள் புன்மையத்திகளைத் தொடர்ந்து தனியாக நீட்டித்து அழுத்துகின்றன. பிரிதலுக்கான தயாராவதில் உயிரணு நீட்டிப்புகள் மையத்தில் இருந்து வீழ்கின்றன.

ஈற்றவத்தை I[தொகு]

இந்த இறுதி ஒடுக்கற்பிரிவானது நிறமூர்த்தங்கள் துருவங்களை அடைந்தவுடன் திறம்பட நிறைவடைகின்றது. தற்போது ஒவ்வொரு சேய் உயிரணுவும் பாதி எண்ணிக்கையிலான நிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்கும். ஆனால் ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தமும் ஒரு ஜோடி புன்னிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்கும். நுண்குழாய்கள் சுழல் அச்சு வலைப்பின்னலை மறையச் செய்கிறது. மேலும் ஒவ்வொரு ஒரு தொகுதி தொகுப்பைச் சுற்றியும் புதிய அணுக்கரு மென்படலம் உருவாகும். நிறமூர்த்தங்கள் குரோமேட்டின்களாக சுற்றப்படாமல் திரும்ப வரும். விலங்கு உயிரணுக்களில் உயிரணு மென்படலத்தின் நெருக்குதல் அல்லது தாவர உயிரணுக்களில் உயிரணுச் சுவரின் உருவாக்கம் ஏற்பட்டு இரண்டு சேய் உயிரணுக்களின் உருவாக்கம் நிறைவடைகிறது. இது திசுவறைப்பிரிவு எனப்படுகிறது. இணை புன்னிறமூர்த்தங்கள் ஈற்றவத்தை I சமயத்தில் இணைக்கப்படும் வரை நீடித்திருக்கும்.

உயிரணுக்கள் ஓய்வெடுக்கும் காலத்திற்கு நுழையலாம். இது நடுமைப் பருவம் அல்லது இடையவத்தை II என அறியப்படுகிறது. இந்த நிலையில் டி.என்.ஏ பிரதிசெய்கை ஏற்படுவதில்லை.

ஒடுக்கற்பிரிவு II[தொகு]

ஒடுக்கற்பிரிவு II என்பது ஒடுக்கற்பிரிவு செயல்பாட்டின் இரண்டாவது பகுதி ஆகும். இதில் பெரும்பாலான செயல்பாடுகள் இழையுருப்பிரிவை ஒத்ததாக இருக்கின்றன. ஒடுக்கற்பிரிவு I இல் உருவாகும் (23 நிறமூர்த்தங்கள், 1N * ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தமும் இரண்டு இணை புன்னிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்கும்) இரண்டு ஒரு தொகுதி உயிரணுக்களில் (மனிதர்களில் 23 நிறமூர்த்தங்கள், 1N ) இருந்து நான்கு ஒரு தொகுதி உயிரணுக்களின் உருவாக்கம் இறுதி முடிவாக இருக்கிறது. முன்னவத்தை II, அனுவவத்தை II, மேன்முகவவத்தை II மற்றும் ஈற்றவத்தை II ஆகியவை ஒடுக்கற்பிரிவு II இன் நான்கு முக்கிய படிநிலைகள் ஆகும்.

முன்னவத்தை II இல் உட்கரு மறைந்து அணுக்கரு உறை மீண்டும் உருவாவதைக் காணலாம். அத்துடன் புன்னிறமூர்த்தங்கள் சிறியதாதல் மற்றும் தடிமனாதலைக் காணலாம். புன்மையத்திகள் துருவ மண்டலங்களுக்கு நகர்கின்றன. மேலும் இரண்டாம் ஒடுக்கற்பிரிவுக்காக சுழல் அச்சு இழைகள் அடுக்கப்படுகின்றன.

அனுவவத்தை II இல் மையப்பாத்துக்கள் ஒவ்வொரு துருவத்திலும் மையமூர்த்தங்களில் (புன்மையத்திகள்) இருந்து சுழல் அச்சு இழைகளுக்கு இணையும் இரண்டு இயக்கதானங்களைக் கொண்டிருக்கும். புதிய சரி ஒப்புநிலை அனுவவத்தைத் தகடு ஒடுக்கற்பிரிவு I உடன் ஒப்பிடும் போது 90 பாகைகள் சுழன்று முந்தைய தகட்டுக்குச் செங்குத்தாக இருக்கிறது[சான்று தேவை].

