உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிப்பீடியா:ஆங்கில ஒலிப்புக் குறிகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

பொதுவாக ஆங்கிலச் சொற்களை ஒலிப்பதற்கு அனைத்துலக பலுக்கல் அரிச்சுவடி பயன்படுகின்றது. ஒலிப்பு ஒருவருடைய கிளைமொழியின் சார்பு ஏதும் இல்லாமல் பொதுவாக தனித்து விளங்கிக்கொள்ளுமாறு இருக்கவேண்டும் என்பதே குறிக்கோள்.

ஆங்கிலத்தில் வழங்காத பிற ஒலிப்புகளையும் உட்கொண்ட விரிவான முழு ஒலிப்பு அட்டவணையை பார்க்க IPA உதவி என்னும் பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.

கீழே உள்ள ஒலிப்புக் குறீடு அமெரிக்க, பிரித்தானிய, ஆத்திரேலிய ஒலிப்பு வேறுபாடுகளைக் காட்டுவதால், இங்குள்ள சில வேறுபாடுகள் எல்லோருக்கும் பயன்படாது. எடுத்துக்காட்டாக cot என்னும் சொல்லையும், caught என்னும் சொல்லையும் ஒன்றே போல ஒலிப்பவர்கள் /ɒ/ மற்றும் /ɔː/ என்னும் ஒலிப்பு வேறுபாடுகளைப் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை. பல கிளை மொழிகளில் /r/ என்னும் ஒலி ஓர் உயிர்ரெழுத்தொலிக்குப் பின்னர்தான் வருகின்றது; எனவே இக்குறிப்பிட்ட பழக்கம் இல்லாத கிளைமொழியாளர்கள் /r/ என்று வரும் இடங்களை விட்டுவிடலாம்.

இந்த பட்டியலில் ஆத்திரேலிய ஆங்கிலத்தில் காட்டப்படும் bad என்னும் சொல்லிலும் lad என்னும் சொல்லிலும் இடையே உள்ள அகரத்தின் ஒலி வேறுபாடு ("a") காட்டப்படவில்லை. அதே போல இசுக்காட்லாந்திய ஆங்கிலத்தில் காணப்படும் fir, fur, , fern ஆகியவற்றுக்கான வேறுபாடுகளும் காட்டப்படவில்லை.

மேலும் துல்லியமான IPA பயன்பாட்டுக்கு இவ்வட்டவணையின் கீழே உள்ள குறிப்புகளைப் பார்க்கவும்.

ஒலிப்புக் குறியீடுகள்[தொகு]

