காபுஷ்டின்ஸ்கி சமன்பாடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

காபுஷ்டின்ஸ்கி சமன்பாடானது அயனிபடிகங்களின் படிகக்கூடு ஆற்றலை  UL கணக்கிட உதவும் சமன்பாடாகும் .பரிசோதனை மூலம் கணக்கிடுவது கடினமாகும் .1956 இல் அனடோலி பெட்ரோவிச் காபுஷ்டின்ஸி இச்சமன்பாட்டை வெளியிட்டதால் இப்பெயரால் அழைக்கபடுகிறது .

இங்கு  K = 1.2025×10−4 J·m·mol−1
d = 3.45×10−11 m
ν செயலரி சமன்பாட்டில் உள்ள அயனிகளின் எண்ணிக்கை ,
z+ மற்றும் z− நேர் மற்றும் எதிர் அயனிகளின்  மின்சுமை . , மேலும்
r+ மற்றும்  r நேர் மற்றும் எதிர் அயனிகளின் உருவளவு .

கணக்கிடபட்ட மதிப்பானது பல சமையங்களில் உண்மையான மதிப்பில் இருந்து 5% கும் குறைவாக வேறுபடுகிறது .

காபுஷ்டின்ஸ்கி சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி படிகக்கூடு ஆற்றல் தெரிந்தால் படிக்கங்களின் அயனி ஆரத்தை கணக்கிடலாம். அரிதான அணைவு அயணிகளான சல்பேட்  (SO2− 4) அல்லது பாஸ்பேட்கு (PO3− 4). பயன்படுகிறது .

மேலும்பார்க்க[தொகு]

  • பார்ன் -லேண்டு சமன்பாடு
  • பார்ன் -ஹேபர்-சுற்று
  • மேட்லங்க் மாறிலி

இலக்கியம்[தொகு]

  • A. F. Kapustinskii; Z. Phys. Chem. Abt. B Nr. 22, 1933, pp. 257 ff.
  • A. F. Kapustinskii; Zhur. Fiz. Khim. Nr. 5, 1943, pp. 59 ff.
  • A. F. Kapustinskii: Lattice energy of ionic crystals. In: Quart. Rev. Chem. Soc. Nr. 10, 1956, pp. 283–294. எஆசு:10.1039/QR9561000283