மையப்பாத்துகள் பிளவுறும் பிரிவு நிலை II ஐத் தொடர்ந்து வரும் இந்த நிலை இணை புன்னிறமூர்த்தங்களைத் தனியாக இழுப்பதற்காக இயக்கதானத்துடன் நுண்குழாய்களை இணைப்பதற்கு அனுமதிக்கிறது. மரபு வழி இணை புன்னிறமூர்த்தங்கள் எதிர் துருவங்களை நோக்கி நகர்ந்து செல்வதால் தற்போது இணை நிறமூர்த்தங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

இந்தச் செயல்பாடு ஈற்றவத்தை II உடன் நிறைவடைகிறது. அந்த நிலை ஈற்றவத்தை I ஐ ஒத்ததாக இருக்கிறது. மேலும் இதில் நிறமூர்த்தங்களின் சுற்றில்லாத நிலை மற்றும் நீட்டிப்படைதல் மற்றும் சுழல் அச்சின் மறைதல் போன்றவை ஏற்படுவதாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. அணுக்கரு உறைகள் மறு உருவாக்கம் மற்றும் பிளவு அல்லது உயிரணுச் சுவர் உருவாக்கம் இறுதியாக மொத்தமாக நான்கு சேய் உயிரணுக்களை உருவாக்குகிறது. அவை ஒவ்வொன்றும் நிறமூர்த்தங்களின் ஒரு தொகுதித் தொகுப்பைக் கொண்டிருக்கும். ஒடுக்கற்பிரிவு தற்போது நிறைவடைகிறது. மேலும் அது நான்கு புதிய சேய் உயிரணுக்களுடன் நிறைவடைகிறது.

முக்கியத்துவம்[தொகு]

ஒடுக்கற்பிரிவு நிலையான கலவி இனப்பெருக்க வசதியை அளிக்கிறது. மடியமுடைமையின் அரைத்தடுப்பு அல்லது நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கை இல்லாமல் கருத்தரித்தல் முந்தைய தலைமுறையில் இருந்து வரும் இரு பாலணு இணைவுப்பொருள்கள் போன்று இரு மடங்கு எண்ணிக்கையில் நிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்கும் இரு பாலணு இணைவுப்பொருள்களை உருவாக்கலாம். அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் நிறமூர்த்த எண்ணிக்கையில் அதிவேகமான அதிகரிப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். சாதாரணமாக இரு தொகுதியைக் கொண்டிருக்கும் உயிரினங்களில் நிறமூர்த்தங்களின் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொகுப்புகளைக் கொண்டிருக்கும் நிலையான பலதொகுதியாகும் இயல்பின் விளைவாக உச்சநிலை முன்னேறுகட்ட அசாதாரணங்கள் அல்லது இறப்பு ஏற்படும்[4]. பலதொகுதியாக்கும் இயல்பைப் பெரும்பாலான விலங்கு இனங்களால் தாங்க முடிவதில்லை. எனினும் தாவரங்கள் வழக்கமாக வளம் மிக்க வாழும் தகுதியுள்ள பன்மடியங்களை உருவாக்குகின்றன. பலதொகுதியாக்கும் இயல்பு தாவர இனமாதலில் முக்கிய இயங்கமைப்பாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

மிகவும் முக்கியமாக, அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களின் மறுசேர்க்கை மற்றும் சார்பற்ற வகைப்படுதல் ஆகியவை உயிர்களில் பரம்பரைத் தோற்றங்களில் பெருமளவில் மாறுபாடு ஏற்படுவதற்கு அனுமதிக்கிறது. இது புணரிகளில் மரபுவழி மாறுபாட்டை உருவாக்குகிறது. அது உயிர்களின் வாரிசுகளில் மரபுவழி மற்றும் தோற்ற அமைப்புக்குரிய மாறுபாடுகளுக்கு வித்திடுகிறது.