IPA எடுத்துக்காட்டுகள் தமிழ்[1]
மெய்யெழுத்துகள்
/b/ but ப3ட்5; web வெ3ப்3 / ப்3 /
/d/ do டூ6; odd ஆட்6;(நுனிநாக்கு மென் டகர ஒலி) / ட்6 /
/ð/ this தி3ச்7; breathe ப்3ரீத்3; father வா23ர் / த்3 /
/dʒ/ gin சி3ன்; joy சா3ய், edge எச்3 / ச்3 /
/f/ fool வூ2ல், enough இனவ்2; leaf லீவ்2 / வ்2 /
/ɡ/ go கோ3; get கெ3ட்5; beg பெ3க்3 / க்3 /
/h/ ham, ahead / ஃ2 / / ஹ் /
/j/ yes, hallelujah / ய் / / ஜ் /
/k/ cat, kill, skin, queen, thick / க் /
/l/ left, bell / ல் /
/m/ man, ham / ம் /
/n/ no, tin / ந் / (அல்) / ன் /
/ŋ/ ringer, sing, sink / ன்ங் /
/ŋɡ/ finger / ங்க்3 /
/p/ pen, spin, tip / ப் /
/r/ run, very[2] / ர் /
/s/ see, city, pass (காற்ரொலி ச்) / ச்7 / / ஸ் /
/ʃ/ she, sure, emotion, leash /ச்5/ / ஷ் /
/t/ two, sting, bet (நுனிநாக்கு ஒலி வன் டகரம்) /ட்5/
/tʃ/ chair, nature, teach / ட்ச் /
/v/ voice, have / வ் /
/w/ we / வ்3 /
/ʍ/ what[3]
/z/ zoo, rose / ச்71 /
/ʒ/ pleasure, vision, beige[4] / ழ்ச் /
/θ/ thing, teeth / த் /
சாயல் மெய்
/x/ ugh, loch, Chanukah[5] / ஃ3 /
/ʔ/ uh-oh (/ˈʌʔoʊ/), Hawaii (/həˈwaɪʔiː/)[6] /?/
தொனி நிறுத்தம்
/ˈ/ intonation
(/ˌɪntəˈneɪʃən/)[7]
/`/
/ˌ /
IPA எடுத்துக்காட்டுகள் தமிழ்[8]
உயிரெழுத்துகள்
/ɪ/ bid, pit[9] /இ/
/iː/ bead, peat[9] /ஈ/
/i/ happy, city[9] /இ2/
/ɛ/ bed, pet /எ/
/æ/ bad xபே3ட்6; pat, xபே1ட்5 /xஏ/
/ɑː/ balm, father, pa /ஆ/
/ɒ/ bod, pot, cot /^ஆ/
/ɔː/ bawd, paw, caught / ஆ̂ /
/ʊ/ good, foot, put /உ/
/uː/ booed, food /ஊ/
/ʌ/ bud, butt /அ/
உயிர்ப்போலிகள்
/eɪ/ bay, hey, fate /எய்/
/аɪ/ buy, high, ride, write /அய்/, /ஐ/
/aʊ/ bough, how, pout /ஔ/
/ɔɪ/ boy, hoy /'ஓய்/
/oʊ/ beau, hoe, poke[10] /ஓ/
/juː/ beauty, hue, pew, dew[11] /'யு/
ரகர ஒலி கலந்த உயிர்கள்[12]
/ɪr/ mirror /இற்/
/ɪər/ beer, mere /ஈர்/
/ɛr/ berry, merry /யெற்/
/ɛər/ bear, mare, Mary /யேர்/
/ær/ barrow, marry /'ஏற்/
/ɑr/ bar, mar /ஆர்/
/ɒr/ moral, forage /'ஆர்/
/ɔr/ born, for /'ஒர்/
/ɔər/ boar, four, more /'ஓர்/
/ʌr/ hurry, Murray /'அற்/
/ʊər/ boor, moor /'ஊர்/
/ɜr/ bird, myrrh, furry
(alternatively /ɝː/ [13])
குற்றியல் உயிர்கள்
/ɨ/ roses, business [14] /+/
/ə/ Rosa’s, above /=அ/
/ər/ runner, mercer
(alternatively /ɚ/ [13])
/=எர்/
/əl/ bottle / ̑ல்/
/ən/ button / ̑ன்/
/əm/ rhythm /^ம்/
 1. இவை ஒப்பீட்டுக்காக குறிக்கப்பெறுகின்றன. இவை பொதுச் சீர்மை, ஏற்பு பெற்றவை அல்ல
 2. Although the IPA symbol [r] represents a trill, /r/ is widely used instead of /ɹ/ in broad transcriptions of English.
 3. /ʍ/ is found in some dialects, such as Scottish and Southern American English; elsewhere people use /w/.
 4. A number of English words, such as genre and garage, are pronounced with either /ʒ/ or /dʒ/.
 5. In most dialects, /x/ is replaced by /k/ in loch and by /h/ in Chanukah.
 6. Most people pronounce the English word Hawaii without the /ʔ/ (glottal stop) that occurs in the Hawaiian word Hawai‘i.
 7. It is arguable that English does not distinguish primary from secondary stress, but it is conventional to notate them as here. Likewise, it is debatable whether a word like Glennallen is [glɛˈnælən] or [glɛnˈælən]; for clarity, the former is used.
 8. இவை ஒப்பீட்டுக்காக குறிக்கப்பெறுகின்றன. இவை பொதுச் சீர்மை, ஏற்பு பெற்றவை அல்ல
 9. 9.0 9.1 9.2 American convention is to write /i/ when unstressed and preceding a vowel or word boundary, as in wiki /ˈwɪki/ and serious /ˈsɪriəs/; British convention used to be /ˈwɪkɪ/ and /ˈsɪərɪəs/, but the OED and other influential dictionaries recently converted to /i/.
 10. Commonly transcribed /əʊ/ or /oː/.
 11. In many dialects, /juː/ is pronounced the same as /uː/ after "tongue sounds" (/t/, /d/, /s/, /z/, /n/, /θ/, and /l/), so that dew /djuː/ is pronounced the same as do /duː/.
 12. In many dialects, /r/ occurs only before vowels. Note that due to American influence, the schwas have been left out in many Wikipedia articles. That is, /ɪər/ etc. are not always distinguished from /ɪr/ etc. When they are, the long vowels may be transcribed /iːr/ etc. by analogy with vowels not followed by /r/.
 13. 13.0 13.1 In some articles these are transcribed /ɝː/ and /ɚ/ when not followed by a vowel.
 14. Few British dictionaries distinguish this from /ɪ/, though the OED now uses the pseudo-IPA symbol ɪ̵.

See also[தொகு]