பிரியா நிலை[தொகு]

ஒடுக்கற்பிரிவு I இல் நிறமூர்த்தங்களின் அல்லது ஒடுக்கற்பிரிவு II இல் இணை புன்னிறமூர்த்தங்களின் சாதாரண பிரிப்பு பிரிவுநிலை எனக்குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்தப் பிரிதல் சாதாரணமானதாக இல்லாமல் இருக்கும் போது அது பிரியா நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக இனவிருத்தி அணுக்கள் உற்பத்தியில் குறிப்பிட்ட நிறமூர்த்தங்கள் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் அல்லது மிகவும் குறைவாக இருக்கும். மேலும் இது முப்பிரி அல்லது ஒற்றை மெய்யியத்துக்கான பொதுவான இயங்கமைப்பாகவும் இருக்கிறது. பிரியா நிலையானது ஒடுக்கற்பிரிவு I அல்லது ஒடுக்கற்பிரிவு II, உயிரணுப் பெருக்கத்தின் அவத்தைகள் அல்லது இழையுருப்பிரிவு சமயத்தில் ஏற்படலாம்.

இது மனிதர்களில் பல்வேறு மருத்துவ நிலைகளுக்குக் காரணமாகலாம் (எடுத்துக்காட்டாக):

 • டவுன் நோய்க்குறி - நிறமூர்த்தம் 21 இன் முப்பிரி
 • பாடாவ் நோய்க்குறி - நிறமூர்த்தம் 13 இன் முப்பிரி
 • எட்வர்ட் நோய்க்குறி - நிறமூர்த்தம் 18 இன் முப்பிரி
 • கிளைன்ஃபெல்ட்டர் நோய்க்குறி - ஆண்களில் கூடுதல் X நிறமூர்த்தங்கள் இருத்தல் - அதாவது XXY, XXXY, XXXXY
 • டர்னர் நோய்க்குறி - பெண்களில் ஒரு X நிறமூர்த்தம் குறைபாடாக இருத்தல் - அதாவது XO
 • ட்ரிபில் X நோய்க்குறி - பெண்களில் கூடுதல் X நிறமூர்த்தம் இருத்தல்
 • XYY நோய்க்குறி - ஆண்களில் கூடுதல் Y நிறமூர்த்தம் இருத்தல்

பாலூட்டிகளில் ஒடுக்கற்பிரிவு[தொகு]

பெண்களில் ஒடுக்கற்பிரிவானது மூல முட்டைகலங்கள் (ஊகோனியா) (ஒருமை: ஊகோனியம்) என்று அறியப்படும் உயிரணுக்களில் ஏற்படுகின்றது. ஒடுக்கற்பிரிவைத் துவக்கும் ஒவ்வொரு மூல முட்டைக்கலமும் ஒற்றை முட்டைக்குழியம் மற்றும் இரண்டு முனைவு உடல்களை உருவாக்குவதற்காக இரண்டு முறை பிரிகின்றது.[5] எனினும் இந்தப் பிரிதல் ஏற்படும் முன்பு இந்த உயிரணுக்கள் ஒடுக்கற்பிரிவு I இன் இருமடியவிழை நிலையில் நின்று விடுகின்றது. மேலும் உடலியலுக்குரிய உயிரணுக்களின் பாதுகாப்புக்கான ஓடுகளினுள் செயல்படா நிலை நுண்குமிழ் என அழைக்கப்படுகிறது. நுண்குமிழ்கள் ஃபோலிகுலோஜெனிசிஸ் என்று அறியப்படும் செயல்பாட்டில் நிதானமான வேகத்தில் வளர்ச்சியை ஆரம்பிக்கின்றன. மேலும் அதில் சிறிய அளவுகள் சூதகச் சுழலுக்குள் நுழைகின்றன. மாதவிடாய் முட்டைக்குழியங்கள் ஒடுக்கற்பிரிவு I இல் தொடர்கின்றன மற்றும் ஒடுக்கற்பிரிவு II இல் கருத்தரித்தல் வரை தடுத்து வைக்கப்படுகின்றன. பெண்களில் ஒடுக்கற்பிரிவின் செயல்பாடு முட்டையாக்க சமயத்தில் ஏற்படுகிறது. மேலும் சாதாரணமான ஒடுக்கற்பிரிவில் இருந்து வேறுபடுத்தும் போது இது வலையுருநிலை என்று அறியப்படும் ஒடுங்கல் தடுத்தலின் மிகையான காலங்களை மற்றும் இணைப்புமையங்களின் உதவிக் குறைப்பாடு ஆகிய சிறப்புக் கூறுகளைக் கொண்டிருக்கிறது.

ஆண்களில் விந்துமூலங்கள் என்று அறியப்படும் முன்னோடி உயிரணுக்களில் ஒடுக்கற்பிரிவு ஏற்படுகிறது. அது விந்தணுவாக மாறுவதற்கு இரண்டு முறை பிரிகிறது. இந்த உயிரணுக்கள் விரைகளின் சுக்கிலத்துக்குரிய நுண்குழல்களின் தடையின்றி தொடர்ந்து பிரிகின்றன. விந்தணு நிதானமான வேகத்தில் உருவாகிறது. ஆண்களில் ஒடுக்கற்பிரிவின் செயல்பாடு விந்தணு உற்பத்தி சமயத்தில் ஏற்படுகிறது.

பெண் பாலூட்டிகளில் தொடக்கத்திலுள்ள கருச்செல்கள் உட்கருவில் அண்டகத்துக்கு மாற்றமடைந்த பிறகு உடனடியாக ஒடுக்கற்பிரிவு ஆரம்பிக்கிறது. ஆனால் ஆண்களில் ஒடுக்கற்பிரிவு பருவமடைந்த நேரத்தில் இருந்து பல ஆண்டுகள் கழித்து ஆரம்பிக்கிறது. இது தொடக்கநிலை சிறுநீரகத்தில் (மேசெனோபோர்ஸ்) இருந்து வருவிக்கப்படும் ரெட்டினோயிக் அமிலமாக இருக்கிறது. அது முட்டையக மூல முட்டைக்கலத்தில் ஒடுக்கற்பிரிவைத் தூண்டுகிறது. ஆண் விந்தகத்தின் திசுக்கள் ஒடுக்கற்பிரிவின் தூண்டியான ரெட்டினோயிக் அமிலத்தைக் குறைப்பதன் மூலமாக ஒடுக்கற்பிரிவை அடக்குகின்றன. இது பருமடையும் காலத்தில் சேற்றொலிகலங்கள் என்று அழைக்கப்படும் சுக்கிலத்துக்குரிய நுண்குழல்களினுள் உயிரணுக்கள் மூலமாக அவற்றின் சொந்த ரெட்டினோயிக் அமிலத்தை உருவாக்க ஆரம்பிக்கும் போது விஞ்சப்படுகிறது. ரெட்டினோயிக் அமிலத்துக்கான உணர்திறன் நானோஸ் மற்றும் DAZL என்று அழைக்கப்படும் புரதங்கள் மூலமாகவும் இணக்கமாக்கப்படுகிறது.[6][7] ஒடுக்கற்பிரிவு விந்துக்குழியம் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது.

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Snustad, D. Peter and Simmons, Michael J. 2006. Principles of genetics . 4th ed, Wiley.
 2. Raven, Peter H.; Johnson, George B.; Mason, Kenneth A.; Losos, Jonathan & Singer, Susan. Biology, 8th ed. மெக்ரா-ஹில் 2001
 3. 3.0 3.1 Petronczki M, Siomos MF, Nasmyth K (February 2003). "Un ménage à quatre: the molecular biology of chromosome segregation in meiosis". Cell 112 (4): 423–40. doi:10.1016/S0092-8674(03)00083-7. பப்மெட்:12600308. 
 4. "BIL 104 - Lecture 15". Archived from the original on 2010-07-02. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-11.
 5. Rosenbusch B (November 2006). "The contradictory information on the distribution of non-disjunction and pre-division in female gametes". Hum. Reprod. 21 (11): 2739–42. doi:10.1093/humrep/del122. பப்மெட்:16982661. https://archive.org/details/sim_human-reproduction_2006-11_21_11/page/2739. 
 6. Lin Y, Gill ME, Koubova J, Page DC (December 2008). "Germ cell-intrinsic and -extrinsic factors govern meiotic initiation in mouse embryos". Science 322 (5908): 1685–7. doi:10.1126/science.1166340. பப்மெட்:19074348. 
 7. Suzuki A, Saga Y (February 2008). "Nanos2 suppresses meiosis and promotes male germ cell differentiation". Genes Dev. 22 (4): 430–5. doi:10.1101/gad.1612708. பப்மெட்:18281459. 

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒடுக்கற்பிரிவு&oldid=3673320" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது